Tisková zpráva ze 12. zasedání 2021, konaného dne 29. 6. 2021
Publikováno 02.07.2021 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 12. zasedání projednala 63 bodů programu. Vyhodnotila 35 stížností diváků a posluchačů, vydala 13 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku.

Rada udělila provozovateli TV Nova s.r.o. dvě licence k provozování televizního vysílání programů Nova sport 3 a Nova sport 4 šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
Na 12. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory Broumov 87,6 MHz / 50 W, Trutnov město 87,6 MHz / 100 W, Náchod 3 87,6 MHz / 50 W, Mladá Boleslav město 87,6 MHz / 100 W, Jičín město 87,6 MHz /100 W a Liberec V 87,6 MHz / 200 W.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 19 52 / 50 35 15, Trutnov město 87,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 54 26 / 50 33 23, Náchod 3 87,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55, Mladá Boleslav město 87,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 54 47 / 50 25 26, Jičín město 87,6 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 15 21 36 / 50 26 07, Liberec V 87,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 03 17 / 50 46 57 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

– Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2021/84/blu provedla důkaz vyslechnutím reklamy, která byla odvysílána dne 23. září 2020 v čase 09:45:03 hod na programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o.- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55, Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 12 42 32 / 49 56 53, Prachatice město 88,2 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 14 00 11 / 49 00 51, Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 16 16 45 / 49 53 18 se lhůtou pro doručení žádostí do 29. července 2021.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s., IČ: 256 48 837, se sídlem Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX (licence sp. zn. 2013/1000/zab) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu rozhodnutí.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s., IČ: 256 48 837, se sídlem Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX (licence sp. zn. 2013/784/zab) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s., IČ: 256 48 837, se sídlem Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX (licence č.j. Ru/46/99) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu rozhodnutí.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s., IČ: 256 48 837, se sídlem Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX (licence sp. zn. 2014/4/zab) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 148 66 285, se sídlem Na Okruhu 872/10, PSČ 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy společnosti provozovatele, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Nové znění společenské smlouvy tvoří nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí.

– Rada na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněnou společností Eviso Czech Republic, s.r.o., IČ: 24202215, se sídlem Thámova 681/32, Karlín, 186 00 Praha 8, vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 29. listopadu 2018 v čase 07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz), neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

– Rada na základě ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku s obviněnou společností Canal + Luxembourg S.a r.l., registrační číslo: B87905 (EUID: LURCSL.B87905), se sídlem 1246 Luxembourg, 2 rue Albert Borschette, Lucemburské velkovévodství, jakožto právním nástupcem společnosti M7 Group SA, vedené pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, který zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), neboť je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 29. listopadu 2018 v čase 07:00:32 na programu FREKVENCE 1 (Praha 102,5 MHz), neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

– Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů Hitrádio na vybraných souborech technických parametrů Hitrádio City 93.7 FM (93.7 MHz), Hitrádio Černá Hora (92.6 MHz) a Hitrádio Zlín (91.7 MHz) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. ze dne 4. 6. 2021, v časech od 08:00 do 09:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 15. června 2021, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 15. června 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program SIGNÁL RÁDIO; Liberec město 94,1 MHz) dne 15. června 2021, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 15. června 2021, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Ostrava 93,7 MHz) dne 15. června 2021 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program KISS; Plzeň 90,0 MHz) dne 15. června 2021.

– Rada vyžádala od provozovatele vysílání, společnosti LONDA spol. s r.o., IČ: 49241931, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, informace o zadavateli reklamy na internetový obchod lékárna.cz, která byla odvysílána na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod.

– Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 7. června 2021 pod č.j. RRTV/7526/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc květen 2021 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 3. června 2021 pod č.j. RRTV/7137/2021-vra, spočívajícím ve změně názvu programu RADIO BLATNÁ (licence sp.zn. 2019/775/zab a sp.zn. 2016/687/zab) na nový název RÁDIO OTAVA dle rozhodnutí Rady o udělení souhlasu ze dne 18. května 2021 (sp.zn. 2021/376/blu a sp.zn. 2021/377/blu). Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 9. června 2021 pod č.j. RRTV/7609/2021-vra, o výpadku vysílání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2015/852/zab) šířeného prostřednictvím vysílačů, a to od od 7. června 2021 13:00 hod. do 8. června 2021 09:00 hod. na vysílačích Cheb 105,8 MHz / 200 W a Cheb 91,8 MHz / 50 W.

– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/7678/2021-vra ohledně rozhovoru s Ladislavem Duškem na ČRo a způsobu, jakým ČRo informuje o očkování proti nemoci covid-19 na programu ČRo Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností na zpravodajství Českého rozhlasu o očkování proti covid-19, reklamní kampaň Udělejme tečku. Rada se seznámila s podáními č. j. RRTV/7536/2021-vra a RRTV/7524/2021-vra ohledně vystoupení Václava Klause coby hosta v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu na programu ČRo Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/7595/2021-vra ohledně ukončení rozhovoru s Václavem Klausem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu na programu ČRo Radiožurnál. Rada se seznámila se stížnostmi č. j. RRTV/7543/2021-vra a RRTV/7552/2021-vra ohledně přístupu ČRo a moderátora Vladimíra Kroce k hostu Václavu Klausovi a tématům s ním spjatým v epizodě pořadu Dvacet minut Radiožurnálu na programu ČRo Radiožurnál.

– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně rozhovoru s Ladislavem Duškem na ČRo a způsobu, jakým ČRo informuje o očkování proti nemoci covid-19 na programu ČRo Radiožurnál (RRTV/7678/2021-vra), že věc odkládá.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 120 00, o podání vysvětlení, kdy a v jakých pořadech dal v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění ohledně ukončení rozhovoru s Václavem Klausem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu (RRTV/7595/2021-vra), že věc odkládá.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje právnické osobě TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: Nova sport 3; základní programová specifikace: sportovní televizní program; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internet; informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz nebo voyo.nova.cz; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. 6. 2021, RRTV/8006/2021-vac.

– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, k televiznímu vysílání programu Nova sport 3 šířeném prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: sportovní televizní program.

– Rada uděluje právnické osobě TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: Nova sport 4; základní programová specifikace: sportovní televizní program; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu – internet; informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz nebo voyo.nova.cz; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. 6. 2021, RRTV/8010/2021-vac.

– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, k televiznímu vysílání programu Nova sport 4 šířeném prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: sportovní televizní program.

– Rada prodlužuje provozovateli ATV CZ, s.r.o., IČ: 276 47 234, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2010/1271/KOZ/ATV, č.j.: KOZ/4479/2010, ze dne 7. prosince 2010, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu GOLF CHANNEL, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, o dobu 12 let, tzn. do 2. ledna 2035 na základě žádosti doručené dne 31. května 2021, č.j.: RRTV/7048/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 17. června 2021, č.j.: RRTV/7850/2021-vra.

– Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zák. č. 231/2001 Sb. provozovateli televizního vysílání Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. 2016/827/SMU/Kra, č.j. RRTV/3515/2016-smu ze dne 22. listopadu 2016, spočívající ve změně stanov, a to v rozsahu podání doručeného dne 18. června 2021 pod č.j. RRTV/7937/2021-vra.

– Rada se seznámila se žádostí provozovatele GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, o prodloužení lhůty pro odstranění nedostatků žádosti o změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci dle ustanovení § 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., k provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: sve/8158/08, sp. zn.: 2008/1358/sve/GRA, ze dne 16. prosince 2008, dle žádosti ze dne 15. června 2021, č.j.: RRTV/7792/2021-vra.

– Rada v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., prodlužuje provozovateli GRAPE SC, a.s., IČ 257 08 783, se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, lhůtu pro odstranění nedostatků žádosti o změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci dle ustanovení § 29 odst. 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., k provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: sve/8158/08, sp. zn.: 2008/1358/sve/GRA, ze dne 16. prosince 2008, o 30 dní, tj. do 15. července 2021, na základě žádosti doručené dne 15. června 2021, č.j.: RRTV/7792/2021-vra.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č.j.: RRTV/8190/2019-smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy: Chuck TV, Lala TV a český veřejnoprávní rozhlasový program: Radiožurnál Sport, dle oznámení ze dne 9. června 2021, č.j.: RRTV/7619/2021-vra.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č.j.: RRTV/8188/2019-smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy: Chuck TV a Lala TV, dle oznámení ze dne 9. června 2021, č.j.: RRTV/7619/2021-vra.

– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Progress Digital s.r.o., IČ 294 50 420, se sídlem: Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: FIA/2607/2013, sp. zn.: 2013/460/FIA/Pro, ze dne 11. června 2013, spočívající ve změně programové nabídky, a to ukončení vysílání českých televizních programů: kinoSvět, REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL, regionalnitelevize.cz, LTV PLUS a ŠLÁGR TV, v rozsahu oznámení ze dne 9. června 2021, č.j.: RRTV/7602/2021-vra.

– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem: Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: zem/2623/2012, sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to ukončení vysílání českých televizních programů: POLAR, V1, regionalnitelevize.cz, Regionální televize TVS, Televize ZAK (TV ZAK), Jihočeská televize („JTV“), Retro Music Television, dle oznámení ze dne 9. června 2021, č.j.: RRTV/7603/2021-vra.

– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: sve/4200/2012, sp. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to dnem 15. června 2021 dochází v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí k rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program Disney Channel. Nadále budou v Regionální síti 4 vysílány volně (FTA) programy Praha TV a rozhlasové stanice Rádio Dechovka a Český Impuls, v rozsahu oznámení ze dne 15. června 2021, č.j.: RRTV/7798/2021-vra.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, doručeným Radě dne 14. června 2021 pod č.j. RRTV/7752/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Prima STAR, vysílaného v DVB-T2 v síti 22 (operátor České Radiokomunikace a.s.) na základě rozhodnutí o udělení licence spis. zn. RRTV/2021/276/fia, č.j. RRTV/6046/2021-fia ze dne 4. května 20201.

– Rada se seznámila s obsahem 15. plenární setkání Evropské skupiny regulátorů pro audiovizuální mediální služby.

– Rada se seznámila s Pokyny Evropské komise k posílení Kodexu zásad boje proti dezinformacím.

– Rada se seznámila s obsahem 53. plenárního zasedání EPRA.

– Rada se seznámila se Zprávou skupiny ERGA „Improving the relationships between Code of practice signatories and researchers“

– Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/817/rud provedla důkaz zhlédnutím reklamního spotu s motivem „Audisin“, který byl odvysílán dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na programu Televize Barrandov.

– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp.zn. RRTV/2021/382/rud provedla důkaz zhlédnutím pořadu Tescoma s chutí odvysílaného dne 11. března 2021 od 15:00 hodin na programu Nova Gold.

– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 28. května do 17. června 2021: TV Nova s.r.o. / NOVA – Medvídek, 30. 5. 2021 od 17:20 hod; Různí provozovatelé / zpravodajství o očkování proti covid-19, reklamní kampaň Udělejme tečku (5 podání); ABC TV broadcasting s.r.o. / ABC TV – Luxusstore – nabídka bezkontaktního teploměru; Česká televize / ČT2 – Tribunál, 25. 5. 2021 od 20:59 hod; Česká televize / ČT sport – hlasitost obchodních sdělení o přestávkách přenosů MS v hokeji (3 podání); Česká televize / ČT2 – Nedej se! – Myslivecká praxe a obnova krajiny, 30. 5. 2021 od 10:28 hod; Česká televize / ČT1 – Události – Rychlejší než záchranáři, 25. 5. 2021 od 19:28 hod; TV Nova s.r.o. / NOVA – Sportovní noviny – Další výhra! Kincl soupeře ukončil ve 2. kole, 6. 6. 2021 od 20:18 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – LIKE HOUSE, 2. 6. 2021 od 16:17 hod; Česká televize / článek na webu ČT24 – Za boje na východě Ukrajiny uložil soud uprchlému Martinu Kantorovi nepravomocně 20 let vězení; Česká televize / ČT sport – reklamy na alkohol, hazard a přípravky na posílení potence, 3. 6. 2021 od 21:10 hod; Seznam.cz, a.s. / www.stream.cz – Kokoti na neděli, 6. 6. 2021; Česká televize / ČT1 – Události – Omezení leteckého spojení s Běloruskem, 26. 5. 2021 od 19:12 hod; Česká televize / video na Facebooku ČT24 – Děti z Gazy trpí psychickými problémy; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – programové schéma; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – upoutávka na film Vycházející slunce, 10. 6. 2021 od 20:35 hod; Česká televize / ČT24 – Studio ČT24 – Agrofert získal loni na dotacích přes miliardu, 11. 6. 2021 od 12:31 hod; Česká televize – zpravodajství s tematikou světových velmocí; Česká televize / ČT1 – 168 hodin – Kdo si počká, 18. 11. 2018 od 21:35 hod.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, kdy a jakým způsobem ve vysílání programu ČT24 dne 29. 4. 2021 informoval o veřejném shromáždění organizace Aliance pro rodinu, z.s. na Klárově, čímž by poskytl adekvátní prostor pro vyjádření podporovatelů návrhu požadujícího ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy vzhledem k odvysílanému rozhovoru s ředitelem iniciativy „Jsme fér“ Czeslawem Walkem z veřejného shromáždění na podporu návrhu uzákonění manželství pro homosexuály, který se objevil ve vysílání tohoto programu dne 29. 4. 2021 od 10:20 hod. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, kdy a v jakých pořadech v období pěti měsíců zpětně dal ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, 15200, o podání vysvětlení, kdy a v jakých pořadech dal v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, kdy a v jakých pořadech dal v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, kdy a v jakých pořadech dal v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost LUXUSSTORE logistika s.r.o., IČ: 08062757, sídlem Podlišovská 1284, Praha 9, 198 00, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti, kterou Rada obdržela, a která souvisela s nabídkou bezkontaktního teploměru v teleshoppingovém bloku Luxusstore, odvysílanou např. 4. 6. 2021 ve 22:00 hodin na programu ABC TV, či formou injektáže např. 6. 6. 2021 ve 23:37 hodin na programu ABC TV. Rada zadavatele žádá o podání vysvětlení, na jakých podkladech proklamuje nejnižší cenu v České republice, a k jakým výrobkům se tato proklamace vztahuje. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení k reportáži Myslivecká praxe a obnova krajiny, která byla zařazena v pořadu Nedej se! odvysílaném dne 30. května 2021 od 10:28 hodin na programu ČT2, resp. k otázce, jakým způsobem provozovatel zajistil vyváženost dané reportáže. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reportáže Omezení leteckého spojení s Běloruskem, resp. pořadu Události dne 26. května 2021 od 19:00 hodin na programu ČT1. Moderátor v této reportáži v souvislosti s prezidentem Běloruska, Alexandrem Lukašenkem, použil označení samozvaný prezident. Toto označení má formu hodnotícího komentáře, který však nebyl oddělen od informací zpravodajského charakteru, jak vyžaduje zákon. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu AMC CHANNEL HUNGARY provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. v úseku 10:00-22:00 hodin dne 26. dubna 2021.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu HBO3 provozovatele HBO Europe, s.r.o. ze dne 26. dubna 2021 od 10:00 do 22:00 hod.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. prosince 2020 od 20:05 hodin na programu Film+ odvysílal pořad Na život a na smrt, čímž porušil povinnost nezařazovat v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval velké množství násilných scén, které mají potenciál vyvolat u dětského diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Neakceptovatelný obsah představuje pořad jako celek s obsahem velkého množství násilí, rozsáhlých a vizuálně explicitních pasáží bojových scén s důrazem na vysoký počet mrtvých. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Petr Uher, IČ: 67549799, J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu Fenix ze dnů 24. března 2021, 26. – 27. března 2021 a 14. dubna 2021, vždy v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k poskytnutí původních záznamů, 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud provozovatel již záznamy z uvedeného data nedisponuje, lze alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout záznam vysílání programu Fenix ze dnů 28. – 29. června 2021 od 00.00 do 24.00 hodin.

– Rada se seznámila se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci obchodních sdělení na produkty: Fytofontana ViroSTOP, FITCANN CBD, Panadol Novum a Golanil Junior.

– Rada jako ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Fytofontana ViroSTOP na programu CNN Prima News dne 9. 2. 2021 od 21:30:53 hodin, že věc odkládá.

– Rada jako ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Panadol Novum dne 18. 2. 2021 od 10:43:25 hodin na programu Nova, že věc odkládá.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k obsahu zpravodajského příspěvku „Novela občanského zákoníku“, odvysílaného v rámci pořadu Události na programech ČT1 a ČT24 dne 14. března 2021 od 19:00 hodin.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700 (dále obviněný), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním zpravodajského příspěvku „Novela občanského zákoníku“ v rámci pořadu Události na programech ČT1 a ČT24 dne 14. března 2021 od 19:00 hodin, a to z následujících důvodů: při popisu tématu z redakční pozice byl použit termín „manželství pro všechny“, což je výraz nastolený v diskurzu iniciativou „Jsme fér“, která se ve sporu aktivně angažuje na jedné názorové straně a jde tedy o termín emočně záměrně přednastavený z pozice jedné názorové strany, jeho použití je v rozporu s potřebou nezaujatého věcného popisu problému, neboť již automaticky pocitově navádí diváka k přijetí jednoho a odmítnutí druhého názoru; dále v rámci příspěvku zazněla informace o tom, že petici, která novelu o stejnopohlavním manželství podporuje, podepsalo na 140 000 lidí, a byla zamlčena informace, že petici podporující protinávrh, tedy poslanecký návrh požadující ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, podepsalo přes 100 000 lidí; dále byl v reportáži poskytnut prostor k vyjádření podporovatelům novely, tj. Czeslawovi Walekovi z Iniciativy Jsme fér a dalším dvěma homosexuálním mužům, a nebyl poskytnut odpovídající prostor k vyjádření zastáncům oponentního názoru; a konečně v reportáži zazněla formulace „a právě tuto definici manželství chtějí poslanci KDU-ČSL zakotvit i v Listině základních práv a svobod“, když ve skutečnosti spolupředkladateli návrhu jsou poslanci a poslankyně i z jiných politických subjektů. Takovýmto zpracováním reportáže se provozovatel mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Jana Peterková, IČ: 16893085, bydliště: Křenovice 106, 373 84 Dubné, k obsahu záznamu vysílání programu TELEVIZE NATURA ze dne 8. března 2021 v časovém úseku od 10:00 do 12:00 hodin, tedy ze dvou hodin vysílání, který zapůjčil na písemnou výzvu Rady ve formě sady deseti dílčích záznamů v souhrnné délce 2:25:31 hodin. Konkrétně s vysvětlením: 1) z jakého důvodu poskytnutý záznam neodpovídá požadavku na archivování a poskytování vyžádaných záznamů dle § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jak jej vyložila Rada ve svém stanovisku ze dne 24. března 2015, a tudíž z podoby poskytnutého záznamu nelze rekonstruovat, jak reálně vysílání v daném dni a určeném časovém úseku probíhalo; 2) jaký byl charakter programového prvku uváděného s titulky „Produkty a služby/Hygiena budoucnosti/Přírodní cesta ke zdraví na mikrobiologické úrovni“, který byl obsažen na poskytnutém záznamu, a který vykazoval zjevný komerční účel, aniž by bylo zřejmé, že byl jako takový pro diváka rozeznatelný; 3) z jakého důvodu mezi poskytnutými záznamy nebyl záznam pořadu Víra a důvěra, který mel být dle dostupných informací dne 8. března 2021 v rámci časového úseku 10.00-12.00 hod. vysílán; 4) z jakého důvodu poskytnuté záznamy neobsahovaly logo programu.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jana Peterková, IČ: 16893085, bydliště: Křenovice 106, 373 84 Dubné, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že záznamy jím provozovaného programu TELEVIZE NATURA ze dne 8. března 2021 v časovém úseku od 10:00 do 12.00 hodin, dodané Radě pro účely monitoringu, nebyly záznamy v původní odvysílané podobě. Provozovatel tak porušil povinnost uchovávat záznamy po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., č.j. RRTV/7517/2021-vra, souvisejícím s jeho sdělením ze dne 23. 3. 2021, č.j. RRTV/4374/2021, v němž uvedl, že v roce 2020 nezařadil do vysílání programu TV DAKR žádnou evropskou tvorbu, ačkoliv na tomto programu byla v roce 2020 zařazována česká díla, která jsou vyhodnotitelná z hlediska § 42 a následujících zákona č. 231/2001 Sb.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich, (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem TV PRODUKCE DAKR, s.r.o., IČ 28696921, sídlem Obchodní 41, 43401, Most – Velebudice, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že z údajů, jimiž provozovatel deklaroval data o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, data o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, a vysílaných evropských dílech vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, za rok 2020 na televizním programu TV DAKR, nelze zjistit, jaké bylo procentuální zastoupení evropských děl, evropských nezávislých děl a evropských nezávislých děl mladších 5 let ve vysílání programu TV DAKR v roce 2020.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, z jakého důvodu označil dne 7. února 2021 v čase od 15:54 do 21:01 hodin vysílání programu O2 Sport6 logem programu O2TV Fotbal.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, z jakého důvodu nezaslal na žádost Rady záznam vysílání programu O2 Sport6 odpovídající žádosti Rady č. j. RRTV/2597/2021-bur.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na základě jakého smluvního ujednání byla dne 7. února 2021 v 15:55 hodin na programu O2 Sport4 zobrazena grafická sekvence informující o bilanci vzájemných zápasů 1.FK Příbram-SK Slavia Praha, která obsahovala logo Livesport.cz a výzvu ke stažení příslušné aplikace.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, z jakého důvodu odvysílal dne 7. února 2021 v čase 16:55 hodin na programu O2 Sport4 sponzorské oznámení Samsung Odyssey v rámci reklamního bloku.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě grafické úpravy Live sázek Fortuna, kterou byl dne 7. února 2021 program O2 Sport4 opatřen minimálně v časovém úseku 14:00-18:00 hodin.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil ve vysílání programu O2 Sport4 dne 7. února 2021 v časovém úseku 14:00-18:00 hodin, kdy po celou dobu vysílání byl součástí obrazu žlutý rámeček s informací o aktuálním sázkovém kurzu a návodem, jak při sázení postupovat, který měl povahu přímých výzev k využití sázkové služby: „Stáhni si aplikaci Fortuna“, Zaregistruj se“ a „Vsaď si a užij si hru“, „Buď ve hře celý zápas díky LIVE SÁZKÁM od Fortuny!“ Dané sdělení tedy naplňovalo definiční znaky reklamy, avšak ve vysílání nebylo rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., dle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut, kterého se provozovatel dopustil ve vysílání programu O2 Sport4 dne 7. února 2021 v časovém úseku 14:00-15:00 hodin, kdy odvysílal 60 minut reklamy, čímž o 48 minut překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, z jakého důvodu nezaslal na žádost Rady záznam vysílání programu O2 Sport3 odpovídající žádosti Rady č. j. RRTV/2597/2021-bur.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 13 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na porušení licenčních podmínek licence ze dne 21. července 2015, č. j. RRTV/2608/2015-zem, spis. zn. 2015/528/zem/O2, k provozování televizního vysílání programu O2 Sport3, kterého se dopustil tím, že dne 7. února 2021 minimálně v časovém úseku od 12:00 do 15:50 hodin nebylo na programu nic vysíláno, ačkoli dle platného znění licenčních podmínek je časový rozsah programu stanoven na 24 hodin denně. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na základě jakého smluvního ujednání se společností Livesport Media Ltd. byly dne 7. února 2021 odvysílány na programu O2 Sport3 obrazové sekvence obsahující logo Livesport.cz a výzva ke stažení mobilní aplikace Livesport.cz.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil ve vysílání programu O2 Sport3 dne 7. února 2021 v časovém úseku 16:00 až 18:30 hodin, když po celou dobou bylo na obrazovce přítomné logo Livesport.cz, respektive odkaz na internetové stránky Livesport.cz (v některých úsecích bylo dokonce jediným obsahem vysílání – 18:11:55-18:17:12) a rovněž se zde objevovala tvář reklamní kampaně Livesport.cz Petr Čech, ukazující display mobilního telefonu, na němž je viditelná přímá výzva „Stáhni si naší mobilní aplikaci na Google Play a App Store“. Dané sdělení tedy naplňovalo definiční znaky reklamy, avšak ve vysílání nebylo rozeznatelné jako reklama a nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., dle něhož čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut, kterého se provozovatel dopustil ve vysílání programu O2 Sport3 dne 7. února 2021 v časovém úseku 16:00-17:00 hodin, kdy odvysílal 60 minut reklamy, čímž o 48 minut překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, zda se v případě sponzorského oznámení AAA Auto, odvysílaného dne 7. února 2021 v 15:28 hodin na programu O2 Sport, v 15:57 hodin na programu O2 Sport2, v 15:28 a 16:56 hodin na programu O2 Sport4, v 15:57 hodin na programu O2 Sport5 a v 19:24 hodin na programu O2 Sport6, jednalo o sponzora programu, či pořadu.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením vysílání provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě grafiky odvysílané dne 7. února 2021 v čase 16:02 na programu O2 Sport, která informovala o sázkových kurzech společnosti Fortuna na daný zápas, přičemž obsahovala výzvu „VSAĎ SI“.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním oznámení sponzora programu ATT INVESTMENTS dne 11. února 2021 v 13:04 a 14:50 hodin na programu O2TV Fotbal, jež postrádalo zřetelné označení jména nebo názvu sponzora a neuvádělo hlavní předmět jeho činnosti.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním oznámení sponzora pořadu Clavin Collection dne 7. února 2021 v 16:36 a 17:51 hodin na programu O2 Sport4 a 18:57 a 19:58 hodin na programu O2 Sport6 a dne 11. února 2021 v 12:21 hodin na programu O2TV Fotbal.

– Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o (č.j . RRTV/7511/2021-vra) na žádost Rady, č.j. RRTV/5625/2021-loj, o podání vysvětlení, jakým způsobem divákům programu Dačická televize umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídlem sídl. Vajgar 585, Jindřichův Hradec, PSČ 37701, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neumožňuje divákům programu Dačická televize snadný a přímý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., č.j. RRTV/7511/2021-vra, zda v souladu s podmínkami licence (licence udělená rozhodnutím Rady č. j. FIA/3372/2013 ze dne 30. července 2013, sp. zn. 2013/585/FIA/Jih) sestává vysílání programu Dačická televize ze dvou střídajících se smyček o stopáži 60 minut, a zda denně aktualizuje zpravodajskou část vysílání programu, resp. z jakého důvodu ve dnech 7. a 8. února 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin vysílal pouze jedinou 60minutovou smyčku a nezařadil žádné aktuální zpravodajské reportáže z příslušných dnů.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídlem sídl. Vajgar 585, Jindřichův Hradec, PSČ 37701, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že 7. a 8. února 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin vysílal pouze jedinou 60minutovou smyčku a nezařadil žádné aktuální zpravodajské reportáže z příslušných dnů, přestože dle podmínek licence má sestávat vysílání programu Dačická televize ze dvou střídajících se smyček o stopáži 60 minut a zpravodajská část vysílání má být denně aktualizována. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., č.j. RRTV/7511/2021-vra, z jakého důvodu neposkytl Radě na její vyžádání (žádost č. j. RRTV/2596/2021-bur) záznam vysílání programu Třeboňská lázeňská televize ze dnů 7. – 8. února 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., IČ 24311243, sídlem sídl. Vajgar 585, Jindřichův Hradec, PSČ 37701, na porušení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě, že došlo k technickým překážkám, které mu bránily ve vysílání programu Třeboňská lázeňská televize. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s vysvětlením provozovatele Jihočeská telekomunikační s.r.o., č.j. RRTV/7511/2021-vra, zda záznamy vysílání programu Dačická televize ze dnů 7. a 8. února 2021 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin zapůjčené na žádost Rady (žádost č. j. RRTV/2596/2021-bur) prostřednictvím veřejné datové sítě ve formě jednoho 60minutového videozáznamu formátu mp4, představují záznamy všech pořadů včetně dalších částí vysílání programu Dačická televize v podobě, v jaké byly zařazeny do vysílání.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., (RRTV/7049/2021-vra) na vydané upozornění č.j. RRTV/6792/2021-loj na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 9. února 2021 od 19:10 hodin odvysílal na programu FILM CAFE film A szem (The Eye). Snímek, který spadá do žánru hororu, vytvářel permanentní atmosféru strachu a napětí, kdy byla hlavní hrdinka neustále konfrontována se zneklidňujícími zjeveními přízračných postav duchů zemřelých a s děsivými vizemi lidí umírajících v plamenech při hrozivých tragédiích. Film byl odvysílán v čase, kdy mohou být u obrazovky děti i bez přímého dohledu rodičů. Snímek mohl v dětských divácích vyvolat silné pocity strachu a ohrožení, a způsobit např. i trvalejší stavy úzkostí či poruchy spánku, a ohrozit tak jejich psychický vývoj. Provozovatel se tak odvysíláním pořadu dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. č.j. RRTV/6933/2021-vra na výzvu Rady č.j. RRTV/4681/2021-loj k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu Family Guy (epizoda Christmas Guy) dne 19. listopadu 2020 od 18:32 hodin na programu Comedy Central Hungary.

– Rada informuje Media Council of the National Media and Infocommunications Authority o vyjádření provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. k výzvě Rady k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu Family Guy (epizoda Christmas Guy) dne 19. listopadu 2020 od 18:32 hodin na programu Comedy Central Hungary.

– Rada se seznámila s výzvou zástupkyně veřejného ochránce práv k vyjádření Rady ke stanovisku zástupkyně veřejného ochránce práv k vládnímu návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

– Rada souhlasí s návrhem odpovědi na výzvu zástupkyně veřejného ochránce práv k vyjádření Rady ke stanovisku zástupkyně veřejného ochránce práv k vládnímu návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

– Rada se seznámila s probíhajícím hodnocením dopadů regulace dle zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila se zprávou o kontrole audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., prostřednictvím screeningu, za období září a říjen 2020, se zaměřením na výskyt obsahu souvisejícího s volbami do zastupitelstev krajů a Senátu PČR, konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.

– Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Nickelodeon Hungary On Demand, umístěné na internetové adrese http://www.nickelodeon.hu, poskytovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00.

– Rada provádí výmaz poskytovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby Nickelodeon Hungary On Demand, dostupné na internetové adrese http://www.nickelodeon.hu.
– Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání Comedy Central Hungary On Demand, umístěné na internetové adrese
 www.comedycentral.hu, poskytovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00.

– Rada provádí výmaz poskytovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby Comedy Central Hungary On Demand, dostupné na internetové adrese www.comedycentral.hu.

– Rada bere na vědomí změnu názvu poskytovatele z původního Českokrumlovská CKTV na JČ1 z.s., IČ: 1438921, se sídlem Dolní Svince 4, Dolní Třebonín, PSČ 382 32.

V Praze dne 1. 7. 2021

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET