Tisková zpráva z 13. zasedání Rady, konaného dne 22. 8. 2023
Publikováno 24.08.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 13. zasedání
projednala 25 bodů programu. Vyhodnotila 16 stížností diváků a posluchačů, vydala dvě upozornění na porušení zákona.


Rada na svém 13. zasedání udělila společnosti AV – PARK s.r.o. licenci k provozování televizního
programu TV 13 šířeného prostřednictvím vysílačů.
Zaevidovala dva nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001,
doručeným Radě dne 7. srpna 2023 pod č.j. RRTV/9498/2023-vra, spočívajícím v informaci o
výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc červenec 2023.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/8802/2023-pod) na vysílání programu KISS dne
22. července 2023. Rada se seznámila s podáním ze dne 21. července 2023 (č. j.
RRTV/8800/2023-pod), které se týká stížnosti na reklamu na společnost OKAY s. r. o., odvysílané
na programu Hitrádio City dne 21. července 2023.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti AV – PARK s.r.o., IČ: 27086267 se
sídlem: Praha 5 – Stodůlky, Archeologická 2636, PSČ 155 00, licenci k provozování regionálního
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název
(označení) programu: TV 13; základní programová specifikace: Informační program; časový rozsah
vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; územní rozsah vysílání: Hlavní město
Praha a okolí (Stodůlky, Třebonice, Řeporyje) v souladu se stanoviskem ČTÚ ČTÚ-28 657/2023-
613 dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů; v rozsahu dle žádosti doručené dne
4. července 2023 pod č.j. RRTV/7785/2023- vra a jejího upřesnění č.j. RRTV/8069/2023 -vra dne
7. července 2023.
– Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Nej
Kanál s.r.o., IČ: 02738252, se sídlem: Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4 souhlas s
prodloužením přerušení vysílání programu, Nej TV-Dolní Benešov, šířeného prostřednictvím
kabelových systémů (licence sp. zn. 2015/537/zem/Bri, č.j. RRTV/2015/2663/zem, ze dne
1. července 2015) do 31. ledna 2024, v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. srpna 2023 a
evidované pod č.j. RRTV/9655/2023-vra.
– Rada uděluje podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.
souhlas provozovateli ZZIP s.r.o., IČ: 48394556, se sídlem: Olomouc-Nová Ulice, Dobnerova
526/18, PSČ 779 00 se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. zem/125/2014, sp.
zn. 2013/974/zem/ZZI ze dne 9. ledna 2014, a to s převodem celého obchodního podílu jediného
společníka ve výši 160 000,- Kč z p. PhDr. Zdenka Zukala, bytem Klusalova 908/11, Neředín,

779 00 Olomouc na společnost TATADA s.r.o., IČ: 04096819, se sídlem: 28. října 438/219,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, v rozsahu žádosti doručené dne 14. července 2023 č.j.
RRTV/8203/2023-vra a jejího doplnění ze dne 25. července 2023 č.j. RRTV/8856/2023-vra.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele TELEVIZE HBin, družstvo, IČ: 25918133, se
sídlem B. Kobzinové 2020, 580 01 Havlíčkův Brod, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s)
zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neoznámil zahájení vysílání programu TelevizeHBin na
základě rozhodnutí o udělení licence č.j. RRTV/6698/2022-zem, sp. zn. RRTV/2022/367/zem ze
dne 7. června 2022, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada stanovuje provozovateli lhůtu
k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s oznámeními provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, doručenými
Radě dne 2. srpna 2023, pod č.j. RRTV/9363/2023-vra a pod č.j. RRTV/9362/2023-vra, o zahájení
vysílání programů Nova Action a Nova Cinema, šířených prostřednictvím pozemních vysílačů.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933,
doručeným radě dne 31. července 2023 pod č.j. RRTV/8929/2023-vra, spočívajícím v oznámení
zvolení členem dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. Ing. Ivy Jirmanové, a to ke dni
30. června 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ:
27112501, doručeným Radě dne 8. srpna 2023 pod č.j. RRTV/9550/2023-vra, spočívajícím v
oznámení ukončení vysílání programů AMC CHANNEL BULGARIA a MINIMAX CHANNEL
SLOVENIA.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v
období od 31. července do 9. srpna 2023 (celkem 14 podání): AMC Networks Central Europe s.r.o.
/ FILM CAFE (Maďarsko) – Kisiklottak (originální název Derailed, česká verze Hra s nevěrou),
24. června 2023 od 15:21:35 hodin; Barrandov Televizní Studio a. s. / Televize Barrandov –
umístění produktu v pořadu Barrandovský Silvestr – To nejlepší III, 29. července 2023 od 20:00
hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny, reportáž Policie otočila na letišti ruskou tenistku,
28. července 2023 od 19:30 hodin, a příspěvek Tenisová federace WTA kritizuje nevpuštění Rusek
do Česka, 29. července 2023 od 19:30 hodin; Barrandov Televizní Studio a. s. / BARRANDOV
KRIMI – Intim s Heidi Janků, 28. července 2023 od 23:15 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima
KRIMI – hlasitost reklamy v přestávkách vysílání pořadu Big Ben, 1. srpna 2023 od 15:55 hodin;
Česká televize / ČT art – Vlasy, 30. července 2023 2023 od 20:15 hodin; Česká televize / ČT1 a
ČT24 – Události, reportáž Příznivci Peterkové přerušili soudní jednání, 31. května 2023 2023 od
19:00 hodin; McDonalds ČR spol. s r.o. (zadavatel obchodního sdělení) – reklama Chicken
McNuggets; Česká televize / ČT1 – Události, příspěvek Krajní pravice v Německu dále posiluje,
28. června 2023 od 19:00 hodin; Česká televize / ČT sport – Silniční cyklistika: MS Skotsko,
6. srpna 2023 od 10:15 hodin; Barrandov Televizní Studio a. s. / různé programy – příliš hlasitý
hudební podkres v pořadech Nebezpečné vztahy, Soudkyně Barbara a Soudce Alexandr; Česká
televize / různé programy – informování o Světových dnech mládeže; Česká televize / ČT1 –
Události, reportáž Papež František v Portugalsku, 2. srpna 2023 od 19:00 hodin; Česká televize /
ČT24 – Studio 6, téma Světové dny mládeže, 3. srpna 2023 od 8:36 hodin; Česká televize / web
ČT24 – článek Papež míří do Portugalska na setkání katolické mládeže. Podle některých obětí
chce Vatikán zahladit sexuální skandál; Česká televize / ČT24 – Horizont ČT24, téma Sexuální
zneužívání v církvi, 28. července 2023 od 21:30 hodin; Česká televize / ČT1 – Události, příspěvek
Papež v Portugalsku, 3. srpna 2023 od 19:00 hodin.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a na základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci
některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních
mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), vyzývá provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8-Karlín, PSČ 186 00,

jakožto provozovatele programu FILM CAFE, směřovaného na území Maďarska, a vysílaného na
základě rozhodnutí Rady ze dne 3. ledna 2012 o udělení licence k provozování televizního vysílání
šířeného prostřednictvím družice (č. j. FIA/76/2012, spis. zn. 2011/1052/FIA/Che), k dodržování
přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska,
konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v
souvislosti s odvysíláním pořadu Kisiklottak (originální název Derailed, česká verze Hra s nevěrou)
dne 24. června 2023 od 15:21 hodin na programu FILM CAFE.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a. s., IČ: 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení k
obsahu pořadu Barrandovský Silvestr – To nejlepší III odvysílaného dne 29. července 2023 od
20:00 hodin na programu Televize Barrandov, na základě jakého smluvního ujednání byly do
pořadu umístěny produkty značky Mattoni. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Comedy Central Family (Maďarsko)
provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 5. června 2023, v časovém
úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu HBO (Maďarsko, Slovensko)
provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 5. června 2023 v úseku 12:00-24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova sport 2 provozovatele TV Nova
s. r.o. ze dne 17. července 2023 v časovém úseku 12:00 až 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu vysílání programu Nickelodeon Austria provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 5. června 2023 v časovém úseku od 12.00
do 20.15 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu HBO (Polsko) provozovatele HBO
Europe, s.r.o. ze dne 5. června 2023 v časovém úseku 12:00 až 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2023.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc duben 2023.
– Rada postupuje České inspekci životního prostředí podnět týkající se obchodního sdělení
Wellneo IZA effect, které obsahuje propagaci přípravku / dezinfekčního spreje IZA effect.
– Rada postupuje podnět týkající se obchodního sdělení Connectit – Doodle mouse 3 Radě pro
reklamu k posouzení.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, o podání vysvětlení k
obchodnímu sdělení s motivem SMARTY CZ, které bylo odvysíláno dne 1. dubna 2023 v čase
11:12 hodin na programu Prima COOL. Rada žádá o informaci, o jaký druh obchodního sdělení se
jedná. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize,
IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 49
odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 8. dubna 2023 v čase
21:29 hodin na programu ČT sport odvysílal oznámení sponzora pořadu s motivem Clavin
PLATINUM, který byl obchodním sdělením obsahujícím propagaci doplňku stravy Clavin
PLATINUM, který je přípravkem pro podporu erekce [obrazová složka: text na balení produktu
„PEVNÁ A RYCHLÁ EREKCE“, text pod balením produktu „Účinnost Clavin zajišťuje / obsahuje
mj. (L-Arginin, LCitrulin), selen, zinek a navíc Tribulus Terrestris a Crocus,

které zlepšují erekci a sexuální prožitek.“; zvuková složka: „Clavin, přípravek na zkvalitnění erekce s rychlým nástupem
účinku.“], čímž porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb,
erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální
výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání RTM plus Liberecko s.r.o.,
se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ: 174 45 663, jakým způsobem coby
provozovatel televizního programu rtm plus vykonává rozhodující vliv na výběr pořadů a dalších
částí vysílání programu, respektive jakým způsobem naplňuje povinnost provozovat vysílání
programu vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost, když dle čl. III. odst. 8 Smlouvy o
prezentaci a poskytnutí služeb Jablonecký magazín, uzavřené dne 21. prosince 2022 mezi
provozovatelem vysílání (jako zhotovitelem) a Statutárním městem Jablonec nad Nisou (jako
zadavatelem), o konečném obsahu díla rozhoduje vždy zadavatel a dle čl. V odst. 7 téže smlouvy
se zadavatel zavazuje být garantem (tedy zodpovědným subjektem) dohodnutého obsahu a dále
když dle čl. II odst. 3 Smlouvy o prezentaci a poskytnutí služeb uzavřené 9. prosince 2022 mezi
provozovatelem vysílání (zhotovitel) a městy Tanvald a Desná (zadavatel) se zadavatel též
zavazuje být garantem dohodnutého obsahu.
– Rada se seznámila s informací o uhrazení pořádkové pokuty provozovatelem TKR Jašek, s.r.o.,
uložené pro bezdůvodné odepření vysvětlení v souvislosti s kompletností záznamu vysílání
Infokanálu Obce Hošťálková ze dne 20. března 2022.
– Rada se seznámila s žádostí Výboru nezávislého ICT průmyslu, z. s., IČ: 04731123, Vrátkov
116, PSČ 282 01, Vrátkov, o stažení ze seznamu uchazečů o zápis mezi samoregulační orgány,
jak je definuje ustanovení § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, a bere tuto
skutečnost na vědomí.
– Rada se seznámila s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. května 2023, č. j.
14 C 133/2022-138, ve věci společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s., který zamítl ve všech
bodech požadavky žalobce.
– Rada se seznámila se sdělením ve věci Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2023/556/beh provedla důkaz
zhlédnutím záznamu pořadu Česká tajenka, který byl odvysílán dne 6. května 2023 v čase od 06:17
hodin na programu BARRANDOV KRIMI.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele Mimesis Film s.r.o., IČO 24318833, doručeného Radě dne 26. července 2023, toto
potvrzení: Poskytovatel Mimesis Films.r.o., IČO 24318833 , sídlem Donská 168/19, Praha 10,
101 00, byl dne 22. srpna 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode
dne 27. dubna 2021 pod názvem Kino domů, umístěná na internetové adrese
https://kinopilotu.artinii.com/home.
– Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení
poskytovatele ARTinii Production s.r.o., IČO 034 09 759, doručeného Radě dne 25. července
2023, toto potvrzení: Poskytovatel ARTinii Production s.r.o., IČO 034 09 759 , sídlem Hybernská
1034/5, Praha 1, 110 00, byl dne 22. srpna 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb.,

o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je
poskytována ode dne 20. března 2020 pod názvem CinemaAnywhere.com/White labels Artinii.pro,
umístěná na internetové adrese https://cinemaanywhere.com/.
– Rada se seznámila se sdělením Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ve věci subjektu
TM Media.

V Praze dne 24. 8. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET