Tisková zpráva z 10. zasedání 2021, konaného dne 8. 6. 2021
Publikováno 17.06.2021 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 10. zasedání projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 56 stížností diváků a posluchačů, vydala 17 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení pěti řízení o přestupku.

Rada udělila Miloslavu Akrmanovi licenci k provozování místního televizního vysílání Informačního programu Hlinsko šířeného prostřednictvím kabelových systémů.
Rada zaevidovala tři nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada dle ustanovení § 14 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) a § 134 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti Prime Studio, s.r.o., IČ: 096 49 191, se sídlem Koněvova 2660/141, PSČ 130 00 Praha 3, o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nedoplnil základní údaje v žádosti o licenci dle § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb.

– Rada podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí sp. zn. RRTV/2021/238/str, č.j. RRTV/6503/2021-str ze dne 4.5.2021 tak, že chybný výrok předmětného rozhodnutí se nahrazuje níže uvedeným výrokem, který správně zní takto: „Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČ: 286 43 704, se sídlem Mohelnická 807, PSČ 783 91 Uničov, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Rubi (licence sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/2843/2014 ze dne 27.5.2014) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.“

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání, kterého se mohl dopustit tím, že v rámci vysílání programu EVROPA 2 (Praha 88,2 MHz) došlo ve dnech 17., 18., 21., 22., 23. a 24. prosince 2020 v pořadu „Ranní show“ k opakované propagaci akce „Leoš Mareš – Staré pecky; Vánoční speciál z nového bytu“.

– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich rozhodla zahájit se společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ: 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

– Rada vrací žadateli, společnosti Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, částku 5 000,- Kč na účet žadatele č. 220341667/0300, protože byl zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku, v rozsahu dle žádosti doručené dne 12. května 2021 pod č.j. RRTV/6574/2021-vra.

– Rada vrací žadateli, společnosti SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ: 27629775, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, částku 5 000,- Kč na účet žadatele č. 285992807/0300, protože byl zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku, v rozsahu dle žádosti doručené dne 12. května 2021 pod č.j. RRTV/6575/2021-vra.

– Rada se seznámila s analýzou programu Radio Zlín, provozovatele RADIO ZLÍN, spol. s r.o. ze středy 28. 4. 2021 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli AZ Media a.s. (program ROCK MAX; Zlín 89,6 MHz) dne 20. května 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; Plzeň 102,1 MHz) dne 20. května 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock Radio; České Budějovice 99,7 MHz) dne 20. května 2021, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 20. května 2021, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Ostrava 91,0 MHz) dne 20. května 2021 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio FM Crystal; Liberec 100,6 MHz) dne 20. května 2021.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 26. května 2021 pod č.j. RRTV/6977/2021-vra, o výpadku vysílání programu Hitrádio Orion (licence č.j. Ru/57/99) šířeného prostřednictvím vysílačů, a to od 24. května 2021 19:46 hod. do 25. května 2021 15:00 hod. na vysílači Bystřice pod Hostýnem 89,3 MHz / 500 W.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, doručeným Radě dne 13. května 2021 pod č.j. RRTV/6590/2021-vra, že dne 12. května 2021 došlo k zahájení vysílání programu Rádio Západ šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Klatovy 92,4 MHz / 0,1 kW dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2020/877/zab ze dne 23. března 2021. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, doručeným Radě dne 20. května 2021 pod č.j. RRTV/6931/2021-vra, že s účinností od 21. května 2021 zahajuje Český rozhlas vysílání programu Český rozhlas Radiožurnál Sport šířeného digitálně v rámci multiplexu Českého rozhlasu T-DAB+, v multiplexu veřejné služby a prostřednictvím zvláštního přenosového systému (internet). Rada se seznámila s oznámením provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, doručeným Radě dne 20. května 2021 pod č.j. RRTV/6887/2021-vra, že dne 14. dubna došlo k zahájení vysílání programu HEY Radio šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 50 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2020/218/zab ze dne 12. ledna 2021. Rada se seznámila s oznámením provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, doručeným Radě dne 20. května 2021 pod č.j. RRTV/6888/2021-vra, že dne 14. dubna došlo k zahájení vysílání programu Radio COLOR šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2020/219/zab ze dne 23. března 2021.

– Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6488/2021-vra ohledně údajné nevyváženosti a šíření nenávistného a poplašného obsahu na webu svobodne-radio.cz. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6506/2021-vra ohledně skutečnosti, že program Radio Čas Rock provozovatele JUKE BOX, spol. s r. o. a program HEY Radio provozovatele JOE Media s.r.o. hrají i skladby, které nespadají do žánru rockové hudby. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6484/2021-vra ohledně toho, že programy Radio Čas Rock a Radio dálnice údajně hrají stejný playlist. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6626/2021-vra ohledně toho, že se stěžovatel obrátil na Český rozhlas, ale nepřišla mu odpověď. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6862/2021-vra, která je reakcí na odpověď Rady na stížnost (č. j. RRTV/5013/2021-vra) ohledně toho, že pan Šlerka používá slovo Čechy namísto Česko či ČR.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje fyzické osobě Miloslavu Akrmanovi, IČ 110 25 247, bytem Husova 14, Hlinsko, PSČ 539 01, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: Informační program Hlinsko; základní programová specifikace: Informační program; územní rozsah vysílání: k.ú. 639303 Hlinsko v Čechách, okres Chrudim; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 16. dubna 2021 pod č.j. RRTV/5001/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 17. května 2021 pod č.j. RRTV/6705/2021-vra.

– Rada se seznámila s žádostí provozovatele PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ 04959043, se sídlem V. Talicha 1807/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, ze dne 10. května 2021, č.j. RRTV/6473/2021-vra, o ukončení vysílání programu Televize Jéčko šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/2835/2016-zem, spis. zn: 2016/725/zem/PAL, ze dne 20. září 2016.

– Rada vzala na vědomí, že provozovateli PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ 04959043, se sídlem V. Talicha 1807/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, zanikla podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu Televize Jéčko šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/2835/2016-zem, spis. zn: 2016/725/zem/PAL, ze dne 20. září 2016, v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. května 2021 pod č.j. RRTV/6473/2021-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

– Rada bere na vědomí, že provozovateli Jihočeská média s.r.o., IČ: 070 83 858, se sídlem U Výstaviště 1576/26a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, zanikla dne 8. května 2021, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu LIPNO Infokanál, šířeného prostřednictvím vysílačů, udělená rozhodnutím sp. zn.: RRTV/2018/563/fia, č.j.: RRTV/14334/2018-fia, ze dne 17. července 2018, dle žádosti ze dne 8. května 2021, č.j.: RRTV/6454/2021-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č. j.: RRTV/2867/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/49/fia, ze dne 19. února 2019 podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1. označení názvu programu z MTV Music 24 na Nick Music; 2. změna licenčních podmínek: rozšíření území, kde bude vysílání zcela nebo převážně směřováno o Srbsko, dle žádosti ze dne 7. května 2021, č. j.: RRTV/6409/2021 – vra.

– Rada se seznámila s podáním provozovatele místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů Obec Šlapanov, IČ: 00268348, se sídlem Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov, doručeným dne 26. května 2021, č.j.: RRTV/6974/2021-vra, spočívajícím v oznámení změny v osobě starosty a místostarosty obce Šlapanov a s doloženým usnesením z ustavujícího zasedání ze dne 31. října 2018, v návaznosti na upozornění na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., č.j.: RRTV/6032/2021-fia, ze dne 4. května 2021.

– Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele HC KABEL, s.r.o., IČ 276 77 320, se sídlem č. p. 45, 696 12 Hovorany, ve věci předchozího oznámení provozovatele o ukončení vysílání veřejnoprávních programů Českého rozhlasu, doručeným Radě dne 28. dubna 2021, pod č.j. RRTV/5808/2021-vra, ve znění upřesnění ze dne 27. května 2021, č.j. RRTV/7013/2021-vra.

– Rada se seznámila s vyjádřením Ministerstva kultury ze dne 19. května 2021, MK 34432/2021 OMA, se sdělením Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 24. května 2021, MPO 454986/21/71300, a s rámcovou pozicí ČR k návrhu Aktu o digitálních službách (Digital Services Act)

– Rada se seznámila s dopisem Ministerstva kultury, doručeným Radě dne 25. května 2021 pod č. j. RRTV/6960/2021-vra, týkajícím se nové právní úpravy evidence údajů o skutečných majitelích dle zákona č. 37/2021 Sb., a souhlasí s odpovědí dle rozpravy.

– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizního vysílání doručenými od 10. května 2021 do 28. května 2021: ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Báječná léta pod psa, 23. 5. 2021 od 20:10 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema – Šest dní, sedm nocí, 10. 5. 2021 od 20:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Štěstí je krásná věc, 16. 5. 2021 od 20:15 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – Dvojí obvinění, 26. 5. 2021 od 20:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – LIKE HOUSE, 27. 5. 2021 od 17:15 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – oddělení sponzorského označení Playboy; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Týden podle Jaromíra Soukupa, 20. 5. 2021 od 21:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Máte slovo, 6. 5. 2021 od 21:30 hod.; FilmBox – Lovci stínů, 8. 5. 2021 a 23. 5. 2021 od 20:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – reklama INTIMISSIMI, 16. 5. 2021 od 20:37 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport – hlasitost sponzorských oznámení během hokejových zápasů; Hlasitost reklamních bloků na programu ČT sport; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Po stopách krve, 26. 5. 2021 od 14:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Studio ČT24, vyjádření redaktorky, 14. 5. 2021 od 16:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Události v regionech (Ostrava), reportáž o kanále Dunaj-Odra-Labe, 20. 5. 2021 od 00:35 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – Nedej se plus, Další mokřad v ohrožení, 11. 4. 2021 od 10:45 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Máte slovo, 13. 5. 2021 od 21:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport – hokejový zápas, označení produktu, 21. 5. 2021 od 14:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 – Události, 13. 5. 2021 od 19:00 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM – Reklama Calgonit, 16. 5. 2021 od 15:13 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – vysílání v souvislosti se zákonem o sňatcích stejnopohlavních párů, 29. a 30. 4. 2021; ČESKÁ TELEVIZE – zrušení koncesionářských poplatků, ČT24 – Interview ČT24, 7. 5. 2021 od 18:28 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Interview ČT24, 12. 5. 2021 od 18:28 hod.; Seznam.cz, a.s. / Televizeseznam.cz – A DOST!, díl „Možná je tam i vaše dítě. Pedofilní stránky zveřejňují ve velkém fotky a videa českých dětí“; Reportáže o elektromobilech ve zpravodajských relacích programu Nova a CNN Prima News; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – LIKE HOUSE, nevhodné vzory; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – LIKE HOUSE, 26. 5. 2021 od 17:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Události v regionech (Praha), reportáž Odvolání na Lesích ČR, 12. 5. 2021 od 18:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Černé ovce 15. 4. 2021 od 17:40 hod.; Reklama na přípravek HiPP (Combiotik 2); Reklama na holicí strojek Philips OneBlade; ČESKÁ TELEVIZE – stížnost organizace Aliance pro rodinu, z.s.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 – Otázky Václava Moravce, 2. a 9. 5. 2021 od 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – 168 hodin, reportáž Jako švábi, 25. 4. 2021 od 21:05 hod.; Žádost o odvolání předsedy a přehodnocení rozhodnutí ohledně vysílání reportáží pořadu 168 hodin; Žádost o přehodnocení rozhodnutí, reportáž Prodá Ivo Valenta Parlamentní listy?, Newsroom ČT24, ČT24, 9. 2. 2020 od 22:00 hod.; Reakce na odpověď Rady / opakovaná stížnost, pořad Newsroom ČT24, příspěvek Kauza nezákonně odvolané rady pro vysílání z roku 2003; Televize Barrandov – podvodná televizní hra; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Infiltrace, doplnění stížnosti; AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC CHANNEL HUNGARY – Beowulf, 24. 1. 2021 od 15:35 hod.; Informování o bojích mezi Palestinou a Izraelem v České televizi; Vyjádření Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k pořadu Infiltrace: Obchod s nadějí; Žádost o dohled na předvolební vysílání; Žádost o zřízení nové zpravodajské stanice.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním vydání pořadu LIKE HOUSE dne 27. května 2021 od 17:15 hodin na programu Prima. V tomto pořadu, který je vysílaný v odpoledních hodinách a jeho publikem jsou rovněž děti a mladiství, byla otevřeně prezentována sexuální témata a objevovaly se zde sexuálně laděné rozhovory a narážky, které měly potenciál vzbudit v dětech předčasný zájem o sexuální oblast, čímž mohlo dojít k ohrožení jejich mravního vývoje. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. května 2021 od 22:13:20 hod. na programu Prima odvysílal oznámení o sponzorování programu magazínem Playboy bezprostředně po ukončení filmu Válka Roseových. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyla v příspěvku „Kauza Pavel Zeman“ odvysílaném v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa dne 20. května 2021 od 21:00 hod. na programu Televize Barrandov uvedena při informování o demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na podporu Pavla Zemana aktuální fotografie z této demonstrace, případně proč bylo využito starší fotografie, z níž nebylo žádným způsobem patrné, že nezobrazuje aktuální protesty. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. dubna 2021 v čase 21:58:57 – 21:59:58 hodin odvysílal na programu Orange Sport 2 reklamní blok, který vykazoval úroveň integrované hlasitosti – 8,5 LUFS. Nezajistil tak vysílání reklamy takovým způsobem, aby byla hladina hlasitosti jejího vysílání v souladu s technickou specifikací stanovenou vyhláškou, kterou podle ustanovení § 5 písm. y) vydá Rada. Podle vyhlášky č. 122/2013 Sb. je tato hladina stanovena na úroveň – 23 LUFS s možnou maximální odchylkou +/- 1,0 LU. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.

– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlo: Vinohradská 3217/167, Praha, 100 00, o podání vysvětlení k obsahu reklamy Intimissimi – odvysílané na programu Prima COOL dne 16. 5. 2021 od 20:37 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním zpravodajského pořadu Nový den dne 5. května 2021 od 7:00 hodin na programech Prima a CNN Prima News, který obsahoval umístění produktu, ačkoliv zákon umožňuje umístění produktu pouze v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se nejedná o pořady pro děti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Televize Barrandov provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 5. května 2021 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje základní programovou specifikaci a licencí deklarovanou programovou skladbu programu Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, ze dne 13. května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), konkrétně, jakým způsobem zajišťuje vysílání denního zpravodajského přehledu, resp. zda byl dne 5. května. 2021 denní zpravodajský přehled reprezentován pořadem Moje zprávy. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 5. května 2021 od 14:15 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal obchodní sdělení, resp. teleshopping „Soukup shop“, v němž účinkoval moderátor Jaromír Soukup, čímž mohla být porušena povinnost nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů, jelikož Jaromír Soukup je moderátorem politicko-publicistických pořadů.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu BARRANDOV KRIMI provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. ze dne 4. 5. 2021 od 10:00 do 22:00 hod.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení základní programové specifikace a dalších podmínek licence programu BARRANDOV KRIMI, kterého se dopustil tím, že dne 4. května 2021 na programu BARRANDOV KRIMI nevysílal žádné pořady pro děti a mládež, dokumentární pořady, dramatickou tvorbu mimoevropské provenience (televizní seriály a filmy), zpravodajské a publicistické pořady. Dle základní programové specifikace se jedná o program se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků. Další programové podmínky hovoří o tom, že podíl pořadů pro děti a dokumentů převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků bude 51 %. Místo zmíněných žánrů provozovatel 4. května 2021 i v následujících dnech vysílal reprízy vlastních pořadů ze soudního prostředí, v nočních hodinách potom vlastní zábavní pořady. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu SPORT 5 provozovatele SPORT 5 a.s. ze dne 27. března 2021 od 10:00 do 22:00 hod.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele SPORT 5 a.s., IČ 27202569, sídlem Těšnov 1, Praha 1, PSČ 110 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 27. března 2021 od 17:29:59 odvysílal na programu SPORT 5 pořad Motorbike, na jehož konci chyběl symbol PP označující umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s monitoringem vysílání premiérových vydání cyklického pořadu Výměna manželek v období od 24. března do 28. dubna 2021 na programu NOVA.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s. r. o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu Výměna manželek dne 28. dubna 2021 od 21:35 hodin na programu NOVA se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že v uvedeném pořadu byla prezentována častá konzumace alkoholického nápoje – piva – v míře, která je rizikem pro zdraví člověka, doprovázená vyjádřeními konzumenta piva, kterými vyjadřoval zálibu v pití piva, zlehčoval dopad pití alkoholu a dožadoval se tolerance tohoto svého zlozvyku; konzument alkoholického nápoje byl současně v pořadu prezentován jako osoba s řadou kladných vlastností, takže mohl na dětské či mladistvé diváky působit jako vzor, a tito diváci, jejichž úsudek je vzhledem k věku nezralý, mohli být ohroženi následováním vzoru majícího a obhajujícího zálibu v pití piva v nezdravé míře. Pořad tak mohl na dětské a mladistvé diváky působit návodně při formování jejich vztahu k pití alkoholických nápojů, zejména piva. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu TELEVIZE VYSOČINA provozovatele SATT a.s. ze dnů 28. a 29. března 2021.

– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Infokanál NEJ – TV a programů Infokanál NEJ – TV v lokalitách Dobruška, Dolní Benešov, Horní Bojanovice, Hustopeče, Jiříkovice, Jižní Čechy, Letonice, Lužice, Mutěnice, Noviny pod Ralskem, Popice, Prušánky, Rosice, Rovensko, Šlapanice, Svatobořice, Tanvald, Tišnov, Vlkoš, Žabčice, Žatčany, Zdice a Židlochovice v časovém úseku 7. a 8. února 2021, 00.00-24.00 hodin.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00, o podání vysvětlení, podle jakého klíče byly zařazovány informace do bloků, označených jako „reklama“, a to konkrétně v případě vysílání Infokanálu Prušánky a Infokanálu Žatčany ve dnech 7. a 8. února 2021. Infokanál Prušánky vysílal v inkriminovaném období dvě videotextové smyčky, přičemž v obou je zařazena pasáž, uvedená obrazovým předělem s nápisem „Reklamní blok“, a to o délce 2:20, resp. 3:19 minuty. Obsahem bloků jsou reklama, inzerce a informace různého typu v textově-grafickém zpracování – jsou zde zařazeny inzeráty místních firem, ale také nabídka zaměstnání, nabídka studia na střední škole, otvírací doba pošty nebo lékárny. Infokanál Žatčany zařazoval obdobný blok uvedený obrazovým předělem s nápisem „Reklama“ na začátku a „Konec reklamy“ na konci. Obsahem bloku byly kromě komerční inzerce i upozornění na aktivity komunitního centra, nabídky práce nebo výzva na veřejnou sbírku. Zařazením těchto typů sdělení, která standardně nejsou reklamním obsahem, do řádně označeného reklamního bloku, nabývá tento blok takové délky, že pokud bychom takový blok skutečně považovali za blok reklam, pak by to znamenalo v případě vysílání zmíněných infokanálů v inkriminovaném období překročení zákonného časového limitu pro vysílání reklamy. Podle § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. nesmí čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut. V případě Infokanálu Prušánky by to ale znamenalo 18:40 minuty (smyčka 1), resp. 19:57 minuty (smyčka 2) a v případě Infokanálu Žatčany dokonce 23:10 minuty reklamy v jedné vysílací hodině. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že ve dnech 7. a 8. února 2021: vysílání programu Infokanál NEJ – TV (lokalita Jižní Čechy) neobsahovalo textovou smyčku s délkou 10 až 40 minut, obsahující sdělení městského úřadu, provozní informace o městském úřadu, informace o provozu sítí, elektřina, voda, kanalizace, skládka, provoz lékařských zařízení, informace z kulturní oblasti a sportu, informace o turistických možnostech oblasti atd.; vysílání programu Infokanál NEJ – TV (lokalita Tanvald) neobsahovalo videotextovou smyčku o délce 5 – 15 minut, ale pouze archivní reportáže; vysílání programu Infokanál NEJ – TV obsahovalo smyčku, jejíž délka neodpovídala délce uvedené v licenci (30-60 minut). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní od doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Nej Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 7. a 8. února 2021 nevysílal programy Infokanál NEJ – TV (lokalita Jiřetín), Infokanál NEJ – TV (lokalita Příšovice) a Infokanál NEJ – TV (lokalita Skalice), aniž by naplnil povinnost provozovatele vysílání oznamovat Radě, že došlo k technickým překážkám, které mu brání ve vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní od doručení upozornění.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TV MORAVA provozovatele TV MORAVA, s.r.o. ze dnů 21. – 22. a 28. – 29. března 2021 od 0:00 do 24:00 hod.

– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc únor 2021.

– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost Simply You Pharmaceuticals a.s., IČ 25385381, se sídlem Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, o podání vysvětlení ohledně reklamních spotů s motivem „Modrý kód (Vitamín C URGENT)“, které byly odvysílány dne 16. února 2021 v čase 8:27 hodin na programu Prima (mutace 1) a dne 22. února 2021 v čase 17:12 hodin na témže programu (mutace 2). Rada žádá o informaci, zda je zadavatel obchodních sdělení oprávněn užívat znak Červeného kříže – Český červený kříž, a to v přímé souvislosti s propagací doplňku stravy. Rada zároveň žádá podklady dokládající takové oprávnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.

– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení k reklamním spotům s motivem „Modrý kód (Vitamín C URGENT)“, které byly odvysílány dne 16. února 2021 v čase 8:27 hodin na programu Prima (mutace 1) a dne 22. února 2021 v čase 17:12 hodin na témže programu (mutace 2). Jelikož je prezentovaný doplněk stravy Modrý kód (Vitamín C URGENT) bezprostředně obrazově i zvukově asociován s televizním seriálem Modrý kód / Sestřičky Modrý kód FTV Prima, Rada žádá o informaci, zda je provozovatel vysílání oprávněn užívat znak Červeného kříže – Český červený kříž. Rada zároveň žádá podklady dokládající takové oprávnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.

– Rada informuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci ve věci nesouladu kategorizace produktu Cemio Omega Imun propagovaného v rámci obchodních sdělení v televizním vysílání.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, na porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 1. února 2021 v čase 21:53 hodin na programu Nova Gold odvysílal obchodní sdělení s motivem Flagranti a dále dne 1. února 2021 v čase 21:56 hodin na programu Nova Gold a dne 12. února 2021 v čase 21:48 hodin na programu Nova Cinema odvysílal obchodní sdělení s motivem Růžový slon, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ve věci technické chyby ve vysílání programu CNN Prima News ze dne 24. února 2021.

– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Paramount Network provozovatele ViacomCBS Networks International s.r.o. ze dne 8. května 2021, 20:00 – 22:00 hodin.

– Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva financí ČR ve věci šíření obchodního sdělení na hazardní hry – „Tipos.sk“, odvysílaného dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia.

– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Asociácia profesionálnych hokejových klubov, a.s., sídlem Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 212 886, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5j odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, neobsahuje viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.

– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), a podle § 8a odst. 1 písm. o) zákona o regulaci reklamy, rozhodla zahájit se šiřitelem obchodního sdělení, společností AMC Networks Central Europe s.r.o. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 27112501, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. f) zákona o regulaci reklamy, kterým se zakazuje reklama na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, propaguje hazardní hry společnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., která nebyla držitelem oprávnění pro provozování hazardních her na území České republiky.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu nebyla v reportáži „Pokuta za opakovaně problémový pořad Moje zprávy“ odvysílané v pořadu Newsroom ČT24 dne 2. února 2020 od 22:00 hod. na programu ČT24 uvedena zároveň s informací o udělení pokuty ve výši 200 000 Kč Radou provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. (rozhodnutí Rady o uložení pokuty ze dne 30. dubna 2019, provozovateli doručeno dne 23. května 2019, pořad Moje zprávy, reportáž Ryba smrdí od hlavy) i informace o zrušení této pokuty, ke kterému došlo dne 17. října 2019 rozhodnutím Městského soudu v Praze.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním reportáže s názvem „Pokuta za opakovaně problémový pořad Moje zprávy“, v rámci pořadu Newsroom ČT24 dne 2. února 2020 od 22:00 hod. na programu ČT24. V reportáži provozovatel uvedl informaci o uložení pokuty ve výši 200 000 Kč Radou provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. (rozhodnutí Rady o uložení pokuty ze dne 30. dubna 2019, provozovateli doručeno dne 23. května 2019, pořad Moje zprávy, reportáž Ryba smrdí od hlavy), avšak neuvedl informaci o zrušení této pokuty, ke kterému došlo dne 17. října 2019 rozhodnutím Městského soudu v Praze. Provozovatel tedy neposkytl divákům objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání ZAK TV s.r.o., IČ 64835669, sídlem Prokopova 166/26, 301 00 Plzeň, v souvislosti s dodatkem Smlouvy o poskytnutí vysílacího času a výrobě programového obsahu uzavřenou dne 17. prosince 2020 mezi provozovatelem vysílání a Plzeňským krajem.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Jak žije Plzeňský kraj na programu Televize ZAK (TV ZAK), že věc odkládá.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, jakým způsobem sestavuje programové schéma programu KINO BARRANDOV, které má být dle licenčních podmínek složeno převážně z akviziční filmové a seriálové tvorby, resp. premiér a repríz převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení licenčních podmínek programu KINO BARRANDOV (licence k provozování vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů č. j. RRTV/852/2015-SMU, sp. zn. 2015/105/SMU/Bar, a licence k provozování vysílání prostřednictvím družice č. j. RRTV/854/2015-SMU, sp. zn. 2015/106/SMU/Bar), respektive na porušení dalších programových podmínek, které stanoví, že programová skladba programu KINO BARRANDOV bude obsahovat premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např. romantických, historických, rodinných, dále i trillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické, westerny a válečné, komedie a dramata, kterého se dopustil dne 16. února 2021 v časovém úseku 10:00-22:00 hodin, kdy byly na programu KINO BARRANDOV odvysílány pouze tři seriály, Clara a Adrian, Velkolepé století a Odstíny lásky, o souhrnné délce 3:01:36 hodin, a ostatní vysílání tvořily reprízy reality show a dalších zábavních pořadů provozovatele. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., ve věci skutkových tvrzení, která zazněla v rámci reklamy sítě lékáren Dr. Max, premiérově odvysílané dne 3. ledna 2021 v 06:01:25 hodin na programu Prima love, konkrétně se jedná o skutková tvrzení týkající se nosního spreje Taffix („Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme: Taffix, nová revoluční ochrana před covid-19 ve formě nosního spreje s dobou účinnosti až pět hodin.“).

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy sítě lékáren Dr. Max, premiérově odvysílané dne 3. ledna 2021 v 06:01:25 hodin na programu Prima love, že věc odkládá.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, sídlem Ostrava – Poruba, Stavební 992/1, PSČ 70800, na upozornění na porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 28. listopadu 2020 v čase 15:57:01 hodin na programu RELAX odvysílal obchodní sdělení / oznámení sponzora pořadu s motivem ErosStar.cz, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.

– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5 A 112/2018- 75 ze dne 25. 5. 2021, který rozhodl o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 27. 2. 2018, č. j. RRTV/6852/2018-had, kterým byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč společnosti Loterie Korunka a.s., pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve věci zadané reklamy s motivem „loterie Korunka“, odvysílané dne 20. 3. 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko).

– Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu č. j. 5 A 112/2018- 75 ze dne 25. 5. 2021, kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 27. 2. 2018, č. j. RRTV/6852/2018-had, kterým byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč společnosti Loterie Korunka a.s., pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve věci zadané reklamy s motivem „loterie Korunka“, odvysílané dne 20. 3. 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko).

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele KVIFF.TV, a.s., ze dne 3. května 2021, toto potvrzení: Poskytovatel KVIFF.TV, a.s., IČ 10780777, sídlem Panská 892, Praha, PSČ 110 00, byl dne 8. června 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude ode dne 2. června 2021 poskytována na adrese www.kviff.tv pod názvem KVIFF.TV.

– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení Balkanfilm spol. s r.o., ze dne 19. května 2021, toto potvrzení: Poskytovatel Balkanfilm spol. s r.o., IČ 050 09 367, se sídlem Mládí 1191, Vsetín, PSČ 755 01, byl dne 8. června 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována na adrese https://www.balkanfilm.online/do ode dne 7. 6. 2021 pod názvem balkanfilm.online.cz.

– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Člověk v tísni, o. p. s. ze dne 14. května 2021, toto potvrzení: Poskytovatel Člověk v tísni, o.p.s., IČ 257 55 277, se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha, PSČ 120 00, byl dne 8. června 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 14. dubna 2021 na adresách jedensvetonline.cz, oneworldonline.cz pod názvem Jeden svět online.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Mottygo s.r.o., se sídlem Praha – Žižkov, Olšanská 2898/4e, PSČ 130 00, jakým způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům služby kukino, umístěné na internetové adrese www.kukino.tv, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.

– Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání MTV Hungary On Demand, umístěné na internetové adrese www.mtv.co.hu, poskytovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00.

– Rada provádí výmaz poskytovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby MTV Hungary On Demand, dostupné na internetové adrese www.mtv.co.hu.

OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem neukončených soudních řízení.

– Rada mění termín řádného zasedání takto: 11. zasedání Rady se koná 14. 6. 2021

– Rada mění čl. 2 odst. 3 svého Jednacího řádu takto:
I. Věta druhá „Den volby musí být určen a oznámen všem členům Rady alespoň dva týdny předem.“ se nahrazuje větou „Den volby musí být určen a oznámen všem členům Rady alespoň 5 dnů předem.“
II. Tato změna je účinná od 8. června 2021.

– Byla vyhlášena volba předsedy a dvou místopředsedů RRTV na 11. zasedání dne 14. června 2021 v 14.00 hod.
V Praze dne 10. 6. 2021
Ing. Dagmar Zvěřinová
místopředsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET