Tisková zpráva z 13. zasedání Rady, konaného dne 30. 8. 2022
Publikováno 09.09.2022 v kategorii: Jakl President!, Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 13. zasedání projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení tří správních řízení.


Rada na svém 13. zasedání udělila dvě licence, a to společnosti FIBERA s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu IFK Regionální televize, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a společnosti FILM EUROPE, s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu Film Europe, šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů.
Na 13. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 200 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 16 28 26 / 49 44 42 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab. prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 50 W na nové stanoviště Slavíč 90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio North Music (licence č.j.: Ru/103/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů Hitrádio North Music (licence č.j.: Ru/103/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W na nové stanoviště Terezín 90,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 14 08 31 / 50 30 36.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli TWR live s.r.o., IČ: 082 44 430, se sídlem Horníkova 2562/36, PSČ 628 00 Brno, zaniká ke dni 30. září 2022 na základě podání č.j. RRTV/9137/2022-vra doručeného Radě dne 8. srpna 2022 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 7 (licence sp. zn. RRTV/2019/487/blu, č.j. RRTV/9312/2019-blu ze dne 23. 7. 2019) šířeného prostřednictvím družic. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a ustanovením § 59 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na žádost č.j. RRTV/7621/2022-blu Radě nezapůjčil kontinuální záznam vysílání programu Radio Beat, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence č.j. Ru/138/01, a to záznam ze dne 25. května 2022 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin z kmitočtu Třinec 96,0 MHz / 0,2 kW. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Rádio Pálava s.r.o., IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 3163/38, 69501 Hodonín, na žádost Rady č.j. RRTV/7606/2022-blu o zapůjčení záznamu dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Chomutov 98,1 MHz) dne 10. srpna 2022, JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 10. srpna 2022, Frekvence 1, a.s. (program FREKVENCE 1; Praha 102,5 MHz) dne 10. srpna 2022, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program Radio Beat; Brno-Kohoutovice 91,0 MHz) dne 10. srpna 2022, 4S PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 10. srpna 2022 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 10. srpna 2022.
– Rada se seznámila s odpovědí provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Praha, 128, obdrženou dne 11. srpna 2022 pod č.j. RRTV/9493/2022-vra, na upozornění na porušení zákona sp.zn. 2022/652/poj, č.j. RRTV/8313/2022-poj ze dne 13.srpna 2022.
– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 2. srpna 2022 pod č.j. RRTV/9051/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc červenec 2022 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 10. srpna 2022 pod č.j. RRTV/9195/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 1. srpna 2022 nastaly právní účinky fúze sloučením, v jejímž důsledku došlo k přechodu jmění zanikajících společností AZ Media a.s., RÁDIO ZLÍN, spol. s r.o., Rádio Contact Liberec spol. s r.o. a První rozhlasová s.r.o. na nástupnickou společnost MEDIA BOHEMIA a.s. v souladu s rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2022/318/str, č.j. RRTV/5027/2022-blu ze dne 12. dubna 2022. Rada se seznámila s oznámením provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, doručeným Radě dne 9. srpna 2022 pod č.j. RRTV/9143/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 6. srpna 2022 na kmitočtu Ostrava město 99,5 MHz / 50 W zahájil vysílání programu HEY Radio šířeného prostřednictvím vysílačů dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2021/251/zab, č.j. RRTV/8891/2022-vra ze dne 19. července 2022. RRTV/9051/2022-vra.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje provozovateli FIBERA s.r.o., IČ 285 09 463, se sídlem Frýdecká 201, 739 61, Třinec podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: IFK Regionální televize; základní programová specifikace: Lokální informační program; územní rozsah vysílání: k.ú. Český Těšín, 623164, k.ú. Bystřice nad Olší, 616923, k.ú. Dolní Líštná, 771091, k.ú. Konská, 771015, k.ú. Lyžbice, 771104, k.ú. Nýdek, 708186, k.ú. Oldřichovice, Oldřichovice u Třince, 710032, k.ú. Třinec, 770892, k.ú. Vendryně, 780014; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, smyčka v časovém rozsahu 3 hodiny, aktualizace denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 30. června 2022, pod č.j. RRTV/8207/2022-vra a doplněné 27. července 2022, pod č.j. RRTV/8993/2022-vac a 28. července 2022, pod č.j. RRTV/8984/2022-vra.
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: Film Europe; základní programová specifikace: Filmový program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; družice, výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; kabelové systémy, územní rozsah vysílání: Česká republika: Katastrální území celé České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; dle žádosti, ze dne 8. srpna 2022, č.j.: RRTV/9139/2022-vra, 9. srpna 2022, č.j.: RRTV/9175/2022-vac a ze dne 11. srpna 2022, č.j.: RRTV/9496/2022-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Film Europe, šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů se základní programovou specifikací: Filmový program.
– Rada podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá provozovateli Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice licenci sp. zn. RRTV/2019/675/smu, č.j. RRTV/13350/2019 – smu ze dne 19. listopadu 2019 k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů.
– Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2022348.
– Rada podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá provozovateli Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice licenci sp. zn. RRTV/2019/674/smu, č.j. RRTV/13549/2019- smu ze dne 19. listopadu 2019 k provozování televizního vysílání programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím družice, neboť po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů.
– Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti,
a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2022350.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, č.j. RRTV/2869/2019-fia, ze dne 28. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na Nick Jr. Peppa od 1. srpna 2022, Nick Jr Paw Patrol od 1. září 2022 a Nick Jr. Too od 1. ledna 2023, dle žádosti ze dne 29. července 2022, č.j.: RRTV/9002/2022-vra.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), žádá společnost goNET s.r.o., IČ 26822580, se sídlem Úprkova 1/25, Ostrava, 70 200, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě v souladu s § 29 odst. 1, písm. c) a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. neoznámila rozšíření programové nabídky o programy neuvedené v přihlášce k registraci převzatého vysílání č. j. RRTV1053/2016-zem. Rada stanovuje lhůtu pro podání vysvětlení do 15 dnů ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání, Obec Hať, IČ: 00635511, se sídlem Lipová 357 Hať, 747 16, doručeným dne 1. srpna 2022 pod č.j.: RRTV/9033/2022-vra, spočívajícím v obnově vysílání programu: INFO HAŤ (sp. zn.: RRTV/2235/2015-zem), ke dni 25. července 2022.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od 29. července do 18. srpna 2022: ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Teorie tygra, 31. 7. 2022 v 20:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Instalatér z Tuchlovic, 7. 8. 2022 v 20:14 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima STAR – Slunečná (75), 16. 8. 2022 v 15:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZ / ČT1 – Ztracená brána (1), 11. 8. 2022 v 20:10 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Nový den, 27. 7. 2022 v 06:00 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Sanitka 2 (4), 31. 7. 2022 v 14:10 hod; Magical Roof s.r.o. / JOJ Family – Nová zahrada, 29. 7. 2022 v 18:06 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT3 – Náš fotbal živě: TJ Jiskra Oskava – TJ Jiskra Rapotín, 30. 7. 2022 v 16:35 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT sport – Triatlon: XTERRA – ME 2022 Prachatice, 14. 8. 2022 v 10:50 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Tescoma s chutí, 28. 7. 2022 v 12:27 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Tescoma s chutí, 11. 8. 2022 v 12:29 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, CNN Prima News – Hlavní zprávy, Pražská výměna zastávek, 30. 7. 2022 v 18:55 hod.; FTV Prima, spol. s.r.o. / Prima, CNN Prima News – Hlavní zprávy, Vyhrocené akce nekončí, 10. 8. 2022 v 18:55 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Reportéři ČT, Zamlžená skla, 30. 5. 2022 v 21:15 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti IX (13), 5. 8. 2022 v 20:15 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Policie Modrava III (6), 15. 8. 2022 v 08:32 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Události, Očkování druhou posilovací dávkou, 1. 8. 2022 v 19:00 hod.; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny, Napětí na kosovsko-srbské hranici se stupňuje, 1. 8. 2022 v 19:30 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, CNN Prima News – Hlavní zprávy, 25 let od povodní na Moravě, 5. 7. 2022 v 18:55 hod. a Televize Přerov s.r.o. / Televize Přerov – Přerovské aktuality, Nezvaný host, 6. 7. 2022 v 18:30, 20:30 a 22:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Studio ČT24 – Zprávy, Do Česka dál neteče ropa z Ruska, 10. 8. 2022 v 10:30 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / různé programy – informování o moravské, resp. slezské národnosti, ČESKÁ TELEVIZE / různé programy – vystupování moderátora zpravodajských pořadů v souvislosti s válkou na Ukrajině; Komerční banka, a.s. / NOVA – reklama Komerční banka (Můj účet Plus), 15. 8. 2022 v 11:49:08 hod.; TOMIL s.r.o. / NOVA – sponzor pořadu AUTHENTIC toya AROMA, 31. 7. 2022 v 21:12:21, 21:19:21 a 21:32:08 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – přítomnost reklam ve vysílání; ČESKÁ TELEVIZE / ČT2 – sdělení Společné století, 10. 8. 2022 v 05:59 hod.; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Nickelodeon Ukraine Pluto TV – hlavní jazyk vysílání.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 27. července 2022 od 06:00 hodin na programu CNN Prima News odvysílal zpravodajský pořad Nový den, který obsahoval umístění produktu, ačkoli zákon umožňuje umístění produktu pouze v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální služby na vyžádání, ve sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se nejedná o pořady pro děti.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 27. července 2022 od 06:00 hodin na programu CNN Prima News odvysílal zpravodajský pořad Nový den, ke kterému připojil oznámení o sponzorování pořadu sponzorem BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. (v časech 06:59:57 a 07:27:16 hodin) a DOMO ELEKTRO (v časech 07:59:28 a 08:31:13 hodin), ačkoli zpravodajské a politicko-publicistické pořady nelze sponzorovat.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem TV Nova s.r.o, IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Tescoma s chutí, ve dnech 28. července 2022 od 12:27 hodin a 11. srpna 2022 od 12:29 hodin na programu NOVA. V předmětných vydáních pořadu mohlo dojít k nepatřičnému zdůraznění umístěných produktů, loupače a kráječe jablek značky Tescoma (vydání z 28. července) a titanové pánve značky Tescoma (vydání z 11. srpna), a to jak slovním představením jejich vlastností, tak vizuální prezentací použití produktů, včetně vyzdvižení jejich kvalit a předností, a to ve spojení s názvem pořadu obsahujícím jméno značky Tescoma se shodnou grafikou, jako má logo subjektu, na který odkazuje i vizuální složka pořadu. Umístěné produkty byly verbálními i obrazovými prostředky nepatřičně zmiňovány nad rámec obsahu pořadu, a byly do předmětných vydání zařazeny s cílem propagace, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži Pražská výměna zastávek, která byla součástí zpravodajské relace Hlavní zprávy, odvysílané dne 30. července 2022 od 18:55 hodin na programech CNN Prima News a Prima, nedostal prostor k vyjádření některý ze zástupců pražského magistrátu, který zastával přijaté řešení ve věci výměny přístřešků zastávek MHD v Praze, a který by měl možnost zvolený postup Magistrátu před diváky/občany v příspěvku obhájit tak, aby diváci byli seznámeni s různými pohledy na danou
problematiku a mohli si vytvořit svůj vlastní nezávislý názor. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v reportáži Zamlžená skla, která byla součástí pořadu Reportéři ČT, odvysílaného dne 30. května 2022 od 21:15 hodin na programu ČT1, nezveřejnil stanovisko Armády České republiky, které by se týkalo hodnocení zakázky na dodávky pancéřových skel pro armádní vozidla Iveco, zprostředkované společností J.P.D. Group. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programů INFO HUKVALDY, INFO Hodslavice, INFO Hostašovice a Straník, INFO JARCOVÁ, INFO Město Rožnov, INFO SEDLNICE, INFO TEPLICE, INFO Vigantice, INFO VSETÍN, INFO Ženklava, INFO Životice u N.J. provozovatele 4 M Rožnov spol. s r.o. ze dnů 18.-19. dubna 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ: 45195579, sídlem: Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, o podání vysvětlení, z jakého důvodů ve dnech 18. až 19. dubna 2022 bloky na programech INFO HUKVALDY, INFO Hodslavice, INFO SEDLNICE, INFO Ženklava, INFO Životice u N.J. a INFO Hostašovice a Straník disponovaly délkou čtyři hodiny, a blok na programu INFO JARCOVÁ měl délku 41 vteřin, když dle licence ze dne 9. července 2002, č. j. Ru/189/02/2109 (prodloužené rozhodnutím ze dne 19. března 2013, naše č. j. zem/1318/2013, sp. zn. 2013/101/zem/4 M), ve znění pozdějších změn, má být vysílání tvořeno opakujícím se blokem o délce 3 až 180 minut. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ: 45195579, sídlem: Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, o podání vysvětlení, na základě jakých smluvních ujednání či neformálních dohod byly do pořadu Magazín Kutílek (epizoda Marty se chystá na Velikonoce), odvysílaného v rámci smyček programů INFO Hodslavice, INFO SEDLNICE, INFO Ženklava a INFO Životice u N.J. ve dnech 18.-19. dubna 2022, zařazeny následující produkty: osivo Forestina, substrát Kera a bruska Proxxon, zejména zda se jednalo o umístění za úplatu nebo obdobnou protihodnotu, a zda tento pořad vyrobil nebo zadal jeho výrobu sám provozovatel. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ: 45195579, sídlem: Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, o podání vysvětlení týkající se vysílání ve dnech 18.-19. dubna 2022, 1) z jakého důvodu obsahovaly vysílací smyčky programů INFO Hodslavice, INFO SEDLNICE, INFO Ženklava a INFO Životice u N.J. nepravdivou informaci, že „provozovatelem infokanálu je DWP s.r.o.“, zatímco firma 4 M Rožnov spol. s r.o. byla označena jako vlastník systému a servisní společnost a firma TV studio Sněženka Sedlnice jako dodavatel (informace o těchto subjektech byly součástí samostatného videotextového snímku i přetrvávající levé postranní lišty), 2) z jakého důvodu obsahovaly vysílací smyčky programů INFO
Hodslavice, INFO SEDLNICE, INFO Ženklava, INFO Životice u N.J. a INFO Město Rožnov nesprávné označení programu, konkrétně na INFO Hodslavice bylo v rámci videotextu uvedeno „Mořkovský portál“, na INFO SEDLNICE bylo uvedeno „Sedlnický portál“, na INFO Ženklava „Ženklavský portál“, na INFO Životice u N.J. „Životický portál“ a smyčka programu INFO Město Rožnov obsahovala předěly, kde figurovala Televize Beskyd, její název a logo (např. 0:15:23 hod a 0:39:30 hod od začátku záznamu). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TVML provozovatele TVSat multimedia s.r.o. ze dnů 18.-19. dubna 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TVSat multimedia s.r.o., IČ: 26321181, sídlem: U Ploché dráhy 640/14, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu ve vysílání programu TVML ve dnech 18.-19. dubna 2022 nebylo přítomno aktuální zpravodajství a publicistika, přičemž dle licence se jedná o informační program, který divákům přináší mj. „audiovizuální kroniku v žánrech zpravodajství, publicistika“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TVSat multimedia s.r.o., IČ: 26321181, sídlem: U Ploché dráhy 640/14, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu TVML snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání TVSat multimedia s.r.o., IČ: 26321181, sídlem: U Ploché dráhy 640/14, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu ve vysílání programu TVML ve dnech 18.-19. dubna 2022 absentovalo konstantní označení televizního programu (logo), přičemž dle § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. je provozovatel vysílání povinen uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem kontinuálního úseku vysílání programu Current Time provozovatele vysílání RFE/RL, Inc., odštěpný závod, ze dne 25. 4. 2022, v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoon Network RSE provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 25. května 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radu neinformoval o skutečnosti, že dne 9. března 2022 ukončil vysílání programu Cartoon
Network RSE na území Ruska. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoon Network Dutch provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 25. května 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoon Network Poland provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 25. května 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu Polsat Comedy Central Extra provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. dne 25. května 2022 v úseku 10:00-22:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení, zda sponzorské vzkazy vysílané dne 25. května 2022 na programu Polsat Comedy Central Extra, konkrétně např. sponzorský vzkaz distributora filmu Top Gun Maverick (vysílací čas 20:08:00-20:08:08 hodin SEČ), sponzorský vzkaz distributora nápoje Alpro (20:08:08-20:08:16 hodin), sponzorský vzkaz VW – dodavatele automobilu T-Roc (21:07:07-21:07:14 hodin), sponzorský vzkaz výrobce matové barvy Dekoral Moc Koloru (21:07:15-21:17:23 hodin) a sponzorský vzkaz polského producenta léku Ginkofar (21:17:23-21:17:30 hodin), jsou označením sponzora programu či sponzora pořadu, resp. o podání vysvětlení k uplatňované terminologii rozlišující sponzorování programu a pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení k odvysílání pořadu Kabaret na zywo na programu Polsat Comedy Central Extra dne 25. května 2022 od 10:35 hodin, proč po prvním přerušení tohoto pořadu nebylo zařazeno upozornění informující o umístění produktu, když na začátku, na konci a po dalších přerušeních pořadu takové upozornění bylo uvedeno. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení, jakým způsobem divákům programu Polsat Comedy Central Extra umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na programu Prima STAR provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 30. července 2022, 20:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti RIXO a.s., IČO: 01487779, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, jakožto zadavatele reklamního spotu RIXO.cz, Jediný srovnávač životního pojištění, odvysílaného dne 20. dubna 2022 v 21:22:12 hodin na programu Prima, k tvrzení, že se jedná o jediný online srovnávač životního pojištění, když prokazatelně existuje řada jiných internetových online srovnávačů.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního spotu RIXO.cz, Jediný srovnávač životního pojištění, dne 20. dubna 2022 v 21:22:12 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, jakým způsobem poskytuje v souvislosti s vysíláním svých programů HBO, HBO 2 Adria, HBO 3 Adria, Cinemax a Cinemax 2, směřovaných na území Chorvatska, technické opatření, které umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým, čímž se na něj nevztahuje povinnost dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., která provozovatelům ukládá nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného v souvislosti s vysíláním programů HBO, HBO 2 Adria, HBO 3 Adria, Cinemax a Cinemax 2, směřovaných na území Chorvatska, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ABC TV broadcasting s.r.o., IČ: 08073228, sídlem: Bělehradská 858/23, Praha 2, PSČ 120 00, jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu ABC TV snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, dále k údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, a k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele ABC TV broadcasting s.r.o., IČ: 08073228, sídlem: Bělehradská 858/23, Praha 2, PSČ 120 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 7 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že jakožto provozovatel televizního programu ABC TV neumožnil divákům minimálně ve dnech 28. až 30. března 2022, vždy od 12:00 do 22:00 hodin, snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, dále údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty a též informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., jakým způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., když souvislost mezi programem Comedy Central Extra a společností ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. nelze dohledat na webu programu Comedy Central, ve vysílání programu Comedy Central Extra, ani na webu společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/8978/2022-vra) provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s. r. o., zda jsou sponzorské vzkazy společnosti Lebara
vysílané dne 21. března 2022 (v GMT v časech 19:58:59, 20:08:33, 20:13:46, 20:23:46, 20:31:16, 20:40:53, 20:46:50, 20:56:54, 20:59:16, 21:10:58, 21:18:01, 21:25:35, 21:32:50, 21:42:37, 21:49:08 a 21:58:17) na programu Comedy Central Extra označením sponzora programu či sponzora pořadu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., jakým způsobem je naplňováno ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., když souvislost mezi programem MTV (pro Irsko) a společností ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. nelze dohledat na webu programu MTV, ve vysílání programu MTV, ani na webu společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením (č.j. RRTV/8977/2022-vra) provozovatele ViacomCBS Networsk International Czech s. r. o., zda jsou sponzorské vzkazy (prezentující produkty Acnecide) vysílané dne 21. března 2022 (v GMT v časech 21:01:34, 21:08:58, 21:15:05, 21:24:16, 21:30:07, 21:39:15, 21:45:20, 21:57:27 a 21:59:34) na programu MTV (pro Irsko) označením sponzora programu či sponzora pořadu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ENECOS, s. r. o., jakým způsobem naplňuje další programové podmínky licence programu KTV Dukovany, které stanovují, že vysílání videotextové složky daného programu má probíhat formou zobrazování teletextu, má obsahovat i aktuální textové informace týkající se obcí Horní Dubňany a Šemíkovice a v určených časech má být přerušováno zařazením videozáznamů.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ENECOS, s.r.o., IČ 60702745, se sídlem Dukovany 227, PSČ 67556, na porušení programových podmínek licence programu KTV Dukovany ve dnech 18. a 19. dubna 2022. Vysílání tohoto programu v rozporu s licencí neprobíhalo formou zobrazování teletextu, neobsahovalo aktuální textové informace týkající se obcí Horní Dubňany a Šemíkovice a v určených časech nebylo přerušováno zařazením videozáznamů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Jiří Středa, IČ 105 18 266, na upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu VIDEO JS – Účko ze dnů 18.-19. dubna 2022 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, tj. dvou dnů.
– Rada se seznámila s informací o uplatnění postupu dle Memoranda o porozumění ze strany belgické CSA.
– Rada se seznámila s obsahem zprávy „Reuters Digital News report 2022“ zveřejněné dne 15. června 2022.
– Rada se seznámila s obsahem Studie „Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment: dark patterns and manipulative personalisation“ zveřejněné 16. května 2022.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele/poskytovatele RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3333/159a, PSČ 10000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě neoznámil poskytování nelineárního vysílání souvisejícího s vysíláním Current Time, resp. o jaké služby se jedná a kde jsou umístěny. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost SupremeXP Enterprise s.r.o, IČ: 09294121, sídlem Národní 973/41, Praha 1, 110 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese https://www.supremexp.net/. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání. pod názvem Seznam Zprávy, umístěné na adrese https://www.seznam.cz/zpravy, poskytovatele Seznam.cz, a.s.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Seznam Zprávy, a.s. doručeného Radě dne 16. srpna 2022, toto potvrzení: Poskytovatel Seznam Zprávy, a.s., IČ:139 744 75, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, byla dne 30. srpna 2022 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. srpna 2022 pod názvem Seznam Zprávy, umístěná na internetové adrese https://www.seznamzpravy.cz/
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
V Praze dne 1. 9. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET