Tisková zpráva z 8. zasedání Rady, konaného dne 17. 5. 2022
Publikováno 24.05.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 8. zasedání projednala 44 bodů programu. Vyhodnotila 28 stížností diváků a posluchačů, vydala 12 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení tří správních řízení.


Rada uložila dvě pokuty ve výši 5000,- Kč společnosti Peppermint digital s.r.o. za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že jakožto zpracovatel reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., a že jakožto zpracovatel reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o., porušil povinnost poskytnout na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o zadavateli zpracované reklamy.
Rada na svém 8. zasedání udělila právnické osobě Město Přibyslav licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů pro program TV Přibyslav.
Na 8. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 16 34 / 49 49 41 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99/1358), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99/1358), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W na stanoviště Plzeň Bory 2 102,1 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČO: 286 43 704, se sídlem Mohelnická 807, PSČ 783 91 Uničov, zaniká ke dni 30. června 2022 na základě podání č.j. RRTV/5068/2022-vra doručeného Radě dne 19. dubna 2022 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/2843/2014 ze dne 27.5.2014) šířeného prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
2
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., přijala toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 16 34 / 49 49 41 neboť neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto usnesení: Rada zastavuje se společností 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 16 34 / 49 49 41 neboť žadatel vzal svou žádost o udělení licence zpět.
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2021/673/blu takto: Obviněný, společnost Peppermint digital s.r.o., IČ: 28525001, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 3 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb. z porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že jakožto zpracovatel reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., porušil povinnost danou mu ustanovením § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. poskytnout na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o zadavateli zpracované reklamy. Za přestupek se obviněnému v souladu s § 8a odst. 7 písm. a) ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
– Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), dle § 8a odst. 3 písm. f) a § 8a odst. 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2022/28/blu takto: Obviněný, společnost Peppermint digital s.r.o., IČ: 28525001, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, se uznává vinným v souladu s § 8a odst. 3 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb. z porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil tím, že jakožto zpracovatel reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o., porušil povinnost danou mu ustanovením § 7a odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb. poskytnout na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona
3
ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o zadavateli zpracované reklamy. Za přestupek se obviněnému v souladu s § 8a odst. 7 písm. a) ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2018990. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení, kterého se mohl dopustit tím, že dne 6. ledna 2022 odvysílal na programu ČRo Brno, epizodu pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka, v rámci které došlo v čase od 09:09 k opakovanému zmiňování Autoservisu Ivan Otřísal.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s provozovatelem Český rozhlas, IČ: 45245053, sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99, Praha 2, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení, kterého se mohl dopustit tím, že dne 12. listopadu 2021 odvysílal na programu ČRo Brno epizodu pořadu Apetýt, v rámci které došlo v čase od 10:44 hod. k propagaci provozovny společnosti Columna centrum s.r.o. a zároveň k negativnímu hodnocení konkurenčního podnikatelského subjektu.
– Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054 se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, ve věci upozornění Rady na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. č. j. RRTV/4996/2022-zab ze dne 12.4.2022.
– Rada se seznámila s analýzou programu Radio Spin, provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., ze dne 4. 4. 2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 3. května 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Country VÝCHOD; Brno 96,8 MHz) dne 3. května 2022, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 3. května 2022, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 3. května 2022, LONDA spol. s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 3. května 2022 a JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 3. května 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 2. května 2022 pod č.j. RRTV/5615/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc duben 2022 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RÁDIO UKRAJINA s.r.o., IČ: 17059054, doručeným Radě dne 6. května 2022 pod č.j. RRTV/5768/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/411/blu, č.j. RRTV/5477/2022-blu ze dne 26. dubna 2022
4
zahájil dne 4. května 2022 digitální rozhlasové vysílání programu RÁDIO UKRAJINA šířeného prostřednictvím vysílačů.
– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/5444/2022-vra ohledně údajně velkého množství obhroublých výrazů v rozhlase a televizi. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/5050/2022-vra ohledně údajného podněcování k nenávisti v jedné epizodě pořadu Názory a argumenty na programu ČRo Plus. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/5562/2022-vra ohledně údajně problematického pořadu na ČRo Radiožurnál.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje právnické osobě Město Přibyslav, IČ: 00268097, se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: TV Přibyslav; základní programová specifikace: Informační program se zaměřením na aktuální informace ve městě Přibyslav a mikroregionu Přibyslavsko; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: výčet katastrálních území: Přibyslav, Dobrá, Ronov nad Sázavou, Poříčí, Žižkovo Pole, Macourov, Stříbrné Hory, Česká Jablonná, Dolní Jablonná, Olešenka; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/3984/2022-vra doručené dne 15. března 2022 a jejího doplnění doručeného dne 14. dubna 2022 pod č.j. RRTV/5031/2022-vra.
– Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení ve věci žádosti fyzické osoby Josefa „Ary“ Herzána, bytem Ještětice 79, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 Solnice, o udělení licence k provozování televizního vysílání programu Nova Kids, šířeného prostřednictvím vysílačů, zahájené podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., doručením žádosti o udělení licence dne 14. dubna 2022, pod č.j.: RRTV/5057/2022-vra, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č. j.: RRTV/5672/2022-vra, doručeným dne 4. května 2022, zpět.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti Ústecká média s.r.o., IČ: 070 83 858, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č. j.: RRTV/1624/2022-zem, sp. zn.: RRTV/2021/896/zem, ze dne 18. ledna 2022, s převodem 17% obchodního podílu odpovídajícího výši vkladu do základního kapitálu 1.530,- Kč společníka, p. Mgr. JANA SKLENÁŘE a s převodem 17% obchodního podílu odpovídajícího výši vkladu do základního kapitálu 1.530,- Kč společníka, p. RADKA NOVÁKA, na třetí osobu, společnost METROPOL Group a.s., IČO 141 48 358, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, čímž společnost METROPOL Group a.s. získá 34% obchodní podíl odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 3.060,- Kč. Převodem obchodních podílů na třetí osobu bude zachován 66% podíl osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, a to: Mgr. Janu Sklenářovi bude zachován 33% obchodní podíl odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 2.970,- Kč a p. Radku Novákovi bude zachován 33% obchodní podíl odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 2.970,- Kč. Rada provozovateli současně uděluje souhlas se změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, změnou společenské smlouvy a se změnou seznamu společníků, v rozsahu žádosti ze dne 21. dubna 2022, č. j.: RRTV/5413/2022-vra.
– Rada se seznámila s oznámením a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice a zvláštních přenosových systémů, T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, dle ustanovení § 21 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou ostatních skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/7247/2017-smu, ze dne 25. dubna 2017 a v přihlášce k registraci, č.j.: zem/635/2014, ze dne 18. února 2014 a č.j.: KOZ/2786/2010,
5
ze dne 24. srpna 2010, spočívající ve změně v osobách členů dozorčí rady společnosti, v rozsahu oznámení ze dne 29. dubna 2022, č.j.: RRTV/5600/2022-vra.
– Rada registruje právnickou osobu, Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem: Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů; výčet států, na jejichž území je vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Identifikace přenosového systému: dálkový příjem – internet, Informace o přístupu k vysílání: https://www.stream.cz/, programová nabídka – registrované programy: české televizní programy s licencí: NOVA, Nova Action, Nova Cinema, Nova Gold, Nova Fun, Nova Lady, Prima, Prima love, Prima MAX, Prima ZOOM, Prima COOL, Prima Krimi, CNN Prima News, Prima STAR, Prima SHOW, Seznam.cz TV; v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 7. dubna 2022 pod č.j. RRTV/4843/2022-vac a RRTV/4877/2022-vac a jejího doplnění doručeného dne 2. května 2022 pod č.j. RRTV/5619/2022-vra.
– Rada dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona č 231/2001 Sb. registruje provozovateli KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ: 48150029, se sídlem: Praha 10, Ruská 8, PSČ 101 00, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. Rg/27/96 ze dne 18. června 1996, spočívající ve změně seznamu společníků provozovatele tak, že jediný společník Ing. Ervin Wacník převede 100 % svého obchodního podílu na společnost Telco Pro Services, a. s. IČ: 29148278, která se tak stane jediným společníkem provozovatele, dle podání doručeného dne 29. dubna 2022 pod č.j. RRTV/5585/2022-vra.
– Rada vrací provozovateli převzatého vysílání, společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ: 48150029, se sídlem: Praha 10, Ruská 8, PSČ 101 00, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, částku 20 000,- Kč na účet provozovatele č. 6726072/0800, protože byl zaplacen poplatek, jehož předmětem není správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení, v rozsahu dle žádosti doručené dne 2. května 2022 pod č.j. RRTV/5625/2022-vra.
– Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., řízení vedené s provozovatelem goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, o změně skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna 2016, a to změně programové nabídky podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., zahájené dne 19. ledna 2022 podáním č.j. RRTV/1654/2022-vra, neboť žadatel dne 29. dubna 2022, č.j. RRTV/5599/2022-vra, vzal svoji žádost o změnu programové nabídky zpět tím, že ji ze své žádosti vyřadil.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele goNET s.r.o., IČ 268 22 580, se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava, ze dne 4. dubna 2022, č.j. RRTV/4628/2022-vra, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů č.j. RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.: 2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna 2016, spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání, a to zařazení nových televizních programů: televizní české: veřejnoprávní: ČT 1 JM, ČT 1 SM, ČT3; licencované: Televize Barrandov, BARRANDOV KRIMI, Film Europe, Film Europe +, Hunter TV, GOLF CHANNEL, Televize ZAK (TV ZAK), CS History, Hobby TV, LEO TV GOLD, TELEVIZE NATURA, Lounge TV, CNN Prima News, Prima STAR, Nova Lady, Prima SHOW, OIK TV, Regionálnítelevize Ústecko, JOJ Cinema, Polsat Comedy Central Extra, Paramount Channnel, Paramount Network Polska, MTV Global, TeenNick; televizní zahraniční: veřejnoprávní: Trojka, RSTV Šport, TVP3 Katowice, Duna, Duna World, M1, M2, M5, UATV, RADA TV, HRT 1, HRT 2, HRT 3, HRT 4, HRT International, Sportska Televizija, TVCG SAT, RTS Svet; licencované: Life TV, Romana, Jojko, TV Rik, Arena sport 1, Arena Sport 2, TV BRATISLAVA, ducktv, ducktv plus, HaHa TV, ŠLAGER PREMIUM, ŠLAGER MUZIKA, ŠLAGER ORIGINAL, Chuck TV, ANTENA HD, TVS, Twoja.TV, TVC, KINO POLSKA, Telewizja WSPOLSCE.PL, dlaCiebie.tv, Telewizja Republika, RED CARPET TV (RCTV), RedTOP TV, HOME TV, TOP KIDS, TOP KIDS JR, JAZZ, TV PULS, Zoom TV,
6
STOPKLATKA, 4Fun Kids, FILMAX, STARS.TV, 4FUN.TV, 4FUN.DANCE, SUPER TV, ADVENTURE, TRWAM, Water Planet, Novela TV, POWER TV, 2×2 TV, POLSAT, Polonia 1, Red Bull TV, FilmBox Arthouse, FilmBox Extra, FilmBox Action, Auto Motor Sport, RTL Crime, RTL Passion, Al Jazeera Eng, Boomerang UK, Cartoon Network, CNN International, Love Nature, English Club TV, Nicktoons, TravelXP 4K, FightBox, DocuBox, Fast and FunBox, Ukraina 24 HD, ESPRESO TV, NOVA TV, DOMA TV, RTL ADRIA, RTL LIVING, CineStar TV 1, CineStar TV Action & Thriller, CineStar TV Fantasy, Mini TV, RTL KOCKICA, HNTV, Z1, PLAVA VINKOVAČKA, OTV, OSJEČKA TELEVIZIJA, Laudato TV, TV JADRAN, Lala TV (Music Box Lala TV); v rozsahu dle podání ze dne 19. ledna 2022, č.j. RRTV/1654/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 15. února 2022, č.j. RRTV/2418/2022-vra, upřesnění ze dne 29. dubna 2022, č.j. RRTV/5599/2022-vra, a ze dne 4. května 2022, č.j. RRTV/5737/2022-vra.
– Rada dle ustanovení § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele O2 Czech Republic a.s., IČ: 601 93 336, se sídlem: Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, na porušení ustanovení § 29 odst. 1, písm. b) zákona č 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě předem neoznámil změnu v seznamu akcionářů (společníků), uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j. Rg/32/05 ze dne 26. července 2005, a to převod na nového akcionáře, společnost PPF Comco N.V. 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království, EUID: NLNHR.85404632, registrační číslo: 85404632. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j.: RRTV/469/2016-SMU, sp. zn.: 2016/76/SMU/CET, ze dne 15. února 2016, spočívající v dočasném rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní program 1+1 International, dle oznámení ze dne 4. dubna 2022, č.j.: RRTV/4612/2022-vra, ve znění upřesnění oznámení ze dne 2. května 2022, č.j.: RRTV/5626/2022 – vra.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v období od 19. dubna 2022 do 5. května 2022 (celkem 25 podání): FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM – uvádění označení televizního programu (loga), 5. dubna 2022 po zahájení ranního vysílání; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Prima Česko, 15. dubna 2022 od 15:30 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – označení umístění produktu v pořadu Vaření se Soukupem, 16. dubna 2022od 10:50 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima love – označení umístění produktu v pořadu Showtime magazín, 18. dubna 2022 od 22:55 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – označení sponzora programu po dílu seriálu Simpsonovi, 17. dubna 2022 v 00:18:51 hodin; Česká televize / ČT1 – Události, reportáž Kritika vedení pravoslavné církve v ČR, 10. dubna 2022 od 19:00 hodin; Česká televize / ČT1 – Dům na samotě, 6. března 2022 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Podezření (1), 13. března 2022 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Stíny v mlze (11), 21. března 2022 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Ultimátum, 3. dubna 2022 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT1 – Bába z ledu, 19. dubna 2022 od 20:10 hodin; Česká televize / ČT art – Gin Game, 4. dubna 2022 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Linka (1), 7. března 2022 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Štěstí je krásná věc, 10. dubna 2022 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – Matky, 1. dubna 2022 od 20:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima STAR – Slunečná (75), 9. března 2022 od 14:55 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Ulice (4242), 5. dubna 2022 od 18:25 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Co Čech, to politik!, 14. dubna 2022 od 18:00 hodin; Česká televize / ČT24 – záběr následků tornáda v Mikulčicích ke zprávě z Ukrajiny, 28. dubna 2022 ve 12:47 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Život ve hvězdách, 14. dubna 2022 od 22:45 hodin; Česká televize / ČT1 – Peče celá země, pravidelně v sobotu od 20:10 hodin; Různí provozovatele / Různé programy – reportáže o situaci
7
na Ukrajině bez konkrétní specifikace; Česká televize / ČT sport -SK Slavia Praha – Feyenoord Rotterdam, 14. dubna 2022 od 20:30 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Různé programy – programová skladba obecně; Česká televize / web ct24.ceskatelevize.cz – rozdílná formulace textu o zákřovské tragédii v textech z různých dob; Česká televize / nespecifikované programy a web ČT – objektivita a vyváženost bez konkrétní specifikace pořadu, doby vysílání nebo článku; Česká televize / ČT24 – Studio ČT24, Brífink SPD před jednáním sněmovny, 26. dubna 2022 od 12:40 hodin; Česká televize / ČT24 – informování v souvislosti s válkou na Ukrajině; Česká televize / ČT1 – Černé ovce, reportáž Model, 26. dubna 2022 od 17:40 hodin; Různí provozovatelé / Různé programy – reklama na lék Milgamma N; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM – Záhadný vesmír, epizoda Pátrání po UFO, 26. července 2021 od 15:00 hodin; Česká televize / ČT2 – Polosvět nájemných vrahů, 8. února 2022 od 17:14 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima plus – Autosalon.tv, 23. dubna 2022 od 12:50 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že při vysílání programu Prima ZOOM dne 5. dubna 2022 v úseku 6:10-16:11 hodin nesplnil povinnost uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení k pořadu Prima Česko dne 15. dubna 2022 od 15:30 hodin na programu CNN Prima News, který byl vysílán jako pořad obsahující umístění produktu, a zároveň bylo v rámci divácké soutěže o ceny v tomto pořadu slovně uvedeno, že sponzorem pořadu je Aquapalace Praha, avšak pořad nebyl označen jako sponzorovaný pořad, jestli se jednalo o pořad s umístěním produktu Aquapalace Praha nebo se sponzorem pořadu Aquapalace Praha, respektive na základě jakého smluvního ujednání bylo sdělení o Aquapalace Praha do pořadu začleněno. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jejž se dopustil odvysíláním pořadu Vaření se Soukupem 16. dubna 2022 od 10:50 hodin na programu Televize Barrandov, který byl pořadem s umístěním produktu, bez označení umístění produktu po přerušení pořadu, neboť označení logem konkrétního produktu, což byl způsob označení pořadu po jeho přerušení, není možné považovat za zřetelné označení pořadu jako pořadu obsahujícího umístění produktu takovým způsobem, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 18. dubna 2022 od 22:55 hodin na programu Prima love odvysílal pořad Showtime magazín, který byl pořadem obsahujícím umístění produktu, a jako takový byl na začátku a na konci označen symbolem PP pro umístění produktu,
8
avšak po přerušení pořadu reklamou toto označení chybělo, a dopustil se tak porušení povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 17. dubna 2022 v 00:18:51 hodin na programu Prima COOL odvysílal označení sponzora programu bezprostředně po skončení pořadu Simpsonovi, a dopustil se tak porušení zákazu vysílat oznámení o sponzorování programu bezprostředně po ukončení pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k obsahu reportáže Kritika vedení pravoslavné církve v ČR, která byla součástí pořadu Události vysílaného 10. dubna 2022 od 19:00 hodin na programu ČT1, na základě jakých skutečností představil jediného respondenta, který dostal v reportáži prostor ke kritickým vyjádřením, jako pravoslavného duchovního. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT 2 provozovatele ČESKÁ TELEVIZE ze dne 5. dubna 2022 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima MAX provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 1. dubna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoon Network Eire provozovatele HBO Europe, s.r.o. ze dne 14. února 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HBO Europe, s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, zda jsou jím zaslané soubory označené Cartoon Network UK skutečně záznamy vysílání programu Cartoon Network Eire specifikované v žádosti č. j. RRTV/2431/2022-bur. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Infokanál Rašovice provozovatele Vlastimil Němec – NEMSAT ze dnů 20. a 21. března 2022 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Vlastimila Němce (NEMSAT), IČ 10102531, sídlem Rašovice 18, Rašovice, PSČ 68501, o podání vysvětlení, zda na písemnou výzvu Rady (č. j. RRTV/4130/2022-bur) zapůjčil v odvysílané podobě a náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů, včetně dalších částí vysílání, programu Infokanál Rašovice, ze dnů 20. – 21. března 2022 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin. Provozovatel Radě prostřednictvím veřejné datové sítě zapůjčil záznamy v podobě dvou souborů ve formátu .mp4. První záznam (soubor s
9
názvem „Infokanal znelkaHD.mp4“) obsahuje znělku vysílání programu Infokanál Rašovice (stopáž 48 sekund). Druhý záznam (soubor s názvem „Je čas zazářit.mp4“) představuje spot osvětové kampaně Sdružení místních samospráv ČR a České kanceláře pojistitelů „Je čas zazářit“ (stopáž 03:06 minut). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu TV-MAJ provozovatele TV-MAJ s.r.o. ve dnech 20.-21. března 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 13 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV-MAJ s.r.o., IČ: 25362917, se sídlem Lipová 25, 751 03 Majetín, na porušení licenčních podmínek licence ze dne 11. června 2002 č. j. Ru/150/02/1801, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu TV-MAJ, kterého se dopustil tím, že ve dnech 20.-21. března 2022 vysílal programovou smyčku o délce 4:00 minut, ačkoli podle platného znění licenčních podmínek je časový rozsah smyčky stanoven na 5-30 minut. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 13 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV-MAJ s.r.o., IČ: 25362917, se sídlem Lipová 25, 751 03 Majetín, na porušení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnosti uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu, kterého se dopustil tím, že ve dnech 20.-21. března 2022 vysílal programovou smyčku programu TV-MAJ s označením televizního programu pouze ve třetině rozsahu programové smyčky. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2022.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016“) rozhodla zahájit s provozovatelem AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu erekce a sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, kterého se mohl dopustit tím, že dne 15. ledna 2022 v čase 14:07 hodin na programu SPORT2 odvysílal reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy ARGINMAX FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost (zvuková složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“; obrazová složka: „Arginmax dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost“).
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. ledna 2022 v čase 20:12 hodin odvysílal na programu JOJ Cinema reklamní spot s motivem „Clavin PLATINUM“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je přípravkem pro podporu erekce [obrazová složka: text na balení produktu „PEVNÁ A RYCHLÁ EREKCE“, text pod balením produktu „Účinnost Clavin zajišťuje / obsahuje
10
mj. (L-Arginin, L-Citrulin), selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus, které zlepšují erekci a sexuální prožitek.“], a poté v čase 20:13 hodin odvysílal reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Arginmax FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost (zvuková i obrazová složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakých zdrojů čerpala reportáž týkající se údajné šikany nájemníků v pražské vile, odvysílaná v rámci pořadu Události dne 25. prosince 2021 od 19:00 hodin, informace, že původním majitelem budovy byl Tomáš Horáček a že policie stále prošetřuje podezření, že dům na italskou firmu nezákonně vyvedla bývalá advokátka Tomáše Horáčka, a dále s vysvětlením, zda reportér při přípravě dané reportáže ověřil platnost jmenovaných nájemních smluv a okolnosti údajného znemožňování bydlení v budově.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáží v rámci pořadu Události na programech ČT1 a ČT24: Ochrana svědka v kauze nemocničních zakázek (15. února 2021), Obvinění z tunelování firem Tomáše Horáčka (6. července 2021) a Možnou šikanu nájemníků v pražské vile řeší policie (25. prosince 2021), že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakých důvodů v reportáži Příprava stavby další části D11, odvysílané dne 7. ledna 2022 v rámci pořadu Události v regionech od 18:00 hodin na programu ČT1 a ČT24, zazněla konkrétní identifikace bydliště fyzické osoby, která odvoláním napadla územní rozhodnutí týkající se stavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Příprava stavby další části D11 v rámci pořadu Události v regionech dne 7. ledna 2022 na programu ČT1, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k příspěvkům Hora peněz a Hora peněz II., odvysílaným v pořadu Reportéři ČT, 13. září 2021 od 21:17 hodin a 10. ledna 2022 od 21:19 hodin na programu ČT1, respektive s vysvětlením, z jakých informací autoři reportáží vycházeli, když Daniela Křetínského označili za člověka, který ovládá společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvků Hora peněz a Hora peněz II. v pořadu Reportéři ČT ve dnech 13. 9. 2021 od 21:17 hodin a 10. 1. 2022 od 21:19 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, jaké povahy byla prezentace hotelu Element v pořadu S ČT
11
Sport na vrchol 2022 vysílaném dne 19. ledna 2022 od 12:57:44 na programu ČT Sport, a zda byla tato prezentace vysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu S ČT Sport na vrchol 2022 dne 19. ledna 2022 od 12:57:44 na programu ČT Sport, který obsahoval umístěný produkt hotel Element, kdy tento hotel byl prakticky po celou dobu příspěvku vychvalován, respektive byly vyzdvihovány jeho přednosti, a to jak ze strany ředitele hotelu, tak ze strany redaktora („Celá koncepce byla založena na komplexnosti služeb, hlavně pro rodiny, ale také pro firemní klientelu“, „My máme hlavně skvělýho šéfkuchaře Michala Hroudu a nesmíme zapomenout na celý personál, ale hlavně na našeho řezníka. My tady máme řezníka, který v podstatě vyrábí všechny uzeniny z vlastní výroby, bouráme si vlastní maso.“ „Mezi nejvýznamnější turistická lákadla se okamžitě zařadila zdejší cukrárna Povidlo. Její šéfcukrář Michal Mandys tady se svým mladým týmem připravuje sladké delikatesy. Připravte se ale, že vaše chuťové pohárky si budou jen těžko odvykat.“, „…ti lidi v podstatě chtějí tu komplexnost. Chtějí mít blízko vlek, chtějí mít ty služby na ruce naservírovaný, aby si užili. A myslim si, že i v podstatě s dětma je to to nejdůležitější, co ten host chce. Aby byl v klidu a aby si to užil, tu dovolenou.“). Prezentace hotelu Element tak svým zpracováním připomínala spíše reklamní nabídku, která nabádala diváky k využití služeb hotelu zvláštním zmiňováním různorodých kvalit a předností hotelu. Tímto jednáním se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby pořady obsahující umístění produktu nenabádaly přímo k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, k obsahu pořadu Polopatě, který byl odvysílán 20. února 2022 od 8:53 hodin na programu ČT1, respektive s vysvětlením, na základě jakého smluvního ujednání byly v pořadu prezentovány produkty značky Alukov, konkrétně jejich bioklimatické pergoly.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Polopatě dne 20. února 2022 od 8:53 hodin na programu ČT1, který obsahoval umístěný produkt pergoly Alukov, kdy tento produkt byl nepatřičně zdůrazňován jednak obrazovými prostředky (v reportáži se vyskytovaly záběry produktů PERGOLA SPA v časech 18:57 a 20:47 minut od začátku záznamu či Alukov v časech 20:08 a 20:36 minut od začátku záznamu); dále verbálně, kdy produkt byl prakticky po celou dobu příspěvku vychvalován, respektive byly vyzdvihovány jeho kvality („Unikátní design této moderní bioklimatické pergoly je to, že ji lze umístit samostatně někde do prostoru a využít dokonale propojení mezi zahradou a interiérem terasového zastřešení,“ „Pod střechou je umístěné integrované stínění, takzvaný baldachýn,“ „Všechno je na elektrický posun,“ „Moderní bioklimatická pergola nevyniká pouze svým designem, ale také funkcí. Jednou z této funkce je otevření interiéru vůči zahradě, kde jsou osazeny přesuvné stěny se skly, které si můžu otevřít jak z boku, tak z čela,“ „Rozsuvná střecha z polykarbonátu nebo skla, záleží na vás, které si vyberete materiály, lze také doplnit o osvětlení pomocí LED pásků. Tyto LED pásky a střecha se ovládá pomocí dálkového ovladače,“ „Přesuvné stěny jsou vyrobeny z bezpečnostního polokaleného skla. Tyto stěny také osazujeme kováním se zámkem,“ „Hliníkové profily jsou vyrobeny z tlustého hliníku, opatřeny komaxitovou vypalovanou práškovanou barvou. V této době asi není lepší technologie.“); současně
12
došlo k nepřirozené kumulaci výskytu jediného produktu, kdy ačkoli reportáž budila zdání, že pojednává obecně o zahradních pergolách, ve skutečnosti se zde objevily výhradně pergoly značky Alukov; a v neposlední řadě bylo nepatřičné zdůraznění umístění produktu umocněno i faktem, že reportáží provázel sám zaměstnanec společnosti Alukov a.s., aniž by však divákům byla tato informace známa. Tímto jednáním se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby umístěný produkt nebyl nepatřičně zdůrazňován. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Petra Horáka, programu CMS TV, z jakého důvodu má záznam vysílání programu CMS TV ze dne 19. října 2021 zaslaný na žádost Rady č. j. RRTV/13432/2021-bur stopáž pouze 23 hod. 55 min. 53 s. a též z jakého důvodu provozovatel nezaslal v souladu s žádostí informace, ze kterých by bylo patrno, co je obsahem každého jednotlivého záznamu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Petra Horáka, programu CMS TV, z jakého důvodu neuváděl v některých částech vysílání televizního programu CMS TV ve dnech 19. a 20. října 2021 označení televizního programu (logo).
– Rada se seznámila se stanoviskem Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci obchodního sdělení na produkt KetoDiet, které bylo odvysíláno dne 22. listopadu 2021 v čase 6:27 hodin na programu Seznam.cz TV.
– Rada se seznámila s reportem ze zasedání koordinační skupiny pro aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, které se konalo dne 26. dubna 2022.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp.zn. RRTV/2022/285/beh provedla důkaz zhlédnutím pořadu Slunečná (41) odvysílaném dne 3. února 2022 od 14:30 hodin na programu Prima STAR.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s monitoringem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání AETV poskytovatele Fibonacci Production s.r.o.; Bambule TV poskytovatele ALLTOYS, spol. s r.o..; Blue TV poskytovatele BenScion s.r.o.; DKT Dubňany poskytovatele město Dubňany; Za kulturou online poskytovatele Dejitaru Souru s.r.o.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba DKT Dubňany poskytovatele NOEL s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Na Pískách 3, Hodonín, PSČ 69501, přístupná na internetové adrese https://dkt.dubnany.eu, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání, neboť nedisponuje katalogem pořadů a nejedná se o službu povahy hospodářské činnosti.
– Rada provádí výmaz poskytovatele NOEL s.r.o., IČ 48908991, se sídlem Na Pískách 3, Hodonín, PSČ 69501, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, neboť internetové stránky dostupné na adrese https://dkt.dubnany.eu, nejsou audiovizuální mediální službou na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a § 11 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, upozorňuje poskytovatele BenScio s.r.o., IČ 03783618, se sídlem v Praze, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že na webu služby Blue TV, přístupném z www.bluetv.cz, neuvádí informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
13
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a § 11 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, upozorňuje poskytovatele Dejitaru Souru s.r.o., IČ 09647678, se sídlem Kurzova 2222/16, Praha – Stodůlky, PSČ 155 00, na porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že na webu služby Za kulturou online, přístupném z www.zakulturouonline.cz, neuvádí informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za březen a duben roku 2022.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
V Praze dne 19. 5. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET