Tisková zpráva z 6. zasedání Rady, konaného dne 12. 4. 2022
Publikováno 22.04.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 6. zasedání projednala 43 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, vydala 15 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.


Rada na svém 6. zasedání uložila napomenutí společnosti Mountfield a.s. pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamního spotu s motivem „Mountfield-Slavíme 30. výročí“, který byl odvysílán dne 4. června 2021 od 21:30 hodin na programu Prima a který je nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě byla u obrázku zahradního grilu značky Char-Broil, typ Professional 4400S, u něhož prodejce na internetových stránkách uvádí původní cenu 35 900 Kč, uvedena akční cena 4 990 Kč, která se však vztahovala ke zcela jinému grilu, jiného typu i značky, který se v reklamě vůbec neobjevil. Reklama tak mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a sice k rozhodnutí zajít do obchodu Mountfield se záměrem zakoupit v reklamě prezentovaný gril, o kterém se domníval, že jeho cena je 4 990 Kč, když ve skutečnosti byla násobně vyšší.
Rada na svém 6. zasedání udělila licenci k provozování televizního vysílání, a to právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o., k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro program SPORT3 HU.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a zvýšením výkonu kmitočtu Plzeň Bory 97,5 MHz / 100 W na Plzeň Bory 2 97,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program RADIO 1 (licence sp.zn. 2015/1117/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W na Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99/1358) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje souhlas s přeměnou společností AZ Media a.s., IČ: 25648837, RADIO ZLÍN, spol. s r.o., IČ: 00568406, Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 14866285 a První rozhlasová s.r.o., IČ: 25643908, coby zanikajících společností, formou fúze sloučením do nástupnické společnosti MEDIA BOHEMIA a. s. IČ: 26765586.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054 se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uváděných v § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to zánik členství a výmaz z obchodního rejstříku člena dozorčí rady a vznik členství a zápis do obchodního rejstříku nového člena dozorčí rady ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v obchodním rejstříku. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila se srovnávací analýzou vysílání programu Radio Beat, šířeného prostřednictvím souboru technických parametrů: Karlovy Vary 106.8 MHz, České Budějovice 101.2 MHz Č a Zlín 98.8 MHz provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. z úterý 1.3. 2022 v časech 08:00-09:00 hodin, 13:00-14:00 hodin a 18:00-19:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City; Brno 99,0 Mhz) dne 29. března 2022, Rádio Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 29. března 2022, MAX LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 29. března 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 29. března 2022, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Contact; Liberec 101,4 MHz) dne 29. března 2022 a 4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 29. března 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 21. března 2022 pod č.j. RRTV/4137/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že v době od 19. března 2022 (16:25 hod.) do 20. března 2022 (14:20 hod.) došlo na vysílači Strakonice 104, 1 MHZ / 100 W k výpadku vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/98/01). Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 16. března 2022 pod č.j. RRTV/4042/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 11. března 2022 zahájil vysílání programu RÁDIO OTAVA šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Horažďovice 92,2 MHz / 50 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2021/212/zab, č.j. RRTV/15691/2021-zab ze dne 11. srpna 2020. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 24. března 2022 pod č.j. RRTV/4390/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 18. března 2022 zahájil vysílání programu RÁDIO OTAVA šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Strakonice 88,3 MHz / 50 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2021/212/zab, č.j. RRTV/15691/2021-zab ze dne 11. srpna 2020.
– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4054/2022-vra ohledně údajně neobjektivního informování o postoji SPD ke krizi na Ukrajině na programu ČRo Plus. Rada se seznámila se stížnostmi č. j. RRTV/4094/2022-vra a RRTV/4123/2022-vra ohledně neobjektivity rozhovoru s Martinem Kollerem na programu ČRo Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4116/2022-vra ohledně údajně neobjektivního informování na ČRo. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/4126/2022-vra ohledně toho, že ve vysílání programu Rádio Kiss údajně došlo k ublížení na zdraví.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím ZPS na dobu 12 let, označení (název) programu: SPORT3 HU; základní programová specifikace: živé sportovní přenosy; časový rozsah vysílání: nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času příslušné sportovní události; identifikace přenosového systému: dálkový přístup – internet; informace o přístupu k vysílání: aplikace AMC MIKRO HU (Google Play, App Store); výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo
převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. 3. 2022, RRTV/4349/2022-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Maďarsko o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, k televiznímu vysílání programu SPORT3 HU šířeném prostřednictvím ZPS se základní programovou specifikací: živé sportovní přenosy.
– Rada uděluje provozovateli Město Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, 793 95, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j.: 3957/2006/P ze dne 30. května 2006, dle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně územního rozsahu vysílání ukončením vysílání programu INFOKANÁL HOLČOVICE v katastrálních územích Bruntál – Hejnov k.ú. 640859 Hejnov, Bruntál – Holčovice k. ú. 640867 Holčovice, dle podání č.j.: RRTV/2176/2022-vra.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností (stanov) uvedených v žádosti o licenci a neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uváděných v § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to statutárního orgánu – představenstva, dozorčí rady a způsobu jednání za společnost, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání změny v obchodním rejstříku. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radu nepožádal o předchozí souhlas s přerušením vysílání programu KLENOT TV na základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/2019/675/smu, č.j. RRTV/13550/2019-smu ze dne 19. listopadu 2019. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci spis. zn. RRTV/2019/675/smu, č.j. RRTV/13550/2019-smu ze dne 19. listopadu 2019, spočívající ve změně seznamu jednatelů společnosti, resp. zánik funkce jednoho z jednatelů. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radu nepožádal o předchozí souhlas s přerušením vysílání programu KLENOT TV na základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn.: RRTV/2019/674/smu, č.j. RRTV/13549/2019-smu ze dne 19. listopadu 2019. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené
lhůtě neoznámil Radě změnu ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2019/674/smu, č.j. RRTV/13549/2019-smu ze dne 19. listopadu 2019, spočívající ve změně seznamu jednatelů společnosti, resp. zánik funkce jednoho z jednatelů. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila se žádostí společnosti gonet.tv s.r.o., IČ: 116 42 467, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, ze dne 15. března 2022, č. j.: RRTV/4015/2022-vra, o obnovu správního řízení, vedeného pod sp. zn.: RRTV/2022/157/fia, o registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, zahájeného podle § 28 zákona č. 231/2001 Sb., doručením přihlášky k registraci dne 31. ledna 2022, pod č. j.: RRTV/2010/2022-vra.
– Rada ve věci žádosti společnosti gonet.tv s.r.o., IČ: 116 42 467, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, ze dne 15. března 2022, č. j.: RRTV/4015/2022-vra, o obnovu zastaveného správního řízení, vedeného pod sp. zn.: RRTV/2022/157/fia, o registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, zahájeného podle § 28 zákona č. 231/2001 Sb., doručením přihlášky k registraci dne 31. ledna 2022, pod č. j.: RRTV/2010/2022-vra, rozhodla dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. a dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., že věc odkládá.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, NTV cable s.r.o., IČ: 255 00 236, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 763 61 Napajedla, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/3/98 ze dne 17. prosince 1997 (ve znění pozdějších změn), spočívající v rozšíření programové nabídky o programy: 1) televizní české: Prima SHOW, Prima STAR, Nova Lady; 2) rozhlasové: a) veřejnoprávní: ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Jazz, ČRo Brno, ČRo Rádio Junior, ČRo Plus; b) české, licencované Radou: Radio Beat, Country Radio, Radio 1, Signál Rádio a Radio Spin, dle oznámení ze dne 18. března 2022, č.j.: RRTV/4098/2022-vra.
– Rada registruje provozovateli Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci k provozování převzatého rozhlasového a televizní vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů č.j. Fia/645/08 ze dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to zařazení nového převzatého zahraničního rozhlasového programu Ukrajinské Radio, v rozsahu v rozsahu dle podání ze dne 9. března 2022 pod č.j. RRTV/3886/2022-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. Fia/645/08 ze dne 22. ledna 2008, spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání zařazením nového převzatého zahraničního televizního programu, a to mezinárodní verze programu 1+1, v rozsahu dle podání ze dne 9. března 2022, č.j. RRTV/3886/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 25. března 2022, č.j. RRTV/4422/2022-vra.
– Rada se seznámila s oznámením č.j. RRTV/4407/2022-vra, doručeným Radě dne 25. března 2022 od provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, spočívajícím v zahájení televizního vysílání programu Nickelodeon, šířeného prostřednictvím družice, na základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/2022/234/fia, č.j. RRTV/4344/2022-fia, a to od 28. března 2022.
– Rada konstatuje, že provozovateli Město Přibyslav, IČ 002 68 097, se sídlem Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, zanikla dne 16. března 2022 podle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu TV PŘIBYSLAV šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j. FIA/807/2010, spis. zn.: 2010/83/FIA/MPR, ze dne
2. března 2010. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v období od 11. března 2022 do 31. března 2022 (celkem 26 podání): FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Ano, šéfe!; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Babica vs. Sapík, 20. 3. 2022 od 10:00 hod.; TV Nova s.r.o. / Nova Gold – chybějící logo programu u sponzora pořadu, 16. 3. 2022 od 16:25 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – VIP svět Speciál, 27. 3. 2022 od 21:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Barrandov Krimi – Soudce Alexandr, 29. 3. 2022 od 14:35 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – Ten pravý, ta pravá?, 30. 3. 2022 od 12:55 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – VIP svět, 4. 3. 2022 od 19:50 hod., Instinkty Jaromíra Soukupa, 5. 3. 2022 od 20:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – příspěvky o hudebním producentovi Františku Janečkovi v pořadech VIP svět 21. února 2022 od 20:00 hodin, VIP svět 22. února od 20:00 hodin, Týden podle Jaromíra Soukupa 22. února 2022 od 21:25 hodin, VIP svět 23. února od 20:00 hodin, VIP svět 25. února 2022 od 19:50 hodin, VIP svět 26. února 2022 od 19:50 hodin, VIP svět 2. března 2022 od 20:00 hodin, VIP svět 3. března 2022 od 20:00 hodin, VIP svět Speciál 6. března 2022 od 21:00 hodin, VIP svět 7. března 2022 od 20:00 hodin, VIP svět 8. března 2022 od 20:00 hodin, VIP svět 9. března 2022 od 20:00 hodin, VIP svět 10. března 2022 od 20:00 hodin a VIP svět Speciál 13. března 2022 od 21:05 hodin; O2 TV s.r.o. / O2 Sport a O2TV Fotbal – SK Slavia Praha-AC Sparta Praha, 6. března 2022 od 17:20 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Hlavní zprávy – Petice proti očkování; XTV s.r.o. – dražby v pořadech na YouTube; Stížnost na reklamní obsah, předání od České obchodní inspekce; Zpravodajství o válce na Ukrajině; Válečné pořady na programech České televize; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – upoutávky na film Tma přichází; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network – Comedy Club, 11. 3. 2022 od 22:10 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – dotaz k atentátu na Vladimira Putina, 6. března 2022, 13:00-14:00 hod.; Posun televizního vysílání oproti elektronickému programovému průvodci EPG stěžovatele; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1-ČT24 – Události, 25. 2. 2022 od 19:00 hod.; Nevyvážené zpravodajství a chybějící informování o demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze dne 20. března 2022; ŠLÁGR TV / Na Šlágru – 8. 9. 2021, stížnost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, o podání vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byl propagován časopis Sedmička Retro bezprostředně před vysíláním a po prvním reklamním přerušení pořadu Babica vs. Sapík dne 20. března 2022 od 10:00 hodin na programu Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078, Praha, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu Nova Gold u sponzora pořadu DIAMizin Gurmar, odvysílaného před pořadem Chcete být milionářem? dne 16. března 2022 od 16:25 hod., neuvedl logo programu Nova Gold. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ:
41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, o podání vysvětlení, jaký produkt byl propagován v rámci pořadu VIP svět Speciál, který byl odvysílán dne 27. března 2022 od 21:00 hod. na programu Televize Barrandov a který byl na začátku a na konci pořadu označen značkou „PP“ upozorňující na přítomnost umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu HBO 2 Adria provozovatele HBO Europe, s.r.o. ze dne 14. února 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HBO Europe, s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje podmínku licence programu HBO 2 Adria, provozovaného na základě rozhodnutí č. j. RRTV/644/2016-FIA (JID: RRTV-4936213) ze dne 1. března 2016, ve znění pozdějších změn, sp. zn. 2016/67/FIA/HBO, dle níž má být hlavním jazykem vysílání programu chorvatština. Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení předmětné žádosti.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu AMC Channel Slovenia provozovatele AMC Networks Central Europe, s.r.o. ze dne 14. února 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620, Praha, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem je na programu AMC Channel Slovenia naplňován hlavní jazyk vysílání, když jsou pořady vysílány v originálním znění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu AMC Channel Romania provozovatele AMC Networks Central Europe, s.r.o. ze dne 14. února 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu rtm plus Liberecko provozovatele Liberecká TV s.r.o. ze dne 23. února 2022 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Liberecká TV s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční odpovědnost coby provozovatel televizního vysílání programu rtm plus Liberecko, když dle čl. III. odst. Smlouvy o dílo „Jablonecký magazín“ (ev. č. SD/2021/0905), uzavřené dne 10. prosince 2021 mezi provozovatelem vysílání (jako zhotovitelem) a Statutárním městem Jablonec nad Nisou (jako objednatelem), se provozovatel vysílání zavazuje zasílat objednateli finální verzi díla před odvysíláním ke korektuře na konkrétně uvedenou e-mailovou adresu, a to vždy nejpozději každý čtvrtek do 12:00. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu Regionální televize TVS provozovatele J.D.Production, s.r.o. ze dnů 14. a 15. února 2022 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele J.D.Production, s.r.o, IČ
25592939, sídlem Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, PSČ 68601, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programu Regionální televize TVS ze dnů 14. a 15. února 2022 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, které nepředstavovaly záznamy v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě. Záznamy vysílání ze dne 14. února 2022 (šest hodinových programových smyček) byly neúplné a v jejich průběhu docházelo k výpadkům a ke ztrátě obrazu i zvuku v řadě úseků. Záznamy vysílání ze dne 15. února 2022 (dvě hodinové programové smyčky) nezachycovaly záznamy programu v jeho odvysílané podobě, ale záznamy vytvořené dodatečně, bez zobrazení loga programu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele J.D.Production, s.r.o, IČ 25592939, sídlem Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, PSČ 68601, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v rámci reportáže s názvem Děti Země napadly žalobou povolení pro stavbu dálnice D49, odvysílané jako součást zpravodajské relace Magazín Zlínský kraj, dne 14. února 2022 od 14:00 a 16:00 hodin na programu Regionální televize TVS, neposkytl prostor k vyjádření zástupcům organizace Děti Země, resp. odpůrcům výstavby dálnice D49 tak, aby si diváci na základě zhlédnutí příspěvku měli možnost vytvořit na danou problematiku svůj vlastní nezávislý názor. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TV Chodov provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o. z období 14. a 15. února 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, se sídlem Náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357 35, o podání vysvětlení, z jakého důvodu označil pořad Chodovské vteřiny (výstava prací žáků ZŠ Husova), zařazený v rámci audiovizuálního bloku dne 15. února 2022 od 10:00 a 18:00 hodin na programu TV Chodov, jako pořad obsahující obchodní sdělení umístění produktu, respektive jaký výrobek či služba byly v daném případě oním umístěným produktem. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., IČ 26318491, se sídlem Náměstí ČSM 1022, Chodov, PSČ 357 35, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nejsou reklamní spoty NEJ.TV, vysílané v rámci audiovizuálního bloku dne 15. února 2022, v časech 0:08:07, 0:42:53, 1:39:49 a 1:54:34, na programu TV Chodov, zařazovány v reklamním bloku, respektive proč nejsou jako reklama oddělené a rozeznatelné, jak vyžaduje ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TELEVIZE BLANSKO provozovatele JAN POPELKA z období 14. a 15. února 2022.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu INFO ŠLAPANOV provozovatele Obec Šlapanov z období 14. a 15. února 2022.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Infokanál provozovatele Mikroregion Pernštejn ve dnech dne 10.-11. ledna 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 13 zákona č. 231/2001Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Mikroregion Pernštejn, IČ: 75123827, se sídlem Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice, na porušení licenčních podmínek licence ze dne 19. února 2013, č. j.: sve/970/2013, sp. zn.: 2012/941/sve/Mik, k provozování televizního vysílání programu Infokanál, kterého se dopustil tím, že ve dnech 10.-11. ledna 2022 vysílal programovou smyčku o délce 7:29 minut, ačkoli podle platného znění licenčních podmínek je časový rozsah smyčky stanoven na 10-40 minut. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programů Infokanál Čejč, Infokanál Hovorany, lnfo studio Kobylí, Informační kanál obce Nechvalín, Informační studio obce Ostrovánky a Informační centrum Tvrdonice provozovatele HC KABEL, s.r.o. ze dnů 14.-15. února 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele HC KABEL, s.r.o., IČ: 27677320, sídlem: Hovorany 45, Hovorany, PSČ 696 12, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programů Informační kanál obce Nechvalín a Informační studio obce Ostrovánky, které nebyly záznamy v odvysílané podobě a náležité technické kvalitě. Namísto požadovaných záznamů vysílání programů ze dnů 14.-15. února 2022 v časovém úseku 00:00-24:00 hodin Rada obdržela soubory s příponou .pptx, tedy pracovní verze souborů určených k odvysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání HC KABEL, s.r.o., IČ: 27677320, sídlem: Hovorany 45, Hovorany, PSČ 696 12, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání či neformálních dohod zařadil do vysílání videotextových smyček svých programů ze dnů 14.-15. února 2022 následující sdělení: akce Proton ve firmě Elektro Zrůcký Kobylí (lnfo studio Kobylí, rubrika Prodej a služby), masáže MARTIN ve zdravotním středisku, slevová akce v prodejně Koberce Trend, slevová akce v prodejně WIKI, výprodej v prodejně AHORN (vše Infokanál Čejč, názvy rubrik nejsou známy), respektive zda byla uvedená sdělení odvysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc prosinec 2021.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 7a odst. 4) a 5) zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele vysílání, resp. šiřitele obchodního sdělení, Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o sdělení objednavatele, respektive zadavatele a zpracovatele teleshoppingu s motivem Biostile – UROVIT complet, který byl premiérově odvysílán dne 1. prosince 2021 v čase 8:34 hodin na programu Televize Barrandov. Rada stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Somavedic Technologies s.r.o., IČ 24689173, sídlem Smetanova
1246/22, 410 02 Lovosice (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 5n odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Somavedic, odvysílaného dne 5. prosince 2021 v čase 13:39 – 13:44 hodin jako součást teleshoppingového bloku s názvem Vychytávky Extra. V rámci teleshoppingu byly propagovány přístroje Somavedic, které dle sdělení hosta ve studiu, zástupkyně platformy testuj.to, eliminují negativní dopady elektromagnetického záření („Princip fungování somavediku, který eliminuje negativní dopady elektromagnetického záření, vycházejí samozřejmě i z komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, které probíhaly u nás i v zahraničí a vlastně působení toho somavediku je na principu minerálů a vzácných kamenů. V každém kusu je totiž několik minerálů a drahých kovů a každý zastává svou důležitou roli. Vše je nastaveno také dle čínské ajurvédské medicíny a podle poznatků Nikola Tesly. Díky systému, ve kterém jsou kameny vyskládány, tak dochází k působení na celou domácnost“). V přímé souvislosti s působením přístroje Somavedic je zde rovněž prezentována osobní zkušenost hosta se snížením nemocnosti dětí („Moje děti byly často nemocné a dostal se ke mně somavedic ambr, a ač jsem tomu ze začátku nedávala velké naděje, tak i přestože už jsme vyzkoušeli cokoli, tak od té doby, co máme somavedik ambr doma, tak jsou na tom děti o mnoho lépe.“), čímž mohlo dojít k porušení zákazu reklamy na výrobek cílící na zdraví, který není léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, která naznačuje, že výrobek je léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.
– Rada na základě ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, odmítá návrh obviněného na nařízení ústního jednání ve věci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2021/683/rud, neboť nařízení ústního jednání není nezbytné k uplatnění práv obviněného.
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), v platném znění, vydala dne 12. dubna 2022 následující rozhodnutí:
I. Obviněná společnost Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamního spotu s motivem „Mountfield-Slavíme 30. výročí“, který byl odvysílán dne 4. června 2021 od 21:30 hodin na programu Prima a který je nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě byla u obrázku zahradního grilu značky Char-Broil, typ Professional 4400S, u něhož prodejce na internetových stránkách uvádí původní cenu 35 900 Kč, uvedena akční cena 4 990 Kč, která se však vztahovala ke zcela jinému grilu, jiného typu i značky, který se v reklamě vůbec neobjevil. Reklama tak mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a sice k rozhodnutí zajít do obchodu Mountfield se záměrem zakoupit v reklamě prezentovaný gril, o kterém se domníval, že jeho cena je 4 990 Kč, když ve skutečnosti byla násobně vyšší. II. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pachateli, společnosti Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až ve výši 5 000 000 Kč.
III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021683. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem televizního vysílání, O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním virtuálního obchodního sdělení umístěného na diváky na tribuně za jednou z branek, které inzerovalo značku „Clavin Collection“ a ve vysílání se objevilo dne 14. srpna 2021 během fotbalového zápasu Bohemians-Sparta v časech od 19:28:13 do 19:28:18 hod., od 20:16:07 do 20:16:12 hod., od 20:57:30 do 20:57:34 hod. a od 21:47:19 do 21:47:24 hod. na programu O2 Sport, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání, O2 TV s.r.o., IČ 039 98 3801, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, PSČ 140 00, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním virtuálního obchodního sdělení umístěného na diváky na tribuně za jednou z branek, které inzerovalo značku „Clavin Collection“ a ve vysílání se objevilo dne 14. srpna 2021 během fotbalového zápasu Bohemians-Sparta v časech od 19:28:13 do 19:28:18 hod., od 20:16:07 do 20:16:12 hod., od 20:57:30 do 20:57:34 hod. a od 21:47:19 do 21:47:24 hod. na programu O2 Sport, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Karla Soukupa, z jakého důvodu vysílání programu Duha ve dnech 19. a 20. října 2021 neobsahovalo videotextové informace o kulturních a sportovních akcích a další pořady (diskuse s významnými osobnostmi a hosty regionu, zábavné a soutěžní pořady vlastní produkce či upravené příspěvky obyvatel města), jak stojí v licenčních podmínkách.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Karla Soukupa, zda jím poskytnutý záznam odpovídá záznamu programu Duha ze dnů 19. a 20. října 2021 v odvysílané podobě, neboť záznam jím dodaný nese v kalendáři vyznačené datum 11. října 2021.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., na upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že divákům neumožnil, přímý a trvalý přístup k informaci, že orgánem dohledu nad vysíláním programu Televize přes anténu je Rada.
– Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2022, č.j. 7 As 392/2019, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. října 2019, č.j. 10A 11/2016, který zrušil rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2015, sp. zn. 2015/566/RUD/ČES, č.j. RRTV/3903/2015-RUD, jímž byla provozovateli televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 Kavčí hory, PSČ 140 70, uložena pokuta ve výši 350 000 Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin na programu ČT sport, který obsahoval nepatřičně zdůrazněné umístění produktu McDonalds
– Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2022, č.j. 8 As 256/2021, kterým byla odmítnuta kasační stížnost společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, VAT: CY10147566V se sídlem ARCH. MAKARIOS III, NEOCLEOUS HOUSE, P.C. 3030, LIMASSOL, CYPRUS, proti rozsudku Městského soudu v
Praze ze dne 13. července 2021, č.j. 10A 58/2018, kterým byla zamítnuta žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady, jímž jí byla uložena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingového bloku Linka lásky, odvysílaného dne 21. srpna 2017 v čase od 10:10 do 11:11 hodin na programu JOJ Family, který byl nekalou obchodní praktikou podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Televizeseznam.cz, umístěné na internetové adrese www.televizeseznam.cz, Seznam Zprávy, umístěné na internetové adrese www.seznam.cz/zpravy a Stream.cz, umístěné na internetové adrese www.stream.cz, společností Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha, PSČ 150 00, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
OSTATNÍ
– Rada schvaluje program konference Média dětem, média s dětmi, která se uskuteční v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2022.
– Rada se seznámila s pozvánkou na 6. schůzi volebního výboru, která se koná dne 14. dubna 2022.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
V Praze dne 14. 4. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET