Tisková zpráva z 20. zasedání 2021, konaného dne 23. 11. 2021
Publikováno 29.11.2021 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 20. zasedání projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 13 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.

Rada uložila provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., pokutu ve výši 20 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.

Rada uložila provozovateli JAMES DEAN CO. s.r.o., pokutu ve výši 20 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.

Rada dále uznala provozovatele Meridi s.r.o., PROVIZI spol. s.r.o. a VČTV s.r.o. vinnými pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustili tím, že neposkytli informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušili povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. Rada od uložení správního trestu upustila, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.

Rada na svém 20. zasedání udělila dvě licence k provozování rozhlasovému vysílání. Společnosti RADIO PROGLAS s.r.o. k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Proglas a společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 MHz / 200 W; Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W; Prachatice město 88,2 MHz / 100 W a Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W pro program COUNTRY RADIO.
Rada schválila priority své činnosti pro rok 2022.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 494 35 001, se sídlem Olomoucká 3419/7, PSČ 618 00 Brno, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Proglas, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje s dobou platnosti od 13. prosince 2021 na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.
– Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 MHz / 200 W; Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W; Prachatice město 88,2 MHz / 100 W a Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 45 26 / 50 02 46 se lhůtou pro doručení žádostí do 29. prosince 2021.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydává toto usnesení: Rada zastavuje řízení o přestupku sp.zn. 2021/84/blu vedené s obviněnou společností MAXIMA REALITY, s.r.o., IČ: 25149610, se sídlem Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kterého se měl dopustit zadáním reklamy, která byla odvysílána dne 23. září 2020 v čase 09:45:03 hod na programu RÁDIO IMPULS (Praha 96,6 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o., neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City; Brno 99,0 MHz) dne 10. listopadu 2021, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio BEAT; Plzeň 107,3 MHz) dne 10. listopadu 2021, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 10. listopadu 2021, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 10. listopadu 2021, EVROPA 2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 10. listopadu 2021 a NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 10. listopadu 2021.

– Rada se seznámila s oznámením provozovatele LONDA spol. s r.o., IČ: 49241931, doručeným Radě dne 2. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/13578/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programů RÁDIO IMPULS a Rock Zone 105,9 v době od 1. do 2. listopadu 2021. Rada se seznámila s oznámením provozovatele LIN a.s. IČ: 25720767, doručeným Radě dne 2. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/13577/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Český Impuls v době od 1. do 2. listopadu 2021. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 4. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14016/2021-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc říjen 2021 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 2. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/13585/2021-vra, spočívajícím v tom, že dne 1: listopadu 2021 došlo v souladu s rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2021/728/zab ze dne 5. října 2021 k ukončení vysílání programu Hitrádio Magic (sp.zn. Ru/282/00) na kmitočtu Pardubice 94,5 MHz / 0,1 kW. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 1. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/13564/2021-vra, spočívajícím v tom, že dne 27. října 2021 na kmitočtu Náchod 87,6 MHz / 50 W a dne 29. října 2021 na kmitočtu Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W zahájil vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2021/151/zab ze dne 20. července 2021.

– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/13561/2021-vra ohledně údajné nevyváženosti a neobjektivity epizody pořadu Lékárna ze dne 14. 10. 2021 na programu ČRo Ostrava.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 27. října 2021 pod č.j. RRTV/13491/2021-vra.

– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. října 2021 pod č.j. RRTV/13491/2021-vra.

– Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 27. října 2021 pod č.j. RRTV/13491/2021-vra.

– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. října 2021 pod č.j. RRTV/13491/2021-vra.

– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, souhlas s přerušením vysílání televizního programu REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. sve/307/2012 ze dne 17. ledna 2012, a to do 31. prosince 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14149/2021-vra.

– Rada konstatuje, že dne 1. října 2021 zanikla podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v důsledku zániku právnické osoby, registrace společnosti Telly CE s.r.o., IČ 033 17 137, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, č.j. FIA/3911/2014, spis. zn.: 2014/1044/FIA/Tel, ze dne 4. listopadu 2014, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů.

– Rada konstatuje, že dne 1. října 2021 zanikla podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v důsledku zániku právnické osoby, registrace společnosti Telly CE s.r.o., IČ 033 17 137, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, č.j. RRTV/1577/2015-FIA, spis. zn.: 2015/319/FIA/Tel, ze dne 14. dubna 2015, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice.

– Rada konstatuje, že dne 1. října 2021 zanikla podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v důsledku zániku právnické osoby, registrace společnosti Telly CE s.r.o., IČ 033 17 137, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, č.j. RRTV/4598/2015-FIA, spis. zn.: 2015/978/FIA/Tel, ze dne 15. prosince 2015, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.

– Rada registruje provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ 469 00 250, se sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. Rg/34/96/1116 ze dne 25. června 1996, a to změnu územního rozsahu vysílání spočívající v ukončení provozování převzatého vysílání v kabelových systémech v katastrálních územích: Podkopná Lhota – 723843 (okres Zlín) a Kojátky – 667820 (okres Vyškov) ke dni 31. prosince 2021, v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14144/2021-vra.

– Rada se seznámila s oznámením a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, č.j.: Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008, spočívající v opětovném zvolení pana Marcela Procházky, za člena dozorčí rady Společnosti (po skončení jeho předchozího funkčního období) a zapsání této skutečnosti dne 11. října 2021 do obchodního rejstříku, v rozsahu oznámení ze dne 27. října 2021, č.j.: RRTV/13517/2021-vra.

– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů, Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, na porušení ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, sp. zn.: 2008/70/FIA/CDG, č.j.: Fia/645/08, ze dne 22. ledna 2008, spočívající v neoznámení změny v dozorčí radě společnosti do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se seznámila s oznámením a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice a zvláštních přenosových systémů, T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, dle ustanovení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/7247/2017-smu, ze dne 25. dubna 2017 a v přihlášce k registraci, č.j.: zem/635/2014, ze dne 18. února 2014 a č.j.: KOZ/2786/2010, ze dne 24. srpna 2010, spočívající ve změně v osobách členů statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti, v rozsahu oznámení ze dne 3. listopadu 2021, č.j.: RRTV/13983/2021-vra.

– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice a zvláštních přenosových systémů, T – Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3, kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/7247/2017-smu, ze dne 25. dubna 2017 a v přihlášce k registraci, č.j.: zem/635/2014, ze dne 18.2.2014 a č.j.: KOZ/2786/2010, ze dne 24. srpna 2010, spočívající ve změně v osobách statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v obchodním rejstříku (licence) a ve změně v osobách statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti a tuto změnu neoznámil Radě ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo (registrace), a stanoví mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. RRTV/8190/2019-smu, spis. zn.: RRTV/2019/395/smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o české televizní programy Nova Lady (HD/SD), Prima STAR (HD/SD), Prima SHOW (HD/SD) a vyřazení ze své programové nabídky českého televizního programu Hunter TV (HD), v rozsahu podání doručeného dne 29. října 2021 pod č.j. RRTV/13520/2021-vra.

– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. RRTV/8188/2019-smu, spis. zn.: RRTV/2019/419/smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o o české televizní programy Nova Lady (HD/SD), Prima STAR (HD/SD), Prima SHOW (HD/SD) a vyřazení ze své programové nabídky českého televizního programu Hunter TV (HD), v rozsahu podání doručeného dne 29. října 2021 pod č.j. RRTV/13520/2021-vra.

– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání doručenými od 1. listopadu do 12. listopadu 2021: ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – různé pořady; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Události, Ekumenická modlitba za vlast, 27. 10. 2021 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Události, Přísnější režim v restauracích a hospodách, 1. 11. 2021 v 19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Otázky Václava Moravce I, 7. 11. 2021 v 12:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Studio, ČT24, Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, 9. 11. 2021 13:33 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – Boj o děti, 7. 11. 2021 v 18:05 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Heydrich – konečné řešení (9/44), 29. 10. 2021 v 18:20 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Autosalon.tv, 30. 10. 2021 v 08:30 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – reklama Bohemia Energy; Ministerstvo zdravotnictví ČR / ČT1, Rádio BLANÍK – očkovací kampaň (Udělejme tečku za koronavirem); Ministerstvo zdravotnictví ČR / www.ceskoockuje.cz – očkovací kampaň (Udělejme tečku za koronavirem); Televize Natura s.r.o. / www.tvnatura.cz – Pandemie nebo lež? 2. díl.

– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Óčko STAR provozovatele Stanice O, a.s. ze dne 14. září 2021 v čase 14:00 – 22:00 hodin.

– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TELEVIZE NATURA provozovatelky Jany Peterkové ze dne 30. srpna 2021 od 10:00 do 22:00 hod.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila odvysíláním pořadu – rozhovoru s Janem Šrámkem dne 30. srpna 2021 v 15:01 hod. na programu TELEVIZE NATURA, který byl pořadem obsahujícím umístěný produkt, v němž došlo k přímému nabádání k nákupu zboží nebo služeb zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace a k nepatřičnému zdůraznění umístěných služeb a produktů. V průběhu celého rozhovoru byla propagována firma LR HEALTH & BEAUTY. K přímému nabádání k nákupu zboží nebo služeb došlo tím, že se v průběhu pořadu na obrazovce opakovaně objevovaly kontaktní údaje, skrze něž je možné se do sítě firmy LR HEALTH & BEAUTY registrovat. V závěru pořadu se rovněž objevilo přímé verbální nabádání k registraci: „Pojďme do toho, půl je hotovo.“ (15:25:16 – 15:25:18). Nepatřičné zdůraznění umístěných služeb a produktů se projevilo v celkovém způsobu zpracování pořadu, který byl od začátku do konce zaměnitelný s reklamní nabídkou. Krom verbálně propagační složky byl rozhovor doprovázen vizuálními odkazy na příslušné produkty či služby (po celou dobu trvání pořadu byla na pozadí umístěna obrazovka s logem firmy LR HEALTH & BEAUTY a příslušnými reklamními slogany). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila odvysíláním pořadu – rozhovoru s Hanou Bártovou dne 30. srpna 2021 v 15:47 hod. na programu TELEVIZE NATURA, který byl pořadem obsahujícím umístěný produkt, v němž došlo k přímému nabádání k nákupu zboží nebo služeb zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace a k nepatřičnému zdůraznění umístěných služeb a produktů. V průběhu celého rozhovoru byla propagována společnost 1. zapper detox centrum (resp. její služby, přístroje, a přípravky – Oberon, plazmový generátor, kranio biodynamické ošetření, pštrosí olej). K přímému nabádání k nákupu zboží nebo služeb došlo tím, že se v průběhu pořadu na obrazovce opakovaně objevoval odkaz na webové stránky, skrze něž je možné předmětné služby či produkty objednat. V závěru pořadu se rovněž objevilo přímé verbální nabádání ke kontaktování centra: „Já bych byla ráda, kdyby si to samozřejmě přišli vyzkoušet. A nejenom vyzkoušet, ale aby díky tomu začli na sobě pracovat, protože mám pocit, že vlastně i tímdletím přináším malinko světla na zem.“ (16:17:06 – 16:17:20) Nepatřičné zdůraznění umístěných služeb a produktů se projevilo v celkovém způsobu zpracování pořadu, který byl od začátku do konce zaměnitelný s reklamní nabídkou. Krom verbálně propagační složky byl rozhovor doprovázen vizuálními odkazy na příslušné produkty či služby (po celou dobu trvání pořadu byla na pozadí umístěna obrazovka s logem společnosti 1. zapper detox centrum; na stole stály produkty distribuované tímto centrem; pštrosí olej byl nastaven do kamery pro detailní záběr). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila odvysíláním pořadu – rozhovoru s Tadeášem Nováčkem dne 30. srpna 2021 v 16:54 hod. na programu TELEVIZE NATURA, který byl pořadem obsahujícím umístěný produkt, v němž došlo k přímému nabádání k nákupu zboží nebo služeb zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace a k nepatřičnému zdůraznění umístěných služeb a produktů. V průběhu celého rozhovoru byla propagována jednotka Stabfor distribuovaná společností NaturVibes. K přímému nabádání k nákupu zboží došlo tím, že se v průběhu pořadu na obrazovce opakovaně objevoval odkaz na webové stránky, skrze něž je možné předmětný produkt objednat. V závěru pořadu se rovněž objevilo přímé verbální nabádání ke kontaktování příslušné společnosti: „Určitě, každý si může najít stránky www.naturvibes.cz, může se podívat, může mě pak kontaktovat, já si s ním rád sednu, dám kafe, čaj, popovídám, není problém prostě.“ (17:30:34 – 17:30:45) Nepatřičné zdůraznění umístěných služeb a produktů se projevilo v celkovém způsobu zpracování pořadu, který byl od začátku do konce zaměnitelný s reklamní nabídkou. Krom verbálně propagační složky byl rozhovor doprovázen vizuálními odkazy na příslušné produkty či služby (po celou dobu trvání pořadu byla na pozadí umístěna obrazovka s logem společnosti NaturVibes a pro jednotku Stabfor lichotivý obraz srovnávající kvalitu vod z různých zdrojů, jednotka Stabfor byla prakticky po celou dobu trvání pořadu v záběru kamery). Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., jež zakazuje provozovatelům zařazovat do vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví. K porušení zákonné povinnosti došlo odvysíláním pořadu – rozhovoru s Hanou Bártovou dne 30. srpna 2021 v 15:47 hod. na programu TELEVIZE NATURA, který byl pořadem obsahujícím umístěný produkt. V pořadu zazněly výroky o službách poskytovaných 1. zapper detox centrem, jako například: „pak klienta posadím k plasmovýmu generátoru, nastavím frekvence, aby se zabily určitý ty patogeny. No a záleží na tom, jestli přijde přímo s bolestma, anebo ne, anebo s psychickýma potížema, protože po tý plasmový terapii dělám ještě třeba ukázku toho krania. (…) A já si myslím, že to docela funguje. Jako sama jsi to asi zažila.“ (15:53:52 – 15:54:32), a další, které implikovaly léčebné i preventivní účinky těchto postupů/produktů. Diváci pod vlivem těchto tvrzení mohli zanedbat řádnou péči o své zdraví a spoléhat se při potenciálních zdravotních a psychických problémech na propagované služby/produkty. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., jež zakazuje provozovatelům zařazovat do vysílání obchodní sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví. K porušení zákonné povinnosti došlo odvysíláním pořadu – rozhovoru s Tadeášem Nováčkem dne 30. srpna 2021 v 16:54 hod. na programu TELEVIZE NATURA, který byl pořadem obsahujícím umístěný produkt. V pořadu zazněly výroky o vodě prošlé jednotkou Stabfor, jako například: „Pak je tam ještě vířivá technologie, tu vodu to víří, a ta voda dostává nějaký věci, informace, že třeba podporuje pak samoozdravný procesy v těle.“ (17:10:28 – 17:10:40), které implikovaly léčebné účinky těchto postupů/produktu. Diváci pod vlivem těchto tvrzení mohli zanedbat řádnou péči o své zdraví a spoléhat se při potenciálních zdravotních problémech na propagovaný produkt. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatelku Janu Peterkovou, IČ 16893085, se sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 373 84, o podání vysvětlení, jaké typy obchodních sdělení zařazuje do úseků vysílání označených jako „upoutávkový blok“ a zda jsou všechna zde uváděná obchodní sdělení vysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada se seznámila s analýzou programu CS Horror provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. ze dne 11. září 2021 v časovém úseku 0:00 – 6:00 hodin.

– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu SPORT3 provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 29. srpna 2021, časového úseku 14 – 19 hodin.

– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc srpen 2021.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, společnosti Institut výživy a imunity s.r.o., ze dne 20. října 2021, kterým informuje o tom, že produkty GASTRO Veritas a IMUNO Veritas spadají do kategorie produktů doplňků stravy.

– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností Institut výživy a imunity s r.o., IČ 09484787, sídlem Francouzská 172/30, Praha 2, 120 00, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním reklamy s motivem „SEYES -GASTRO a IMUNO Veritas“ odvysílané premiérově dne 5. června 2021 v čase 9:00 hodin na programu ŠLÁGR TV, mohlo dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byly propagovány doplňky stravy GASTRO Veritas a IMUNO Veritas, obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. V obchodním sdělení zřetelný text informující o faktu, že přípravky GASTRO Veritas a IMUNO Veritas jsou doplňky stravy, absentuje v obrazové i zvukové složce.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 23. listopadu 2021 takto: I. Obviněný z přestupku, provozovatel AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ: 27695964, Vídeňská, Přízřenice, Brno, č.o.51, č.p.122, 61900, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 20 000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021341. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2021341.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 23. listopadu 2021 takto: I. Obviněný z přestupku, provozovatel JAMES DEAN CO. s.r.o., IČ: 24229814, sídlem Charvátova, č.o.3, č.p.1988, 11000, Hlavní město Praha, Česká republika, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 20 000,-Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021347. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2021347.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 23. listopadu 2021 takto: I. Obviněná z přestupku, společnost Meridi s.r.o., IČ 28147324, Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice, se v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. uznává vinnou pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že neposkytla informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušila povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 23. listopadu 2021 takto: I. Obviněná z přestupku, společnost PROVIZI spol. s.r.o., IČ 25416952, Škrétova 1961, 412 01 Litoměřice, se v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. uznává vinnou pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že neposkytla informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušila povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 23. listopadu 2021 takto: I. Obviněná z přestupku, společnost VČTV s.r.o., IČ 28846907, Semtín 80, 533 53 Pardubice, se v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. uznává vinnou pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že neposkytla informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušila povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. II. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, kdo umístil virtuální obchodní sdělení umístěné na diváky na tribuně za jednou z branek, které inzerovalo značku „Clavin Collection“ a ve vysílání se objevilo dne 14. srpna 2021 během fotbalového zápasu Bohemians-Sparta v časech od 19:28:13 do 19:28:18 hod., od 20:16:07 do 20:16:12 hod., od 20:57:30 do 20:57:34 hod. a od 21:47:19 do 21:47:24 hod. na programu O2 Sport.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem vysílání, O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním virtuálního obchodního sdělení umístěného na diváky na tribuně za jednou z branek, které inzerovalo značku „Clavin Collection“ a ve vysílání se objevilo dne 14. srpna 2021 během fotbalového zápasu Bohemians-Sparta v časech od 19:28:13 do 19:28:18 hod., od 20:16:07 do 20:16:12 hod., od 20:57:30 do 20:57:34 hod. a od 21:47:19 do 21:47:24 hod. na programu O2 Sport, čímž mohl porušit povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, zda se v případě pořadu Tamtam plus (12/16), odvysílaného dne 13. srpna 2021 od 20:09 hodin na programu ČT1 jedná o pořad pro děti, a dále, na základě jakých smluvních ujednání byly v pořadu umístěny produkty, resp. zda byla v souvislosti s umístěním produktu provedena platba.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Tamtam plus (12/16) dne 13. srpna 2021 v 20:09 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., na základě jakých smluvních ujednání či jiných dohod odvysílal na programu Prima dne 16. srpna 2021 v 21:18 hodin sdělení, které propaguje film Večírek, resp. uvedení jmenovaného snímku v kinech.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Aleš Kadlec, IČ 11482907, Nová 1057, 664 34 Kuřim, na upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, čímž porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Hudební televize, s. r. o., na upozornění na porušení zákona, ke kterému došlo odvysíláním neoddělené reklamy Iceland dne 6. června 2021 v 8:02 hodin na programu Retro Music Television.
– Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2021/435/rud provedla důkaz zhlédnutím pořadu Eva testuje (3) odvysílaného na programu Prima dne 17. dubna 2021 od 18:40 hodin.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, doručeného Radě dne 1. listopadu 2021, toto potvrzení: Poskytovatel, Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, se sídlem Vajgar 532, 377 01 Jindřichův Hradec, byla dne 23. listopadu 2021 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 3. února 2012 pod názvem Jindřichohradecká televize, umístěná na internetové adrese https:// www.jhtv.cz.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 20. listopadu 2021 toto usnesení: Rada zastavuje s poskytovatelem Jindřichohradecká televizní s.r.o., IČ 28109503, se sídlem Vajgar 532, Jindřichův Hradec, 37701, řízení o přestupku pro možné porušení § 5 odst. 1 písm. a) až e), neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

OSTATNÍ

– Rada schvaluje termíny zasedání v roce 2022

– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za třetí čtvrtletí roku 2021.

– Rada pověřuje zaměstnankyni Úřadu Rady Mgr. Terezu Běhounkovou k zastupování Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem. Pověřená zaměstnankyně je oprávněna zejména účastnit se jednání, podávat vyjádření, návrhy či jiná podání, včetně mimořádných opravných prostředků, vyřizovat korespondenci s výše uvedenými soudy a činit veškeré úkony s tím související, včetně nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů dokumentů. Toto pověření se uděluje na dobu neurčitou do doby, dokud nebude písemně odvoláno ze strany Rady.
V Praze dne 25. 11. 2021
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET