Tisková zpráva ze 3. zasedání Rady, konaného dne 21. 2. 2023
Publikováno 28.02.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 3. zasedání projednala 39 bodů
programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala 13 upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.


Rada na svém 3. zasedání udělila společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.
licenci k provozování televizního programu MTV Italy, šířeného prostřednictvím družice.
Na 3. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4
MHz / 200 W
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz /
200 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem
licenčního řízení.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu
kmitočtu České Budějovice 100,8 MHz / 200 W na nové stanoviště České Budějovice 100,8 MHz
/ 400 W (výkon v sektoru 320° – 110° bude redukován v rozsahu 10 dB až 22 dB), souřadnice WGS
84: 17 45 00 / 49 32 53, žadatele TEKOM CZ spol. s r.o., IČ: 25196359 se sídlem Čechova 726,
37001 České Budějovice, program Netro Life rádio (licence Sp.zn.: RRTV/2019/186/zab) a
souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ:
47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO HANÁ (licence č.j.:
Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
ve změně stanoviště kmitočtu Hranice 91,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc,
souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, program RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01), a to o změně územního
rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu
Hranice 91,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Hranice 91,9 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala ve věci žádosti
provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ
120 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů programu EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01), spočívající ve změně
souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtů

Česká Lípa vodárna 92,4 MHz a Kutná Hora nemocnice 96,3 MHz, alt. 98,8 MHz, toto rozhodnutí:
Rada neuděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872,
Praha 2, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01),
spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v
přidělení kmitočtů Česká Lípa vodárna 92,4 MHz a Kutná Hora nemocnice 96,3 MHz, alt. 98,8 MHz
z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a § 12 a násl. zákona č. 231/2001
Sb. a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto
usnesení: Rada zastavuje se společností RADIO IBUR s.r.o., IČ: 286 43 704, se sídlem
Mohelnická 807, PSČ 783 91 Uničov, řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz /
200 W, neboť společnost vzala svou žádost o udělení licence zpět.
– Rada uděluje společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se sídlem Marie Hubnerové 12, PSČ
621 00 Brno, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů
podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program
RÁDIO JIHLAVA (licence sp. zn. 2008/147/zab, č.j. cun/4708/08 ze dne 3.6.2008) se souborem
technických parametrů Jihlava – Hosov 101,1 MHz / 0,63 kW. Transformační licence nezanikne
dříve,než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli
ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00
Praha 2, dobu platnosti licence k vysílání programu Radio COLOR (licence sp.zn. 2020/219/zab,
č.j. RRTV/4472/2021-zab ze dne 23 března 2021) prostřednictvím vysílačů na kmitočtech České
Budějovice V 104,8 MHz / 50 W a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W o standardní zákonnou dobu
osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak
s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli
Rádio Pálava s.r.o. IČ: 26230780, se sídlem Brněnská 38/3163, PSČ: 69501 Hodonín, dobu
platnosti licence k vysílání programu Rádio Jih Cimbálka (licence sp.zn. 2014/242/zab, č.j.
RRTV/13924/2020-str ze dne 11. srpna 2020)) prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Břeclav
město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W o
standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb.,
tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády
podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění
zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW, souřadnice WGS 84: 16 32 41
/ 49 08 04 se lhůtou pro doručení žádostí do 23.3.2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena
nejdříve ode dne 24.7.2023.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Karlovy Vary sídliště 87,8 MHz / 200 W, souřadnice

WGS 12 52 12 / 50 14 18 se lhůtou pro doručení žádostí do 23.3.2023. Lhůta pro zahájení vysílání
je stanovena nejdříve ode dne 12.5.2023.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz /100 W, souřadnice WGS 16 06 01 / 48 53 13
se lhůtou pro doručení žádostí do 23.3.2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena nejdříve ode
dne 27.7.2023.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Český Krumlov 2 101,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 19
43 / 48 48 25; Dačice 101,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 24 50 / 49 02 18; Jindřichův
Hradec 1 92,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 56 18 / 49 09 44; Klatovy-Štěpánovice 107,0
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 17 49 / 49 25 57; Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 15 06 40 / 49 38 13; Tachov 87,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 48 09 / 49 45 05
se lhůtou pro doručení žádostí do 23.3.2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena nejdříve ode
dne 8.7.2023.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Jeseník 88,1 MHz) dne 3. února 2023, NONSTOP s.r.o.
(program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov 101,1 MHz) dne 3. února 2023, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program Radio Beat; Hradec Králové 94,9 MHz) dne 3. února 2023, MAX
LOYD, s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha-Jinonice 102,9 MHz) dne 3. února 2023, JUKE BOX,
spol. s r.o. (program RADIO ČAS-FM; Olomouc 101,3 MHz) dne 3. února 2023 a EVROPA 2, spol.
s r.o. (program EVROPA 2; České Budějovice 90,5 MHz) dne 3. února 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 2. února 2023 pod č.j. RRTV/1477/2023-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc leden 2023.
– Rada se seznámila s podáním č.j. RRTV/1543/2023-vra ze dne 2. února 2023 ve věci stížnosti
na postup redaktorů Českého rozhlasu a na obsah publikovaný na webu irozhlas.cz. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s podáním č.j. RRTV/1541/2023-vra ze dne 2. února
2023 ve věci stížnosti na článek publikovaný na webu irozhlas.cz.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se
sídlem Perlová 371/5, Praha – Staré Město, 110 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let, označení (název)
programu: MTV Italy; základní programová specifikace: všeobecně zábavní a hudební televizní
program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební
produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání
zcela nebo převážně směřováno: Itálie, San Marino a Vatikán; hlavní jazyk vysílání: italština; v
rozsahu dle žádosti doručené dne 20. ledna 2023, č.j. RRTV/14629/2021-vac a jejího doplnění ze
dne 24. ledna 2023, č.j. RRTV/1117/2023-vra.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu
Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Itálie, San
Marino a Vatikán, o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.,
IČO: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Praha – Staré Město, 110 00, k televiznímu vysílání
programu MTV Italy šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací:
všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní
produkci a mimoevropskou hudební produkci.
– Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli HBO
Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2020/762/rap, č.j.

RRTV/15552/2020-rap ze dne 18. listopadu 2020, spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž
území má být vysílání programu Cartoon Network Nordic šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů zcela nebo převážně směrováno, tj. o Lotyšsko, a to s účinností od
17. dubna 2023; v rozsahu dle žádosti doručené dne 6. února 2023 pod č.j. RRTV/1663/2023-vra.
– Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli HBO
Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, souhlas se
změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2020/774/rap, č.j.
RRTV/15563/2020-rap ze dne 18. listopadu 2020, spočívající v zúžení výčtu států, na jejichž území
má být vysílání programu Cartoon Network RSE šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů zcela nebo převážně směrováno, tj. o Lotyšsko, a to s účinností od 1. května 2023;
v rozsahu dle žádosti doručené dne 6. února 2023 pod č.j. RRTV/1663/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2020/750/fia, č. j.: RRTV/15513/2020-fia,
ze dne 18. listopadu 2020, k provozování televizního vysílání programu Boomerang Nordic,
šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající v rozšíření výčtů států, na
jejichž území má být vysílání programu Boomerang Nordic zcela nebo převážně směřováno, a to
od 17. dubna 2023 o území Lotyšska, dle žádosti ze dne 3. února 2023, č.j. RRTV/1574/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, sídlem Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2020/754/zem, č. j.: RRTV/15465/2020-
zem, ze dne 18. listopadu 2020, k provozování televizního vysílání programu Boomerang Benelux
CEE GAS, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající: 1) ve změně
označení názvu programu z Boomerang Benelux CEE GAS na Cartoonito Benelux CEE GAS; 2)
v zúžení výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Boomerang Benelux CEE GAS
(Cartoonito Benelux CEE GAS) zcela nebo převážně směřováno, a to od 1. května 2023 o území
Lotyšska, dle žádosti ze dne 3. února 2023, č.j. RRTV/1574/2023-vra, ve znění doplnění žádosti
ze dne 9. února 2023, č.j. RRTV/1776/2023-vra.
– Rada registruje provozovateli WMS s.r.o., IČ 482 89 957, se sídlem Most, Moskevská 14, PSČ
434 01, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce
k registraci č.j. cun/5689/08, spis. zn.: 2008/1130/cun/WMS, ze dne 27. srpna 2008, k provozování
převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to rozšíření provozování
převzatého vysílání o zvláštní přenosové systémy v rozsahu: identifikace sítě elektronických
komunikací: dálkový přístup – internet; informace o přístupu k převzatému vysílání: aplikace pro
smart televizory, settopboxy se systémem android tv, webové stránky www.fajntelka.cz, aplikace
v mobilních telefonech se systémem android a ios; všechny aplikace budou označeny fajntelka a
používat systém zabezpečení DRM a autorizační systém; výčet států: Česká republika, v rozsahu
dle žádosti doručené dne 1. února 2022 pod č.j. RRTV/1491/2023-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, WMS s.r.o., IČ
48289957, se sídlem: Moskevská 14, Most, 434 01, o změně ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci 2008/1130/CUN/WMS, č.j. cun/5689/08 ze dne 27. srpna 2008 spočívající ve
změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1254/2023-vra doručeném dne 26. ledna
2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, NTV cable s.r.o.,
IČ 25500236, se sídlem: Masarykovo náměstí 87, Napajedla, 763 61, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/3/98 ze dne 17. prosince 1997 spočívající ve

změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1359/2023-vra doručeném dne 30. ledna
2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, PilsFree servis,
s.r.o., IČ 29112478, se sídlem: Tachovská 1373/41, Plzeň, 323 00, o změně ostatních skutečností
uvedených v přihlášce k registraci 2012/974/sve/Pil, č.j. sve/251/2013 ze dne 8. ledna 2013
spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1493/2023-vra doručeném
dne 1. února 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Kabelová
televize Kadaň, a.s., IČ 46709584, se sídlem: kpt. Jaroše 1477, Kadaň, 432 01, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/29/96 ze dne 18. června 1996 spočívající ve
změně programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/935/2023-vra doručeném dne 17. ledna
2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, GRAPE SC,
a.s., IČ 25708783, se sídlem: Karlovo náměstí 559/28, Praha 2, 120 00, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci 2008/1358/sve/Gra, č.j. sve/8158/08 ze dne
16. prosince 2008 spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu podání č.j.
RRTV/1405/2023-vra doručeném dne 31. ledna 2023.
– Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání a zaslanými
v období od 25. 1. do 8. 2. 2023 (celkem 20 podání): FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News –
PP v pořadu Showtime, 8. 1. 2023 od 20:17; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – To nejlepší
z Nového dne a Zprávy PLUS dne 3. 2. 2023, označení PP; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima
News – Showtime magazín, 5. 2. 2023 od 20.19, označení PP; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima
News – To nejlepší z Nového dne, 26. 1. 2023 od 15.46, označení PP; TV Nova s.r.o. / Nova Action
– reklama Mountfield 17. 1.2023 od 18:13 hodin; Různí provozovatelé / hromadná stížnost na
vulgarismy vyskytující se v pořadech vysílaných před 22. hodinou; Seznam Zprávy, a.s. /
www.seznamzpravy.cz, Seznam.cz, a.s. / Novinky.cz, TV Nova s.r.o. / www.nova.cz – objektivita a
vyváženost zpravodajského obsahu; Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov – VIP
Silvester 2022, 1. 1. 2023 od 00:00 hodin, označení sponzora pořadu; Obchodní sdělení 4Life
Direct Insurance Services-Jistota pro mé blízké / JOJ Family, 25. 1.2023 od 15:16; TV Nova s.r.o.
/ NOVA – Tescoma s chutí, 19. 1.2023 od 11:50, nepatřičné zdůraznění umístěného produktu; FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima – Miluji tě modře, 21. 1. od 14:45, nahota; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
– Hlavní zprávy, 27.1. od 18:55; Česká televize / ČT 2 – Nedej se!, 29. 1. 2023 od 12:00, údajná
neobjektivita; Česká televize / ČT 2 – 168 hodin, 5. 2. 2023 od 21:45; Česká televize / ČT 24 –
neodvysílání tiskové konference strany PRO; Česká televize / ČT 1 – Reportéři ČT, 30. 1.2023;
CS History – dokument o A. Hitlerovi.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Showtime magazín
dne 8. ledna 2023 od 20:17 hodin na programu CNN Prima News. Pořad byl jakožto pořad
obsahující umístění produktu označen symbolem PP jen na svém konci, nikoliv i na začátku, jak
stanovuje zákon. Diváci tak mohli být uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále

jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení ohledně
pořadů odvysílaných dne 3. února 2023, a to Zprávy PLUS od 14:28 hodin a To nejlepší z Nového
dne od 15:46 hodin na programu CNN Prima News : proč byl jeden z pořadů (To nejlepší z nového
dne) označen jako pořad obsahující umístění produktu a druhý nikoli, ačkoli obsahoval rozhovor,
který byl obsahem pořadu piktogramem PP označeného? Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o.,
IČ 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu To nejlepší z Nového
dne dne 26. 1. 2023 od 15:46 hodin na programu CNN Prima News. Pořad byl jakožto pořad
obsahující umístění produktu označen symbolem PP jen na svém začátku, nikoliv i na konci, jak
stanovuje zákon. Diváci tak mohli být uvedeni v omyl o povaze tohoto pořadu. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon
č. 40/ 1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o
přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem
reklamy, společností Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ
251 64, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b)
zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, respektive ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., čehož se mohl
dopustit zadáním reklamního spotu s motivem „Mountfield – Sleva 50 % na všechno“, který byl
odvysílán dne 17. ledna 2023 od 18:13:28 hodin na programu Nova Action a který může být
nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě byla u obrázku vířivky PURESPA DELUXE HWS
800, u níž prodejce na internetových stránkách uvádí původní cenu 45 800 Kč a cenu po slevě
22 900 Kč, uvedena původní cena 21 800 Kč a akční cena 10 900 Kč, která se však vztahovala ke
zcela jinému typu vířivky, který se v reklamě vůbec neobjevil. Reklama tak mohla vést spotřebitele
k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a sice k rozhodnutí zajít do obchodu Mountfield
se záměrem zakoupit v reklamě prezentovanou vířivku, o které se domníval, že její cena je
10 900 Kč, když ve skutečnosti byla násobně vyšší.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Prima KRIMI provozovatele FTV
Prima, spol. s r.o. ze dne 16. ledna 2022 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu Náš region TV
provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. ze dne 11. ledna 2023, časového úseku od 12:00 do
24:00 hodin.
– Rada se seznámila s naplňováním požadavků na zastoupení evropské tvorby ve vysílání
provozovatelů celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů,
provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, prostřednictvím kabelových rozvodů a
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele Československá filmová společnost, s. r. o., IČ 27168425, sídlem
Václavské náměstí 831/21, 11360, Praha 1, o podání vysvětlení k údajům, jimiž deklaroval, jaké

bylo zastoupení evropských děl ve vysílání programů CS Film a CS Mystery v roce 2022.
V souvislosti s programem CS Film provozovatel ve svém výkazu uvedl, že v roce 2022 na tomto
programu evropská tvorba tvořila 4 907,85 hod, což má být 100 % z celkového vysílacího času,
současně ovšem provozovatel uvedl, že česká díla tvořila 8451 hodin, což má představovat
90,97 % z celkového vysílacího času. Jestliže provozovatel odvysílal 8451 hodin českých děl, pak
není možné, aby evropská tvorba ve vysílání činila pouze 4 907,85 hodiny. A stejně tak není
možné, aby 4 907,85 hodin bylo 100 % z celkového vysílacího času. V souvislosti s programem
CS Mystery provozovatel uvedl, že na tomto programu v roce 2022 evropská nezávislá tvorba
mladší 5 let činila 654,4 hodin, což by mělo být 14,94 % z celkového vysílacího času evropských
děl vyrobených nezávislými výrobci. Pokud ovšem celkový vysílací čas evropské nezávislé tvorby
byl 2 976,2 hodin (jak provozovatel uvádí na jiném místě), pak by zastoupení evropské nezávislé
tvorby mladší 5 let o rozsahu 654,4 hodin mělo být 21,99 %. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ
26852683, sídlem Stavební 992/1, 70800, Ostrava, na porušení § 47 odst. 1 písm. a), b a c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v datech dokládajících zastoupení evropských děl ve
vysílání programu RELAX v roce 2022 neidentifikoval výrobce evropských a evropských
nezávislých děl a u evropských nezávislých děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby
neuplynulo více než 5 let, neuvedl rok jejich prvního zveřejnění, čímž by doložil, že jde skutečně o
díla, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30
dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení § 44 odst. 1
zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v roce 2022 na programu BARRANDOV KRIMI
nezajistil, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let,
alespoň 10 %. Na programu BARRANDOV KRIMI nebyla evropská nezávislá tvorba mladší 5 let v
roce 2022 vůbec zastoupena. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě tak, aby zajistil, že za
kalendářní rok 2023 budou na programu BARRANDOV KRIMI evropská nezávislá díla mladší 5 let
zastoupena v rozsahu, který vyžaduje zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatelku Janu Peterkovou,
IČ 16893085, sídlem Křenovice 106, Dubné, 37384, na porušení § 47 odst. 1 písm. a) – d) zákona
č. 231/2001 Sb., jelikož výkaz, jímž provozovatelka dokládala naplnění zákonné povinnosti
podpory evropské tvorby ve vysílání programu TV NATURA v roce 2022, obsahuje zjevné
nesprávnosti. Provozovatelka uvádí, že evropská tvorba byla v roce 2022 ve vysílání zastoupena
29,33 %, což je nesprávný údaj, zhodnotíme-li přehledy jednotlivých pořadů, z nichž plyne, že ve
vysílání byla absolutně dominantně zastoupena česká díla. Nezávislá evropská tvorba měla být
dle provozovatelky v roce 2022 ve vysílání zastoupena 0,43 %, přičemž z přehledu odvysílaných
pořadů je opět patrné, že jde o údaj chybný. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dní ode dne
doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu Paramount Network provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze
dne 28. ledna 2023, 20:00 – 22:00 hodin.

– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., v
platném znění, ve společném řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla dne 21. února
2023 takto: Obviněný provozovatel televizního vysílání, FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, se uznává vinným pro spáchání přestupku
dle ustanovení § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil porušením
ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 27. července 2022 od 06:00 hodin
odvysílal na programu CNN Prima News zpravodajský pořad Nový den, ke kterému připojil
oznámení o sponzorování pořadu sponzorem BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. (v časech 06:59:57
a 07:27:16 hodin) a DOMO ELEKTRO (v časech 07:59:28 a 08:31:13 hodin), ačkoli zpravodajské
a politicko-publicistické pořady nelze sponzorovat; a současně porušením ustanovení § 53a odst.
1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném do 14. září 2022, neboť pořad Nový den
odvysílaný dne 27. července 2022 v čase od 06:00 hodin na programu CNN Prima News obsahoval
umístění produktu, ačkoli zákon umožňuje umístění produktu pouze v kinematografických dílech,
ve filmech a seriálech vytvořených pro televizní vysílání nebo pro audiovizuální mediální služby na
vyžádání, ve sportovních a zábavných pořadech, a to za podmínky, že se nejedná o pořady pro
děti. V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., se od uložení správního trestu
upouští, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné
projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, k pořadu K TABULI!
označenému symbolem upozorňujícím na umístění produktu, odvysílanému dne 24. listopadu
2022 od 22:45 hodin na programu Prima, respektive s vysvětlením, jaké konkrétní produkty v tomto
pořadu byly umístěnými produkty ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu K TABULI! dne 24. listopadu 2022 od 22:45 hodin na programu
Prima, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o, IČ 45800456, sídlem
Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, ohledně reportáže Komunální a senátní volby v
ČR (volby v Čestlicích), odvysílané jako součást zpravodajské relace Televizní noviny, dne 23. září
2022 od 19:30 hodin na programu NOVA.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
(dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání TV Nova
s.r.o, IČ 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, na porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reportáže
Komunální a senátní volby v ČR (volby v Čestlicích), zařazené jako součást zpravodajské relace
Televizní noviny, dne 23. září 2022 od 19:30 hodin na programu NOVA, kdy jednak do reportáže
zařadil výhradně vyjádření obyvatel Čestlic, kteří zastávali názor, že v obci dochází k manipulaci s
volbami, a nepokusil se zajistit názor opačný, a především pak v reportáži uváděl informace, které
s tématem reportáže bezprostředně věcně nesouvisely (předchozí kauzy spojené s Pavlem
Sehnalem a jeho bývalým spolupracovníkem Mikaelem Oganesjanem), ale které zároveň stavěly
uskupení Aliance pro budoucnost, resp. volební subjekt Čestlice pro budoucnost, do jednoznačně
nepříznivého světla, a to v den konání voleb do obecních zastupitelstev. Tím došlo k porušení
zákonné povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby nebyla v celku vysílaného programu

jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo
názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém
a společenském životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s. r. o., z jakého důvodu byl
přímý přenos ankety Český slavík 2022, odvysílaný dne 12. listopadu 2022 od 20:18 hodin na
programu NOVA, označen jako pořad obsahující umístění produktu, zatímco repríza pořadu,
odvysílaná dne 13. listopadu 2022 od 10:52 hodin na programu Nova Cinema, označení
upozorňující na přítomnost umístěných produktů neobsahovala.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm.
a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reprízy pořadu/ankety Český slavík 2022 dne
13. listopadu 2022 od 10:52 hodin na programu Nova Cinema, v jehož rámci absentovalo označení
upozorňující na přítomnost umístěných produktů, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Ústecká média s. r. o., jakým
způsobem naplňuje ustanovení § 32 odst. 9 zákona č. 231/2001 Sb., když informace o
provozovateli programu Ústecká TV ani o orgánu dozoru nad jeho vysíláním nelze dohledat.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Ústecká mediální s. r. o., z jakého
důvodu vysílá na programu Ústecká TV smyčku půlhodinové délky, když v licenčních podmínkách
uvádí délku vysílacího bloku 302 – 240 minut, resp. zda se jedná v licenčních podmínkách o
správně uvedený údaj.
– Rada se seznámila s vyjádřením Ministerstva kultury, odboru médií a audiovize, k problematice
přechodných ustanovení zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek.
– Rada se seznámila s žádostí Asociace krajských televizí (AKTV), IČ: 01552287, Radlická 19/1,
Smíchov, PSČ 150 00, Praha 5, o zařazení mezi samoregulační orgány, jak je definuje ustanovení
§ 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, a vyzývá Asociaci krajských televizí k
předložení návrhu etického kodexu.
– Rada se seznámila s informacemi z 2. zasedání expertní komise k zákonu o regulaci reklamy,
které se konalo dne 30. ledna 2023.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada se seznámila s plněním podílu evropské tvorby v katalogu audiovizuální mediální služby
na vyžádání ve smyslu § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2022.
– Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání Aerovod, umístěné na internetové adrese www.aerovod.cz, společnost AEROFILMS
s.r.o., IČ 271 542 71, se sídlem Jirečkova 1008/8, Praha, PSČ 170 00, o podání vysvětlení z jakého
důvodu neoznámil ukončení poskytování služby. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání CICO TV, umístěné na internetové adrese www.cico.tv, společnost CICO s.r.o.,
IČ 070 06 039, se sídlem V Hájích 381/4, Praha, PSČ 149 00, o podání vysvětlení z jakého důvodu
nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona

č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání MALL.TV, umístěné na internetové adrese https://tv.mall.cz, společnost Czech Video
Center a.s., IČ 098 39 194, se sídlem Komunardů 1584/42, Praha, PSČ 170 00, o podání vysvětlení
z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1,
2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání AETV – Alter Edu TV, umístěné na internetové adrese www.aetv.cz, společnost Fibonacci
Production s.r.o., IČ 095 36 264, se sídlem Rybná 716/24, Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení
z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1,
2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání Aniont: animation online theatre, umístěné na internetové adrese aniont.com, Občanské
sdružení pro podporu animovaného filmu z. s., IČ 228 13 861, se sídlem Hradešínská 1542 / 6,
Praha, PSČ 101 00, o podání vysvětlení z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu
plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání Playzone, umístěné na internetové adrese https://www.playzone.cz/cs/tv, společnost
PLAYzone s.r.o., IČ 283 99 510, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha, 100 00, o podání
vysvětlení z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust.
§ 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání SledovaniTV, umístěné na internetové adrese https://sledovanitv.cz, společnost
sledovanitv.cz s.r.o., IČ 016 07 910, se sídlem U vodárny 3032/2a, Brno, PSČ 616 00, o podání
vysvětlení z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust.
§ 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání ZooK, umístěné na internetové adrese https://tv.zook.cz/, společnost Smith Production
s. r. o., IČ 059 00 000, se sídlem Trojická 1910/7, Praha, PSČ 128 00 Praha, o podání vysvětlení
z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2

zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
V Praze dne 23. 2. 2023
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET