Tisková zpráva z 12. zasedání Rady, konaného dne 9.8.2022
Publikováno 19.08.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 12. zasedání projednala 47 bodů programu. Vyhodnotila 17 stížností diváků a posluchačů, vydala devět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.


Rada na svém 12. zasedání uložila dvě napomenutí zpracovateli reklamy, společnosti Peppermint digital s.r.o., pro porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky a stejné společnosti Peppermint digital s.r.o., pro porušení stejného ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2022/545/blu provedla důkaz vyslechnutím části epizody pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka, která byla odvysílána dne 6. ledna 2022 na programu ČRo Brno provozovatele Český rozhlas a v rámci které došlo v čase od 09:09 hod. k opakovanému zmiňování Autoservisu Ivan Otřísal, čímž mohlo dojít k porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.
– Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. 2022/546/blu provedla důkaz vyslechnutím části epizody pořadu Apetýt, která byla odvysílána dne 12. listopadu 2021 na programu ČRo Brno a v rámci které došlo v čase od 10:44 hod. k propagaci provozovny společnosti Columna centrum s.r.o. a zároveň k negativnímu hodnocení konkurenčního podnikatelského subjektu, čímž mohlo dojít k porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 17 06 / 49 49 51 se lhůtou pro doručení žádostí do 12. 9. 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec 103,3 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava,
2
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec 103,3 MHz / 100 W na stanoviště Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 02 06 / 50 44 16.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RKR s.r.o., IČO: 601 98 184, se sídlem Radlická 3294/10, PSČ 150 00 Praha 5, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov společnosti provozovatele, konkrétně v úpravě předmětu podnikání společnosti a v zakotvení zákazu konkurence členů statutárního orgánu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli 4S PRODUCTION, a.s., IČO: 251 13 054, se sídlem Radlická 3294/10, PSČ 150 00 Praha 5, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov společnosti provozovatele, konkrétně v úpravě předmětu podnikání společnosti a v zakotvení zákazu konkurence členů statutárního orgánu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2 96,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50, žadatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50, žadatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program Radio Čas Rock (licence Sp.zn.: 2018/883/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění vydala následující rozhodnutí: Obviněná společnost Peppermint digital s.r.o., IČ: 28525001, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, se shledává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r.o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb. ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve
3
formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na možné důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to na trest uložení pokuty dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. d) a § 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i opakovaně. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711 – 19223001/0710, variabilní symbol 202228, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění vydala následující rozhodnutí: Obviněná společnost Peppermint digital s.r.o., IČ: 28525001, se sídlem Pernerova 635/57, Karlín, 186 00 Praha 8, se shledává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb. ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na možné důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest uložení pokuty dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. d) a § 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i opakovaně. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711 – 19223001/0710, variabilní symbol 2021673, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
– Rada se seznámila s analýzou programu Radio COLOR provozovatele ULTRAVOX, s.r.o. z úterý 12.7. 2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzou programu KISS provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. z čtvrtka 30. června 2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz) dne 26. července 2022, JUKE BOX, spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 26. července 2022, NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 26. července 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program COUNTRY RADIO; Mariánské Lázně 97,2 MHz) dne 26. července 2022, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 26. července 2022 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 26. července 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 1. července 2022 pod č.j. RRTV/8145/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc červen 2022 dle uvedeného přehledu. Rada se
4
seznámila s oznámením provozovatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, doručeným Radě dne 13. července 2022 pod č.j. RRTV/8366/2023-vra, spočívajícím ve změně v osobě statutárního orgánu provozovatele. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RKR s.r.o., IČ: 60198184, doručeným Radě dne 13. července 2022 pod č.j. RRTV/8311/2021-vra, spočívajícím ve změně v osobě statutárního orgánu provozovatele.
– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/8454/2022-vra ohledně údajného připuštění vulgarit a poškození dobrého jména na programu Evropa 2. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/8455/2022-vra ohledně údajného připuštění vulgarit na programu Evropa 2.
– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, 120 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. 6. 2022 v čase 07:12:56-07:13:28 hod. na programu EVROPA 2 odvysílal pasáž, v níž čtyřikrát zazněl vulgarismus. Provozovatel tak porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 152 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn: RRTV/2020/581/rap, č.j.: RRTV/10988/2020-rap ze dne 29. června 2020, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v: rozšíření šíření vysílání programu o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, v rozsahu žádosti ze dne 20. července 2022, č. j.: RRTV/8482/2022-vra.
– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 152 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn: 2012/454/sve/CET, č.j.: sve/2139/2012 ze dne 1. června 2012, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v: rozšíření šíření vysílání programu o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, v rozsahu žádosti ze dne 20. července 2022, č. j.: RRTV/8479/2022-vra.
– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 152 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn: RRTV/2019/573/fia, č.j.: RRTV/11474/2019-fia ze dne 2. srpna 2019, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v: rozšíření šíření vysílání programu o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, v rozsahu žádosti ze dne 20. července 2022, č. j.: RRTV/8480/2022-vra.
– Rada uděluje společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám, 1078/5, 152 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn: 2013/123/FIA/CET, č.j.: FIA/857/2013 ze dne 6. února 2013, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v: rozšíření šíření vysílání programu o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014
5
Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění, v rozsahu žádosti ze dne 20. července 2022, č. j.: RRTV/8481/2022-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti Seznam.cz TV, s.r.o., IČ: 06387233, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licenci, sp.zn. RRTV/2017/854/fia, č.j. RRTV/14880/2017-fia; sp.zn. RRTV/2017/855/fia, č.j. RRTV/14885/2017-fia; sp.zn. RRTV/2017/856/spm, č.j. RRTV/13654/2017-spm; sp.zn. RRTV/2017/857/spm, č.j. RRTV/13655/2017-spm ze dne 15. září 2017, podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov, a to v rozsahu podání doručeného dne 14. července 2022 pod č.j. RRTV/8374/2022-vra.
– Rada registruje provozovateli NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem: Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín, dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/15/97 ze dne 8. dubna 1997 ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, a to v zúžení vysílání o k.ú. 716103 Ostrovačice k 31. prosinci 2022, v rozsahu dle podání doručeného dne 28. června 2022 pod č.j. RRTV/8034/2022- vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem: Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívajícím ve změně skutečností uváděných v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů č.j. Rg/15/97 ze dne 8. dubna 1997 ve znění pozdějších změn, a to v rozšíření programové nabídky o zahraniční (slovenské) rozhlasové programy: Rádio Slovensko, Rádio Košice, Rádio Devín, Rádio Best Rádio Expres, Rádio FM, Rádio Fun, Rádio Jemné, Rádio Lumen, Rádio Patria, Rádio Regina Východ, Rádio Regina Západ, Rádio Vlna, Rádio WOW; veřejnoprávní české televizní programy: ČT art/D, ČT Sport, ČT1 JM region, ČT1 SM region, ČT3; zahraniční veřejnoprávní televizní programy: ARD, arte, ARTE Francie, Trojka, Rai 1, RAI Italiana, Šport; české televizní programy s licencí: Barrandov Krimi, CS History, CS Horror horror,. CS Mystery, JOJ Cinema, JOJ Family, Kino Barrandov, Televize Barrandov, Nova Action, Nova Gold, Nova Sport 1, Óčko Expres, Óčko STAR, Paramount Network, Prima Krimi, Prima Max, Rebel, Televize.cz TV, Mňam, TV Mňau, TV Natura, TVS regionální TV, Nova Lady, Nova Sport 3, Nova Sport 4, Prima Show, Prima Star, CNN Prima News, Park TV, Leo TV Gold erotický, Hobby TV, Golf Channel, KTK region, LTV plus, POLAR TV, TV Praha, Boomerang Eire, Cartoon Network, UP Network; zahraniční televizní programy: 360tunebox, Arena sport 1, Arcadia TV, Auto Motor Sport TV, Brazzers TV, Crime & Investigation, DTX, DocuBox HD, Dorcel XXX erotický, 24 hodin, NL – Commissariaat voor de Media (CVDM), Erox erotický, 24 hodin, Eroxxx erotický, 24 hodin, Fashionbox HD, Fastnfunbox, Figthbox HD, Filmbox Arthouse, Filmbox Extra HD, FilmBox Premium, Filmbox Stars, MUSIC BOX LALA TV, Love Nature Markíza International, Nick Jr., TA3, Travel XP, TV RiK, Body in balance, CBS Reality, Epic Drama, JOJ, Food network,, HGTV, BBC World News, EuroNews, CNBC Europe, CNN International, Chuck TV, Šláger Premium. Erotické programy s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně budou vysílány v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že vysílání je koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a bude k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým v rozsahu dle podání doručeného dne 28. června 2022 pod č.j. RRTV/8034/2022- vra a jeho doplnění doručeného dne 12. července pod č.j. RRTV/8245/2022-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. IČ: 28970438, doručeným dne 12. července 2022 pod č. j. RRTV/8291/2022-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: MTV France (sp. zn.
6
RRTV/2022/643/fia), šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ke dni 1. srpna 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, doručeným dne 28. července 2022 pod č.j. RRTV/8986/2022-vra, spočívajícím v obnově vysílání programu: Paramount Comedy (sp. zn. 2016/786/FIA/MTV), šířeného prostřednictvím družice.
– Rada se seznámila s těmito podáními, týkajícími se televizního vysílání, a doručenými v období od 12. do 26. července 2022: Česká televize / ČT1, 168 hodin, 12. 6. 2022 od 21:40 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA, Česká televize / ČT1, FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema – vulgarismy, jedna stížnost, celkem 6 pořadů; Česká televize / ČT sport – Po trailech přes hory, 19. 7. 2022 od 07:46 hodin, skryté obchodní sdělení; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov, BARRANDOV KRIMI – licenční podmínky; Česká televize / ČT2 – Dobré ráno, označování pořadu piktogramem PP; Česká televize / ČT24, informování o Ukrajině; resp. o uprchlické krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině; Česká televize / ČT24 Události, 11. 7. 2012, Ukrajina a moravská národnost; Česká televize / různé, zpravodajství a publicistika; Česká televize / ČT sport – Tour de France, anekdota komentátora, 12. 7. 2022; TP Pohoda s.r.o. / RELAX – prodej šperků v rámci teleshoppingu; Česká televize / ČT1, ČT24 – OVM, 19. 6. 2022; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – Re-play:Tutorial, 16. 7. 2022 od 11:40 hodin; Česká televize / nepřenášení jednání sněmovny; Česká televize / Pisatel dává Radě na vědomí korespondenci s pracovníky České televize.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu 168 hodin dne 12. června 2022 od 21:40 hodin na programu ČT1, respektive reportáže „Pro všechny“, v níž byla problematika možného uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví prezentována nevyváženě ve prospěch uzákonění takových manželství. Reportáž byla pojata způsobem, který schvalování uzákonění manželství osob stejného pohlaví představuje v pozitivním světle jako správný přístup, kdežto názory a argumenty odpůrců těchto manželství prezentuje jako zastaralé a v dnešní době nepřijatelné. Provozovatel vysílání tak nezajistil, aby v tomto politicko-publicistickém pořadu bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k pořadu Po trailech přes hory, odvysílanému dne 19. července 2022 od 7:46 hodin na programu ČT sport: na základě jakých smluvních ujednání byla do pořadu zařazena obrazová a slovní prezentace produktů Cyklostar extra carbon, myčka K 2 Power Control s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, a světlo Lux 850 od firmy Specialized Bicycles, prezentované i nápisem na triku jednoho z aktérů reportáže. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, resp. specifikaci, jakými konkrétními pořady naplnil v týdnu od 18. do 24. 7. 2022 ve vysílání programů Televize Barrandov a BARRANDOV KRIMI licenční podmínky. Konkrétně, jakými pořady odvysílanými v tomto období na programu Televize Barrandov naplnil podmínku
7
licence vysílat v rámci vlastní tvorby pořady pro děti a mládež (zábavně-vzdělávací pořady) v ranním vysílacím čase a v rámci akvizičních pořadů vysílat pořady pro děti a mládež – bloky animovaných pořadů předních distributorů v ranním a podvečerním vysílacím čase. A dále, jakými pořady odvysílanými v tomto období na programu BARRANDOV KRIMI naplnil základní programovou specifikaci, která zakotvuje, že jde o program se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků. Rovněž Rada v rámci podaného vysvětlení žádá o doložení, že byla naplněna licenční podmínka, že na programu BARRANDOV KRIMI bude podíl pořadů pro děti a dokumentů převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků 51 %. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Dobré ráno, od 5:59 hodin na programu ČT2, neboť pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen piktogramem PP dne 18. července 2022 pouze na svém začátku, a naopak dne 19. července 2022 pouze na konci. Tím došlo k porušení povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Action provozovatele TV Nova s.r.o. ze dne 7. června 2022 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou programu Prima ZOOM provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 16. června 2022, časového úseku 10:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu KOTVA provozovatele Aleše Kadlece ze dnů 18. – 19. dubna 2022.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu NTV info provozovatele NTV cable s.r.o. ve dnech 22.-23. května 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele NTV cable s.r.o., IČ: 25500236, sídlem Masarykovo náměstí 87, 763 61 Napajedla o podání vysvětlení, jakým způsobem divákům programu NTV info umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb., zejména k informaci, že je provozovatelem vysílání programu NTV info, a k informaci, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu TV Prachatice provozovatele Město Prachatice ze dnů 22. a 23. května 2022 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání TP Pohoda s.r.o., IČ 26852683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 23. dubna 2022 v čase 15:11 hodin odvysílal na programu RELAX reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Arginmax FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost (zvuková i obrazová složka: „Arginmax, dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální
8
výkonnost.“), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění , v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, sídlem Jinačovice 89, PSČ 66434, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na písemnou žádost Rady neposkytl záznam vysílání programu 3C ze dnů 22. – 23. května 2022 v časovém úseku 00.00 – 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k obsahu reportáže Kritika vedení pravoslavné církve v ČR, která byla součástí pořadu Události vysílaného 10. dubna 2022 od 19:00 hodin na programu ČT1, na základě jakých skutečností představil jediného respondenta, který dostal v reportáži prostor ke kritickým vyjádřením, jako pravoslavného duchovního.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reportáže Kritika vedení pravoslavné církve v ČR, která byla součástí pořadu Události vysílaného 10. dubna 2022 od 19:00 hodin na programu ČT1, kdy redakce představila jediného respondenta, který dostal v reportáži prostor ke kritickým vyjádřením vůči pravoslavné církvi, jako pravoslavného duchovního, když ten byl ve skutečnosti již v roce 2013 Posvátným synodem Pravoslavné církve v českých zemích zbaven kněžství. Reportáž tím pádem nedoložila redakční tvrzení, že někteří pravoslavní duchovní popisovanou kritiku pravoslavné církve vyjadřují, a divák tak při vytváření vlastního názoru neměl k dispozici autentickou dokumentaci takové kritiky. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s doplněným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, k pořadu Nový den odvysílaném dne 25. února 2022 od 7:00 hodin na programu Prima.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VČTV s.r.o., IČ 28846907, sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 53353, jaký produkt byl umístěn v pořadu U nás v kraji, odvysílaném dne 25. dubna 2022 od 20:15 hodin na programu V1, jestliže byl tento pořad označen piktogramem PP pro umístění produktu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele VČTV s.r.o., IČ 28846907, sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 53353, na základě jakého smluvního ujednání byla propagována firma Toys and Stories, provozující on-line půjčovnu hraček, jejíž činnost byla vychválena a podrobně popsána včetně všech výhod, které klientům nabízí, v rámci pořadu TUTV.cz, odvysílaném dne 25. dubna 2022 od 19:37 a 21:37 hodin na programu V1.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje provozovatele VČTV s.r.o., IČ 28846907, sídlem Semtín 80, Pardubice, PSČ 53353, na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu TUTV.cz dne 25. dubna 2022 od 19:37 a 21:37 hodin na programu V1, který byl skrytým obchodním sdělením, neboť obsahoval slovní a obrazovou prezentaci on-line
9
půjčovny hraček Toys and Stories, kdy tento pořad ačkoli nebyl odvysílán jako reklama, obsahoval přímou propagaci zboží, respektive služby způsobem, který zjevně sledoval reklamní cíl – divákům byly představeny výhody půjčovny hraček, zejména jak rodiče ušetří, když nemusí hračky kupovat, jak snadno si lze vypůjčit hračky podle vlastních preferencí, jaké jsou možnosti dopravy nebo osobního vyzvednutí, s konkrétními pravidly a návodem, jak si hračky půjčovat, jaká je přibližně cena půjčovného i informací o tom, kde půjčovna sídlí a jak lze osobně nebo on-line využít její služby. Divák tak mohl být uveden v omyl o povaze této prezentace, kdy se domníval, že sleduje magazín představující významné osobnosti regionu, ale ve skutečnosti byl podroben reklamnímu obsahu cílícímu na jeho spotřebitelské chování. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe, s.r.o., zda jsou jím zaslané soubory označené Cartoon Network UK skutečně záznamy vysílání programu Cartoon Network Eire specifikované v žádosti č. j. RRTV/2431/2022-bur.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., z jakého důvodu poskytl namísto požadovaného záznamu programu SPORT2 pro ČR a Slovensko záznam programu Sport2 Hungary.
– Rada se seznámila se zněním novelizovaného ustanovení § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada s ohledem na svá zjištění ohledně dostupnosti programů, jejich obsahové nabídky a s přihlédnutím k tomu, že povinnost šířit určitý program lze uložit jen v případě, kdy je nutné, aby byl dosažen jasně vymezený cíl obecného zájmu, konstatuje, že v současné době neexistuje potřeba uložit povinnost šíření určitých programů a služeb přímo souvisejících s těmito programy prostřednictvím sítí elektronických komunikací. Z uvedených důvodů Rada nevydá závazné stanovisko podle § 5 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nevyplynul důvod pro stanovení programů, které by měly být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací.
– Rada se seznámila se zprávou veřejného ochránce práv o ukončení šetření ve věci podnětu proti postupu Rady při vyřízení stížnosti na obsah reportáže Šlechtična z bulváru odvysílaném v rámci pořadu Reportéři ČT dne 2. března 2020 na programu ČT1.
– Rada se seznámila s informacemi souvisejícími s mediální gramotností a schvaluje dopis, jímž bude osloven ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve věci mediálního vzdělávání.
– Rada se seznámila s obsahem 17. plenárního zasedání skupiny ERGA konaného dne 21. června 2022 v Bruselu.
– Rada se seznámila s obsahem „2022 Code of Practice on Disinformation“ zveřejněným dne 16. června 2022.
– Rada se seznámila s obsahem Zprávy o právním státu zveřejněnou Evropskou Komisí dne 13. července 2022.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti Dejitaru Souru s.r.o. (současný název společnosti DigiSoul s.r.o) z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti Fibonacci Production s.r.o. z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
10
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za květen a červen roku 2022.
– Rada se seznámila s žádostí společnosti TV Nova s.r.o. se sídlem Křiženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 458 00 456, č.j. RRTV/8458/2022-vra ze dne 19. července 2022.
V Praze dne 11. 8. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET