Tisková zpráva z 18. zasedání Rady, konaného dne 22. 11. 2022
Publikováno 25.11.2022 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 18. zasedání projednala 43
bodů programu. Vyhodnotila 29 stížností diváků a posluchačů, vydala 16 upozornění na porušení
zákona. Rada na svém 18. zasedání uložila čtyři pokuty.


Provozovateli JS mediální služby s.r.o., pokutu ve výši 5000,- Kč pro porušení povinnosti
stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se
dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok
2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné
k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení
řízení.
Provozovateli JAMES DEAN CO. s.r.o. v likvidaci, pokutu ve výši 5000,- Kč pro porušení povinnosti
stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se
dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok
2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné
k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení
řízení.
Provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., pokutu ve výši 40 000,- Kč pro
porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení
řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a
informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném
v době zahájení řízení.
Provozovateli Emporia Style s.r.o., pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené
§ 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že
neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp.
porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu
její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení.
Rada dále uznala vinným provozovatele Mediapoint Consulting s.r.o., pro porušení povinnosti
stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinným v době zahájení řízení, kterého se dopustil
tím, že neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok
2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné
k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení
řízení. Od uložení správního trestu Rada upustila, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti
přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
Rada udělila licenci k provozování televizního vysílání, a to právnické osobě AQUA content s.r.o.,
k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím
vysílačů pro program iVodárenství TV.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele ORLICKO Media s.r.o.,
IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Orlicko (licence sp.zn.:
RRTV/2020/718/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada
uděluje provozovateli ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06
Ústí nad Orlicí, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Orlicko (licence sp.zn.:
RRTV/2020/718/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W na nové stanoviště a
kmitočet Vamberk 2 92,4 MHz / 50 W souřadnice WGS 84, 16 18 19 / 50 06 56.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Hranice 91,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Hranice 91,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
17 45 00 / 49 32 53, žadatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7,
779 00 Olomouc, program RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01) a souhlasí s dokončením
předmětné koordinace.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli
RadioZET, s.r.o., IČ: 256 16 803, se sídlem Wenzigova 1872/4, PSČ 120 00 Praha, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
ZET (licence č.j. Ru/193/98 ze dne 24. 2. 1998) dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele RadioZET,
s.r.o. ve výši 100 % ze stávajícího jediného společníka CMI News s.r.o., IČ: 077 49 147, na
společnost SPM MEDIA a.s., IČ: 141 21 816, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na
základě veřejného slyšení.
– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném
znění, upozorňuje provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7,
779 00 Olomouc, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého
je provozovatel povinen identifikovat rozhlasový program alespoň jedenkrát za hodinu, nenaruší-li
tím celistvost vysílaného pořadu, kterého se dopustil tím, že dne 3. října 2022 byl program „Radio
Haná okruh SkyRock“, šířený prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené Radou (licence
sp.zn. 2018/163/zab), identifikován pouze označením „SkyRock“, což nedostatečně odpovídá
názvu programu podle udělené licence a tudíž není dostatečnou identifikací programu ve smyslu
ustanovení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Faktor; České Budějovice 104,3 MHz) dne 3. listopadu 2022,
RADIO BONTON a.s. (program Rádio Bonton; Česká Lípa 96,9 MHz) dne 3. listopadu 2022, 4S
PRODUCTION, a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 3. listopadu 2022, RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Country MORAVA; Brno 96,8 MHz) dne 3. listopadu
2022, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 MHz) dne 3. listopadu 2022 a
NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 3. listopadu 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 8. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13161/2022-vra, spočívajícím v informaci o

výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc říjen 2022. Rada se seznámila s oznámením
provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 8. listopadu 2022 pod
č.j. RRTV/13185/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že provozovatel bere na vědomí konec
platnosti licence k provozování rozhlasového programu RADIO PROGLAS udělené rozhodnutím
Rady č.j.FOL/3903/2014 ze dne 14. listopadu 2014. Rada se seznámila s oznámením
provozovatele Dada Media s.r.o., IČ: 26481006, doručeným Radě dne 31. října 2022 pod č.j.
RRTV/12948/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 26. října 2022 zahájil pravidelné
vysílání v multiplexu DAB+ na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/959/str, č.j.
RRTV/12604/2022-str ze dne 18. října 2022.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/12931/2022-vra) posluchačky na rozhovor, který
25. října 2022 odvysílal program EXPRES FM.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele 4S PRODUCTION, a.s.,
IČ: 25113054, sídlem: Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. 10. 2022 od 18:09 hodin na
programu EXPRES FM odvysílal rozhovor, který obsahoval vulgarismy a nadávky, čímž porušil
povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat
pouze v době od 22:00 do 06:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode
dne doručení upozornění.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada udělila společnosti AQUA content s.r.o., IČ: 17129303, se sídlem Chudenická 1059/30,
Praha 10 Hostivař, 102 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na dobu 12 let,
označení (název) programu: iVodárenství TV; základní programová specifikace: Zpravodajsko –
publicistické, zábavné, umělecké a vzdělávací formáty s informacemi o vodě, vodním hospodářství
a oboru vodárenství a tématech souvisejících s vodou.; časový rozsah vysílání: 24 h denně; územní
rozsah vysílaní: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti doručené dne
26. září 2022, č.j. RRTV/11425/2022-vac, ve znění doplnění ze dne 19. října 2022, č.j.
RRTV/12497/2022-vra, 27. října 2022, č.j. RRTV/12915/2022-vra a 31. října 2022, č.j.
RRTV/12952/2022-vra.
– Rada udělila společnostem O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4 – Michle,
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00 a O2 Family, s.r.o., IČ 24215554, se sídlem Praha 4 – Michle,
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, souhlas s fúzí dle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., při
které provozovatel O2 Family, s.r.o., IČ 24215554 zanikne a jeho právním nástupcem se stane O2
Czech Republic, a.s., IČ 60193336.
– Rada konstatuje, že dne 1. října 2022 zanikly podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001
Sb., v důsledku zániku právnické osoby (fúze sloučením s nástupnickou společností Nej.cz s.r.o.,
IČ 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4) registrace společnosti
SMART Comp. a.s., IČ 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, a to
registrace č.j. sve/7306/07 ze dne 31. července 2007, k provozování převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, a registrace č.j. zem/4311/2014 ze dne 2. prosince 2014, k
provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
– Rada zrušila registraci provozovateli převzatého vysílání Jiřímu Oudovi, IČO: 18379575, DIČ:
CZ6405112208, Klášterec nad Ohří, Luční 657, PSČ 431 51, na jeho žádost doručenou dne
25. října 2022 pod č.j. RRTV/12914/2022-vac, ke dni 31. prosince 2022.

– Rada se seznámila s obsahem Webináře o médiích a výuce organizovaným Evropskou digitální
mediální observatoří (EDMO).
– Rada se seznámila s obsahem konference o mediální gramotnosti European Media Literacy
Week 2022.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období od 19. října 2022 do 11. listopadu 2022 (celkem 28 podání): Česká televize / ČT1 – Reportéři
ČT, téma Pomoz si sám, 10. října 2022 od 21:25 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima MAXSmrtonosná past 2, 22. října 2022 od 10:25 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima Newsoznačení umístění produktu v pořadech Interview Plus, 24. října 2022 od 14:42 hodin a 25. října
2022 od 14:41 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News- označení umístění produktu v
pořadu Football Fanatics 27. října 2022 od 15:43 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Sportovní noviny,
28. října 2022 od 20:13 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News- označení umístění
produktu v pořadu Prima svět, 30. října 2022 od 7:27 hodin; ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o. / Paramount Network – Prci, prci, prcičky, 16. října 2022 od 20:00 hodin; FTV Prima,
spol. s r.o. / Prima COOL – Smrtonosná past 2, 16. října 2022 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s
r.o. / Prima COOL – Smrtonosná past 3, 23. října 2022 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima – Všechno nebo nic, 23. října 2022 od 20:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – ZOO
(61), 27. října 2022 od 20:15 hodin; DONEAL, s.r.o. / JOJ Cinema – Strážci majáku, 23. října 2022
od 20:15 hodin; Československá filmová společnost, s.r.o. / CS Film – František je děvkař, 27. října
2022 od 18:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – Fakjů pane učiteli, 1. října 2022 od
20:15 hodin; Fakjů pane učiteli 2, 8. října 2022 od 20:15 hodin; Fakjů pane učiteli 3, 15. října 2022
od 20:15 hodin; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / Paramount Network – Hon na
ponorku, 1. října 2022 od 11:30 hodin; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /
Paramount Network – Top Gun, 15. října 2022 od 20:00 hodin; ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o. / Paramount Network – Mission: Impossible – Fallout, 9. října 2022 od 16:50 hodin;
AMC Networks Central Europe s.r.o. / AMC Channel Central and Eastern Europe – Sedm let v
Tibetu, 9. října 2022 od 18:05 hodin; FILM EUROPE, s.r.o. / Film Europe + – Dead Snow: Rudý vs.
Mrtvý, 2. 10. 2022 od 11:05 hod; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL- TIPSPORT CS:GO,
6. listopadu 2022 od 17:10 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – označení sponzora pořadu Záložní plán,
5. listopadu 2022 od 15:00 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima- ZOO (58), 18. října 2022 od
20:15 hodin; Česká televize / různé programy – odznáček s vlajkou na klopě moderátora; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – umístění produktu v pořadu Holčičky, 25. října 2022 od
17:10 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Moje zprávy, 23. října 2022 od
20:15 hodin a dodržování licenčních podmínek; Česká televize / ČT1, ČT24 – Události, 31. října
2022; Česká televize / Různé programy – vyváženost televizního vysílání; FTV Prima, spol. s r.o. /
CNN Prima News- Krimi zprávy, reportáž o násilném činu v Praze-Hloubětíně, 22. října 2022 od
19:40 hodin; Česká televize / ČT24 – Studio ČT24, téma Přihlášku podalo 21 uchazečů o post
prezidenta, 8. listopadu 2022 od 16:33 hodin; Česká televize / ČT1 – nezařazení příspěvků na různá
témata do pořadu Události; YouTube – reklama na vaporizační přístroj; TV Nova s.r.o. / NOVA –
dosud nevysílané pokračování pořadu Ulice; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Showtime, 25. října
2022 od 19:55 hodin; Výzva k informování o plánované demonstraci 28. října 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že pořad Interview Plus, který byl vysílán
24. října 2022 od 14:42 hodin na programu CNN Prima News, a pořad Interview Plus, který byl
vysílán 25. října 2022 od 14:41 hodin na programu CNN Prima News, jež byly pořady s umístěním
produktu, na konci neoznačil jako pořady obsahující umístění produktu, čímž mohli být diváci

uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že pořad Football Fanatics, který byl vysílán
27. října 2022 od 15:43 hodin na programu CNN Prima News, jenž byl pořadem s umístěním
produktu, na konci neoznačil jak pořad obsahující umístění produktu, čímž mohli být diváci uvedeni
v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil tím, že pořad Prima svět, který byl vysílán
30. října 2022 od 7:27 hodin na programu CNN Prima News a který byl pořadem s umístěním
produktu, nebyl označen jako pořad obsahující umístění produktu na začátku a na konci pořadu,
ale jen na začátku a na konci reportáže o ostrůvku poblíž Madagaskaru ve střední části pořadu.
Diváci tak mohli být uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní
ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČ
28922921, sídlem V jámě 699/1, Praha 1, PSČ 110 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. října 2022 v 11:05 hodin
odvysílal na programu Film Europe + hororový snímek Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý. Snímek
obsahoval velké množství násilných scén, zahrnujících krev, detaily rozkládajících se mrtvol,
surové zabíjení a nakládání s ostatky. Tyto explicitní scény mají potenciál vyvolat u dětského
diváka psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků. Děti mohou na přemíru
televizního násilí reagovat úzkostí, přeceňováním reálného nebezpečí a nepřiměřeným strachem
o sebe a své blízké. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), vyzývá dle § 7a
odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb. a § 1 odst. 10 téhož zákona provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, který byl šiřitelem reklamy,
respektive označení sponzora pořadu Jamieson, jímž byl označen na začátku pořad Záložní plán
vysílaný dne 5. listopadu 2022 od 15:07 hodin na programu NOVA, ke sdělení osoby, která si šíření
předmětného obchodního sdělení objednala, a ke sdělení zadavatele a zpracovatele tohoto
obchodního sdělení, a to ve lhůtě 10 dní od doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Film+ provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 20. září 2022, časového úseku 11.00 – 23.00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou obchodního sdělení Biostile – UROVIT complet.
– Rada se seznámila se screeningem záznamu vysílání programu Nova Lady provozovatele TV
Nova s.r.o., zde dnů 6. června 2022, 08:00 – 24:00 hodin a 7. června 2022, 00:00 – 24:00 hodin a
se screeningem záznamu vysílání programu Óčko STAR provozovatele Stanice O, a.s., ze dnů
9. srpna 2022, 13:00 – 23:00 hodin; 11. srpna 2022, 02:00 – 12:00 hodin; 13. srpna 2022, 20:00 –
6:00 hodin a 15. srpna 2022, 6:00 – 16:00 hodin.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, účinném ke dni
zahájení řízení (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni zahájení řízení, v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 22. listopadu 2022 takto: I.Obviněný z přestupku,
provozovatel Mediapoint Consulting s.r.o., IČ 27970043, Prokopova 166/26, Plzeň, 30100, se
uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb., účinným ke dni zahájení
řízení, pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinným v době
zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na
podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6
odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení. II.V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb.,
se od uložení správního trestu upouští, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku
samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, účinném ke dni
zahájení řízení (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni zahájení řízení, v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 22. listopadu 2022 takto: I. Obviněný z přestupku,
provozovatel JS mediální služby s.r.o., IČ 24798541, sídlem K Botiči, 1453/6, Vršovice, 10100
Praha, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke
dni zahájení řízení, pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.,
účinném v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních
přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v)
nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení. II.Za přestupek se pachateli v souladu s
ustanovením § 60 odst. 1 písm. t),ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
účinném ke dni zahájení řízení, a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb., ukládá pokuta ve výši 5000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2022787. III.V souladu s ustanovením
§ 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb.,
ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč.
Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na
účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2022787.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, účinném ke dni
zahájení řízení (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni zahájení řízení, v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 22. listopadu 2022 takto: I. Obviněný z přestupku,
provozovatel JAMES DEAN CO. s.r.o. v likvidaci, IČ: 24229814, sídlem Charvátova, č.o.3,
č.p.1988, 11000, Hlavní město Praha, Česká republika, se uznává vinným v souladu s § 60 odst.
1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni zahájení řízení, pro porušení povinnosti
stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se
dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok
2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné
k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení
řízení. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením, § 60 odst. 1 písm. t) ustanovením §
60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni zahájení řízení, a ustanovením § 35
písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 5000,- Kč. Pokuta je splatná

ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní
symbol 2022782. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti
za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální
částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů
ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2022782.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, účinném ke dni
zahájení řízení (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni zahájení řízení, v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 22. listopadu 2022 takto: I. Obviněný z přestupku,
provozovatel AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., IČ 276 95 964, Zengrova 2693/2,
615 00, Brno – Židenice, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001
Sb., účinném ke dni zahájení řízení, pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona
č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl informace
o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na
písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle
§ 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení. II. Za přestupek se pachateli
v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., účinném ke dni zahájení řízení, a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 40 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne
právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2022779.
III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů
řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2022779.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, účinném ke dni
zahájení řízení (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni zahájení řízení, v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 22. listopadu 2022 takto: I. Obviněný z přestupku,
provozovatel Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice,
se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni
zahájení řízení, pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném
v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na
podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout
Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6
odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení. II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením
§ 60 odst. 1 písm. t), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., účinném ke dni
zahájení řízení, a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta
ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na
účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2022789. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1
zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada
obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů
řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-
19223001/0710, variabilní symbol 2022789.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, z jakého důvodu v reportáži Pražská
výměna zastávek, která byla součástí zpravodajské relace Hlavní zprávy, odvysílané dne
30. července 2022 od 18:55 hodin na programech CNN Prima News a Prima, nedostal prostor k
vyjádření některý ze zástupců pražského magistrátu, který zastával přijaté řešení ve věci výměny

přístřešků zastávek MHD v Praze, a který by měl možnost zvolený postup Magistrátu před
diváky/občany v příspěvku obhájit tak, aby diváci byli seznámeni s různými pohledy na danou
problematiku a mohli si vytvořit svůj vlastní nezávislý názor.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Hlavní zprávy, resp. příspěvku Pražská výměna zastávek, dne
30. července 2022 v 18:55 hodin na programech CNN Prima News a Prima, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s odepřením podání vysvětlení zadavatele Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ:
06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, ve věci teleshoppingových bloků
Jaromír Soukup Shop, odvysílaných například dne 8. června 2022 od 12:34 hodin, 9. června 2022
od 12:35 hodin či 10. června 2022 od 13:32 hodin na programu Televize Barrandov.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním teleshoppingu Jaromír Soukup shop dne 9., 10. 13.
a 14. června 2022 na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TVSat Multilmedia s. r. o., jakým
způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., ukládající
provozovatelům povinnost poskytnout divákům programu TVML snadný, přímý a trvalý přístup k
informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TVSat multimedia s. r. o., z jakého
důvodu ve vysílání programu TVML ve dnech 18.-19. dubna 2022 absentovalo konstantní označení
televizního programu (logo), tak jak stanovuje § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), upozorňuje provozovatele TVSat multimedia s.r.o., IČ: 26321181,
sídlem: U Ploché dráhy 640/14, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, na porušení ustanovení § 32 odst.
1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do 14. září 2022, kterého se dopustil tím, že
na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznamy vysílání programu TVML ze dnů 18.-19. dubna 2022,
které nebyly záznamy v odvysílané podobě, jelikož neobsahovaly logo programu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TVSat Multilmedia s. r. o., z jakého
důvodu ve vysílání programu TVML ve dnech 18.-19. dubna 2022 nebylo přítomno aktuální
zpravodajství a publicistika, přičemž dle licence se jedná o informační program, který divákům
přináší mj. „audiovizuální kroniku v žánrech zpravodajství, publicistika“.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele TVSat multimedia s.r.o., IČ: 26321181,
sídlem: U Ploché dráhy 640/14, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, na porušení programových
podmínek licence programu TVML ve dnech 18.-19. dubna 2022, kdy ve vysílání nebylo přítomno
aktuální zpravodajství a publicistika, přičemž dle licence se jedná o informační program, který
divákům přináší mj. „audiovizuální kroniku v žánrech zpravodajství, publicistika“. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4M Rožnov spol. s r. o. (č.j.
RRTV/12037/2022-vra), na základě jakých smluvních ujednání či neformálních dohod byly do
pořadu Magazín Kutílek (epizoda Marty se chystá na Velikonoce), odvysílaného v rámci smyček
programů INFO Hodslavice, INFO SEDLNICE, INFO Ženklava a INFO Životice u N.J. ve dnech

18.-19. dubna 2022, zařazeny následující produkty: osivo Forestina, substrát Kera a bruska
Proxxon, zejména zda se jednalo o umístění za úplatu nebo obdobnou protihodnotu, a zda tento
pořad vyrobil nebo zadal jeho výrobu sám provozovatel.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4M Rožnov spol. s r. o., 1) z jakého
důvodu obsahovaly vysílací smyčky programů INFO Hodslavice, INFO SEDLNICE, INFO Ženklava
a INFO Životice u N.J. nepravdivou informaci, že „provozovatelem infokanálu je DWP s.r.o.“,
zatímco firma 4 M Rožnov spol. s r.o. byla označena jako vlastník systému a servisní společnost
a firma TV studio Sněženka Sedlnice jako dodavatel (informace o těchto subjektech byly součástí
samostatného videotextového snímku i přetrvávající levé postranní lišty), 2) z jakého důvodu
obsahovaly vysílací smyčky programů INFO Hodslavice, INFO SEDLNICE, INFO Ženklava, INFO
Životice u N.J. a INFO Město Rožnov nesprávné označení programu, konkrétně na INFO
Hodslavice bylo v rámci videotextu uvedeno „Mořkovský portál“, na INFO SEDLNICE bylo uvedeno
„Sedlnický portál“, na INFO Ženklava „Ženklavský portál“, na INFO Životice u N.J. „Životický portál“
a smyčka programu INFO Město Rožnov obsahovala předěly, kde figurovala Televize Beskyd, její
název a logo (např. 0:15:23 hod a 0:39:30 hod od začátku záznamu).
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele 4M Rožnov spol. s r. o. (č.j.
RRTV/12037/2022-vra), z jakého důvodů ve dnech 18. a 19. dubna 2022 bloky na programech
INFO HUKVALDY, INFO Hodslavice, INFO SEDLNICE, INFO Ženklava, INFO Životice u N.J. a
INFO Hostašovice a Straník disponovaly délkou čtyři hodiny, a blok na programu INFO JARCOVÁ
měl délku 41 vteřin, když dle licence ze dne 9. července 2002, č. j. Ru/189/02/2109 (prodloužené
rozhodnutím ze dne 19. března 2013, naše č. j. zem/1318/2013, sp. zn. 2013/101/zem/4 M), ve
znění pozdějších změn, má být vysílání tvořeno opakujícím se blokem o délce 3 až 180 minut.
– Rada se seznámila s písemností Ministerstva kultury ČR ve věci povinností plynoucích z
ustanovení §16 odst. 2-4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp.zn. RRTV/2022/945/beh provedla důkaz
zhlédnutím záznamů pořadu Tescoma s chutí odvysílaného ve dnech 28. července 2022 od 12:27
hodin a 11. srpna 2022 od 12:29 hodin na programu NOVA.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s monitoringem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Webové
stránky poskytovatele Aleš Kadlec; Internetová televize FAČR poskytovatele Fotbalová asociace
České republiky; Krajská internetová televize pro Karlovarský kraj poskytovatele Petr Troníček;
Městská televize Otrokovice poskytovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o.; PPNA.cz poskytovatele
Stýblo František.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Webové stránky poskytovatele Aleše
Kadlece, IČ 11482907, se sídlem Kuřim, Nová 1057/4, PSČ 664 34, přístupná na internetové
adrese www.ikotva.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání dle
zákona č. 132/2010 Sb. a provádí výmaz poskytovatele Aleše Kadlece, IČ 11482907, se sídlem
Kuřim, Nová 1057/4, PSČ 664 34, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Internetová televize FAČR poskytovatele
Fotbalová asociace České republiky, IČ 00406741, se sídlem Atletická 2474/8, Praha, PSČ 169 00,
přístupná na internetové adrese tv.fotbal.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální
služby na vyžádání dle zákona č. 132/2010 Sb. a provádí výmaz poskytovatele Fotbalová asociace

České republiky, IČ 0040674, se sídlem Atletická 2474/8, Praha, PSČ 169 00, ze Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá
poskytovatele Petra Troníčka, IČ 46827765, sídlem Do Zátiší 1470/24, Cheb, PSČ 35002, o podání
vysvětlení v souvislosti se změnou skutečností (ukončením) ohledně poskytování služby Krajská
internetová televize pro Karlovarský kraj (TV Západ). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Městská televize Otrokovice
poskytovatele Otrokovická BESEDA, s.r.o., IČ 25513885, se sídlem nám. 3. května 1302,
Otrokovice PSČ 765 02, přístupná na internetových adresách http://www.mtvo.cz/ a
www.televizeotrokovice.cz, je ukončena a provádí výmaz poskytovatele Otrokovická BESEDA,
s.r.o., IČ 25513885, se sídlem nám. 3. května 1302, Otrokovice PSČ 765 02, ze Seznamu
poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba PPNA.cz poskytovatele Františka Stýbla,
IČ 12620432, se sídlem Kbel 142, Benátky nad Jizerou, PSČ 294 71, přístupná na internetové
adrese www.ppna.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání dle
zákona č. 132/2010 Sb. a provádí výmaz poskytovatele Františka Stýbla, IČ 12620432, se sídlem
Kbel 142, Benátky nad Jizerou, PSČ 294 71, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele doručeného Radě dne 1. listopadu 2022, toto potvrzení: Poskytovatel Univerzita
Palackého v Olomouci, IČ 61989592, sídlem Křížkovského 511/8, Olomouc, 779 00 byla dne
22. listopadu 2022 zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 20. října 2022
pod názvem Watch & Know, umístěná na internetových stránkách https://watchandknow.cz/.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele , doručeného Radě dne 3. listopadu 2022, toto potvrzení: Poskytovatel Nej.cz s.r.o.,
IČ 03213595, sídlem Kaplanova 2250/8, Praha 4, 148 00, byla dne 22. listopadu 2022 zapsána do
Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální
mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 1. listopadu 2022 pod názvem Kuki Kino,
umístěná na internetových stránkách https://www.kuki.cz/.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele Miroslav Krupica, IČ: 17338611 , doručeného Radě dne 21. října 2022, toto
potvrzení: Poskytovatel Miroslav Krupica, IČ: 17338611, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, Brno,
612 00, byla dne 22. listopadu 2022 zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních

mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
poskytována ode dne 10. října 2022 pod názvem BRNĚNSKÁ JEDNIČKA, umístěná na
internetových stránkách
https://www.brnenskajednicka.cz, https://www.facebook.com/brnenskajednicka,
https://www.youtube.com/channel/UCt9G1w4se-ndg5zWUeEVx5w.
– Rada schvaluje znění dopisu, kterým budou obesláni poskytovatelé AVMSnV v souvislosti s
novelou zákona č. 132/2010 Sb.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za září a říjen roku
2022.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
– Rada se seznámila s dopisem vedení BDO Audit s.r.o. o provedení předběžného auditu účetní
závěrky.
V Praze dne 24. 11. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET