Tisková zpráva z 10. zasedání Rady, konaného dne 28. 6. 2022
Publikováno 01.07.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 10. zasedání projednala 58 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení dvou správních řízení.


Rada uznala provozovatele televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s. vinným pro porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Vaření se Soukupem dne 6. listopadu 2021 od 11:03 hodin na programu Televize Barrandov, kdy tento pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze na svém začátku a konci, avšak po přerušení reklamou, v časech 18:38 minut a 36:54 minut od začátku záznamu, označení chybělo. Diváci tak mohli být o povaze pořadu uvedeni v omyl, tedy že se ve skutečnosti jedná o pořad obsahující obchodní sdělení. Rada od uložení správního trestu upustila, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě.
Rada na svém 10. zasedání uložila dvě napomenutí zadavateli reklamy, společnosti PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., pro porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky a stejné společnosti PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., pro porušení stejného ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky.
Rada udělila licenci k provozování televizního vysílání, a to právnické osobě ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. s.r.o., k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro program MTV France;
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W na nové stanoviště Terezín 90,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 14 08 31 / 50 30 36, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Hitrádio North Music (licence č.j.: Ru/103/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a kmitočtu Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W na nové stanoviště a kmitočet Vamberk 2 92,4 MHz / 50 W souřadnice WGS 84, 16 18 19 / 50 06 56, žadatele ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, program Radio Orlicko (licence sp.zn.: RRTV/2020/718/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
2
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2014/343/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/1026/zab, č.j. RRTV/4614/2017-str ze dne 7. února 2017 k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Spin šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Tábor 107,8 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, , transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio Contact (licence sp.zn. 2006/1019/zab/KAL) se soubory technických parametrů Liberec 93,3 MHz / 0,5 kW, Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW, Liberec – Horní Hanychov 106,1 MHz / 0,1 kW a Turnov 98,8 MHz / 0,2 kW na dobu do 10. října 2025.
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění vydala následující rozhodnutí: Obviněná PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČ: 25784684, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, se shledává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na možné důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to na trest uložení pokuty dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i opakovaně.
V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021672, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
3
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění vydala následující rozhodnutí: Obviněná společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČ: 25784684, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, se shledává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na možné důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to na trest uložení pokuty dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i opakovaně.
V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021690, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
– Rada se seznámila s analýzou programu Radio Orlicko, provozovatele ORLICKO Media, s.r.o. ze dne 17. 5. 2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Ostrava 93,7 MHz) dne 3. června 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Hradec Králové 94,9 MHz) dne 3. června 2022, Rádio Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 3. června 2022, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Karlovy Vary 89,5 MHz) dne 3. června 2022, LONDA spol. s r.o. (program RÁDIO IMPULS; Ústí nad Labem 102,0 MHz) dne 3. června 2022 a RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; Praha 89,5 MHz) dne 3. června 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 1. června 2022 pod č.j. RRTV/6564/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc květen 2022 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 8. června 2022 pod č.j. RRTV/6760/2022-vra, spočívajícím v informaci o výpadku vysílání programu RÁDIO OTAVA (licence sp.zn. 2021/212/zab) šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Strakonice 88,3 MHz / 0,05 kW ve dnech 15. a 30. května 2022. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 2. června 2022 pod č.j. RRTV/6568/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 1. června 2022 na kmitočtu Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 100 W zahájil vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn.. RRTV/2021/730/zab, ze dne 26. dubna 2022.
– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6315/2022-vra ohledně údajně zavádějící informace na webu iRozhlas. Rada p se seznámila se stížností č. j. RRTV/6708/2022-vra ohledně toho, že dne 7. 6. 2022 okolo 7:10 hod. moderátor programu Radio COLOR opakovaně použil vulgarismus.
4
– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Praha, 128 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. 6. 2022 v čase 07:12:56-07:13:28 hod. na programu Radio COLOR odvysílal pasáž, v níž moderátor opakovaně pronesl vulgarismus. Provozovatel tak porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; název (označení) programu: MTV France; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Austrálie a Oceánie: Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu; Evropa: Belgie, Francie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko; Jižní Amerika: Falklandy, Surinam; Střední Amerika: Dominikánská republika, Guadeloupe, Haiti, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin; hlavní jazyk vysílání: francouzština; Identifikace přenosového systému: Neveřejné IP sítě; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, dle žádosti, ze dne 10. června 2022, č.j.: RRTV/7106/2022-vra a doplnění žádosti ze dne 14. června 2022, č.j.: RRTV/7478/2022-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Belgie, Francie a Lucemburska o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu MTV France, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci.
– Rada udělila provozovateli, společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2013/124/FIA/CET, č. j.: FIA/858/2013, ze dne 19. února 2013, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření šíření vysílání programu Nova Gold o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání: Celé území České republiky, tedy v rámci všech katastrálních území a okresů, jak jsou vymezeny ve vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu žádosti ze dne 2. května 2022, č. j.: RRTV/5617/2022-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 1. června 2022, č. j.: RRTV/6560/2022-vra.
5
– Rada podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavila s provozovatelem Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, se sídlem: Praha 5 Smíchov, Radlická 3294/10, 150 00, správní řízení o předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licence sp. zn. RRTV/2017/855/fia, č.j. RRTV/14885/2017 -fia, ze dne 24. října 2017, sp. zn. RRTV/2017/854/fia, č.j. RRTV/14880/2017-fia, ze dne 24. října 2017, sp. zn. RRTV/2017/857/spm, č.j. RRTV/13655/2017-spm, ze dne 24. října 2017 a sp. zn. RRTV/2017/856/spm, č.j. RRTV/13654/2017-spm ze dne 24. října 2017, podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., a to s převodem 100 % obchodního podílu na třetí osobu, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním č.j. RRTV/6538/2022-vra doručeným dne 31. května 2022, zpět.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, ze dne 13. června 2022, č.j. RRTV/7172/2022-vra, podle § 32 odst. 1, písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu Nova + 1 šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/11958/2017-smu, spis. zn.: RRTV/2017/613/smu, ze dne 8. srpna 2017, dne 14. června 2022
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, zanikla dne 14. června 2022 podle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Nova + 1 šířeného prostřednictvím družice udělená rozhodnutím č.j. RRTV/11958/2017-smu, spis. zn.: RRTV/2017/613/smu, ze dne 8. srpna 2017, v rozsahu dle žádosti doručené dne 13. června 2022 pod č.j. RRTV/7172/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, zanikla dne 14. června 2022 podle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Prima + 1 šířeného prostřednictvím družice udělená rozhodnutím č.j. RRTV/3472/2016-SPM, spis. zn.: 2016/938/SPM/FTV, ze dne 22. listopadu 2016, v rozsahu dle žádosti doručené dne 14. června 2022 pod č.j. RRTV/7469/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada se seznámila s oznámením T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, provozovatele televizního a převzatého vysílání, o změně stanov a doložením aktuálního znění stanov, v rozsahu oznámení ze dne 3. června 2022, č.j.: RRTV/6615/2022-vra.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e), kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou stanov uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/7247/2017-smu, ze dne 25. dubna 2017, a stanovuje mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, na porušení ustanovení § 29 odst. 3, kterého se dopustil tím, že neoznámil Radě změnu ostatních skutečností (stanov) uvedených v přihláškách k registraci, č.j.: zem/635/2014, ze dne 18. února 2014 a č.j.: KOZ/2786/2010, ze dne 24. srpna 2010, ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a stanovuje mu lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada registruje právnickou osobu, ModernTV EUROPE s.r.o., IČ 117 05 809, se sídlem U vodárny 2965/2, Královo Pole, 616 00 Brno, jako provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká
6
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie; identifikace sítě elektronických komunikací: dálkový přístup – internet; informace o přístupu k převzatému vysílání, jednotlivé země: televio.at, televio.be, televio.bg, televio.hr, televio.cy, televio.cz, televio.dk, televio.ee, televio.fi, televio.fr, televio.de, televio.gr, televio.hu, televio.ir, televio.it, televio.lv, televio.lt, televio.lu, televio.mt, televio.nl, televio.pl, televio.pt, televio.ro, televio.sk, televio.si, televio.es, televio.se, televio.uk; přesměrování na jednotlivé portály daných zemí, obecná stránka: televio.tv, televio.eu, televio.org, televio.net; programová nabídka: programy televizní zahraniční veřejnoprávní: HRT 1, HRT 2, HRT 3, HRT 4, HRT International, dle přihlášky k registraci ze dne 30. května 2022, č.j.: RRTV/6515/2022-vra.
– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele RTI cz s.r.o., IČ 25224905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, 301 00, Plzeň, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, č.j.: FIA/4132/2011, sp. zn.: 2011/941/FIA/RTI, ze dne 25. října 2011, spočívající v doplnění programové nabídky o rozhlasovou stanici Signál Rádio provozovanou společností RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. Ostatní programy jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů, v rozsahu oznámení ze dne 30. května 2022, č.j.: RRTV/6498/2022-vra.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 26. května 2022 do 15. června 2022: TV Nova s.r.o. / NOVA – Kriminálka Las Vegas IV (2); Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – VIP svět; TV Nova s.r.o. / Nova Cinema –Dítě Bridget Jonesové; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAX – Dvojí obvinění; Magical roof s.r.o. / JOJ Family – Ta naše písnička česká II; RIXO a.s. / RIXO.cz; HBO Europe s.r.o. / HBO, HBO 2 Adria, HBO 3 Adria, Cinemax, Cinemax 2; TV Nova s.r.o. / Nova – CME Content Academy; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Superdebata; TV Nova s.r.o. / NOVA – reklamy na alkoholické nápoje; TV Nova s.r.o. / NOVA – hlasitost; Česká televize / nespecifikovaný program – zavádějící průzkumy; Česká televize /ČT sport – přenos fotbalového utkání Česko – Španělsko; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM – Válka Adolfa Hitlera; Stanice O, a.s. / O (Óčko) – Tyga , Doja Cat – Feaky Deaky; Česká televize / ČT24 – přerušení tiskové konference SPD; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Jaromír Soukup shop; FTV Prima, spol. s r.o. / nespecifikovaný program – spoty za nepřetáčení reklam; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události tlumočené do ukrajinštiny; Pro Info.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 9. května 2022 od 15:00 hodin odvysílal na programu NOVA pořad Kriminálka Las Vegas IV (2). Epizoda kriminálního seriálu obsahovala opakované, explicitní a naturalistické záběry těla oběti ve vysokém stádiu rozkladu, na místě činu (08:15 – 09:50 minut od začátku pořadu) a na pitevním stole (31:10 – 32:28 minut od začátku pořadu), a to včetně morbidních detailů, jakými je např. lidská tkáň rozpuštěná ve vodě nebo neobvykle zbarvený mozek oběti. Seriál byl do vysílání zařazen v odpoledních hodinách, kdy mohou být u televizních obrazovek děti i bez přímého dohledu rodičů. Zhlédnutí pořadu mohlo v dětských divácích vyvolat psychický otřes, a způsobit i trvalejší pocity úzkosti či poruchy spánku, případně snížit citlivost dětských diváků k projevům násilí a jeho důsledků. Provozovatel se tak odvysíláním pořadu mohl dopustit porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
7
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Magical roof s.r.o., IČ 04899784, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 3. června 2022 od 20:20 hodin na programu JOJ Family odvysílal pořad Ta naše písnička česká II, jenž obsahovala scény, které měly potenciál u dětí vyvolat předčasný zájem o sexuální život a ohrozit tak zejména jejich mravní vývoj. Scéna ve 49. minutě filmu, v níž protagonisté sledují v peep show erotické představení hladící se nahé dívky zobrazovala kompletní frontální nahotu v sexualizované formě, další scény v 68. a 82. filmu pak obsahovaly poměrně explicitní záběry jak heterosexuálního, tak lesbického orálního sexu (opět ve spojení s nahotou) promiskuitní povahy, navíc ve spojení s konzumací alkoholu, případně očekáváním protislužby. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost RIXO a.s., IČO: 01487779, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, jakožto zadavatele reklamního spotu RIXO.cz, Jediný srovnávač životního pojištění, odvysílaného dne 20. dubna 2022 v 21:22:12 hodin na programu Prima, o podání vysvětlení k tvrzení, že se jedná o jediný online srovnávač životního pojištění, když prokazatelně existuje řada jiných internetových online srovnávačů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem poskytuje v souvislosti s vysíláním svých programů HBO, HBO 2 Adria, HBO 3 Adria, Cinemax a Cinemax 2, směřovaných na území Chorvatska, technické opatření, které umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým, čímž se na něj nevztahuje povinnost dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., která provozovatelům ukládá nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, jakožto zadavatele teleshoppingových bloků Jaromír Soukup Shop, odvysílaných například dne 8. června 2022 od 12:34 hodin, 9. června 2022 od 12:35 hodin či 10. června 2022 od 13:32 hodin na programu Televize Barrandov, o podání vysvětlení, z jakého důvodu byla všechna výše uvedená vysílání daného teleshoppingu probíhajícího formou aukce označena titulkem „živě“, když se prokazatelně jednalo o zcela totožná obchodní sdělení a též o podání vysvětlení, jakým způsobem aukce reálně probíhá, pokud je vysílána ze záznamu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálních úseků vysílání programu ABC TV provozovatele ABC TV broadcasting s.r.o. ze dnů 28. až 30. 3. 2022, vždy od 12:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ABC TV broadcasting s.r.o., IČ: 08073228,
8
sídlem: Bělehradská 858/23, Praha 2, PSČ 120 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu ABC TV snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost LUXUSSTORE logistika s.r.o., IČ: 08062757, sídlem: Podlišovská 1284, Praha 9, PSČ 198 00, o podání vysvětlení související s teleshoppingem Luxusstore odvysílaným 29. 3. 2022 v 17:40 hodin na programu ABC TV, s jakým výrobkem jaké značky srovnávala moderátorka fialový náramek s korálky za 299 Kč např. v časech 18:13:23, 18:53:15 a 19:35:50 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu regionalnitelevize.cz provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. ze dne 27. dubna 2022, v časovém úseku od 10:00 hodin do 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s informací o záznamu programu označeném provozovatelem AMC Networks Central Europe s.r.o. jako program SPORT2 ze dne 19. dubna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu poskytl namísto požadovaného záznamu programu SPORT2 pro ČR a Slovensko (žádostí JID 471281-RRTV) záznam programu Sport2 Hungary. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem záznamu programu označeného provozovatelem AMC Networks Central Europe s.r.o. jako program AMC Channel Central and Eastern Europe ze dne 19. dubna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu poskytl namísto požadovaného záznamu programu AMC Channel Central and Eastern Europe (žádostí JID 471281-RRTV) záznam programu AMC Channel Hungary. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Infokanál Elsat provozovatele ELSAT, spol. s r.o. ze dnů 18. a 19. dubna 2022 od 0:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programů Infokanál Obce Hošťálková, Infokanál Obce Kateřinice, Infokanál Obce Ratiboř, Infokanál Obce Střítež nad Bečvou, Infokanál Obce Zašová, Infokanál Obce Pržno a INFO Těšetice, Vojnice a Rataje provozovatele vysílání TKR Jašek, s.r.o., ze dnů 20. a 21. března 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
9
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na porušení podmínek licence, neboť záznamy vysílání programů Infokanál Obce Hošťálková a Infokanál Obce Ratiboř ze dnů 20. a 21. března 2022 neobsahovaly oddělenou textovou a obrazovou část vysílání a zároveň došlo k nedodržení stanovených vysílacích časů obrazové části, na záznamu vysílání programu Infokanál Obce Pržno a ze dnů 22. a 21. března 2022 absentovaly video-textové informace ze všech oblastí života obce a jejího nejbližšího okolí (např. informace z obecního úřadu – jednání městské rady a zastupitelstva, informace o kulturních a sportovních akcích, výsledky sportovních utkání, řádková inzerce občanů, apod.) a na záznamu vysílání programu INFO Těšetice, Vojnice a Rataje ze dnů 22. a 21. března 2022 absentovaly video-textové informace ze všech oblastí života obce a jejího nejbližšího okolí (např. informace z obecního úřadu – jednání městské rady a zastupitelstva, informace o kulturních a sportovních akcích, výsledky sportovních utkání, řádková inzerce občanů, apod.) a též obrazové zpravodajství ve smyslu pohyblivého audiovizuálního záznamu událostí, které má být dle licenčních podmínek vysíláno denně v konkrétně stanoveném čase. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o podání vysvětlení, zda část vysílání spočívající v záběru dění v kostele, odvysílaná dne 20. března 2022 v 9:59 hodin na programu Infokanál Obce Hošťálková, měla skutečně stopáž pouze 28 vteřin a zda tento záběr nepokračoval i po skončení zaslaného záznamu, respektive zda po skončení zaslaného záznamu následoval opětovný začátek smyčky. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu KTV Dukovany provozovatele ENECOS, s.r.o. ze dnů 18. a 19. dubna 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje další programové podmínky licence programu KTV Dukovany, které stanovují, že vysílání videotextové složky daného programu má probíhat formou zobrazování teletextu, má obsahovat i aktuální textové informace týkající se obcí Horní Dubňany a Šemíkovice a v určených časech má být přerušováno zařazením videozáznamů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Jiří Středa, IČ 105 18 266, Seifertova 899, 542 32 Úpice, na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu VIDEO JS – Účko ze dnů 18.-19. dubna 2022 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. dvou dnů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě, tedy k poskytnutí původních záznamů 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud provozovatel již záznamy z uvedeného data nedisponuje, lze alternativně v rámci lhůty k nápravě poskytnout záznam vysílání programu VIDEO JS – Účko z 28. a 29. června 2022 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
10
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla dne 28. června 2022 takto: I. Obviněný provozovatel televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, se uznává vinným v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., pro porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Vaření se Soukupem dne 6. listopadu 2021 od 11:03 hodin na programu Televize Barrandov, kdy tento pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze na svém začátku a konci, avšak po přerušení reklamou, v časech 18:38 minut a 36:54 minut od začátku záznamu, označení chybělo. Diváci tak mohli být o povaze pořadu uvedeni v omyl, tedy že se ve skutečnosti jedná o pořad obsahující obchodní sdělení. II. V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. h) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem televizního vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, řízení o přestupku vedené pro porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Slunečná (41) dne 3. února 2022 od 14:30 hodin na programu Prima STAR, neboť nebyla splněna podmínka předchozího typově shodného upozornění na porušení zákona dle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele televizního vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Slunečná (41) dne 3. února 2022 od 14:30 hodin na programu Prima STAR, kdy tento pořad obsahoval umístěný produkt Innosvět společnosti Innogy (v čase 57:37 – 58:24 minut od začátku pořadu), přičemž prezentace produktu zahrnovala specifikaci produktu, vyzdvihla jeho přednosti a výhody, bylo předvedeno jeho fungování v mobilním telefonu, produkt byl doporučován a vychvalován, a předmětná scéna byla zařazena samoúčelně bez přímé návaznosti na okolní děj. Tím došlo k porušení zákonné povinnosti, podle které pořady obsahující umístěný produkt nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k pořadu Máte slovo, odvysílanému dne 31. března 2022 od 21:35 na programu ČT1, jakým způsobem zajistil provozovatel vyváženost pořadu poté, co údajně odmítli pozvání k debatě někteří hosté, a diskuze se tedy účastnili pouze hosté, kteří se shodovali na jednotném, ostře kritickém stanovisku vůči politice prezidenta Zemana, a to jak v otázce avizovaného tématu, tak i v obecné rovině; proč nebyli pozváni jiní hosté v zájmu názorové plurality; proč moderátorka v zájmu vyváženosti pořadu nepřevzala roli kvalifikovaného oponenta.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k pořadu Máte slovo odvysílanému dne 31. března 2022 od 21:35 na programu ČT1, z jakého důvodu
11
nedosáhl provozovatel názorové plurality v pořadu tím, že by zajistil účast zástupců veřejnosti, kteří by na kroky prezidenta v souvislosti s udělenou milostí nahlíželi odlišně a poskytli tak jiný pohled a názorovou pestrost. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, k pořadu Hlavní zprávy, který byl vysílán dne 1. března 2022 od 18:55 hodin na programu CNN Prima News, respektive k příspěvku na téma ruského tanku a možností boje s ním ručními zbraněmi, který byl součástí tohoto pořadu.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním příspěvku na téma ruského tanku a možností boje s ním ručními zbraněmi v pořadu Hlavní zprávy na programu CNN Prima News dne 1. března 2022 od 18:55 hodin, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, k pořadu Nový den odvysílaném dne 25. února 2022 od 7:00 hodin na programu Prima, respektive s vysvětlením, jaký produkt a za jakých podmínek byl v relaci označené symbolem PP umístěn.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Nový den dne 25. února 2022 od 7:00 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, na základě jakého smluvního ujednání byl propagován časopis Sedmička Retro bezprostředně před vysíláním a po prvním reklamním přerušení pořadu Babica vs. Sapík dne 20. března 2022 od 10:00 hodin na programu Televize Barrandov.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním upozornění na časopis Sedmička Retro před vysíláním a po prvním reklamním přerušení pořadu Babica vs. Sapík dne 20. března 2022 od 10:00 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s odepřením vysvětlení provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, ve věci pořadu VIP svět Speciál, který byl odvysílán dne 27. března 2022 od 21:00 hod. na programu Televize Barrandov a který byl na začátku a na konci pořadu označen značkou „PP“ upozorňující na přítomnost umístění produktu.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu VIP svět Speciál dne 27. března 2022 od 21:00 hodin na programu Televize Barrandov, kdy tento
12
pořad byl označen jakožto pořad obsahující umístění produktu pouze na svém začátku a konci, avšak po přerušení reklamou, v časech 00:13:12 a 00:25:59 minut od začátku záznamu, označení chybělo. Diváci tak mohli být uvedeni v omyl o povaze pořadu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele J.D.Production, s.r.o, IČ 25592939, sídlem Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, PSČ 68601, z jakého důvodu v rámci reportáže s názvem „Děti Země napadly žalobou povolení pro stavbu dálnice D49“, odvysílané jako součást zpravodajské relace Magazín Zlínský kraj, dne 14. února 2022 od 14:00 a 16:00 hodin na programu Regionální televize TVS, neposkytl prostor k vyjádření zástupcům organizace Děti Země, resp. odpůrcům výstavby dálnice D49.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Liberecká TV s.r.o., sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 02 Liberec III-Jeřáb, IČ: 02168987, jakým způsobem uplatňuje svoji redakční odpovědnost coby provozovatel televizního vysílání programu rtm plus Liberecko, když dle čl. III. odst. Smlouvy o dílo „Jablonecký magazín“ (ev. č. SD/2021/0905), uzavřené dne 10. prosince 2021 mezi provozovatelem vysílání (jako zhotovitelem) a Statutárním městem Jablonec nad Nisou (jako objednatelem), se provozovatel vysílání zavazuje zasílat objednateli finální verzi díla před odvysíláním ke korektuře na konkrétně uvedenou e-mailovou adresu, a to vždy nejpozději každý čtvrtek do 12:00.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HC KABEL, s.r.o., na základě jakých neformálních dohod došlo k zařazení do vysílání videotextových smyček svých programů ze dnů 14.-15. února 2022 následující sdělení: akce Proton ve firmě Elektro Zrůcký Kobylí (lnfo studio Kobylí, rubrika Prodej a služby), masáže MARTIN ve zdravotním středisku, slevová akce v prodejně Koberce Trend, slevová akce v prodejně WIKI, výprodej v prodejně AHORN (vše Infokanál Čejč, názvy rubrik nejsou známy), respektive zda byla uvedená sdělení odvysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., (č.j. RRTV/6556/2022-vac), jakým způsobem je na programu AMC Channel Slovenia naplňován hlavní jazyk vysílání, když jsou pořady vysílány v originálním znění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Střední škola a Základní škola, Vimperk (č.j. RRTV/6607/2022-vra), z jakého důvodu trvala smyčka programu Vimperské zpravodajství vysílaná od 17. do 24. března 2022 přibližně 40 minut, když licenční podmínky stanovují její délku na 4 hodiny.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., z jakého důvodu nejsou reklamní spoty NEJ.CZ, vysílané v rámci audiovizuálního bloku dne 15. února 2022, v časech 0:08:07, 0:42:53, 1:39:49 a 1:54:34, na programu TV Chodov, zařazovány v reklamním bloku, respektive proč nejsou jako reklama oddělené a rozeznatelné, jak vyžaduje ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Kulturní a společenské středisko Chodov, s.r.o., z jakého důvodu označil pořad Chodovské vteřiny (výstava prací žáků ZŠ Husova), zařazený v rámci audiovizuálního bloku dne 15. února 2022 od 10:00 a 18:00 hodin na programu TV Chodov, jako pořad obsahující obchodní sdělení umístění produktu, respektive jaký výrobek či služba byly v daném případě oním umístěným produktem.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele FILM EUROPE s.r.o., na vydané upozornění č.j. RRTV/3203/2022-loj, v jehož rámci byl upozorněn na porušení § 47 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v rámci dat, která poskytl na výzvu Rady k předložení údajů o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců a údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, neidentifikoval výrobce těchto děl.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele DONEAL, s.r.o., IČ 29135451, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 49
13
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. ledna 2022 v čase 20:12 hodin odvysílal reklamní spot s motivem „Clavin PLATINUM“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin PLATINUM, který je přípravkem pro podporu erekce; a poté v čase 20:13 hodin odvysílal reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Arginmax FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele HC KABEL, s.r.o. na vydané upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programů Informační kanál obce Nechvalín a Informační studio obce Ostrovánky, které nebyly záznamy v odvysílané podobě a náležité technické kvalitě.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Pavel Kalista na upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady zaslal záznam vysílání z období 19. – 20. října 2021 v takové podobě, že neobsahoval celistvý úsek vysílání, ale záznamy jednotlivých pořadů a částí vysílání, a dále v zaslaných záznamech absentovaly textové pozvánky na kulturní a sportovní akce, které byly v daném úseku součástí vysílání.
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2022, č.j. 10A 11/2016, kterým byla zamítnuta žaloba provozovatele televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 140 70, proti rozhodnutí Rady, jímž byla provozovateli uložena pokuta ve výši 350 000 Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin na programu ČT sport, který obsahoval nepatřičně zdůrazněné umístění produktu McDonalds.
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2022, čj. 5 A 112/2018-108, kterým Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Rady ze dne 27. 2. 2018, č. j. RRTV/6852/2018-had, jímž byla uložena pokuta 50 000 Kč společnosti Loterie Korunka a.s., pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť jí zadaná reklama s motivem „loterie Korunka“, odvysílaná dne 20. 3. 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko), byla v rozporu s dobrými mravy.
– Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2022, čj. 5 A 112/2018-108, kterým Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Rady ze dne 27. 2. 2018, č. j. RRTV/6852/2018-had, jímž byla uložena pokuta 50 000 Kč společnosti Loterie Korunka a.s., pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť jí zadaná reklama s motivem „loterie Korunka“, odvysílaná dne 20. 3. 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko), byla v rozporu s dobrými mravy.
– Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 2. června 2022, č.j. 3 As 330/2020, kterým byla odmítnuta kasační stížnost společnosti TELEMEDIA INTERACTV PRODUCTION HOME LIMITED, VAT: CY10147566V se sídlem ARCH. MAKARIOS III, NEOCLEOUS HOUSE, P.C. 3030, LIMASSOL, CYPRUS, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2020, č.j. 10 A 216/2017, kterým byla zamítnuta žaloba této společnosti proti rozhodnutí Rady, jímž jí byla uložena pokuta ve výši 500 000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním teleshoppingového bloku s názvem „Klenot TV“, odvysílaného dne 23. srpna 2016 od 11:12 hodin na programu Televize Barrandov, kde byla uváděna nepravdivá informace týkající se certifikátu o pravosti Swarovski krystalu, která byla způsobilá ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o koupi, a tento teleshopping tak byl nekalou obchodní praktikou.
14
– Rada se seznámila s výzvou zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1.
– Rada souhlasí s návrhem odpovědi na výzvu zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1.
– Rada se seznámila s obsahem 55. plenárního zasedání EPRA.
– Rada přebírá záštitu nad mediálně-výchovným seminářem v rámci Dětského televizního a filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově 2022.
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; název (označení) programu: MTV France; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Austrálie a Oceánie: Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu; Evropa: Belgie, Francie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko; Jižní Amerika: Falklandy, Surinam; Střední Amerika: Dominikánská republika, Guadeloupe, Haiti, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin; hlavní jazyk vysílání: francouzština; Identifikace přenosového systému: Neveřejné IP sítě; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, dle žádosti, ze dne 10. června 2022, č.j.: RRTV/7106/2022-vra a doplnění žádosti ze dne 14. června 2022, č.j.: RRTV/7478/2022-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Belgie, Francie a Lucemburska o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu MTV France, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Mediapoint Consulting s.r.o., z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese tv.plzen.cz.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele ModernTV Europe s.r.o., IČ 11705809, doručeného Radě dne 30. května 2022, toto potvrzení: Poskytovatel ModernTV Europe s.r.o., IČ 11705809, sídlem U Vodárny 2965/2, Královo Pole, 616 00 Brno, byla dne 28. června 2022 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
15
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 1. září 2022 pod názvem Televio, umístěná na internetových adresách https://televio.at/, https://televio.be/, https://televio.bg/, https:// televio.hr/, https://televio.cy/, https://televio.cz/, https:// televio.dk/, https://televio.ee/, https:// televio.fi/, https:// televio.fr/, https://televio.de/, https://televio.gr/, https:// televio.hu/, https:// televio.ir/, https://televio.it/, https://televio.lv/, https://televio.lt/, https://televio.lu/, https:// televio.mt/, https:// televio.nl/, https:// televio.pl/, https://televio.pt/, https://televio.ro/, https://televio.sk/, https://televio.si/, https://televio.es/, https://televio.se/, https://televio.uk/, https://televio.tv/, https://televio.eu/, https://televio.org/ a https://televio.net/.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
V Praze dne 30. 6. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET