Tisková zpráva z 11. zasedání Rady, konaného dne 18. 7. 2023
Publikováno 22.07.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 11. zasedání
projednala 62 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala osm
upozornění na porušení zákona.


Na 11. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení v řízeních o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů
Litomyšl 89,3 MHz / 200 W, Mariánské Lázně město 90,5 MHz / 200 W, Mělník město 1 106,3 MHz
/ 100 W, Rychnov nad Kněžnou město 90,1 MHz / 50 W, Slavíč 97,3 MHz / 200 W, Sokolov II 87,6
MHz / 100 W a Turnov 2 100,9 MHz / 200 W a soubory technických parametrů Brno město 1 102,4
MHz / 100 W, Jihlava Hosov 106,7 MHz / 200 W, Karlovy Vary I 93,4 MHz / 200 W, Plzeň centrum
94,5 MHz / 200 W, Ústí nad Labem I 107,6 MHz / 50 W a Zlín Jižní Svahy 87,9 MHz / 100 W.
Rada na svém 11. zasedání udělila společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.
celkem 3 licence, a to licenci k provozování programu Comedy Central Italy, šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, licenci k provozování programu Comedy Central
+ 1, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a licenci k provozování programu
Comedy Central France, šířeného prostřednictvím družice. Rada dále udělila dvě licence
společnosti TV Nova s.r.o., a to licenci k provozování programu Nova Cinema, šířeného
prostřednictvím vysílačů, a licenci k provozování programu Nova Action, šířeného prostřednictvím
vysílačů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Litomyšl 89,3 MHz / 200 W;
Mariánské Lázně město 90,5 MHz / 200 W; Mělník město 1 106,3 MHz / 100 W; Rychnov nad
Kněžnou město 90,1 MHz / 50 W; Slavíč 97,3 MHz / 200 W; Sokolov II 87,6 MHz / 100 W; Turnov
2 100,9 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované
účastníkem licenčního řízení.
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 16 36 27 / 49 11 28; Jihlava Hosov 106,7 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 15 32 28 / 49 23 19; Karlovy Vary I 93,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 28 /
50 14 34; Plzeň centrum 94,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 46; Ústí nad
Labem I 107,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 02 11 / 50 40 30; Zlín Jižní Svahy 87,9 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 17 40 11 / 49 14 13 projednala se žadatelem otázky týkající se
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Brno 91,0 MHz / 500 W na Brno Nebovid 91,0 MHz / 500 W, žadatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
program Radio Beat (licence č.j. Ru/138/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS
(licence č.j.: Ru/118/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Přimda 91,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady,
120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j.:
Ru/118/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
v přidělení kmitočtu Přimda 91,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:12 40 41 / 49 40 24.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ:
15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EVROPA 2 – Morava (licence
č.j.: Ru/31/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající v přidělení kmitočtů Boskovice Habří 105,8 MHz / 200 W, Svitavy město 95,8 MHz /
100 W, Hranice 2 88,3 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli EVROPA 2,
spol. s r. o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů, programu EVROPA 2 – Morava (licence č.j.: Ru/31/99), a to o změně územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Boskovice Habří 105,8
MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 38 01/ 49 29 51 a Svitavy město 95,8 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 16 28 55 / 49 45 30.
– Rada zamítá žádost provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova
4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu EVROPA 2 – Morava (licence č.j.: Ru/31/99), a to o změně
územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Hranice 2 88,3 MHz / 100 W. Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by
došlo přidělením souboru technických parametrů Hranice 2 88,3 MHz / 100 W jako změnu, se
kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož
by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci.
– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
– Rada se seznámila s analýzou programu SIGNÁL RÁDIO PRAHA, provozovatele RADIO
UNITED BROADCASTING s.r.o., z pondělí 22.5. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program COUNTRY RADIO; Hradec Králové 95,7 MHz) dne 26. dubna
2023, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9 MHz) dne 26. dubna 2023,
JOE MEDIA s.r.o. (program HEY Radio; České Budějovice 91,6 MHz) dne 26. dubna 2023, Rádio
Pálava s.r.o. (program RÁDIO JIH; Brno 105,1 MHz) dne 5. dubna 2023, MEDIA BOHEMIA a.s.
(program Hitrádio Contact; Liberec 100,6 MHz) dne 5. dubna 2023 a 4S PRODUCTION a.s.
(program EXPRES FM; Praha 90,3 MHz) dne 5. dubna 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 9. června 2023 pod č.j. RRTV/6919/2023-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc květen 2023. Rada se seznámila s oznámením
provozovatele Josef Týc, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 28. června 2023 pod č.j. RRTV/7807/2023-vra,

spočívajícím v informaci o zahájení vysílání programu RÁDIO OTAVA, na
vysílači Příbram 97,3 MHz. (27.6. 2023).
– Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 77/2021-76 ze dne
16. června 2023, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti Radiospol s.r.o. proti
rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 17 A 123/2020-83 ze dne 1. února 2021, kterým byla
zamítnuta žaloba společnosti Radiospol s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2014/242/zab, č.j.
RRTV/13924/2020-str ze dne 11. srpna 2020, kterým Rada udělila společnosti Rádio Pálava s.r.o.
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických
parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8
MHz / 100 W pro program Rádio Jih Cimbálka a zamítla žádost společnosti Radiospol s.r.o.
– Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/7183/2023-vra na údajné zhoršení kvality pořadu
Názory a argumenty vysílaného na programu ČRo Plus. Rada se seznámila se stížností č. j.
RRTV/7182/2023-vra na to, že program Hitrádio City odvysílal dne 17. června 2023 píseň
obsahující vulgarismy.
– Rada rozhodla ve věci podání č. j. RRTV/7183/2023-vra ze dne 19. června 2023 o postoupení
podání Radě Českého rozhlasu jakožto příslušnému orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na
kontrolu tvorby a šíření programů Českého rozhlasu.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438,
se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení
(název) programu: Comedy Central Italy; základní programová specifikace: zábavní televizní
program zaměřený na americké komediální pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně;
územní rozsah vysílání: Itálie; hlavní jazyk vysílání: italština; v rozsahu dle žádosti doručené dne
22. června 2023 pod č.j. RRTV/7272/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438,
se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení
(název) programu: Comedy Central + 1; základní programová specifikace: zábavní televizní
program zaměřený na americké komediální pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně;
územní rozsah vysílání: Itálie; hlavní jazyk vysílání: italština; v rozsahu dle žádosti doručené dne
22. června 2023 pod č.j. RRTV/7288/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438,
se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu:
Comedy Central France; základní programová specifikace: zábavní televizní program zaměřený
na americké komediální pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání:
Francie, Mauricius, Monako, Nová Kaledonie, Švýcarsko; hlavní jazyk vysílání: francouzština; v
rozsahu dle žádosti doručené dne 28. června 2023 pod č.j. RRTV/7272/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Nova Cinema; základní
programová specifikace: „Jedná se o filmový a seriálový program specializující se zejména na
dramatickou tvorbu americké provenience. V programu budou většinově zastoupeny

kinematografické filmy, televizní filmy a televizní seriály.“; časový rozsah vysílání: 21 až 24 hodin
denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle
žádosti doručené 4. července 2023 pod č.j. RRTV/8056/2023-vra ve smyslu jejího doplnění
doručeného dne 13. července 2023 pod č.j. RRTV/8190/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Nova Action; základní
programová specifikace: „Program bude tematicky zaměřen převážně na sport, dramatickou tvorbu
a dokumentární tvorbu především americké provenience, a to akčního, kriminálního a sci-fi žánru.“;
časový rozsah vysílání: 21 až 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní
jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené 4. července 2023 pod č.j.
RRTV/8057/2023-vra ve smyslu jejího doplnění doručeného dne 13. července 2023 pod č.j.
RRTV/8189/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
čj. Ru/55/04/805, ze dne 23. března 2004, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek programu Minimax, dle žádosti ze dne 27. června 2023,
čj. RRTV/7794/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
čj. FIA/3359/2012, ze dne 18. září 2012, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající ve změně licenčních podmínek programu AMC CHANNEL, dle žádosti ze dne
27. června 2023, čj. RRTV/7796/2023-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti HBO Europe s. r. o., IČ: 614 66 786, se sídlem
Jankovcova 1037/49 Praha 7, 170 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci, čj. RRTV/15513/2020-fia, sp.zn. RRTV/2020/750/fia, ze dne 18. listopadu 2020, podle § 21
odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z
Boomerang Nordic na Cartoonito Nordic, dle žádosti ze dne 29. června 2023, č. j.:
RRTV/7897/2023-vra.
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli
O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s
přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na
základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července
2018, a to do 31. srpna 2023 s následným obnovením vysílání dne 1. září 2023, v rozsahu dle
žádosti doručené dne 18. května 2023 pod č.j. RRTV/5880/2023-vra.
– Správní řízení ve věci žádosti provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 00, o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání programu Orange 3 šířeného
prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.:
RRTV/2018/543/zem ze dne 17. července 2018, zahájené dne 18. května 2023 doručením podání
č.j. RRTV/5880/2023-vra, spočívající ve změně názvu podle § 21 odst. 1 písm. a) na O2 Sport7 a
zúžení územního rozsahu podle § 21 odst. 1 písm. c) o Slovensko, podle zákona č. 231/2001 Sb.,
se zastavuje, neboť účastník řízení, neuhradil ve stanovené lhůtě správní poplatek ve výši 20 000,-
Kč podle položky 67 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, za změnu údajů uvedených v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního
vysílání dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli
O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s
5
přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na
základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července
2018, a to do 31. srpna 2023 s následným obnovením vysílání dne 1. září 2023, v rozsahu dle
žádosti doručené dne 18. května 2023 pod č.j. RRTV/6098/2023-hou.
– Správní řízení ve věci žádosti provozovatele O2 TV s.r.o., IČ 03998380, se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 00, o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání programu Orange 4 šířeného
prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.:
RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, zahájené dne 18. května 2023 doručením podání
č.j. RRTV/6098/2023-hou, spočívající ve změně názvu podle § 21 odst. 1 písm. a) na O2 Sport8 a
zúžení územního rozsahu podle § 21 odst. 1 písm. c) o Slovensko, podle zákona č. 231/2001 Sb.,
se zastavuje, neboť účastník řízení, neuhradil ve stanovené lhůtě správní poplatek ve výši 20 000,-
Kč podle položky 67 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, za změnu údajů uvedených v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního
vysílání dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1 -3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele DBM Media Group s.r.o., IČ: 14199815, se sídlem
Rybná 716/21, 110 00 Praha 10, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001
Sb., neboť Radě neoznámil zahájení vysílání programu Oki-TV na základě rozhodnutí o udělení
licence č.j. RRTV/6700/2022-zem, sp. zn. RRTV/2022/425/zem ze dne 7. června 2022, a to
nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode
dne doručení tohoto upozornění.
– Rada zahajuje s provozovatelem TV Star, z.s., IČ: 11798408 se sídlem Útulná 1519/5, 100 00
Praha 10, správní řízení o odnětí licence č.j. RRTV/3928/2022 – smu, sp. zn RRTV/2021/871/hou
ze dne 8. března 2022 k provozování televizního programu TV Star, šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve lhůtě
nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nezahájil vysílání.
– Rada zahajuje s provozovatelem Roma TV, z.s., IČ: 11769611, se sídlem Útulná 1519/5, 100 00
Praha 10, správní řízení o odnětí licence č.j. RRTV/3927/2022 – smu, sp. zn. RRTV/2021/872/hou
ze dne 8. března 2022 k provozování televizního programu Roma TV, šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve lhůtě
nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nezahájil vysílání.
– Rada v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., odmítá žádost společnosti
SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 – Těšnov 1/1059, PSČ 11000, o udělení licence
k provozování televizního vysílání programu SPORT 5 šířenému prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů ze dne 26. dubna 2019, č.j. RRTV/5625/2019-vra, neboť žadatel SPORT 5
a.s. neodstranil nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě do 26. června 2023.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) bere na vědomí, že provozovateli
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré
Město, 110 00 Praha 1, zaniká ke dni 30. června 2023 na základě podání č.j. RRTV/7309/2023-
vra, doručeného Radě dne 22. června 2023, licence k provozování televizního vysílání programu
Nickelodeon Ukraine Pluto TV, šířeného prostřednictvím družice dle licence sp.zn.
RRTV/2017/133/fia k, č.j. RRTV/4111/2017-fia ze dne 13. března 2012. O této skutečnosti vydává
Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501,
se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zanikne dle § 24, písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu MINIMAX CHANNEL
SLOVENIA, ze dne 25. srpna 2015, č.j.: RRTV/3042/2015-FIA, sp. zn.: 2015/666/FIA/AMC, a to s
účinností ke dni účinnosti rozhodnutí o udělení souhlasu

(na základě samostatné současně podávané žádosti, č.j.: RRTV/7794/2023-vra, ze dne 27. června 2023 o daný souhlas), podle § 21
odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
programu Minimax, č.j.: Ru/55/04/805, sp. zn.: Ru/55/04, ze dne 23. března 2004 (rozhodnutí
datováno dnem 7. dubna 2004), spočívajícího v rozšíření výčtu států, na jejichž území bude
vysílání zcela nebo převážně směrováno o území Slovinska, dle oznámení ze dne 27. června 2023,
č.j.: RRTV/7793/2023-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.,
vydává osvědčení.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 271 12 501,
se sídlem Praha 8 – Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zanikne dle § 24, písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu AMC CHANNEL BULGARIA,
ze dne 2. června 2015, č.j.: RRTV/2110/2015-FIA, sp. zn.: 2015/450/FIA/AMC, a to s účinností ke
dni účinnosti rozhodnutí o udělení souhlasu (na základě samostatné současně podávané žádosti,
č.j.: RRTV/7796/2023-vra, ze dne 27. června 2023 o daný souhlas), podle § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k programu AMC
CHANNEL, č.j.: FIA/3359/2012, sp. zn.: 2012/672/FIA/Che ze dne 18. záři 2012, spočívajícího v
rozšíření výčtu států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směrováno o území
Bulharska, dle oznámení ze dne 27. června 2023, č.j.: RRTV/7795/2023-vra. O této skutečnosti
Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
– Rada se podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, se sídlem: Stavební 992/1, Poruba, 708 00
Ostrava, doručeným dne 23. června 2023 pod č.j. RRTV/7702/2023 -vra, o ukončení regionálního
zemského digitálního televizního vysílání programu Info TV, šířeného prostřednictvím vysílačů na
základě rozhodnutí o udělení licence sp. zn. RRTV/2017/1084/zem, č.j. RRTV/5238/2018-zem ze
dne 21. ledna 2018, a to ke dni 30. června 2023.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ: 26852683, se sídlem: Stavební
992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, zanikla dne 30. června 2023 podle ustanovení § 24 písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. RRTV/2017/1084/zem, č.j. RRTV/5238/2018-zem ze dne 21. ledna
2018, k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu Info TV,
šířeného prostřednictvím vysílačů, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 23. června 2023,
č.j. RRTV/7702/203-vra. O této skutečnosti Rada vydá osvědčení podle § 154 a násl., zákona
č. 500/2004 Sb.
– Rada konstatuje, že provozovateli Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 882, se sídlem U Bečvy
2883/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, zanikla dne 27. prosince 2022 podle § 24, písm. a) zákona
č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Televize Přerov, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j.: zem/4440/2010, sp. zn.:
2010/1276/zem/BEZ, ze dne 21. prosince 2010. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle
§ 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 15. do 21. června 2023: Barrandov Televizní Studio
a.s. / BARRANDOV KRIMI – Intim Night; Česká televize / nespecifikovaný program – neodbornost
vysílání; TV Nova s.r.o. / Nova – závadné reklamy a upoutávky; Česká televize / ČT 24 – rozhovor
s Radkem Vondráčkem; Česká televize / nespecifikovaný program – dezinformace na ČT; HIT
DIRECT, s.r.o. / Nova Gold – Dr.Ming Tea a TummyTuck; FTV Prima, spol. s r.o. / cnn.iprima.cz –
urážka Slováků; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události – incident u soudu.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb., jelikož dne 16. června 2023

neoznačil pořad Intim Night vysílaný od 23:20 hodin na programu Barrandov Krimi grafickým znakem „18+“
určujícím potenciální závadnost jeho obsahu pro nezletilé osoby. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 23. června 2023 do 6. července 2023 (celkem 13
podání): Stanice O, a.s. / Óčko – Reklama (Dámské vložky Always), 22. 6. 2023 od 14:13:04 do
14:13:34 hodin, vhodnost vysílání; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima Max a Barrandov Televizní Studio
a.s. / Televize Barrandov a Česká televize / ČT1 a AMC Networks Central Europe s.r.o. / Film+ a
Československá filmová společnost, s.r.o. / CS Film, různé pořady, vulgarismy; Česká televize /
ČT Sport – J&T Banka Ostrava Beach Pro, 2. 6. 2023 od 18:09 hodin, propagace produktu; FTV
Prima, spol. s r.o. / Prima – ZOO, 6. 6. 2023 od 20:20 hodin a 8. 6. 2023 od 20:21 hodin, propagace
produktu; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Prima Česko, 4. 6. 2023 od 8:27 hodin,
propagace produktu a FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Prima Svět, 25. 6. 2023 od 9:25
hodin a 1. 7. 2023 od 9:28 hodin, propagace produktu; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – Jak to dopadlo?!, 16. 6. 2023 od 13:43 hodin, propagace produktu a Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Duel Jaromíra Soukupa, 22. 6. 2023 od 21:37 hodin,
propagace produktu; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Showtime, 24. 6. 2024 od 20:00
hodin, chybějící logo; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Policie v akci, 29. 6. 2024 od 16:50 hodin,
homofobní komentář; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Nový den, 30. 6. 2023 od 08:01
hodin, sponzor pořadu; Česká televize / ČT1 – Kdyby radši hořelo, 25. 6. 2023 od 20:10 hodin,
vhodnost vysílání; TV Nova s.r.o. / Nova – Dědictví aneb kurvahošigutntág, 2. 7. 2023 od 16:55
hodin; TV Nova s.r.o. / Nova – Reklama (Stará myslivecká), 30. 6. 2023 od 19:12:06 do 19:12:21
hodin, klamavá reklama;
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Česká televize, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého důvodu se v
rámci vysílání pořadu J&T Banka Ostrava Beach Pro 2023 dne 2. 6. 2023 od 18:09 hodin na
programu ČT Sport nacházel na konci pořadu symbol značící umístění produktu (PP), když na
začátku pořadu symbol PP absentoval. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, o podání vysvětlení, na základě
jakého smluvního ujednání byly v pořadu ZOO, který nebyl označen symbolem PP upozorňujícím
na umístění produktu, odvysílaném na programu Prima dne 6. 6. 2023 od 20:20 hodin a dne 8. 6.
2023 od 20:21 hodin, prezentovány produkty KFC. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu nebyl pořad Prima Česko odvysílaný na programu CNN Prima News dne 4. 6. 2023 od
8:27 hodin označen jako pořad s umístěným produktem, když stejné vydání pořadu, odvysílané
dne 10. 6. 2023 od 8:27 hodin na programu CNN Prima News, značením pořadu s umístěným produktem (symbolem PP) bylo opatřeno.

Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, o podání vysvětlení,
z jakého důvodu nebyl pořad Prima Svět odvysílaný na programu CNN Prima News dne 25. 6.
2023 od 8:27 hodin označen jako pořad s umístěným produktem, když stejné vydání pořadu,
odvysílané dne 1. 7. 2023 od 8:27 hodin na programu CNN Prima News, označením pořadu s
umístěným produktem (symbolem PP) bylo opatřeno. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, o podání vysvětlení, na základě
jakého smluvního ujednání byl v rámci pořadu Jak to dopadlo?!, odvysílaném na programu
Televize Barrandov dne 16. 6. 2023 od 13:43 hodin, prezentován produkt značky Rajec. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
byl politicko-publicistický pořad Duel Jaromíra Soukupa, odvysílaný dne 22. 6. 2023 od 21:37 hodin
na Televizi Barrandov, označen symbolem PP upozorňujícím na umístěný produkt a jaký umístěný
produkt byl v pořadu zařazen. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 24. 6. 2023 od 20:00:42
do 20:12:45 hodin na programu CNN Prima News odvysílal pořad Showtime, přičemž během
vysílání pořadu absentovalo označení televizního programu (logo). Provozovatel je povinen uvádět
označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a
teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu ČT24 provozovatele
Česká televize ze dne 30. března 2023 v časovém úseku 6.00-23.00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu SPEKTRUM HOME HUNGARY
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 24. dubna 2023 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoon Network Portuguese
provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 4. 5. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoonito French provozovatele
HBO Europe s.r.o. ze dne 4. 5. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele HBO Europe s.r.o., IČ:
61466786, sídlem: Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na programu Cartoonito French dne 4. května 2023 po čas vysílání tří epizod seriálu Bugs
Bunny Builders, uvedených v časech 12:57, 15:11 a 20:54 hodin, absentovalo logo programu.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoonito Eire provozovatele HBO
Europe s.r.o. ze dne 4. 5. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou záznamu kontinuálního úseku
vysílání programu NICK TOONS (č. j. RRTV/3314/2016-SMU) provozovatele ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o. ze dne 4. května 2023 v časovém úseku od 12.00 do 24.00
hodin.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu EXTASY TV provozovatele PK 62,
a.s. ze dne 27. března 2023, časového úseku 12:00 – 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programů Infokanál Boršice, Infokanál Brusné,
Infokanál Březnice, Infokanál Březová, Infokanál Dolní Lhota, Infokanál Horní Lhota, Infokanál
Hřivínův Újezd, Infokanál Hvozdná, Infokanál Němčice, Infokanál Pozlovice, Infokanál Racková,
Infokanál Roštín, Infokanál Rusava, Infokanál Spytihněv, Infokanál Traplice, Infokanál Veselá,
Infokanál Vysoké Pole a Infokanál Žlutava provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. ve
dnech 26. a 27. března 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s
r. o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
na výzvu Rady zapůjčil záznamy Infokanálu Boršice, Infokanálu Březnice, Infokanálu Březová,
Infokanálu Dolní Lhota, Infokanálu Horní Lhota, Infokanálu Hřivínův Újezd, Infokanálu Racková,
Infokanálu Roštín, Infokanálu Spytihněv, Infokanálu Traplice a Infokanálu Vysoké Pole z 26. a
27. března 2023 bez zvukové stopy, rovněž tak záznam Infokanálu Pozlovice z 26. března 2023,
a dále zapůjčil záznamy Infokanálu Pozlovice z 27. března 2023 a záznamy Infokanálu Rusava z
26. a 27. března 2023 sice se zvukovou stopou, která však neobsahovala v průběhu vysílání
videotextu žádný zvukový podkres, když podle licence č. j.: Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002,
v platném znění, mají tyto programy vysílat videotext se zvukovým podkresem. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s
r. o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, o podání vysvětlení, jakým
způsobem ve dnech 26. a 27. března 2023 umožnil divákům každého jednoho z 18 infokanálů,
které vysílá na základě licence č. j.: Ru/226/02/2619 ze dne 24. září 2002, v platném znění, snadný,
přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli televizního vysílání, k údajům, které
umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, a k
informaci o tom, že jeho činnost se řídí právním řádem České republiky, a o tom, že orgánem
dozoru nad provozováním televizního vysílání je Rada, podle § 32 odst. 9 písm. a), b), c) zákona
č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., IČ:

46900250, sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, o podání vysvětlení, na
základě jakého smluvního ujednání byla v informační smyčce Infokanálu Vysoké Pole 27. března
2023 od 0:19:57 hodin a dále opakovaně v cyklující informační smyčce detailně prezentována
obchodní nabídka Hostince Na Lesovni, z jakého důvodu toto sdělení nebylo označeno jako
reklama. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele SATTURN HOLEŠOV
spol. s r. o., IČ: 46900250, sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, na porušení § 49 odst. 1
písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci informační smyčky Infokanálu
Vysoké Pole 27. března 2023 v čase 0:27:14 hodin a dále opakovaně v cyklující informační smyčce
vysílal reklamní sdělení, které nebylo na začátku oddělené od ostatních částí vysílání, a nezajistil
tak, aby tato reklama byla zřetelně oddělená od ostatních částí vysílání. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu regionálnítelevize
Ústecko provozovatele PROVIZI spol. s r.o. ze dnů 26. a 27. března 2023 v časovém úseku od
00:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání PROVIZI spol. s r.o.,
IČ: 25416952, se sídlem Litoměřice, Škrétova 1961/2, PSČ 412 01, o podání vysvětlení, zda byla
na výzvu Rady poskytnutá smyčka vysílání ze dnů 26. a 27. března 2023 v časovém úseku 00.00
až 24.00 hodin zařazována do programu regionálnítelevize Ústecko nepřetržitě po monitorovaných
48 hodin. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu INFO provozovatele Léčebné lázně Mariánské
lázně a.s. ze dnů 23. – 24. dubna 2023 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Léčebné lázně Mariánské lázně
a.s., IČ 45359113, sídlem Masarykova 22/5, Mariánské lázně, PSČ 35301, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu na písemnou výzvu Rady k zapůjčení záznamů vysílání programu INFO ze dnů 23.
– 24. dubna 2023 v časovém úseku 00:00 – 24:00 hodin, zapůjčil prostřednictvím veřejné datové
sítě pouze záznamy vysílání smíšené jazykové mutace programu INFO, a nikoli už záznamy
vysílání programu v jednotlivých jazykových mutacích (INFO – CZ, INFO – DE, INFO – EN, INFO –
RU a INFO – AR), které se zavázal divákům nabízet v rámci dalších programových podmínek
licence programu INFO (licence udělená rozhodnutím č. j. RRTV/2242/2016-zem, JID RRTV5157381,

ze dne 19. července 2016, sp. zn. 2015/1033/zem/Léč). Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Strakonická televize (STTV)
provozovatele Strakonická televize, s.r.o. ze dnů 26. a 27. března 2023 v časovém úseku od 00:00
do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá provozovatele Strakonická televize, s.r.o., IČ 26076357, sídlem Mírová 831,
Strakonice, PSČ 38601, o podání vysvětlení, zda na písemnou žádost Rady zapůjčil záznamy
všech pořadů a dalších částí vysílání programu Strakonická televize,

které byly odvysílány ve dnech 26. – 27. března 2023 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin. Zapůjčený záznam totiž
obsahuje informaci o pravidelné obměně hodinové smyčky každé pondělí, avšak součástí
záznamu, ač pochází z pondělí 27. března 2023, kdy dle uvedené informace mělo dojít k obměně
smyčky, je pouze jeden hodinový úsek vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila se screeningem vysílání programu Spektrum Home provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dnů 2. dubna 2023, 23:00 – 24:00 hodin; 3. dubna 2023, 00:00
– 2:00, 4:00 – 5:00, 6:00 – 16:00, 17:00 – 19:00, 20:00 – 21:00 a 22:00 – 24:00 hodin; 4. dubna 2023,
0:00 – 1:00 a 6:00 – 24:00 hodin a 5. dubna 2023, 0:00 – 2:00 a 3:00 – 9:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc březen 2023.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na
hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, z jakého důvodu v rámci dodržování zásad objektivity
a vyváženosti nevyužili autoři reportáže Obory: veřejnosti uzavřeno, odvysílané jako součást
pořadu Nedej se dne 5. 3. 2023 od 11:00 hodin na programu ČT2, zaslané písemné vyjádření od
zástupce vlastníka obory Květov a právní rozbor od právního zástupce několika vlastníků obor
zmiňovaných v reportáži.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
údajného přestupku odvysíláním reportáže Obory: veřejnosti uzavřeno v rámci pořadu Nedej se na
programu ČT2 dne 5. 3. 2023 od 11:00 hodin, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem:
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, z jakého důvodu dne 29. března 2023 odvysílal
opakovaně (v čase 18:32 a 18:51 hodin) na programu Prima přehled nejdůležitějších příspěvků
pořadu Hlavní zprávy neoddělený od předcházejících oznámení sponzora pořadu.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, rozhodla v souladu
s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním upoutávky na pořad
Hlavní zprávy dne 29. března 2023 (v čase 18:32 a 18:51 hodin) na programu Prima, že věc
odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Perlová 371/5, PSČ 110 00, Praha – Staré Město, zda se
zapojil, či zda připravuje své zapojení do samoregulačního orgánu, který bude mít ve svém etickém
kodexu závazky plynoucí z § 52 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, z jakého důvodu bylo
v závěrečných titulcích pořadu Máme rádi zvířata, odvysílaného dne 3. dubna 2023 od 16:45 hodin
na programu ČT1, uvedeno, že pořad obsahoval product placement, když tradiční symbol PP,
upozorňující na umístění produktu v pořadu, absentoval na začátku pořadu, jak stanovuje zákon.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm.
a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Máme rádi zvířata dne 3. dubna 2023 od
16:45 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
12
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o. na
upozornění na porušení zákona, kterého se dopustil tím, že dne 24. března 2023 od 20:00 hodin
na programu CS Film odvysílal film Báječná léta pod psa, který obsahoval vulgarismy či nadávky.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeného pod sp. zn. RRTV/2023/427/beh provedla důkaz
zhlédnutím reklamního spotu s motivem „Arginmax“, který byl obchodním sdělením obsahujícím
propagaci doplňku stravy ARGINMAX FORTE a který byl odvysílán dne 17. prosince 2022 v čase
21:31 hodin na programu SPORT2.
– Rada se seznámila s obsahem 57. plenárního zasedání EPRA.
– Rada se seznámila s obsahem Zprávy o přístupnosti audiovizuálního obsahu pro osoby se
zdravotním postižením zveřejněné Evropskou Audiovizuální Observatoří.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání O2 TV Plus, dostupné přes set top box a Smart TV, a O2TV TV archiv,
dostupné prostřednictvím služby O2, poskytovatele O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, sídlem
Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 00 a provádí výmaz poskytovatele O2 Czech Republic a.s.,
IČ 601 93 336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, PSČ 140 00 ze Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služeb O2
TV Plus a O2TV TV archiv.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Systém NET Line s.r.o., z jakého
důvodu na písemnou výzvu neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální
gramotnosti v roce 2022.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání Videoarchiv vysílání TV Ostrov, umístěné na internetové adrese
https:// vimeo.com/tvostrov, poskytovatele Systém NET Line s.r.o. , IČ 26365863, se sídlem
Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov, provádí výmaz poskytovatele Systém NET Line s.r.o. , IČ
26365863, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov ze Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby
Videoarchiv vysílání TV Ostrov, dostupné na internetové adrese https:// vimeo.com/tvostrov.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání https://www.balkanfilm.online/, umístěné na internetové adrese
https://www.balkanfilm.online/, poskytovatele Balkanfilm spol. s r.o., IČ 050 09 367, sídlem
Mládí 1191, Vsetín, PSČ 755 01.
– Rada provádí výmaz poskytovatele Balkanfilm spol. s r.o., IČ 050 09 367, sídlem Mládí 1191,
Vsetín, PSČ 755 01 ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v
souvislosti s ukončením poskytování služby https://www.balkanfilm.online/, dostupné na
internetové adrese https://www.balkanfilm.online/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání HKHIT – Hradecká internetová televize, dostupné na internetové adrese http:

//www.hkhit.org/, poskytovatele statutárního města Hradec Králové, IČ 002 68 810, sídlem
Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ 502 00.
– Rada provádí výmaz poskytovatele statutárního města Hradec Králové, IČ 002 68 810, sídlem
Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ 502 00 ze Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, v souvislosti s ukončením poskytování služby
HKHIT – Hradecká internetová televize, dostupné na internetové adrese http://www.hkhit.org/.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Mimesis Film s.r.o., z jakého důvodu
Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na
internetové adrese https://kinopilotu.artinii.com/home.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za květen a červen
roku 2023.

V Praze dne 20. 7. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET