Tisková zpráva z 9. zasedání Rady, konaného dne 7. 6. 2022
Publikováno 14.06.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 9. zasedání projednala 42 bodů
programu. Vyhodnotila 13 stížností diváků a posluchačů, vydala osm upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.


Rada na svém 9. zasedání uložila napomenutí zadavateli reklamy, společnosti Apollo Line s.r.o.,
pro porušení ustanovení § 5j odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 10
zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním oznámení sponzora programu s motivem
Apollo Games (mutace 1), odvysílaného dne 6. září 2021 v čase 12:23 hodin na programu
ČT sport, které obsahovalo krátký animovaný příběh postav z hazardních her Pinky Cat a Slot
Birds (růžová kočka se nechává pohltit obrazovkou mobilního telefonu a dostává se do zábavného
herního světa, kde potkává ptačí přátele), kdy svébytné lákavé, groteskní až pohádkové
zpracování obrazu a zvuku přímo spojené s propagací provozovatele hazardních her, které jsou
dostupné skrze explicitně prezentované internetové stránky www.apollogames.cz, oslovuje
zejména dětského a mladistvého diváka, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti, kdy reklama na
hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to užitím prvků, prostředků nebo akcí,
které takové osoby převážně oslovují; a dále zadáním oznámení sponzora programu Apollo
Games (mutace 2), odvysílaného dne 26. září 2021 v čase 7:09 hodin na programu ČT sport, kdy
vyobrazení bezprostředního spojení animovaných „pohádkových“ postav (růžová kočka, diamant
a psí detektiv) s propagací hazardních her, které jsou dostupné skrze explicitně prezentované
internetové stránky www.apollogames.cz, oslovuje zejména dětského a mladistvého diváka, čímž
mohlo dojít k porušení povinnosti, kdy reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby
mladší 18 let, a to užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.
Rada na svém 9. zasedání udělila dvě licence k provozování televizního vysílání, a to licenci
společnosti Televize HBin, družstvo, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů pro program TelevizeHBin a licenci společnosti DBM Media Group s.r.o. k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro
program Oki-TV.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Liberec 103,3 MHz / 100 W na stanoviště Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W nové souřadnice
WGS 84: 15 02 06 / 50 44 16, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební
992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab) a souhlasí s
dokončením předmětné koordinace.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JUKE BOX, spol. s r .o., IČ:
25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO ČAS-FM (licence Sp.zn.:
2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru
2
technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz /
150 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JUKE BOX, spol. s r .o., IČ: 25396676 se
sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO
ČAS-FM (licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W na stanoviště Uherské Hradiště 7 102,7 MHz / 150 W,
souřadnice WGS 84: 17 25 33 / 49 04 29.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00
Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání programu Rádio BLANÍK (licence sp. zn. 2013/719/zab/MED, č.j. FOL/1773/2014 ze dne
29.4.2014) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve
změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek, neboť tato
změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění
licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu tohoto rozhodnutí.
– Rada se seznámila s analýzou programu SIGNÁL RÁDIO PRAHA provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. ze dne 3. 5. 2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání
bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními
podmínkami.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 16 28 26 / 49
44 42 se lhůtou pro doručení žádostí do 13. července 2022.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 18. května 2022, EVROPA
2, spol. s r.o. (program EVROPA 2; Ústí nad Labem 107,2 MHz) dne 18. května 2022, RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 18. května 2022,
MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz) dne 18. května 2022, NONSTOP
s.r.o. (program RÁDIO KROKODÝL; Brno 103,0 MHz) dne 18. května 2022 a JUKE BOX,
spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 18. května 2022.
– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6070/2022-vra, resp. RRTV/6120/2022-vra ohledně
lámané češtiny moderátora ČRo Zbigniewa Czendlika.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti Televize HBin, družstvo, IČ 259 18 133, se sídlem B. Kobzinové 2020,
580 01 Havlíčkův Brod, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu:
TelevizeHBin; základní programová specifikace: Zpravodajství a dokumentární pořady; časový
rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: k.ú. 637823 Havlíčkův Brod, okres
Havlíčkův Brod; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu žádosti doručené dne 30. března
2022 a zaevidované dne 1. dubna 2022 pod č.j. RRTV/4578/2022-vac, ve znění doplnění
doručeného dne 4. a 6. května 2022 pod č.j. RRTV/5675/2022-vra a č.j. RRTV/5771/2022-vra.
– Rada uděluje společnosti DBM Media Group s.r.o., IČ 141 99 815, se sídlem Rybná 716/24,
Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního
vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název)
3
programu: Oki-TV; základní programová specifikace: plnoformátový program; časový rozsah
vysílání: 24 hodin denně; specifikace přenosového systému: dálkový přístup – internet; informace
o přístupu k vysílání: www.okitv.eu; hlavní jazyk vysílání: ukrajinština; výčet států, na jejichž území
má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika, Německo,
Maďarsko, Polsko, Itálie, Rakousko, Francie a Ukrajina; v rozsahu žádosti doručené dne 21. dubna
2022 pod č.j. RRTV/5376/2022-vac, ve znění doplnění doručeného dne 10. a 17. a 19. května
2022, č.j. RRTV/5838/2022-vra, č.j. RRTV/6232/2022-dol a č.j. RRTV/6252/2022-vra..
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států
Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: tj. Slovenské
republiky, Německa, Maďarska, Polska, Itálie, Rakouska a Francie, o udělení licence společnosti
DBM Media Group s.r.o., IČ 141 99 815, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, k
televiznímu vysílání programu Oki-TV šířenému prostřednictvím zvláštních přenosových systémů
se základní programovou specifikací: plnoformátový program.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele televizního vysílání Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233
se sídlem: Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 21 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil Radě
změnu ostatních skutečností uvedených v žádostech o licence sp. zn. RRTV/2017/855/fia, č.j.
RRTV/14885/2017-fia ze dne 24. října 2017, sp. zn. RRTV/2017/854/fia, č.j. RRTV/14880/2017-fia
ze dne 24. října 2017, sp. zn. RRTV/2017/857/spm, č.j. RRTV/13655/2017-spm ze dne 24. října
2017, sp. zn. RRTV/2017/856/spm, č.j. RRTV/13654/2017-spm ze dne 24. října 2017 spočívající
ve změně osoby jednatele společnosti. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3
šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.:
RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 17. května
2022 pod č.j. RRTV/6234/2022-vra.
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2
TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s
přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na
základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července
2018, a to ode dne 24. června 2022 na dobu 6 měsíců, tj. do 24. prosince 2022, v rozsahu dle
žádosti doručené dne 15. května 2022 pod č.j. RRTV/6234/2022-vra.
– Rada se seznámila s žádostí O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
Michle, 140 00 Praha 4, o souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4
šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.:
RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu podání doručeného dne 17. května
2022 pod č.j. RRTV/6234/2022-vra. Kopie podání č.j. RRTV/6242/2022-hou.
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2
TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s
přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na
základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července
2018, a to ode dne 24. června 2022 na dobu 6 měsíců, tj. do 24. prosince 2022, v rozsahu dle
žádosti doručené dne 15. května 2022 pod č.j. RRTV/6234/2022-vra.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli RTM plus s.r.o., IČ: 035 08 820, se sídlem Mrštíkova
399, 460 07 Liberec, zanikla dne 10. května 2022, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence
k provozování televizního vysílání programu HUNTER TV, šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2019/464/fia, č. j.:
4
RRTV/9922/2019 – fia, ze dne 13. srpna 2019, dle žádosti ze dne 10. května 2022, č. j.:
RRTV/5839/2022-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává
osvědčení.
– Rada dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. zahajuje s provozovatelem Emporia Style
s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70 252 29 Dobřichovice správní řízení o odnětí licence
k provozování programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím vysílačů licence spis. zn.
RRTV/2019/675/smu, č.j. RRTV/13550/2019- smu ze dne 19. listopadu 2019, neboť v průběhu
kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci
lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
– Rada dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. zahajuje s provozovatelem Emporia Style
s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice správní řízení o odnětí licence
k provozování programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím družice, licence spis. zn.
RRTV/2019/674/smu, č.j. RRTV/13549/2019 -smu ze dne 19. listopadu 2019, neboť v průběhu
kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů. Rada stanovuje tomuto provozovateli v předmětné věci
lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
– Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení ve věci
žádosti provozovatele převzatého vysílání JOE Media s.r.o., IČ 261 52 002, se sídlem Praha 4,
Branišovská 187/16, šířeného prostřednictvím vysílačů, o souhlas se změnou skutečností
uváděných v přihlášce k registraci, č. j.: RRTV/11484/2021-kus, sp. zn.: RRTV/2021/669/hou, ze
dne 14. září 2021, spočívající ve změně programové nabídky, zahájené podle § 29 odst. 1 písm. c)
zákona č. 231/2001 Sb., doručením podání dne 28. dubna 2022, pod č. j.: RRTV/5571/2022-vra,
neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č. j.: RRTV/6154/2022-vra, doručeným dne 13. května
2022, zpět.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem
Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, doručeným dne 9. května 2022, pod č.j.:
RRTV/5818/2022-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programů na základě Radou udělených
licencí ze dne 18. května 2021, šířených prostřednictvím kabelových systémů, a to zahájení
vysílání programu EXTASY 4K dne 11. května 2022, licence č.j.: RRTV/6847/2021-smu, sp. zn.:
RRTV/2021/220/smu a zahájení vysílání programu EXTASY TV dne 10. května 2022, licence č.j.:
RRTV/6846/2021-smu, sp. zn.: RRTV/2021/218/smu.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele MĚSTO PŘIBYSLAV, IČ: 002 68 097,
Bechyňovo náměstí 1, 582 22, Přibyslav, doručeným dne 25. května 2022, pod č. j.:
RRTV/6421/2022-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu TV Přibyslav dne 20. května
2022, šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě Radou udělené licence ze dne
17. května 2022, č. j.: RRTV/6254/2022-smu, sp. zn.: RRTV/2022/311/smu.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech
Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o
změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č.j.:
RRTV/8190/2019-smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím 1) v rozšíření programové nabídky o
české televizní programy: a) veřejnoprávní: ČT1 JM (jižní Morava) a ČT1 SM (severní Morava);
b) licencované Radou: TELEVIZE BLANSKO, Nickelodeon Ukraine Pluto TV; c) zahraniční: Baby
TV; 2) ve vyjmutí z programové nabídky programy: a) české televizní: PRAHA TV, TV BRNO 1; b)
zahraniční: BBC World News, dle oznámení ze dne 14. dubna 2022, č.j.: RRTV/5021/2022-vra, ve
znění upřesnění ze dne 10. května 2022, č.j.: RRTV/5829/2022-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky,
155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.:
5
RRTV/2019/419/smu, č.j.: RRTV/8188/2019-smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím
1) v rozšíření programové nabídky o české televizní programy: a) veřejnoprávní: ČT1 JM (jižní
Morava) a ČT1 SM (severní Morava); b) licencované Radou: Nickelodeon Ukraine Pluto TV;
c) zahraniční: Baby TV; 2) ve vyjmutí z programové nabídky programy: a) české televizní: PRAHA
TV, TV BRNO 1; b) zahraniční: BBC World News, dle oznámení ze dne 14. dubna 2022, č.j.:
RRTV/5021/2022-vra, ve znění upřesnění ze dne 10. května 2022, č.j.: RRTV/5829/2022-vra.
– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Digital
Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem: Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, o změně
skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů, registrace č.j.: zem/2623/2012, sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 2012,
spočívajícím v rozšíření programové nabídky o televizní program licencovaný Radou: Nickelodeon
Ukraine Pluto TV, dle oznámení ze dne 6. května 2022, č.j.: RRTV/5765/2022-vra, ve znění
upřesnění ze dne 11. května 2022, č.j.: RRTV/6083/2022-vra.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
6. května do 26. května 2022: TV Nova s.r.o. / NOVA – Doktoři z Počátků (65), 18. 5. 2022 v 12:40
hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – sponzor pogramu Den Braven Czech and Slovak
a.s., 30. 4. 2022 v 07:59 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – K věci, sponzor pořadu
Sencor, 30. 4. 2022 v 12:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT 😀 – Planeta YÓ, Boj s frontou na záchod,
23. 5. 2022 v 16:18 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny, ŘSD bude letos hospodařit s
rekordní sumou peněz, 18. 4. 2022 v 19:30 hod. a ČESKÁ TELEVIZE / ČT 24 – Studio ČT 24,
Kompenzace za stavbu D1 pro Dluhonice, 22. 4. 2022 v 14:33 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN
Prima News, Prima – informování o válce na Ukrajině (4 podání); ČESKÁ TELEVIZE /
nespecifikovaný program – informování o válce na Ukrajině; ČESKÁ TELEVIZE, Český rozhlas /
různé programy – informování o aktuální společenské situaci; Barrandov Televizní Studio a.s. /
Televize Barrandov – podmínky licence, VIP svět.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. dubna 2022 odvysílal v 07:59:56 hodin na
programu CNN Prima News oznámení o sponzorování programu společností Den Braven Czech
and Slovak, a.s., přičemž předmětné oznámení bylo odvysíláno bezprostředně před začátkem
pořadu Zprávy, což zákon neumožňuje. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 30. dubna 2022 odvysílal od 12:30 hodin na
programu CNN Prima News diskusní politicko-publicistický pořad K věci, ke kterému bylo
bezprostředně před jeho začátkem (v 12:30:15 hodin) a po jeho skončení (v 12:53:23 hodin)
připojeno oznámení sponzora pořadu Sencor, přestože zpravodajské a politicko-publicistické
pořady nelze sponzorovat. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Prima STAR
provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 22. dubna 2022 v časovém úseku od 10:00 do 22:00
hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Comedy Central Extra provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 21. března 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, a v
6
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1,
PSČ 110 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 zákona
č. 231/2001 Sb., když souvislost mezi programem Comedy Central Extra a společností
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. nelze dohledat na webu programu Comedy
Central, ve vysílání programu Comedy Central Extra, ani na webu společnosti ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1,
PSČ 110 00, o podání vysvětlení, zda jsou sponzorské vzkazy společnosti Lebara vysílané dne
21. března 2022 (v GMT v časech 19:58:59, 20:08:33, 20:13:46, 20:23:46, 20:31:16, 20:40:53,
20:46:50, 20:56:54, 20:59:16, 21:10:58, 21:18:01, 21:25:35, 21:32:50, 21:42:37, 21:49:08 a
21:58:17) na programu Comedy Central Extra označením sponzora programu či sponzora pořadu.
Pokud označují sponzora programu, jakým způsobem provozovatel naplňuje povinnost plynoucí z
ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV (pro Irsko) provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 21. března 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1,
PSČ 110 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 zákona
č. 231/2001 Sb., když souvislost mezi programem MTV (pro Irsko) a společností ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o. nelze dohledat na webu programu MTV, ve vysílání programu
MTV, ani na webu společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1,
PSČ 110 00, o podání vysvětlení, zda jsou sponzorské vzkazy (prezentující produkty Acnecide)
vysílané dne 21. března 2022 (v GMT v časech 21:01:34, 21:08:58, 21:15:05, 21:24:16, 21:30:07,
21:39:15, 21:45:20, 21:57:27 a 21:59:34) na programu MTV (pro Irsko) označením sponzora
programu či sponzora pořadu. Pokud označují sponzora programu, jakým způsobem provozovatel
naplňuje povinnost plynoucí z ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu V1 provozovatele VČTV
s.r.o. ze dne 25. dubna 2022, v časovém úseku od 10:00 hodin do 22:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele VČTV s.r.o.,
IČ 28846907, sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 53353, o podání vysvětlení, jaký produkt byl
umístěn v pořadu U nás v kraji, odvysílaném dne 25. dubna 2022 od 20:15 hodin na programu V1,
jestliže byl tento pořad označen piktogramem PP pro umístění produktu. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
7
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s
ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele VČTV s.r.o.,
IČ 28846907, sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 53353, o podání vysvětlení, na základě jakého
smluvního ujednání byla propagována firma Toys and Stories, provozující on-line půjčovnu hraček,
jejíž činnost byla vychválena a podrobně popsána včetně všech výhod, které klientům nabízí, v
rámci pořadu TUTV.cz, odvysílaném dne 25. října 2021 od 19:37 a 21:37 hodin na programu V1.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc únor 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve
znění platných předpisů, a na základě § 7a odst. 4) a 5) zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele
vysílání, resp. šiřitele obchodního sdělení, Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o sdělení objednavatele, respektive zadavatele a
zpracovatele teleshoppingu s motivem „JDSpecial – ponožky a rukavice Celliant“, který byl
premiérově odvysílán dne 24. února 2022 v čase 9:18 hodin na programu Televize Barrandov.
Rada stanovuje lhůtu 15 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem
Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 13. února 2022 v čase 15:51 hodin odvysílal na
programu Rebel reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím
propagaci doplňku stravy Arginmax FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a
sexuální výkonnost (zvuková i obrazová složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální
výkonnost.“), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb,
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální
výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů , v
platném znění, upozorňuje provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, se sídlem Václavské
náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. února 2022 v čase 21:41 hodin odvysílal na
programu JOJ Family reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením
obsahujícím propagaci doplňku stravy Arginmax FORTE, který je přípravkem dlouhodobě
zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost (zvuková i obrazová složka: „Arginmax, dlouhodobě
zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení
týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425,
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, na porušení ustanovení § 49 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 9. února 2022 v čase 12:53 hodin
odvysílal na programu CS Mystery reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním
sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Arginmax FORTE, který je přípravkem dlouhodobě
zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost (zvuková i obrazová složka: „Arginmax, dlouhodobě
8
zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení
týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků
stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do
22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a
§ 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání, společnost
AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ
18600, na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., podle něhož čas vyhrazený reklamě a
teleshoppingovým šotům v televizním vysílání nesmí přesáhnout v průběhu jedné vysílací hodiny
12 minut, tj. 720 sekund, kterého se dopustil tím, že ve vysílání programu Sport1 Czechia and
Slovakia dne 8. února 2022 v časovém úseku 22:00-23:00 hodin odvysílal 1080 sekund reklamy,
a tím o 360 sekund překročil přípustnou délku času, který může být v jedné hodině vyhrazen
reklamě a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení tohoto upozornění.
– I. Rada dle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich a dle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu , vydala dne
7. června 2022 následující usnesení: Rada spojuje řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2022/139/had
a sp. zn. RRTV/2022/140/had, vedená se společností Apollo Line s.r.o., IČ: 07889321, se sídlem
Holušická 2253/1, Chodov, 148 00 Praha 4. Společné řízení bude nadále vedeno pod sp. zn.
RRTV/2022/139/had.II. Rada, jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7
písm. a) a dle § 8a odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů, účinného v době odvysílání obchodního sdělení, a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, vydala dne 7. června 2022
následující rozhodnutí ve věci řízení o přestupku: Obviněný zadavatel reklamy, Apollo Line s.r.o.,
IČ: 07889321, se sídlem Holušická 2253/1, Chodov, 148 00 Praha 4, se uznává vinným pro
porušení § 5j odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., v souladu s ustanovením § 1 odst. 10 zákona
č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil a) Zadáním oznámení sponzora programu s motivem Apollo
Games (mutace 1), odvysílaného dne 6. září 2021 v čase 12:23 hodin na programu ČT sport, které
obsahovalo krátký animovaný příběh postav z hazardních her Pinky Cat a Slot Birds (růžová kočka
se nechává pohltit obrazovkou mobilního telefonu a dostává se do zábavného herního světa, kde
potkává ptačí přátele). Svébytné lákavé, groteskní až pohádkové zpracování obrazu a zvuku přímo
spojené s propagací provozovatele hazardních her, které jsou dostupné skrze explicitně
prezentované internetové stránky www.apollogames.cz, oslovuje zejména dětského a mladistvého
diváka, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti, kdy reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena
na osoby mladší 18 let, a to užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně
oslovují. b) Zadáním oznámení sponzora programu Apollo Games (mutace 2), odvysílaného dne
26. září 2021 v čase 7:09 hodin na programu ČT sport. Vyobrazení bezprostředního spojení
animovaných „pohádkových“ postav (růžová kočka, diamant a psí detektiv) s propagací hazardních
her, které jsou dostupné skrze explicitně prezentované internetové stránky www.apollogames.cz,
oslovuje zejména dětského a mladistvého diváka, čímž mohlo dojít k porušení povinnosti, kdy
reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to užitím prvků, prostředků
nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016
Sb., rozhodla uložit pachateli Apollo Line s.r.o., IČ: 07889321, se sídlem Holušická 2253/1,
Chodov, 148 00 Praha 4 za spáchání uvedeného přestupku trest ve formě napomenutí, kterým se
pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě
opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to peněžitý trest. Pachateli je možné v
budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000,- Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona
č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku
řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-
9
19223001/0710, variabilní symbol 2022139, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, k pořadu Nový den odvysílaném
ve dnech 10. a 17. února 2022 od 7:00 hodin na programu Prima, respektive s vysvětlením, jaký
produkt a za jakých podmínek byl v relaci označené symbolem PP umístěn.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Nový den ve dnech 10. a 17. února 2022 od 7:00 hodin na
programu Prima, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, jakou část z deklarovaných
6 % pořadů zpřístupněních (resp. vhodných) pro osoby se zrakovým postižením v roce 2021 na
programu Paramount Network zpřístupnil divákům prostřednictvím audiopopisu, resp. jaký podíl
odvysílaných pořadů zaujímají pořady opatřené audiopopisy pro osoby se zrakovým postižením.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.,
IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 110 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2021 na programu Paramount Network
nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, jelikož v roce
2021 na programu Paramount Network zpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením pouze
1, 42 % vysílaných pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2022, a to tak, aby na
programu Paramount Network za celý kalendářní rok 2022 byla zpřístupněna alespoň 2 %
vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele SPORT 5 a.s., IČ 27202569, sídlem
Těšnov 1059/1, Praha 1, PSČ 110 00, z jakého důvodu Radě neposkytl informace ohledně
zpřístupnění celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu SPORT 5
(provozovaného na základě licence udělené rozhodnutím Rady č. j. zem/3586/2013, sp. zn.
2013/541/zem/SPO) osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2021, ačkoli se na
vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti i10 OÜ, se sídlem Tallinn, Kesklinna
linnaosa, Roosikrantsi tn 2-1104, 10119, Estonia (EE102311697), týkajícím se teleshoppingu s
nabídkou doplňku stravy Multicollagen, odvysílaného dne 19. srpna 2021 od 9:18 a 10:25 hodin na
programu BARRANDOV KRIMI, resp. s vysvětlením k tvrzení, že žádný jiný doplněk stravy nemá
tak vysoký obsah kolagenu jako doplněk stravy Multicollagen.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm.
a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním teleshoppingu s nabídkou doplňku stravy
Multicollagen, dne 19. srpna 2021 od 9:18 a 10:25 hodin na programu BARRANDOV KRIMI, že
věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., z jakého
důvodu došlo dne 19. února 2022 v 7:14 hodin na programu Prima po dětském kresleném seriálu
Bolek a Lolek k zařazení upoutávky na pořad VIP vraždy obsahující záběr oběti násilného trestného
činu.
10
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním upoutávky na pořad VIP vraždy obsahující záběr oběti násilného
trestného činu na programu Prima po dětském kresleném seriálu Bolek a Lolek dne 19. února 2022
v 7:14 hodin, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe, s.r.o., jakým způsobem
naplňuje podmínku licence programu HBO 2 Adria, provozovaného na základě rozhodnutí č. j.
RRTV/644/2016-FIA (JID: RRTV-4936213) ze dne 1. března 2016, ve znění pozdějších změn, sp.
zn. 2016/67/FIA/HBO, dle níž má být hlavním jazykem vysílání programu chorvatština.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Stanice O, a.s., týkajícím se úseku
vysílání s motivy Esport a Vodafone, který byl odvysílán dne 25. listopadu 2021 v čase 11:20 hodin
na programu O (Óčko).
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Mikroregion Pernštejn č.j. RRTV/6158/2022-vra na
vydané upozornění na porušení licenčních podmínek v souvislosti s délkou vysílací smyčky.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele HC KABEL, s.r.o. (č.j. RRTV/6203/2022-vra) na
vydané upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se provozovatel dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programů
Informační kanál obce Nechvalín a Informační studio obce Ostrovánky, které nebyly záznamy v
odvysílané podobě a náležité technické kvalitě.
– Rada se seznámila se stanoviskem Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve věci
legitimity šíření obchodních sdělení propagujících produkt MELATONIN 5 mg FORTE.
– Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 402/2021- 44 ze dne
12. ledna 2022, kterým bylo zastaveno řízení o kasační stížnosti společnosti Emporia Style Kft., se
sídlem Márvány u. 17, Budapešť, Maďarsko, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
20. 10. 2021, č. j. 14 A 18/2019-48, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Rady ze dne
11.-12. 8, č. j. RRTV/20498/2018-had, sp. zn. RRTV/2018/723/had.
– Rada se seznámila se zápisem z odborného kulatého stolu k implementaci Mezinárodního
kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí v české legislativě a
možnosti metodické podpory k vymáhání této legislativy, který se konal dne 25. února 2022.
– Rada se seznámila s usnesením Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ze dne 17. května 2022, týkajícím se vládního návrhu zákona o službách platforem pro
sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro
sdílení videonahrávek).
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s usneseními 46 a 47 z 8. schůze Volebního výboru Poslanecké sněmovny
PČR ze dne 17. května 2022.
11
V Praze dne 9. 6. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET