Tisková zpráva z 15. zasedání Rady, konaného dne 4. 10. 2022
Publikováno 10.10.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 15. zasedání projednala 44 bodů
programu. Vyhodnotila 38 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona,
rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada uložila pořádkovou pokutu ve výši 5 000 Kč
provozovateli TKR Jašek, s.r.o., podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., neboť
bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení související s úplností poskytnutého záznamu.


Rada na svém 15. zasedání udělila dvě licence, a to licenci společnosti Přerov s.r.o. k provozování
televizního vysílání programu Zpravodajsko – informační program pro Přerov a okolí, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, a společnosti RTM plus Liberecko s.r.o. licenci k provozování
programu rtm plus, šířeného prostřednictvím vysílačů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001
Sb. a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
usnesení: Rada zastavuje se společností QAP AIR s.r.o., IČ: 17126754,se sídlem Mánesova 1630/56,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, řízení sp.zn. 2022/319/zab o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů
Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště
105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49
44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město
105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48, neboť společnost vzala svou žádost o
udělení licence podáním č.j. RRV/10090/2022-vra ze dne 29. srpna 2022 zpět.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ:
15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EVROPA 2 (licence č.j.:
Ru/113/01/1425), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně kmitočtu, výkonu a stanoviště Třebíč 106,7 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2,
PSČ 120 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů, program EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01/1425), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu, výkonu a
stanoviště Třebíč 106,7 MHz / 200 W na kmitočet Třebíč 106,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
15 52 24 / 49 12 36.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Děčín Letná 96,7
MHz / 100 W na nové stanoviště Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 11 05 / 50
46 23, žadatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300,

program HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2020/218/zab) a souhlasí s dokončením předmětné
koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa
vodárna 92,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Česká Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 14 32 54 / 50 42 03, žadatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16,
Praha 4, PSČ 14300, program HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2015/1119/zab) a souhlasí s
dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých
signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště, výkonu a kmitočtu
Rokycany 94,4 MHz / 100 W na Rokycany 107,6 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 49 44 30 / 13 36 22,
žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167,
Praha 10, PSČ 100 00, program Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01) a souhlasí s dokončením
předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio City 93.7 FM provozovatele MEDIA BOHEMIA,
a.s. z úterý 30.8.2022 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli dne MEDIA BOHEMIA
a.s. (program Rádio BLANÍK; Ústí nad Labem 94,5 MHz) dne 12. září 2022, EVROPA 2, spol. s r.o.
(program EVROPA 2; České Budějovice 90,5 MHz) dne 12. září 2022, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program Country MORAVA; Brno 96,8 MHz) dne 12. září 2022, LONDA spol.
s r.o. (program Rock Zone 105,9; Praha 105,9 MHz) dne 12. září 2022, Rádio Pálava s.r.o. (program
RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 12. září 2022 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rock
Radio; Zlín 89,6 MHz) dne 12. září 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným
Radě dne 6. září 2022 pod č.j. RRTV/10298/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu
Radio Proglas za měsíc srpen 2022 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením
provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, doručeným Radě dne 20. září 2022 pod č.j.
RRTV/11133/2022-vra, spočívajícím v informaci o výluce vysílání programu Radio Haná (licence č.j.
Ru/101/01) dne 20. září 2022 na vysílači Olomouc 92,3 MHz / 5 kW.
– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/11113/2022-vac na údajně lživou informaci v reportáži
odvysílané dne 16. 9. 2022 naČRo 1 Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/10321/2022-vra na údajně nepravdivou zprávu, která byla odvysílána dne 7. 9. 2022 na
programu KISS. Rada se seznámila s podáním právního zástupce Českého tenisového svazu z.s. č.j.
RRTV/10194/RRTV-vra ze dne 1. září 2022 ve věci případného porušení zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a
Kodexu Českého rozhlasu.
– Rada rozhodla u podání právního zástupce Českého tenisového svazu z.s. č.j. RRTV/10194/

RRTVvra ze dne 1. září 2022 o částečném postoupení podání Radě Českého rozhlasu jakožto příslušnému
orgánu pro posouzení případného porušení zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, či Kodexu
Českého rozhlasu.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a na
základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Český
rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99 Praha 2, na základě podání Českého
tenisového svazu z.s. č.j. RRTV/10194/2022-vra ze dne 1. září 2022, o vysvětlení k epizodě pořadu
Vinohradská 12, která byla odvysílána dne 25. srpna 2022 na programu ČRo Plus v čase od 08:35
hod., a to jakým způsobem provozovatel zajistil, aby názory nebo hodnotící komentáře byly odděleny
od informací zpravodajského charakteru.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 503, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov I
-Město, 750 02 Přerov, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: Televize
Přerov; základní programová specifikace: Zpravodajsko – informační program pro Přerov a okolí;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: katastrální území okresu Přerov:
Čekyně – 619108, Dluhonice – 626708, Henčlov – 638277, Kozlovice u Přerova – 734985, Lověšice u
Přerova – 735001, Lýsky – 782335, Penčice – 719056, Popovice u Přerova – 782343, Předmostí –
734977, Přerov – 734713, Újezdec u Přerova – 774073, Vinary u Přerova – 782351, Žeravice – 796441,
Sušice u Přerova – 759791, Radslavice u Přerova – 738816, Troubky nad Bečvou – 768685; hlavní jazyk
vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 1. června 2022 pod č.j. RRTV/6555/2022-
vra, ve znění doplnění ze dne 28. června 2022, č.j. RRTV/8036/2022-vra, dále upřesnění a doplnění
ze dne 20. července 2022, č.j. RRTV/8490/2022-vra, doplnění ze dne 10. srpna 2022, č.j.
RRTV/9225/2022-vra, a ze dne 26. srpna 2022, č.j. RRTV/10054/2022-vra a č.j.
RRTV/10068/2022- vra.
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti RTM plus Liberecko s.r.o., IČ: 174 45 663, se sídlem
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
na 12 let; název (označení) programu: rtm plus; základní programová specifikace: zpravodajství a
publicistika z Libereckého kraje a okolí; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah
vysílání: v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j.: ČTÚ-40 429/2022-613 ze
dne 12. září 2022, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů území Libereckého kraje; hlavní
jazyk vysílání: český jazyk; dle žádosti, ze dne 29. srpna 2022, č.j.: RRTV/10080/2022-vra a doplnění
žádosti ze dne 19. září 2022, č.j.: RRTV/11053/2022-vra.
– Rada v rámci nařízeného ústního jednání projednala s žadatelem o licenci, společností Stanice O,
a.s., navrhovanou programovou skladbu televizního programu O (Óčko), šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Film Europe s.r.o., IČ 289 22 921, sídlem Praha 1,
V Jámě 699/1, PSČ 110 00, ze dne 9. září 2022, č. j. RRTV/10730/2022-vra, podle § 32 odst. 1 písm.
s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání programu Film Europe šířeného prostřednictvím
kabelových systémů na základě licence č. j. FIA/3718/2010, ze dne 19. října 2010, ke dni 8. září 2022.
– Rada vzala na vědomí, že provozovateli Film Europe s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem Praha 1,
V Jámě 699/1, PSČ 110 00, zanikla dne 8. září 2022 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence
k provozování televizního vysílání programu Film Europe šířeného prostřednictvím kabelových systémů
udělená rozhodnutím Rady č. j. FIA/3718/2010, ze dne 19. října 2010, v rozsahu dle žádosti doručené
dne 9. září 2022 pod č. j. RRTV/10730/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154
a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti TV Beskyd s.r.o., IČ 258 44 334, se sídlem 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.:
2011/855/FIA/Tv, č.j.: FIA/3467/2011, ze dne 1. listopadu 2011, podle § 21 odst. 1 písm. c), d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající: a) ve změně územního rozsahu vysílání, a to rozšíření vysílání o k. ú.
Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín; b) ve změně licenčních (dalších programových) podmínek
programu Televize Beskyd, v rozsahu žádosti ze dne 7. září 2022, č.j.: RRTV/10357/2022-vra a
upřesnění žádosti ze dne 9. září 2022, č.j.: RRTV/10720/2022-vra.
– Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti provozovatele
Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova 225/8, Chodov, Praha 4, 148 00, ze dne 5. září 2022
doručené dne 7. září 2022 pod č.j. RRTV/10320/2022-vra, spočívající podle § 29 odst. 1, písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., ve změně výše vkladu jediného společníka KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING
LIMITED, Kyperská republika, reg. číslo HE 338896, o 10 000 000,- Kč na 20 000 000,- Kč, neboť byla
podána žádost zjevně právně nepřípustná tím, že předmětná změna byla již realizována.

– Rada registruje provozovateli Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova 225/8, Chodov,
Praha 4, 148 00, změnu skutečností uvedených v přihlášce k registraci, č.j. RRTV/3740/2015-SMU,
spis. zn.: 2015/859/SMU/Nej ze dne 20. října 2015, podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně výše vkladu jediného společníka KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED,
Kyperská republika, reg. číslo HE 338896, a to navýšení o 1 000 000,- Kč na 21 000 000,- Kč.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele, Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova 225/8,
Chodov, Praha 4, 148 00, na 1) porušení ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že předem Radě neoznámil změnu skutečností uvedených v přihlášce k registraci podle
§ 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a to změnu výše vkladu jediného společníka; 2) porušení
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tím, že Radě v zákonné lhůtě neoznámil změnu
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci, a to zakladatelské listiny, a dále Radě
neoznámil změny členů dozorčí rady. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění;
– Rada se seznámila oznámením provozovatele Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova
225/8, Chodov, Praha 4, 148 00, ze dne 5. září 2022, doručeném dne 7. září 2022 pod č.j.
RRTV/10320/2022-vra, o sloučení provozovatelů převzatého vysílání podle § 58 zákona č. 231/2001
Sb., a to společností Nej.cz s.r.o. a SMART Comp. a.s.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ:
257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/395/smu, č.j.: RRTV/8190/2019-
smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím: 1) v oznámení vysílání českého televizního programu Film
Europe na základě nově udělené licence ze dne 30. srpna 2022, č. j.: RRTV/10143/2022-fia; 2) v
rozšíření programové nabídky o rozhlasové české programy: Radio Metropole, Radio Haná okruh
SkyRock; 3) v oznámení změny názvu programu z Insight TV na InUltra, dle podání ze dne 15. září
2022, č.j.: RRTV/10904/2022-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech
Republic a.s., IČ: 257 88 001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o
změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č.j.:
RRTV/8188/2019-smu, ze dne 25. června 2019, spočívajícím: 1) v oznámení vysílání českého
televizního programu Film Europe na základě nově udělené licence ze dne 30. srpna 2022, č. j.:
RRTV/10143/2022-fia; 2) v oznámení změny názvu programu z Insight TV na InUltra, dle podání ze
dne 15. září 2022, č.j.: RRTV/10904/2022-vra.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání FILM EUROPE, s.r.o., IČ
289 22 921, doručeném dne 9. září 2022 pod č.j. RRTV/210731/2022-vra, spočívajícím v zahájení
vysílání programu Film Europe prostřednictvím kabelových systémů a družice, na základě licence ze
dne 30. srpna 2022, č.j. RRTV/10143/2022-fia, spis. zn.: RRTV/2022/813/fia, a to ke dni 9. září 2022.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 1. do 21. září 2022: Česká televize / ČT1 – 168 hodin;
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Klenot TV Multilady; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima – Pálava; Česká televize / ČT:D – Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko; FTV Prima, spol. s
r.o. / Prima – Nový den; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Den Braven, sponzor programu;
POLAR televize Ostrava, s.r.o. / Polar – Regionální zprávy; Lidl Česká republika / reklamní spot; Česká
televize / ČT1 – Polopatě; Česká televize / ČT1 a ČT24 – protivládní demonstrace; České dráhy /
reklamní spot; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Zprávy PLUS – Finanční zralost; FTV Prima,
spol. s r.o. / CNN Prima News – chybějící logo; TV Nova s.r.o. / Nova Fun – upoutávka Specialisté;
Studija 1+1 / 1+1 – dokument o Japonsku; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Partie Terezie
Tománkové; Česká televize / ČT1 – Postřehy odjinud; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava
Moravce; Česká televize / ČT1 – Počasí; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima a CNN Prima News – Hlavní

zprávy; Česká televize / nespecifikovaný program – Celostátní setkání mládeže; různí provozovatelé /
různé programy – projev předsedy vlády Petra Fialy; Česká televize a FTV Prima, spol. s r.o. / ČT24 a
CNN Prima News – crawl; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima a CNN Prima News – Showtime; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov; HBO Europe s.r.o. / HBO Max Hungary – The White
Lotus (4).
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k obsahu reportáže Václav Klaus,
která byla součástí pořadu 168 hodin vysílaného 24. dubna 2022 od 21:05 hodin na programu ČT1, z
jakého důvodu v pasáži po redakčním tvrzení „Sám Václav Klaus totiž často využívá ve svých úvahách
přímo stanoviska ruských politiků.“ zařadil na způsob dokumentace předtím řečeného vedle sebe
dvojici vyjádření, z nichž datované vyjádření Václava Klause ze 14. dubna 2022 v realitě časově
předcházelo prezentovanému vyjádření ruského politika, které nebylo v reportáži datováno, avšak z
veřejně dostupných zdrojů včetně záznamu pořadu Zprávy v 16 z 19. dubna 2022 na programu ČT24
lze zjistit, že se jednalo o vyjádření pozdějšího data, než bylo vyjádření Václava Klause. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla
zahájit se zadavatelem reklamy, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012
Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro
možné porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním teleshoppingu s názvem Klenot
TV, odvysílaného dne 26. srpna 2022 v čase od 9:45 hodin na programu Televize Barrandov, mohlo
dojít k porušení povinnosti, aby reklama, prostřednictvím které byl propagován doplněk stravy Multilady,
obsahovala zřetelný text „doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení tato kategorizace
absentuje jak ve složce zvukové, tak ve formě zřetelného textu i ve složce obrazové.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 53a odst. 3
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Nový den dne 2. září 2022 od 7:00
hodin na programu Prima, jenž byl pořadem s umístěním produktu a jako takový byl zřetelně označen
jako pořad obsahující umístění produktu na začátku a na konci, avšak nebyl označen po přerušení
reklamou, což také vyžaduje zákon. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení, z jakého důvodu dne 18. září
2022 na programu CNN Prima News odvysílal oznámení sponzora programu Den Braven
bezprostředně před (v 7:26 hodin) a po skončení (v 7:51 hodin) pořadu Prima SVĚT. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., IČ 258 59 838, se
sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, o podání vysvětlení, kterým doloží, že v
předvolebním období v rámci zpravodajských pořadů nezvýhodnil některé kandidující subjekty a

kandidáty, a to v souvislosti s odvysílanou reportáží V Orlové vzniklo nové politické hnutí Bezpečná
země (například dne 25. srpna 2022 v 16.00 hod. na programu Polar). Rada žádá provozovatele, aby
v rámci vysvětlení poskytl přehled o všech reportážích odvysílaných v období od 1. srpna 2022 do
23. září 2022 ve standardních zpravodajských pořadech (nikoli v mimořádných pořadech s předvolební
dramaturgií), které podobným způsobem referovaly o aktivitách dalších kandidujících subjektů.
V podaném vysvětlení provozovatel poskytne seznam takových reportáží s dny a časy jejich odvysílání
a rovněž záznam těchto reportáží. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě
ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodního sdělení,
společnost Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, o
podání vysvětlení k obsahu stížnosti na reklamu Lidl Česká republika odvysílanou dne 21. srpna 2022
v 20:11 na programu Nova, v jejímž rámci bylo propagováno Jihočeské máslo za akční cenu 54,90 Kč.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory,
Praha 4, PSČ 140 70, o podání vysvětlení, v jehož rámci uvede, zda produkt Bromadiolon firmy Bros,
o němž informoval příspěvek v pořadu Polopatě odvysílaném dne 4. září 2022 od 8:45 hodin na
programu ČT1, byl umístěným produktem. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Cinema provozovatele TV Nova
s.r.o. ze dne 26. července 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Nova Fun provozovatele TV
Nova s.r.o. ze dne 18. srpna 2022, časového úseku 10.00 – 22.00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Sport 1 provozovatele TV Nova
s.r.o. ze dne 3. září 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu TeenNick provozovatele ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o.ze dne 25. května 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu GOLF CHANNEL provozovatele ATV
CZ, s.r.o. ze dne 15. srpna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu HBO 3 Romania provozovatele HBO
Europe, s.r.o. ze dne 25. května 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Magenta TV provozovatele
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 15. srpna 2022 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele T-Mobile Czech Republic a.s., IČ
64949681, sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, PSČ 14800, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 15. srpna 2022 v časovém úseku od 10:00
do 22:00 hodin neuváděl v některých částech vysílání programu Magenta TV označení televizního
programu (logo), konkrétně v časech 01:28:40 – 02:03:17 hodin od začátku záznamu (oznámení HBO
Max, T-Mobile rozjezdy: Komunikujte on-line!), 03:47:08 – 04:13:09 hodin od začátku záznamu

(TMobile rozjezdy: Mýty o podnikání), 04:41:31 – 05:05:13 hodin od začátku záznamu (oznámení HBO
Max, T-Mobile rozjezdy: Právní desatero, T-Mobile rozjezdy: Účetní desatero), 08:58:33 – 08:59:23
hodin od začátku záznamu (oznámení HBO Max) a 09:43:14 – 09:44:03 hodin od začátku záznamu
(oznámení HBO Max). Provozovatel se tímto dopustil porušení povinnosti uvádět označení televizního

programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu SPORT2 provozovatele AMC Networks
Central Europe, s.r.o. ze dne 19. dubna 2022 od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu vysílání programu POLAR 2 provozovatele POLAR
televize Ostrava, s.r.o. ve dnech 1.-2. července 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele POLAR televize Ostrava, s.r.o., ., IČ: 25859838,
sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava o podání vysvětlení k obsahu vysílání
programu POLAR 2 ve dnech 1. a 2. července 2022, z jakého důvodu obsah vysílání nebyl „sestaven
z jednoho bloku pořadů o celkové délce 30-180 minut, který bude nepřetržitě vysílán ve smyčce“, jak
je to stanoveno v programových podmínkách licence, ale z bloku pořadů kratšího, nepočítaje pořady,
jejichž vysílání odpovídalo ustanovení licence, že „mimo tento blok nebo mezi něj může být do vysílání
zařazen aktuálně jiný pořad“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada se seznámila se screeningem záznamu vysílání programu Spektrum provozovatele AMC
Networks Central Europe Sro. ze dnů 2. června 2022, 17:00 – 19:00 hodin, 5. června 2022, 00:00 –
24:00 hodin a 6. června 2022, 00:00 – 10:00 hodin, programu Rebel provozovatele Digital Broadcasting
s.r.o., a to ze dnů 7. června 2022, 11:00 – 12:00 hodin; 8. června 2022, 7:00 – 13:00 hodin; 9. června
2022, 00:00 – 7:00 a 13:00 – 14:00 hodin; 12. června 2022, 12:00 – 15:00 hodin, 18:00 – 19:00 hodin,
20:00 – 21:00 hodin a 22:00 – 24:00 hodin; 13. června 2022, 0:00 – 4:00 hodin a 5:00 – 10:00 hodin,
programu Retro Music Television provozovatele Hudební televize, s. r. o., a to ze dne 1. června 2022,
00:00 – 7:00 hodin, 11:00 – 12:00 hodin, 18:00 – 21:00 hodin a 22:00 – 24:00 hodin, programu O (Óčko)
provozovatele Stanice O, a.s., a to ze dnů 11. června 2022, 16:00 – 24:00 hodin; 13. června 2022, 6:00
– 18:00 hodin; 17. června 2022, 20:00 – 6:00 hodin a 15. června 2022, 10:00 – 20:00 hodin, programu
Prima ZOOM provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., a to ze dnů 1. června 2022, 00:00 – 12:00 a 23:00
– 24:00 hodin; 2. června 2022, 17:00 – 24:00 hodin; 4. června 2022, 23:00 – 24:00 hodin a 7. června
2022, 00:00 – 12:00 a 21:00 – 24:00 hodin a programu ČT Sport provozovatele Česká televize ze dnů
14. května 2022, 11:00 – 24:00 hodin a 15. května 2022, 0:00 – 01:00 a 11:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červen 2022.
– Rada postupuje slovenské Radě pre vysielanie a retransmisiu podnět týkající se obchodního sdělení
„JDSpecial“, prostřednictvím kterého byly propagovány produkty NANO CBD a NANO CBG v rámci
vysílání programu ŠLÁGER ORIGINÁL.
– Rada postupuje Štátnému ústavu pre kontrolu liečiv podnět týkající se prodeje a propagace produktů
NANO CBD a NANO CBG.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 40/1995
Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), na základě
ustanovení § 7b odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., žádá zadavatele obchodního sdělení, společnost Hipp
Czech s.r.o., IČ 25780239, sídlem Praha 5 – Jinonice, Pekařská 628/14, PSČ 15500, o předložení
důkazů o správnosti skutkových tvrzení uvedených v reklamním spotu Hipp COMBIOTIK premiérově
odvysílaném dne 13. června 2022 v čase 4:49 hodin na programu Televize Barrandov, respektive o
předložení důkazu správnosti tvrzení, že kojenecké mléko Hipp „jako jediné obsahuje kyselinu listovou
v naštěpené formě, v jaké ji miminko doposud získávalo jen od mámy“. Rada stanovuje lhůtu k
předložení důkazů 30 dní ode dne doručení této žádosti.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ve věci technické závady ve
vysílání programu Prima love ve dnech 10. a 11. června 2022.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k pořadu Máte slovo odvysílanému dne 31. března 2022
od 21:35 na programu ČT1, respektive s vysvětlením, z jakého důvodu nedosáhl provozovatel názorové
plurality v pořadu tím, že by zajistil účast zástupců veřejnosti, kteří by na kroky prezidenta v souvislosti
s udělenou milostí nahlíželi odlišně a poskytli tak jiný pohled a názorovou pestrost.
– Rada žádá Radu České televize o stanovisko k pořadu Máte slovo odvysílanému dne 31. března
2022 od 21:35 na programu ČT1, respektive žádá o prověření, z jakého důvodu nedosáhl provozovatel
v pořadu názorové plurality.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, jakým způsobem naplňuje
podmínky licence, resp. další programové podmínky programu Televize Barrandov (licence udělená
rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, ze dne 13. května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), dle kterých má
být do vysílání programu denně v hlavním vysílacím čase zařazována politická talkshow.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení licenčních
podmínek programu Televize Barrandov (licence udělená rozhodnutím č. j. FIA/2148/2013, ze dne
13. května 2013, sp. zn. 2013/378/FIA/Bar), kterého se dopustil tím, že minimálně v období od 5. září
do 19. září 2022 zařazoval do vysílání programu Televize Barrandov politickou talkshow (konkrétně
Aréna Jaromíra Soukupa, resp. Předvolební aréna Jaromíra Soukupa) vždy pouze od pondělí do pátku,
nikoli již v sobotu a v neděli, čímž došlo k porušení licenčních podmínek, dle kterých má být do vysílání
programu denně v hlavním vysílacím čase zařazována politická talkshow. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 90 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele This work s.r.o., jakým způsobem
divákům programu KLADNo. 1 TV umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst.
7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) vydala toto rozhodnutí: Rada ukládá provozovateli TKR Jašek, s.r.o., IČ:
25385780, se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pořádkovou pokutu podle
ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., a to ve výši 5 000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně
odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným přípisem č.j. RRTV/8248/2022-loj, doručeným dne
18. 7. 2022), zda část vysílání spočívající v záběru dění v kostele, odvysílaná dne 20. března 2022 v
9:59 hodin na programu Infokanál Obce Hošťálková, měla skutečně stopáž pouze 28 vteřin a zda tento
záběr nepokračoval i po skončení zaslaného záznamu, respektive zda po skončení zaslaného záznamu
následoval opětovný začátek smyčky. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol
2022733.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TKR Jašek, s.r.o., IČ: 25385780, se sídlem Nádražní
628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o podání vysvětlení, zda část vysílání spočívající v záběru dění
v kostele, odvysílaná dne 20. března 2022 v 9:59 hodin na programu Infokanál Obce Hošťálková, měla
skutečně stopáž pouze 28 vteřin a zda tento záběr nepokračoval i po skončení zaslaného záznamu,
respektive zda po skončení zaslaného záznamu následoval opětovný začátek smyčky. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Vlastimila Němce (NEMSAT), zda na
písemnou výzvu Rady (č. j. RRTV/4130/2022-bur) došlo k zapůjčení záznamů v odvysílané podobě a
náležité technické kvalitě a to všech pořadů, včetně dalších částí vysílání, programu Infokanál
Rašovice, ze dnů 20. – 21. března 2022 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Vlastimila Němce (NEMSAT), IČ
10102531, sídlem Rašovice 18, Rašovice, PSČ 68501, na porušení programových podmínek licence
programu Infokanál Rašovice ve dnech 20. a 21. března 2022. Vysílání tohoto programu v rozporu s
licencí obsahovalo pouze spot „Jak zazářit“. Součástí vysílání nebyl obsah, který by se vztahoval přímo
k dění v obci Rašovice, jak stanovují podmínky licence (zprávy z obce, informace obecního úřadu atd.)
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele NTV cable s.r.o., programu NTV info,
jakým způsobem divákům programu NTV info umožňuje snadný, přímý a trvalý přístup k informacím
dle § 32 odst. 7 písm. a) – c) zákona č. 231/2001 Sb., zejména k informaci, že je provozovatelem vysílání
programu NTV info, a k informaci, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, sídlem
Francouzská 75/4, Praha 2, PSČ 120 00, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 2
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2021 na programu Retro Music Television
nezpřístupnil alespoň 2 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením, jelikož v roce 2021
na programu Retro Music Television nezpřístupnil pro osoby se zrakovým postižením žádné pořady.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s.r.o. na upozornění na porušení zákona,
jehož se dopustil tím, že dne 23. dubna 2022 v čase 15:11 hodin odvysílal na programu RELAX
reklamní spot s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku
stravy Arginmax FORTE, který je přípravkem dlouhodobě zlepšujícím erekci a sexuální výkonnost.
– Rada vyzve Asociaci komerčních televizí, z.s. (AKTV), IČ: 05939704, adresa Vinohradská 3217/167,
Strašnice, PSČ 100 00, Praha 10, o doplnění informací a podkladů souvisejících s žádostí AKTV o
zařazení mezi samoregulační orgány, jak je definuje § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada vyzve Asociaci televizních organizací (ATO), IČ: 65998090, adresa Salmovská 1534/11, Nové
Město, PSČ 120 00, Praha 2, a Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR), IČ:
70108005, adresa Panská 854/2, Nové Město, PSČ 11000, Praha 1, o informace a podklady související
s výkonem činnosti samoregulačních orgánů, jak je definuje § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2022/842/had provedla důkaz zhlédnutím záznamu
obchodního sdělení/teleshoppingu propagujícího doplněk stravy MIGREEN, který byl odvysílán dne
20. března 2022 v čase 13:32 – 13:37 hodin na programu Prima.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp. zn. RRTV/2022/434/beh provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu VIP svět Speciál, který byl odvysílán dne 27. března 2022 od 21:00 hodin
na programu Televize Barrandov.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovatelů, kteří
nepředložili informace týkající se mediální gramotnosti.
– Rada konstatuje, že služba umístěná na adrese www.rtvplus.cz poskytovatele Realitní televize s.r.o.,
IČ 04211189, sídlem Freyova 983/25, Praha, PSČ 190 00, nenaplňuje definiční znaky dle zákona
č. 132/2010 Sb.
– Rada provádí výmaz poskytovatele Realitní televize s.r.o., IČ 04211189, sídlem Freyova 983/25,
Praha, PSČ 190 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

– Rada bere na vědomí ukončení služby Internetová YouTube televize /www.bambuleTV.cz
poskytované společností ALLTOYS, spol. s r.o., IČ 46982671, sídlem Na Rybníčku 1364/12, Praha,
PSČ 120 00.
– Rada provádí výmaz poskytovatele společnost ALLTOYS, spol. s r.o., IČ 46982671, sídlem
Na Rybníčku 1364/12, Praha, PSČ 120 00, z Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
zakulturou.online, umístěné na internetové adrese zakulturou.online, společnost DigiSoul s.r.o.,
IČ 096 47 678, sídlem Oldřichova 106/49, Praha, PSČ 128 00, o podání vysvětlení, zdali došlo
vzhledem k nefunkčnosti stránek k přerušení či k ukončení poskytování audiovizuální mediální služby
na vyžádání zakulturou.online. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této
výzvy.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za červenec a srpen roku
2022.
V Praze dne 6. 10. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

 

Webdesign: Kabris|NET