Tisková zpráva ze 17. zasedání Rady, konaného dne 1. 11. 2022
Publikováno 18.11.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 17. zasedání
projednala 31 bodů programu. Vyhodnotila 21 stížností diváků a posluchačů, vydala šest
upozornění na porušení zákona.


Na 17. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických
parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W.
Rada na svém 17. zasedání udělila dvě licence, a to licenci společnosti TV Extra Partners
s.r.o. k provozování televizního vysílání programu DVTV Extra, šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, a společnosti Stanice O, a.s. licenci k provozování televizního
vysílání programu O (Óčko), šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v rámci řízení sp.zn. 2022/144/zab o udělení licence k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem
technických parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W projednala s žadatelem otázky
týkající se jeho programové skladby.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1
písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media
s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, o změnu
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2015/1119/zab), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Česká
Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE Media
s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, program HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2015/1119/zab), a to
o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve
změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W na nové stanoviště
Česká Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 54 / 50 42 03.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e), odst. 3 a odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti
o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu 1 ks kmenové akcie na jméno v
zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 218 000 000,- Kč, která odpovídá 100%

základního kapitálu provozovatele, ze společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS
LIMITED, registrační číslo HE 179116, se sídlem 2001 Strovolos, Nicosia, Esperidon 5,
4th floor, Kyperská republika, na společnost BRABEUM a.s., IČ: 08498121, se sídlem
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, neboť tato změna by nevedla k
neudělení licence na základě veřejného slyšení.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Prostějov 102,8 MHz) dne 19. října 2022, Frekvence
1, a.s. (program FREKVENCE 1; Karlovy Vary 89,5 MHz) dne 19. října 2022, Rádio
Student, s.r.o. (program Free Rádio; Brno-Kohoutovice 107,0 MHz) dne 19. října 2022,
RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne
19. října 2022, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Černá Hora, Trutnov 105,3 MHz)
dne 19. října 2022 a RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz) dne 19. října
2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474,
doručeným Radě 12. října 2022 pod č.j. RRTV/12032/2022-vra, spočívajícím v informaci o
tom, že dne 11. října 2022 na kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W zahájil vysílání
programu Rádio Dálnice šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady
sp.zn. RRTV/2022/503/zab, č.j. RRTV/10903/2022-vra ze dne 13. září 2022. Rada se
seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným
Radě 12. října 2022 pod č.j. RRTV/12033/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne
11. října 2022 na kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W zahájil vysílání programu Rádio Dálnice
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn.
RRTV/2022/505/zab, č.j. RRTV/10923/2022-vra ze dne 13. září 2022. Rada se seznámila
s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným Radě 12. října
2022 pod č.j. RRTV/12034/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 11. října 2022
na kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W zahájil vysílání programu Rádio Dálnice šířeného
prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/507/zab, č.j.
RRTV/10905/2022-vra ze dne 13. září 2022. Rada se seznámila s oznámením
provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným Radě 12. října 2022 pod č.j.
RRTV/12035/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 11. října 2022 na kmitočtu
Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W zahájil vysílání programu Rádio Dálnice
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn.
RRTV/2022/504/zab, č.j. RRTV/10925/2022-vra ze dne 13. září 2022. Rada se seznámila
s oznámením provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 25396676, doručeným Radě
12. října 2022 pod č.j. RRTV/12036/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne
11. října 2022 na kmitočtech Vsetín 96,1 MHz / 100 W a Vsetín 2 106,7 MHz 100 W zahájil
vysílání programu RADIO ČAS-FM šířeného prostřednictvím vysílačů na základě
rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/651/zab, č.j. RRTV/10908/2022-vra ze dne 13. září
2022 a rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/650/zab, č.j. RRTV/10920/2022-vra ze dne
13. září 2022.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/11015/2022-vra) posluchače na reportáž o
následcích útoků ruské armády na palác oblastní správy a sídlo parlamentu Charkovské
oblasti na Ukrajině která byla odvysílána dne 18. září na programu ČRo Radiožurnál. Rada
se seznámila se stížností (č. j. RRTV/11385/2022-vra) posluchače na údajně nevyváženou
epizodu pořadu Ranní interview, kterou dne 26. září 2022 vysílal program ČRo
Radiožurnál. Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/12153/2022-vra) posluchačky na
údajně neobjektivní rozhovor, který dne 17. října 2022 vysílal program ČRo Plus. Rada se
seznámila se stížností (č. j. RRTV/12027/2022-vra) posluchače na vulgarismy, které měl
dne 11. října 2022 odvysílat program Evropa 2. Rada se seznámila s podáním č.j.

RRTV/11956/RRTV-vra ze dne 1. září 2022 ve věci případného porušení zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
18. září 2022 od 9:37 hodin na programu Český rozhlas Radiožurnál odvysílal reportáž,
která obsahovala velmi realistický popis toho, jak došlo ke smrti či zranění lidí v paláci
oblastní správy a sídla parlamentu Charkovské oblasti na Ukrajině, čímž porušil povinnost
nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly
narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12,
PSČ 120 99 Praha 2, o vysvětlení k epizodě pořadu Zlaté časy, která byla odvysílána na
programu ČRo Dvojka dne 9. října 2022, a to proč v rámci pořadu došlo v čase od 10:51
do 10:54 hod k propagaci služby pronájmu historických tramvají, kdy by se mohlo jednat o
porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je
provozovatel vysílání povinen nezařazovat do vysílání skrytá obchodní sdělení.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti TV Extra Partners s.r.o., IČ: 17336724, se sídlem Holečkova
789/49, Praha 5 Smíchov 150 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let, označení
(název) programu: DVTV Extra; základní programová specifikace: publicistický program
specificky zaměřený na politické, ekonomické, kulturní a společenské dění v České
republice a ve světě; časový rozsah vysílání: 24 h denně; územní rozsah vysílaní: Česká
republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení
seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti doručené
dne 21. září 2022, č.j. RRTV/11224/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 12. října 2022, č.j.
RRTV/12056/2022-vra.
– Rada uděluje společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše
519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování celoplošného televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: O (Óčko); základní
programová specifikace: Hudební televizní program; územní rozsah vysílání: Česká
republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně;
specifikace přenosového systému: internet; informace o přístupu k vysílání: www.ocko.tv;
v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. listopadu 2018, pod č.j. RRTV/19266/2018-vra,
ve znění upřesnění ze dne 20. listopadu 2018, č.j. RRTV/19791/2018-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti ZAK TV s.r.o., IČ: 648 35 669, se sídlem
Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) a
odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.:
RRTV/14200/2020-smu, sp. zn.: RRTV/2020/666/smu, ze dne 13. října 2020, a to: 1) s

převodem 20% obchodního podílu společníka VERSADO s.r.o., IČ: 279 91 083, se sídlem
Studentská 2241/103, Bolevec, 323 00 Plzeň, který odpovídá vkladu do základního
kapitálu ve výši 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých) a rozsahu 20% hlasovacích práv,
na třetí osobu – obchodní společnost Primetime Media s.r.o., IČO: 108 78 564, se sídlem
Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5; 2) se změnou způsobu rozdělení hlasovacích
práv, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, se změnou seznamu
společníků a se změnou společenské smlouvy, v rozsahu žádosti ze dne 13. října 2022,
č. j.: RRTV/12110/2022-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti RTM plus Liberecko s.r.o., IČ: 174 45 663, se
sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: RRTV/11918/2022-fia, sp. zn.:
RRTV/2022/911/fia, ze dne 4. října 2022, podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb., spočívající ve změně společenské smlouvy, v rozsahu žádosti ze dne 5. října 2022,
č.j.: RRTV/11865/2022-vra.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., žádá společnost
Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 075 03 326, se sídlem Korunní 2569/108g,
Vinohrady, 101 00 Praha 10, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radu neinformoval o
skutečnosti, že dne 31. srpna 2022 neobnovil Radou dne 22. února 2022 schválené
přerušené vysílání programu GALERIE a v rozporu s udělenou licencí, č.j.
RRTV/19133/2018-fia, spis. zn.: RRTV/2018/899/fia, ze dne 6. listopadu 2018, nevysílá.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti
provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů (licence č. j.:
zem/109/2013, ze dne 4. ledna 2013 a licence č. j.: RRTV/12202/2019-smu, ze dne 15.
října 2019) a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů
(registrace č. j.: zem/2623/2012, ze dne 31. července 2012), Digital Broadcasting s.r.o.,
IČ: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, ze dne 12. října 2022,
č. j.: RRTV/12065/2022-vra, o souhlas dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb. (licence) a dle ustanovení § 29 odst. 1, písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb. (registrace), neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence č. j.: zem/109/2013, ze dne 4. ledna 2013 a licence č. j.:
RRTV/12202/2019-smu, ze dne 15. října 2019) a provozovatele převzatého vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů (registrace č. j.: zem/2623/2012, ze dne 31. července
2012) Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba,
708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001
Sb. (licence), kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas s
převodem podílu na třetí osobu ve společnosti provozovatele televizního vysílání s licencí
a na porušení ustanovení § 29 odst. 1, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., v přihlášce k
registraci, kterého se provozovatel dopustil tím, že předem neoznámil Radě změnu
seznamu společníků. Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení
tohoto upozornění.
– Rada registruje provozovateli převzatého rozhlasového a televizní vysílání
prostřednictvím kabelových systémů (č.j. RRTV/3740/2015-SMU, spis. zn.:
2015/859/SMU/Nej ze dne 20. října 2015), Nej.cz s.r.o., IČ: 032 13 595, se sídlem
Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, změnu registrace spočívající v rozšíření registrace o
5
zvláštní přenosové systémy, čímž se mění územní rozsah dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., v rozsahu dle žádosti ze dne 15. září 2022, č.j.: RRTV/10928/2022-vra.
– Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem: Stavební 992/1,
Poruba, 708 00 Ostrava, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j.: zem/2623/2012, sp.
zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 2012, spočívajícím v rozšíření programové
nabídky od 8. října 2022 o zahraniční televizní program ŠLÁGER MUZIKA , dle oznámení
ze dne 10. října 2022, č.j.: RRTV/11951/2022-vra.
– Rada se seznámila s těmito podáními, týkajícími se televizního vysílání, a doručenými
v období od 10. do 20. října 2022 (celkem 16 podání): Česká televize / ČT2- Nedej se, 2.
10. 2022 od 11.25, respektive rubrika Občanské noviny od 11:47; FTV Prima, spol. s r.o. /
CNN Prima News – Nový den, 19. 10. 2022 od 2:27 hodin, označení piktogramem PP;
Česká televize / ČT24 – vysílání tiskových konferencí parlamentních stran, 11. 10. 2022;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima, Prima STAR, Prima MAX Prima Cool a TV Nova, s r. o. /
TV Nova, vulgarismy; FTV Prima, spol. s r.o. / obsah šířený prostřednictvím sociální sítě;
Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov, KINO BARRANDOV, BARRANDOV
KRIMI- podmínky licence; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – hlasitost reklamy; POLAR
televize Ostrava, s.r.o. / POLAR – Rychvaldský miniexpres, 21. 9. od 16:28 hodin; Česká
televize – objektivita a vyváženost předvolebního vysílání; Česká televize – ČT24,
informování o demonstraci odborů dne 8. 10. 2022; Česká televize / Genderová
nevyváženost vysílání; Vysílání filmů před 22. hodinou; Československá filmová
společnost, s.r.o. ú CS film, Kráska v nesnázích, 10. 10. 2022 od 16:00 hodin; ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network a AMC Networks Central Europe
s.r.o. / AMC – vulgarismy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize,
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k
obsahu pořadu Nedej se!, odvysílanému dne 2. října 2022 od 11:25 hod. na programu
ČT2, respektive rubrice Občanské noviny s názvem Otrávený vzduch v Železných horách,
zařazené od 11:47 hodin: Z jakého důvodu byl v reportáži poskytnut prostor k vyjádření
pouze jedné straně sporu, přičemž absentovalo jakékoli vyjádření protistrany, jejíž zástupci
nebyli ani osloveni, a ani nebyl jejich postoj žádným způsobem autory reportáže
prezentován ani zmíněn. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00
Praha 10, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil
odvysíláním pořadu Nový den dne 19. října 2022 od 1:27 hodin na programu CNN Prima
News, neboť pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen piktogramem
PP na svém začátku a na konci, ale po přerušení v čase 2:54 hod. označení PP
absentovalo. Tím došlo k porušení povinnosti, že pořady obsahující umístění produktu
musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými
šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění
produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize,
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k
obsahu vysílání programu ČT24 v poledních a odpoledních hodinách dne 11. října 2022:
Proč byla odvysílána tisková konference hnutí SPD ve zkrácené podobě, pouze
novinářské dotazy, jestliže tiskové konference všech ostatních stran a hnutí byly
odvysílány v plné délce a v kompletní podobě, ať už v přímém přenosu, nebo ze záznamu.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), dané § 5 písm. b) zákona č. 242/2022 Sb., o
službách platforem pro sdílení videonahrávek (dále jen zákon č. 242/2022 Sb.) a v souladu
s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení ve věci zařazení
ankety programu CNN Prima News na sociální síť TikTok. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu KNL TV provozovatele
Krajská nemocnice Liberec, a.s. ze dnů 14.-15. srpna 2022.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Krajská
nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, sídlem: Husova 357/10, Liberec, PSČ 460 01, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu ve vysílání programu KNL TV ve dnech 14.-15. srpna
2022 1) nebyly přítomny premiéry a reprízy Magazínu KNL TV, které mají být dle licence
zařazeny vždy v 8:00 a 20:00 hodin, 2) kamerové záběry WEBOKO nebyly podložené
hudbou, jak uvádí licence. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na
základě § 7a odst. 4) zákona č. 40/1995 Sb. žádá provozovatele vysílání, resp. šiřitele
obchodního sdělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, sídlem: Husova
357/10, Liberec, PSČ 460 01, o sdělení údajů o objednateli, resp. zadavateli a zpracovateli
reklamy na lékárny KNL, která byla odvysílána opakovaně ve dnech 14.-15. srpna 2022
na programu KNL TV. Rada stanovuje lhůtu 25 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, sídlem: Husova 357/10, Liberec, PSČ
460 01, na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se
dopustil tím, že ve dnech 14.-15. srpna 2022 na programu KNL TV vysílal reklamní spoty
na lékárny KNL, které byly od ostatních částí vysílání odděleny znělkou pouze před jejich
začátkem, nikoliv po jejich skončení. Reklamy tak nebyly snadno rozeznatelné a zřetelně
oddělené. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

– Rada se seznámila s monitoringem kontinuálního úseku vysílání programu Mňam TV
provozovatele S&P Broadcasting a.s. ze dne 21. září 2022 v časovém úseku 10.00-22.00
hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele S&P
Broadcasting a.s., IČ: 04117310, se sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Holešovice, 170 00
Praha 7, na porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého
se dopustil odvysíláním pořadu Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách dne 21. září 2022
v čase od 20:30:02 hodin na programu Mňam TV. V předmětném vydání došlo k
nepatřičnému zdůrazňování umístěného produktu – datlového sirupu značky Country Life,
a to jak obrazovými prostředky (opakované záběry produktu), tak verbálně, kdy byl produkt
opakovaně prezentován v kontextu jeho kvalit a předností (konkrétně v časech vysílání
20:38:43-20:39:40, 20:43:03-20:43:45 a 20:44:02-20:44:32 hodin). Ačkoli byl produkt
(datlový sirup) jednou z použitých ingrediencí připravovaného receptu, jeho opakovaná
vizuální a verbální prezentace a vyzdvihování jeho kvalit byly prezentovány nad rámec
děje se zjevným cílem jeho propagace. Tímto jednáním se provozovatel dopustil porušení
povinnosti zajistit, aby umístěný produkt nebyl nepatřičně zdůrazňován. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s.,
IČ: 04117310, se sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, o podání
vysvětlení týkající se pořadu Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách odvysílaného na
programu Mňam TV dne 21. září 2022 v čase od 20:30:02 hodin, a to zda sponzory tohoto
pořadu ve smyslu definice zákona o vysílání byli: Vintimex.cz, Eden nákupní centrum,
Wüsthof a ZGastro.cz, a pokud ano, z jakého důvodu nebyli všichni tito řádně označeni
jako sponzoři pořadu tak, jak stanovuje § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého
je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby byl každý zcela nebo zčásti sponzorovaný
pořad vždy na začátku a dále v průběhu nebo na konci zřetelně označen jménem nebo
názvem, obrazovým symbolem (logem) nebo jinou značkou sponzora, kterou se rozumí
zejména odkaz na jeho výrobky, služby nebo na jejich charakteristický znak. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s.,
IČ: 04117310, se sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, o podání
vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byly v pořadu Dobrou chuť aneb s
kuchaři na cestách odvysílaného dne 21. září 2022 v čase od 20:30:02 hodin na programu
Mňam TV prezentovány produkty internetového obchodu ZGastro.cz. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s.,
IČ: 04117310, se sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, o podání
vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání bylo v pořadu Dobrou chuť aneb s
kuchaři na cestách odvysílaného dne 21. září 2022 v čase od 20:30:02 hodin na programu

Mňam TV prezentována společnost Tesco, resp. Tesco Eden. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s.,
IČ: 04117310, se sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, o podání
vysvětlení, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo v případě sponzorského oznámení
zařazeného do upoutávky na pořad KryptoTime s Kryptovláďou, která byla odvysílaná na
programu Mňam TV dne 21. září v časech 11:45:26, 12:15:37, 12:45:05, 13:35:23,
16:14:58, 16:26:54, 18:58:39, 20:41:23 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc červenec 2022.
– Rada se seznámila se souhrnným materiálem k problematice produktů s melatoninem.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE,
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu v
reportáži Zamlžená skla, která byla součástí pořadu Reportéři ČT, odvysílaného dne
30. května 2022 od 21:15 hodin na programu ČT1, nezveřejnil stanovisko Armády České
republiky, které by se týkalo hodnocení zakázky na dodávky pancéřových skel pro armádní
vozidla Iveco, zprostředkované společností J.P.D. Group.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v
platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Reportéři ČT,
resp. příspěvku Zamlžená skla, dne 30. května 2022 21:15 hodin na programu ČT1, že
věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., zda sponzorské vzkazy vysílané dne 25. května 2022 na
programu Polsat Comedy Central Extra, konkrétně např. sponzorský vzkaz distributora
filmu Top Gun Maverick (vysílací čas 20:08:00- 20:08:08 hodin SEČ), sponzorský vzkaz
distributora nápoje Alpro (20:08:08-20:08:16 hodin), sponzorský vzkaz VW – dodavatele
automobilu T-Roc (21:07:07-21:07:14 hodin), sponzorský vzkaz výrobce matové barvy
Dekoral Moc Koloru (21:07:15-21:17:23 hodin) a sponzorský vzkaz polského producenta
léku Ginkofar (21:17:23-21:17:30 hodin), jsou označením sponzora programu či sponzora
pořadu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda s.r.o., z jakého
důvodu označil pořad Přístupnost Aquaparku Kohoutovice (Videoprůvodce pro osoby se
sníženou mobilitou a na vozíku), odvysílaný dne 23. června 2022 od 11:06 hodin na
programu Info TV, na jeho začátku jako obsahující umístění produktu a z jakého důvodu
toto označení neuvedl i na konci pořadu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda s.r.o., z jakého
důvodu tvořilo dne 23. června 2022 podkres obrazové složky na programu Info TV vysílání
Rádia Čas a nikoliv Rádia Dálnice, jak uvádějí licenční podmínky.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TP Pohoda s.r.o., o jaký typ
obchodního sdělení se jednalo v případě spotu, který byl obsahem části vysílání programu
Info TV uvozené znělkou Vinařský magazín odvysílaného dne 23. června 2022 od 11:42
hodin.

– Rada se seznámila s reakcí provozovatele TP Pohoda s.r.o. na upozornění na porušení
zákona, kterého se dopustil tím, že dne 23. června 2022 odvysílal v 11:05 hodin na
programu Info TV oznámení Rádio Čas, sponzor programu, které neuvádělo jméno nebo
název sponzora programu a hlavní předmět jeho činnosti.
– Rada se seznámila se zprávou veřejného ochránce práv o šetření ve věci pořadu
Infiltrace – Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1.
– Rada souhlasí s návrhem odpovědi na výzvu veřejného ochránce práv ve věci pořadu
Infiltrace – Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1.
– Rada schvaluje znění dopisu, kterým budou obesláni provozovatelé televizního vysílání
v souvislosti s novelizací zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2022/1113/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu obchodního sdělení, respektive teleshoppingu s motivem Somavedic
odvysílaného dne 5. prosince 2021 v čase 13:39 -13:44 hodin na programu Prima.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti RFE/RL, Inc.,
odštěpný závod z jakého důvodu Radě neoznámil poskytování nelineárního vysílání
souvisejícího s vysíláním Current Time, resp. o jaké služby se jedná a kde jsou umístěny.

V Praze dne 3. 11. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET