Tisková zpráva za 5. zasedání Rady, konaného dne 21. 3. 2023
Publikováno 24.03.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 5. zasedání projednala 30 bodů
programu. Vyhodnotila 110 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.


Rada na svém 5. zasedání udělila společnosti AMC Networks Central Europe, s.r.o. licenci k
provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HOME, šířeného prostřednictvím družice
a společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 – 96,4 MHz / 200 W
pro program Fajn radio.
Zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), podle ustanovení § 12 – 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 –
69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 21. března 2023 toto rozhodnutí: Rada
uděluje společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ
120 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz /
200 W pro program Fajn radio na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst.
5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp.zn. RRTV/2018/278/zab, č.j. RRTV/682/2019-zab ze dne 10. ledna 2019 k rozhlasovému
vysílání programu Radio Spin šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Jihlava Holý Vrch
96,2 MHz / 50 W a Liberec město I 94,1 MHz / 200 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle
ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným
zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II,
odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
prodlužuje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95,
Plesná, 725 27 Ostrava, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2018/883/zab, č.j. RRTV/757/2021-zab ze dne 12. ledna 2021 k rozhlasovému vysílání
programu Radio Čas Rock šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz /
100 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona
č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního
řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb.
prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím
Rady sp.zn. RRTV/2019/13/zab, č.j. RRTV/15110/2019- zab ze dne 17. prosince 2019 k
rozhlasovému vysílání programu RADIO 1 šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech České
Budějovice V 100,2 MHz / 100 W a Liberec město II 98,7 MHz / 100 W o standardní zákonnou
dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033,
avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části
první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební
992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, zaniklo ke dni 31. března 2023 na základě podání č.j.
RRTV/3224/2023-vra doručeného Radě dne 10. března 2023, sedm licencí k provozování
rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp.zn. RRTV/2008/934/zab ze dne
16. prosince 2008, licence sp.zn. RRTV/2011/394/CUN ze dne 17. dubna 2012, licence sp.zn.
RRTV/2014/257/zab ze dne 4. listopadu 2014, licence sp.zn. RRTV/2013/831/zab ze dne
16. prosince 2014, licence sp.zn. RRTV/2019/130/blu ze dne 9. dubna 2019, licence sp.zn.
RRTV/2018/1121/zab ze dne 25. června 2019 a licence sp.zn. RRTV/2018/976/zab ze dne 1. října
2019). O této skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 3. března 2023, Rádio Pálava
s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno-Kohoutovice 105,1 MHz) dne 3. března 2023, 4S PRODUCTION,
a.s. (program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 3. března 2023, HAMCO, s.r.o. (program RADIO
HANÁ; Olomouc 92,3 MHz) dne 3. března 2023, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program
KISS; Karlovy Vary 91,0 MHz) dne 3. března 2023 a MEDIA BOHEMIA a.s. (program Fajn radio;
Jihlava 99,0 MHz) dne 3. března 2023.
– Rada se seznámila s odpovědí Rady Českého rozhlasu, která jí byla doručena dne 1. března
2023 pod č.j. RRTV/2713/2023-vra, ve věci postoupení podání č.j. RRTV/13606/2023-vra z dne
21. listopadu 2022.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 8. března 2023 pod č.j. RRTV/3078/2023-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc únor 2023.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501 se sídlem:
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu:
SPEKTRUM HOME; základní programová specifikace: Program se zaměřením na zábavní pořady
vyrobené zejména v Kanadě a Austrálii, ale i v Evropě.; časový rozsah vysílání: 24 hodin; výčet
států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika,Slovensko; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 24. února 2023,
pod č.j. RRTV/2590/2023-vac.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu
Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovensko,
o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501 se sídlem:
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, k televiznímu vysílání programu SPEKTRUM HOME šířeném
prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Program se zaměřením na zábavní
pořady vyrobené zejména v Kanadě a Austrálii, ale i v Evropě.
– Rada uděluje provozovateli Meridi s.r.o., IČ 281 47 324, se sídlem Senovážné nám. 248/2,
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. FIA/1254/2014,
spis. zn.: 2014/167/Fia/Mer, ze dne 1. dubna 2014, a to změnou způsobu rozdělení hlasovacích
práv, vkladu jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, společenské smlouvy a
seznamu společníků včetně převodu podílu ve společnosti Meridi s.r.o. na třetí osobu, společnost
Primetime Media s.r.o., IČ 108 78 564, se sídlem Praha, Na Pomezí 1333/38, PSČ 150 00, v
rozsahu dle žádosti ze dne 3. března 2023, č.j. RRTV/3008/2023-vra, ve znění doplnění ze dne
7. března 2023, č.j. RRTV/3069/2023-vra.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., žádá společnost SPORT 5 a.s., IČ
272 02 569, se sídlem Praha 1 – Těšnov 1/1059, PSČ 11000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
nereagoval na žádost Rady ze dne 19. ledna 2023, č.j. RRTV/1043/2023-zem, SPORT 5 a.s., o
vyjádření ve věci vydání potvrzení příslušného finančního úřadu, že žadatel SPORT 5 a.s., nemá
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, které jsou nezbytné pro odstranění nedostatků
žádosti o udělení licence. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení a vyjádření ve věci do 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada registruje provozovateli, společnosti sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 016 07 910, se sídlem
U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, dle § 29 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001
Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j.: sve/3301/1213, sp. zn.:
2013/642/sve/sle, ze dne 20. srpna 2013 a v přihlášce k registraci, č.j.: zem/3584/2013, sp. zn.:
2013/635/zem/sle, ze dne 20. srpna 2013, a to změnu seznamu společníků, ke které dojde
převodem: a) 80% obchodního podílu ve výši vkladu 160 000,- Kč společníka společnosti, p. Ivana
NOVOTNÉHO; b) 10% obchodního podílu ve výši vkladu 20 000,- Kč společníka společnosti, p.
Michala MARTIŠE; c) 10% obchodního podílu ve výši vkladu 20 000,- Kč společníka, p. Luďka
SVOBODY, na společnost ModernTV Group s.r.o., IČ: 178 27 531, se sídlem Moskalykova 185/1,
Sadová, 612 00 Brno, čímž se jmenovaná společnost stane jediným společníkem společnosti
sledovanitv.cz s.r.o., vlastnícím 100% podíl ve společnosti, který odpovídá vkladu do základního
kapitálu společnosti ve výši 200 000,- Kč, dle oznámení ze dne 7. března 2023, RRTV/3071/2023-
vra.
– Rada registruje provozovateli, společnosti SychrovNET s.r.o., IČ: 268 27 921, se sídlem Bratří
Hlaviců 89, 755 01 Vsetín, dle § 29 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností
uváděných v přihlášce k registraci, č.j.: sve/1688/2010, sp. zn.: 2010/458/sve/Syn, ze dne
25. května 2010, a to změnu seznamu společníků, ke které dojde převodem: a) 50% obchodního
podílu ve výši vkladu 100 000,- Kč společníka společnosti, p. Ivana NOVOTNÉHO; b) 50%
obchodního podílu ve výši vkladu 100 000,- Kč společníka společnosti, p. Michala MARTIŠE, na
společnost netprovás s.r.o., IČ: 172 97 729, se sídlem Moskalykova 185/1, Sadová, 612 00 Brno,
čímž se jmenovaná společnost stane jediným společníkem společnosti SychrovNET s.r.o.,
vlastnícím 100% podíl ve společnosti, který odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve
výši 200 000,- Kč, dle oznámení ze dne 7. března 2023, RRTV/3072/2023-vra. – Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele goNET s.r.o., IČ 25 224 905, se sídlem Úprkova 1/25, Ostrava, 702 00, o změně
ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů č.j. RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.:
2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna 2016, spočívající v rozšíření programové nabídky o televizní
programy NASA TV a NASA TV UHD, v rozsahu podání č.j. RRTV/11223/2022 a
RRTV/13836/2022-vra.
– Rada odmítá v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 a § 28 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. žádost
provozovatele goNET s.r.o., IČ 25 224 905, se sídlem Úprkova 1/25, Ostrava, 702 00, o souhlas
se změnou skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. RRTV/1053/2016-zem, spis. zn.:
2016/158/zem/goN, ze dne 5. dubna 2016, spočívající v rozšíření programové nabídky dle § 29
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. o program Viva Russia, neboť provozovatel neodstranil
vady podání ve stanovené lhůtě.
– Rada se seznámila s žádostí provozovatele ANTIK Telecom CZ s.r.o., IČ 248 23 341, se sídlem
Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, ze dne 3. března 2023, č.j. RRTV/2788/2023-vra, o
prodloužení lhůty pro odstranění vad oznámení změny skutečností uváděných v přihlášce k
registraci č.j. sve/899/2013, spis. zn.: 2013/21/sve/Tan, ze dne 19. února 2013, spočívající ve
změně programové nabídky v rozsahu podání doručeného dne 20. ledna 2023 pod č.j.
RRTV/1082/2023-vra ve znění doplnění ze dne 28. února 2023, č.j. RRTV/2694/2023-vra.
– Rada v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., prodlužuje provozovateli
ANTIK Telecom CZ s.r.o., IČ 248 23 341, se sídlem Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim,
lhůtu pro odstranění vad oznámení o změně skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j.
sve/899/2013, spis. zn.: 2013/21/sve/Tan, ze dne 19. února 2013, doručeného dne 20. ledna 2023
pod č.j. RRTV/1082/2023-vra, a to o 30 dní ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty, v
rozsahu dle žádosti ze dne 3. března 2023 pod č.j. RRTV/2788/2023-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele Stavební bytové družstvo občanů v Ledči nad Sázavou, IČ 000 44 016, se sídlem
Zdeňka Fibicha 678, Ledeč nad Sázavou, 584 01, o změně ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci č.j. Rg/66/96-1.10.96 ze dne 27. srpna 1996, spočívající ve změně
programové nabídky v rozsahu podání č.j. RRTV/1440/2023-vra doručeném dne 31. ledna 2023,
ve znění upřesnění ze dne 25. února a 6. března 2023, č.j. RRTV/2606/2023-vra a č.j.
RRTV/3028/2023-vra.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele TV CABLE s.r.o., IČ 278 28 905, se sídlem Olomouc, 8. května 498/35, PSČ 779 00,
o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. zem/3573/08, spis. zn.:
2008/786/zem/TVC ze dne 29. července 2008, spočívající ve změně programové nabídky v
rozsahu podání č.j. RRTV/2763/2023-vra doručeném dne 2. března 2023.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele PODA a.s., IČ 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sve/4630/07, spis. zn.:
2007/159/sve/POD, ze dne 27. dubna 2007, spočívající ve změně programové nabídky v rozsahu
podání č.j. RRTV/1271/2023-vra doručeném dne 27. ledna 2023, ve znění doplnění a upřesnění
ze dne 7. a 9. března 2023, č.j. RRTV/3032/2023-vra a č.j. RRTV/3135/2023-vra.
– Rada se seznámila s šesti čestnými prohlášeními provozovatelů televizního vysílání, jimiž
prokazují, že se na ně vztahuje pravomoc České republiky na základě některého z kritérií podle
§ 3 odst. 2 až 4 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s oznámením společnosti ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o.,
IČ: 289 70 438, doručeným dne 1. března 2023 pod č.j. RRTV/2721/2023-vra, spočívajícím voznámení zahájení vysílání programu MTV Italy (sp. zn. RRTV/2023/103/zil), šířeného
prostřednictvím družic, ke dni 4. března 2023.
– Rada se seznámila s oznámením společnosti AMC Networks Central Europe, s.r.o., IČ:
271 12 501, doručeným dne 2. března 2023 pod č.j. RRTV/2769/2023-vra, spočívajícím v
oznámení zahájení vysílání programu SPEKTRUM HOME (sp. zn. RRTV/2023/10/bro), šířeného
prostřednictvím vysílačů, ke dni 1. března 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima spol. s r.o. IČ: 481 15 908,
doručeným dne 9. března 2023 pod č.j. RRTV/3136/2023-vra, spočívajícím v oznámení, že dne
8. března 2023 od 6:00 hodin do 15:00 hodin došlo k výluce na vysílači šířící programy Prima,
Prima+1, Prima COOL, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima KRIMI, Prima STAR, Prima
SHOW a CNN Prima News z důvodu plánované údržby a kontroly.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období od 23. února 2023 do 9. března 2023 (celkem 11 podání): Kaufland Česká republika v.o.s.
(zadavatel obchodního sdělení) – reklama Kaufland 25 let; Česká televize / ČT1 – 168 hodin, téma
Ve službách Putina, 16. října 2022 od 21:20 hodin; Česká televize / ČT24 – Interview ČT24,
6. března 2023 od 18:28 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – reality show Výměna manželek; TV Nova
s.r.o. / NOVA – Výměna manželek, 1. března 2023 od 20:20 hodin; BARVY A LAKY TELURIA,
s.r.o. (zadavatel obchodního sdělení) – označení sponzora pořadu Remal s účinkujícím Zdeňkem
Godlou; TV Nova s.r.o. / NOVA – reklamy v přerušení pořadu Bohemian Rhapsody, 25. února 2023
od 20:20 hodin; Česká televize / různé programy – používání označení Česko, Čechy a český ve
vztahu k celé republice, středočeského dialektu a obecného jazyka namísto spisovného jazyka;
Česká televize / ČT1 – Kalendárium, 26. února 2023 od 9:45 hodin; Česká televize / ČT1 a ČT24 –
vysílání informací o protiválečných protestech; Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize
Barrandov, BARRANDOV KRIMI, KINO BARRANDOV – vysílání pořadů se skrytými nebo
otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením; Česká televize / ČT1 a ČT24 – náměty pro
cyklický pořad Otázky Václava Moravce.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu JOJ Family provozovatele Magical
roof s. r. o. ze dne 14. února 2023 v úseku 12:00 – 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, na porušení ustanovení
§ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. listopadu 2022 v
čase 15:32 hodin na programu Nova Action (mutace 1), dne 26. listopadu v čase 13:38 hodin na
programu Nova Action (mutace 2), dne 23. listopadu 2022 v čase 17:17 hodin na programu NOVA
(mutace 3) a dne 30. listopadu 2022 v čase 17:17 hodin na programu NOVA (mutace 4) odvysílal
reklamní spoty s motivem HOT PEPPERS Prague, které byly obchodními sděleními týkajícími se
erotických služeb (propagace nočního striptýzového klubu Hot Peppers se sídlem v Praze; zvuková
složka: „Místo, kde se vaše sny stanou skutečností. Hotpeppers Prague.“; „Noc, na kterou
nezapomeneš. Hotpeppers Prague.“), čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající
se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na
podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv o prodeji a propagaci výrobku Dr. Ming čaj, který
byl součástí televizního vysílání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Seznam.cz TV, IČ 06387233, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, na porušení ustanovení § 49
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. listopadu 2022 v čase
21:50 hodin na programu Seznam.cz TV odvysílal reklamní spot s motivem „Růžový slon“, který
byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci internetového obchodu s erotickým zbožím
www.ruzovyslon.cz, respektive propagaci konkrétních erotických výrobků (tlakový a silikonový
vibrátor), za doprovodu komentáře „Růžové vánoce. Čas lásky, klidu a taky dárků. Máte radši ty
měkké nebo tvrdé? Všechny typy vánočních dárků letos přináší růžový slon. A pozor, s kódem
vánoce patnáct získáte patnáctiprocentní slevu na třicet nejoblíbenějších erotických pomůcek
letošních vánoc. Zapomeňte na ježíška, protože vánoce veselé pro všechny dospělé přináší růžový
slon.“, čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických
výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti
nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.),
rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5,
Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
základní programové specifikace a licenčních podmínek programu BARRANDOV KRIMI (licence
sp. zn./ldent.: 2015/108/FIA/Bar, č.j.: RRTV/821/2015-FIA a licence sp. zn./ldent.:
2015/109/FIA/Bar, č.j.: RRTV/823/2015-FIA), kdy dle základní programové specifikace má být
BARRANDOV KRIMI programem se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně
americké provenience pro různé věkové skupiny diváků a kdy dle licenčních podmínek má být
hlavní celodenní program BARRANDOV KRIMI sestaven z animovaných pořadů se zaměřením na
předškolní děti, pořadů pro děti školního věku a pořadů zaměřených na dospívající mládež nebo
rodinné pořady (v odpoledních hodinách); v podvečerních hodinách má program vysílat
dokumentární pořady (přírodopisné, světové, kulinářství, medicínské, cestopisné, historické,
skutečné šokující příběhy, sportovní, mysteriózní, kriminální a katastrofické pořady) a večerní
program má pak obsahovat dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience (televizní
seriály a filmy) a zpravodajské a publicistické pořady; přičemž tohoto porušení se provozovatel
mohl dopustit ve vysílání programu BARRANDOV KRIMI minimálně v týdnu od 13. do 19. února
2023, kde zcela absentovaly jakékoli pořady pro děti a kde až na jedinou výjimku nebyly vysílány
žádné dokumenty převážně americké provenience, žádné zpravodajské pořady ani publicistika.
Dramatická tvorba pak byla tvořena jedním jediným komediálním seriálem.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a
f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm.
a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala dne 21. března
2023 toto usnesení: Rada zastavuje se zpracovatelem obchodního sdělení, společností J&D
Investment s.r.o., IČ DPH SK2121513900, se sídlem Hrachová 2376/20 821 05 Bratislava –
mestská časť Ružinov, Slovenská republika, řízení o přestupku pro možné porušení ustanovení
§ 5n odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohl dopustit zpracováním reklamy, respektive
teleshoppingu s motivem „JDSpecial – ponožky a rukavice Celliant“, který byl premiérově odvysílán
dne 24. února 2022 v čase 9:18 hodin na programu Televize Barrandov, neboť skutek, o němž se
vede řízení, není přestupkem.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Liberecká TV s.r.o., IČ 02168987,
sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, z jakého důvodu v rámci zpravodajského
pořadu Města a obce Libereckého kraje, odvysílaného v premiéře dne 12. září 2022 v 17:44 hodin na programu rtm plus Liberecko, nezprostředkoval divákům v souvislosti s informováním o
plánovaných investičních akcích (výstavba obecního centra) v obci Jeřmanice argumenty politické
opozice, která odmítala řešení navržená vedením obce, a dále, z jakého důvodu předmětné vydání
pořadu zařadil mezi předvolební speciály vysílané v období před volbami do obecních
zastupitelstev, přestože v pořadu nepředstavil všechny politické subjekty kandidující do
zastupitelstva obce Jeřmanice tak, aby si diváci měli možnost vytvořit vlastní nezávislý názor na
nabídku kandidátních listin v Jeřmanicích, což mohlo vést k narušení svobodné politické soutěže
v předvolebním období.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Liberecká TV
s.r.o., IČ 02168987, sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, na porušení
ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním zpravodajského
pořadu Města a obce Libereckého kraje – Předvolební speciál z Jeřmanic dne 12. září 2022 v 17:44
hodin na programu rtm plus Liberecko, v jehož rámci nezprostředkoval divákům neutrálně
prezentované medailonky jednotlivých kandidujících subjektů, jako tomu bylo u ostatních
zpravodajských předvolebních speciálů, ale namísto nich přinesl tři reportáže o investičních
projektech v Jeřmanicích, přičemž realizaci těchto projektů rámoval jako příklad úspěchů
stávajícího vedení obce, resp. starostky Jeřmanic Heleny Fiebigerové (Pro Jeřmanice); a ve kterém
současně nezprostředkoval divákům žádné argumenty politické opozice, případně ani on sám
nepřevzal roli kvalifikovaného oponenta. Uvedeným jednáním se tak provozovatel dopustil
porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno
zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých
skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském
životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Liberecká TV s.r.o., IČ 02168987,
sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, kdo je zadavatelem reklamy propagující
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, zařazované pravidelně do vysílání programových smyček
programu rtm plus Liberecko v období od 10. září do 23. září 2022 (např. dne 10. září 2022 v 17:21
hodin), a dále, zda při zařazování reklamy do vysílání zohlednil skutečnost, že v reklamě, vysílané
v období před volbami do obecních zastupitelstev, vystupoval ředitel Městského divadla Jablonec
nad Nisou, který byl zároveň lídrem kandidátky uskupení Pro Jablonec, které se ucházelo o místa
v zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Liberecká TV
s.r.o., IČ 02168987, sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, PSČ 460 07, na porušení
ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reklamy,
jejímž zadavatelem je Městské divadlo Jablonec nad Nisou, zařazované pravidelně do vysílání
programových smyček programu rtm plus Liberecko před volbami do obecních zastupitelstev
(např. dne 10. září 2022 v 17:21 hodin), ve které vystupoval ředitel Městského divadla Jablonec
nad Nisou, jenž byl zároveň lídrem kandidátky uskupení Pro Jablonec, které se ucházelo o místa
v zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou. Pavel Žur v reklamě vystupuje ve výhradně pozitivním
kontextu jakožto ředitel divadla, které dle jeho slov nabízí „to nejlepší“ na současné divadelní
scéně, přičemž součástí vizuálního zpracování reklamy je i jeho jméno, které se tak dostane do
povědomí i těch diváků, kteří jej neznají. Předmětné obchodní sdělení tak mohlo Pavlu Žurovi,
jakožto lídrovi kandidátky Pro Jablonec, přinést nezaslouženou konkurenční výhodu ve volbách do
zastupitelstva města Jablonce nad Nisou a zařazení reklamy do vysílání tak mohlo být příčinou narušení svobodné politické soutěže. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání NOEL, s.r.o., IČ: 48908991,
sídlem: Na Pískách 3275/3, Hodonín, PSČ 695 01, a sice: 1) z jakého důvodu se ve vysílání
programu Infokanál Žeravice dne 12. září 2022 opakovaly pouhé dva slidy o celkové délce 32
vteřin, přičemž délka bloku má být dle podmínek licence od 3 do 180 minut, 2) z jakého důvodu
bylo dne 12. září 2022 vysílání Infokanálu Starovice doprovázeno vysíláním rozhlasového
programu Radio Čas, vysílání Infokanálu Žeravice doprovázeno vysíláním rozhlasového programu
RÁDIO IMPULS a vysílání Infokanálů Domanín, Ježov, Milotice, Moutnice, Ostrovačice, Rohatec,
Syrovín, Těmice a Velké Němčice neobsahovalo žádný zvukový doprovod, když dle podmínek
licence má být zvukovým doprovodem originální zvuk související s pořízeným záznamem anebo
počítačová neautorská hudba, 3) jakým způsobem probíhá vysílání Infokanálů Ostrožská Lhota 2,
Šitbořice 2 a Těmice u Hodonína 2, když licenční podmínky k programu Infokanál uvádějí, že
časový rozsah vysílání je 24 hodin denně, přičemž vysílání je tvořeno programovou smyčkou s
aktualizací minimálně jednou týdně, ale provozovatel v korespondenci doprovázející poskytnutí
záznamů uvedl, že tyto kanály slouží pro přenos společenských či sportovních akcí a v
požadovaném období tedy „nebyly využity“, 4) z jakého důvodu provozovatel v období 10. až 23.
září 2022 nevysílal programy Infokanál Ostrožská Lhota, Infokanál Ratíškovice a Infokanál
Šitbořice a proč případné technické překážky neoznámil Radě dle § 32 odst. 1 písm. p) zákona
č. 231/2001 Sb., 5) z jakého důvodu nebylo dne 12. září 2022 na Infokanálech Domanín, Těmice,
Ježov, Moutnice a Velké Němčice uvedeno konstantní označení (logo) programu.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, sídlem: Na Pískách
3275/3, Hodonín, PSČ 695 01, na uložené upozornění na porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. září 2022 v rámci videotextových
smyček programu Infokanál prezentoval sdělení, která měla rysy reklamy, ale nebyla jako reklama
označena, respektive oddělena od ostatních částí vysílání (sdělení propagující restauraci Nebe u
čerta v Krumvíři na Infokanálu Moutnice, prodejnu Elektro KVART Bzenec na Infokanálu Těmice,
čištění a revize plynových spotřebičů Vojtíšek, stříhání psů Hunčová, Stolařství Ševčík, firmu
AHORN a pálenici Sudoměřice na Infokanálu Rohatec, a NOEL green energy na Infokanálech
Ježov, Milotice, Rohatec, Těmice a Syrovín).
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Televize Přerov s.r.o. na upozornění na porušení
zákona, kterého se dopustil tím, že ve vysílání dne 20. září 2022 nebylo v programu Televize
Přerov přítomno označení programu (logo) například v časech 16:00-16:26, 18:00-18:26 a 19:00-
20:25 hodin.
– Rada se seznámila se zprávou o kontrole televizního vysílání prostřednictvím screeningu za
prosinec 2022, která pokrývá úseky programů NOVA Action ve dnech 4. 12. 2022 (14:00-24:00),
9. 12. 2022 (14:00-24:00), 13. 12. 2022 (08:30- 24:00), 14. 12. 2022 (00:00-00:50), 18. 12. 2022
(08.00-24:00), NOVA dne 17. 12. 2022 (08:00-24:00), ČT sport 7. 12. 2022 (08:00-24:00) a 10. 12.
2022 (08:00-24:00).
– Rada se seznámila se screeningem záznamu vysílání programu ČT Sport provozovatele Česká
televize, a to ze dnů 30. listopadu 2022, 15:00 – 23:00 hodin; 5. prosince, 19:00 – 23:00 hodin;
6. prosince, 19:00 – 23:00 hodin; 9. prosince, 15:00 – 19:00 hodin; 10. prosince 2022, 19:00 – 23:00
hodin; 13. prosince 2022, 17:00 – 23:00 hodin; 14. prosince 2022, 12:00 – 24:00 hodin; 17. prosince
2022, 12:00 – 24:00 hodin a 18. prosince 2022, 12:00 – 24:00 hodin. Bylo zjištěno, že sledovaný
úsek byl vysílán v souladu se zákony č. 231/2001 Sb. a 40/1995 Sb.
– Rada se seznámila se screeningem záznamu vysílání programu Nova Action provozovatele TV
Nova s.r.o., a to zde dnů 23. listopadu 2022, 16:00 – 24:00 hodin; 24. listopadu 2022, 16:00 – 24:00
hodin; 25. listopadu 2022, 16:00 – 23:00 hodin; 28. listopadu 2022, 12:00 – 24:00 hodin; 29.
listopadu 2022, 10:00 – 24:00 hodin; 30. listopadu 2022, 12:00 – 24:00 hodin; 2. prosince 2022, 19:00 – 23:00 hodin; 5. prosince 2022, 10:00 – 24:00 hodin a 10. prosince 2022, 12:00 – 24:00
hodin. Bylo zjištěno, že sledovaný úsek byl vysílán v souladu se zákony č. 231/2001 Sb. a 40/1995
Sb.
– Rada se seznámila s návrhy postupu při tvorbě Akčních a Zaváděcích plánů zpřístupňování
vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením.
– Rada schvaluje Doporučení provozovatelům ke zpracování Akčních a Zaváděcích plánů
zpřístupňování vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 616 46 786, doručeného Radě dne 28. února 2023, toto
potvrzení: Poskytovatel HBO Europe s.r.o., IČ 616 46 786, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha
1, PSČ 170 00, byl dne 21. března 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
poskytována ode dne 6. března 2023 pod názvem HBO, přístupná ve Francii prostřednictvím
distributorových webových stránek (při spuštění služby na www.amazon.fl) nebo prostřednictvím
jeho aplikace.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Film Europe s.r.o. IČO: 28 92 29 21,
V Jámě 1, 110 00 Praha 1, ve věci poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání
umístěné na internetové adrese https://edisonline.cz/o-edisonline.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti sledovanitv.cz s.r.o., IČ: 01607910
U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno, ve věci poskytování audiovizuální mediální služby
na vyžádání umístěné na internetové adrese https://edisonline.cz/o-edisonline.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele sledovanitv.cz s.r.o., U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno, doručeného
Radě dne 27. ledna 2023, toto potvrzení: Poskytovatel sledovanitv.cz s.r.o., U vodárny 3032/2a,
Královo Pole, 61600 Brno, byl dne 21. března 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
poskytována na internetové adrese https://edisonline.cz/o-edisonline.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti Fibonacci Production
s.r.o. z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7
odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele společnosti Smith Production s. r. o.
z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s analýzou služby SkyShowtime poskytované společností SkyShowtime
Limited.

OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za leden a únor roku
2023.
– Rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2022.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.

V Praze dne 23. 3. 20223
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET