Tisková zpráva ze 17. zasedání Rady, konaného dne 24. 10. 2023
Publikováno 26.10.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 17. zasedání
projednala 35 bodů programu. Vyhodnotila 17 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění
na porušení zákona.


Rada uložila společnosti Emporia Style Kft., v likvidaci, IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012
Budapešť, Márvány u. 17., respektive Budapešť, Zsolt ut. 6, B. fst. 3, 1016, Maďarsko, DIČ:
12239856-2-41, jakožto zpracovateli teleshoppingu, pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., a to zpracováním reklamy, respektive
teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu KINO
BARRANDOV, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení
§ 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto
zákonu, neboť moderátorka v teleshoppingu opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly
šperky se vsazenými kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní
potíže, přičemž nabídku konkrétních výrobků podpořila formulacemi: „smaragd (…) léčí
samozřejmě i tělo i duch, ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou nejpozitivnějšími,
nejléčivějšími kameny. (…) působí to, prosím vás, na všechny snad orgány.“ (čas 12:09:44-
12:10:05 hodin); „Ametysty mají velmi rychlé, silné účinky (…) je to kámen léčivý“ (čas 12:15:24-
12:15:50 hodin); „Je to dokonce přírodní sedativum, právě ametystík, a je to kámen, vlastně, který,
vlastně celkově, celkově vlastně pomáhá. Má silnou léčivou moc“ (čas 12:19:15-12:19:34 hodin);
„Topaz je kámen (…) léčení.“ (čas 12:31:50-12:31:55 hodin). Těmito tvrzeními moderátorka
implikovala, že kameny v nabízených špercích mohou různé zdravotní potíže odstranit, resp.
vyléčit. Nebezpečí těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že příslušné zdravotní problémy mohou být
vyvolány závažnějšími onemocněními a signalizovat je, a divák pod vlivem citovaných tvrzení může
zanedbat řádnou péči o své zdraví. Údajné léčivé účinky kamenů ve špercích byly opakovaně
zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný důvod k nákupu šperku. Takový postup
může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností
neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou
zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav.
Rada na svém 17. zasedání udělila dvě licence k provozování vysílání, a to jednu licenci
společnosti Black Hornet Productions s.r.o. k provozování zemského digitálního rozhlasového
vysílání programu Black Hornet Radio a jednu licenci společnosti TP Pohoda s.r.o. k provozování
zemského digitálního televizního vysílání programu Relax.Podrobnější informace naleznete v
přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti Black Hornet Productions
s.r.o., IČ: 173 48 838, se sídlem Bohunická 576/52, PSČ 619 00 Brno -Horní Heršpice, licenci k
provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Black Hornet Radio, šířeného
prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci
tohoto rozhodnutí.Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
RADIO 1 (licence č.j.: RRTV/2019/13/zab), a to o změně souboru technických parametrů a
územního rozsahu vysílání spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 100,2 MHz
/ 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů, program RADIO 1 (licence č.j.: RRTV/2019/13/zab), a to se změnou územního rozsahu
vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České
Budějovice 100,2 MHz / 100 W na stanoviště České Budějovice hotel 100,2 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 14 28 21 / 48 58 54.
– Rada na základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala
toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Prime Studio s.r.o., IČ: 096 49 191, se
sídlem Koněvova 2660/141, PSČ 130 00 Praha 3, o udělení licence k provozování zemského
digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Context šířeného prostřednictvím vysílačů se
podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje, neboť žadatel vzal žádost v plném
rozsahu zpět.
– Rada na základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala
toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti Prime Studio s.r.o., IČ: 096 49 191, se
sídlem Koněvova 2660/141, PSČ 130 00 Praha 3, o udělení licence k provozování zemského
digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Flex šířeného prostřednictvím vysílačů se podle
§ 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje, neboť žadatel vzal žádost v plném rozsahu
zpět.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING, s.r.o. (program Radio Spin; Praha 96,2 MHz) dne 5. října 2023, ULTRAVOX,
s.r.o. (program Radio COLOR; Praha 90,7 MHz) dne 5. října 2023, LONDA spol. s r. o. (program
Radio Impuls; Praha 96,6 MHz) dne 5. října 2023, RadioZET s.r.o. (program Radio Prostor; Praha
101,1 MHz) dne 5. října 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se
sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 4. 9. 2023 pod č.j.
RRTV/10468/2023-vra, spočívajícím v informaci o výluce vysílání programu Radio Proglas za
měsíc září 2023. Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO ENERGIC s.r.o., IČ:
18016987, Nerudova 566/9, Mladá Boleslav, PSČ 29301, doručeným dne 25.09.2023 pod č.j.
RRTV/11090/2023-vra, který na základě udělené licence k provozování zemského digitálního
rozhlasového vysílání zahájil dne 25.09.2023 vysílání programu Rádio Energic.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/10558/2023-vra) na rozhovor, který byl na
programech ČRo Radiožurnál a ČRo Plus odvysílán dne 6. září 2023 v příspěvku od 18:10:30 do
18:20:45 hodin. Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/10989/2023-vra) týkající se výběru
hostů do pořadů programu ČRo Vltava.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá provozovatele Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99 Praha 2,
o podání vysvětlení týkající se rozhovoru, který byl na programech ČRo Radiožurnál a ČRo Plus
odvysílán dne 6. září 2023 v příspěvku od 18:10:30 do 18:20:45 hodin, a to, proč moderátor
přistupoval k jednomu z hostů kritičtěji a konfrontačněji než ke druhému, v čehož důsledku mohl
rozhovor působit nevyváženě. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení
této výzvy.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti TP Pohoda s.r.o., IČ: 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba,
708 00 Ostrava, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného
zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název
(označení) programu: Relax; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na
dramatickou tvorbu, zejména mimoevropské provenience; územní rozsah vysílání: Česká
republika; hlavní jazyk vysílání: čeština; časový rozsah vysílání: Minimálně 16 hodin denně; dle
žádosti, ze dne 11. října 2023, č.j.: RRTV/11745/2023-vra.
– Rada konstatuje, že dne 11. září 2023 zanikla dle § 24 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., dnem
zániku právnické osoby AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. v likvidaci, IČ 276 95 964,
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, které byla licence udělena, platnost licence
č.j.: FIA/3743/2014, spis. zn.: 2014/379/FIA/AID, ze dne 21.10.2014, k provozování televizního
vysílání programu Brno TV šířeného prostřednictvím vysílačů.
– Rada odnímá provozovateli DBM Media Group s.r.o., IČ: 14199815, se sídlem Rybná 716/21,
110 00 Praha 10, licenci č.j. RRTV/6700/2022-zem, sp. zn. RRTV/2022/425/zem ze dne 7. června
2022 k provozování televizního programu Oki-TV, šířeného prostřednictvím zvláštních
přenosových systémů dle § 63 odst. 2 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve lhůtě nejdéle do
360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence nezahájil vysílání.
– Rada ukládá účastníkovi řízení, provozovateli DBM Media Group s.r.o., IČ: 14199815, se sídlem
Rybná 716/21, 110 00 Praha 10, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., povinnost
uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to
paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč.
Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na
účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2023655.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli TV Beskyd s. r. o., IČ: 258 44 334, se sídlem 1. máje
1 000, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, zanikla dne 2. října 2023, dle § 24, písm. f) zákona
č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Televize Beskyd, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím, sp. zn. 2011/855/FIA/Tv, čj.
FIA/3467/2011 ze dne 1. listopadu 2011, dle oznámení ze dne 2. října 2023, čj. RRTV/11778/2023-
zil. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.
– Rada konstatuje, že ke dni 31. prosince 2022 zanikla provozovateli převzatého vysílání Planet A,
a.s., IČ: 00537012, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00,
Praha 4, registrace sp. zn. 2007/917/cun/Pla, č.j. cun/2013/2008, ze dne 19. března 2008, 148 00,
k provozování převzatého vysílání, šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
a to v důsledku zániku právnické osoby Planet A, a.s., IČ: 00537012, dle § 30 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech
Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu,

č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 16. května 2019, spočívajícím v a) v rozšíření programové nabídky
o český televizní program TV Paprika HD, b) v ukončení vysílání rozhlasových programů Oldies
Radio a Rádio HELAX; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j.
RRTV/11286/2023-vra doručeném dne 4. října 2023.
– Rada, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,
Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky,
155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.
RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu ze dne 31. května 2019, spočívajícím v rozšíření
programové nabídky o český televizní program Spektrum Home (HD); dále v rozsahu dalších
informací, uvedených v podání č.j. RRTV/11286/2023-vra doručeném dne 4. října 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Beskyd s.r.o., IČ: 25844334, doručeným
Radě dne 2. října 2023 pod č.j. RRTV/11192/2023-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu
Televize Beskyd, sp. zn. RRTV/2023/633/zil, č.j. RRTV/9738/2023-zil, a to ke dni 2. října 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Beskyd s.r.o., IČ: 25844334, doručeným
Radě dne 2. října 2023 pod č.j. RRTV/11192/2023-vra, spočívajícím v ukončení vysílání programu
Televize Beskyd, sp. zn. 2011/855/FIA/Tv, č.j. FIA/3467/2011, a to ke dni 2. října 2023.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele KVIFF.TV a.s., IČ: 10780777, doručeným Radě
dne 11. října 2023 pod č.j. RRTV/11744/2023-vra, spočívajícím v reakci na upozornění na porušení
zákona.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
29. září do 12. října 2023: FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Nový den, 25. 9. 2023 od 07:00 hod.;
TV Nova s r.o. / NOVA – Televizní noviny – Válka mezi Izraelem a palestinským Hamasem, 8. 10.
2023 od 19:30 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v pořadu Skandály
slavných, 1. 10. 2023 od 21.27 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Reportéři ČT, Po šichtě, 11. 9.
2023 od 21:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Reportéři ČT, Upečeno, dopečeno, 11. 9. 2023 od
21:15 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 – informování o demonstraci Česko proti vládě, 16. 9.
2023; TV Nova s r.o. / NOVA – Různé – Označení teleshoppingových bloků; ČESKÁ TELEVIZE /
ČT24 – Studio ČT24 3. 10. 2023 od 15.01 hod.; Raiffeisenbank / Nova – reklama Raiffeisenbank;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 – Slovensko volí – 30. 9. 2023 od 21.00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE –
nevyváženost vysílání s ohledem na neinformování o ekosexualitě; ČESKÁ TELEVIZE / ČT24 –
Události, komentáře, téma Konsolidační balíček potřetí ve sněmovně, 22. září 2023 od 22:00 hod.;
ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Osada, 29. 9. 2023 od 20:14 hod.; Kaufland Česká republika, v.o.s. /
Prima KRIMI – reklama Kaufland; CS film – absentující logo.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima spol. s r.o., IČ:
48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení, zda pořad
Nový den, odvysílaný dne 25. září 2023 od 07:00 hodin na programu Prima, obsahoval umístěný
produkt, a pokud ano, proč nebylo umístění produktu řádně označeno i na konci pořadu. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání
vysvětlení, na základě jakého smluvního ujednání byl v pořadu Skandály slavných, odvysílaném
dne 1. 10. 2023 od 21.27 hodin na programu Televize Barrandov, prezentován produkt

Maestro společnosti McDonald’s ČR spol. s.r.o., a zároveň žádá o podání vysvětlení, jaké z produktů
prezentovaných v tomto pořadu jsou umístěným produktem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb., na které upozorňuje diváky piktogram PP na začátku a na konci pořadu. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v reportáži Po šichtě, odvysílané jako
součást publicistického pořadu Reportéři ČT, dne 11. září 2023 od 21:15 hodin na programu ČT1,
zveřejnil zavádějící informace týkající se počtu příjemců sociálních dávek v Karviné, když uvedl,
že 40 000 obyvatel Karviné patří mezi příjemce sociálních dávek („Podle údajů, které jsme získali
z Úřadu práce, z 50 000 obyvatel Karviné je 40 000 příjemcem sociální dávky, často příspěvku na
bydlení.“), zatímco v repríze pořadu odvysílané na programu ČT1 dne 15. září 2023 od 14:25 hodin
a v archivovaném vydání pořadu, které je dostupné v rámci služby iVysílání, namísto toho uvádí,
že obyvatelům Karviné bylo v loňském roce vyplaceno téměř 40 000 příspěvků na bydlení („Podle
údajů, které jsme získali z Úřadu práce, v Karviné s 50 000 obyvateli bylo jen loni vyplaceno celkem
téměř 40 000 příspěvků na bydlení.“). Divák mohl na základě těchto zavádějících informací
vyhodnotit problémy Karviné, které reportáž popisuje (nedostatek atraktivních pracovních
příležitostí, nízké mzdy, nedostupnost bydlení atd.), jako výrazně závažnější, než je tomu ve
skutečnosti, a nemohl si tak na sledované téma vytvořit svůj vlastní nezávislý názor. Provozovatel
se tím dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických
pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
– Rada postupuje podání č. j. RRTV/11053/2023-vra Radě České televize.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, na základě
jakého klíče byli vybíráni hosté a odborníci, kteří se vyjadřovali ke slovenským volbám a k situaci
na Slovensku obecně v rámci bloku „Slovensko volí“, který byl na programu ČT24 zařazen do
vysílání dne 30. září 2023 od 21.00 hod., a jakým způsobem provozovatel v tomto bloku zajistil
názorovou pluralitu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Hobby TV provozovatele S&P
Broadcasting a.s. ze dne 28. srpna 2023 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu O2 Info provozovatele O2 Czech
Republic a.s. ze dne 28. srpna 2023 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele O2 Czech Republic a.s.,
IČ 60193336, sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00, o podání vysvětlení,
1) z jakého důvodu je na webu (https://www.o2tv.cz/videoteka/podpora/jak-zacit/kontakty) jako
provozovatel programu O2 Info uvedena společnost O2 Family, s.r.o. (IČ 24215554), když se jejím
právním nástupcem po fúzi stala O2 Czech Republic, a.s. (IČ 60193336), 2) z jakého důvodu
nejsou na jeho webu v souvislosti s provozovatelem programu O2 Info
(https://www.o2tv.cz/videoteka/podpora/jak-zacit/kontakty) uvedeny údaje umožňující rychlé,
přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání

(telefonní číslo, popřípadě adresa pro doručování elektronické pošty) tak, jak ukládá ustanovení § 32 odst. 9 písm. b) zákona
č. 231/2001 Sb.. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Jihočeská televize („JTV“)
provozovatele JTV a.s. ze dnů 28. a 29. srpna 2023 v časovém úseku od 0:00 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 – 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, žádá provozovatele JTV a.s., IČ: 251 56 527, se
sídlem Křižíkova 1696, 370 01, České Budějovice, o podání vysvětlení, zda byla část vysílání
týkající se Trocnovských slavností, odvysílaná například dne 27. srpna 2023 od 17:28 hodin, nové
aplikace českobudějovického dopravního podniku, odvysílaná například dne 28. srpna 2023 od
17:27 hodin, a iniciativy České pole, odvysílaná například dne 29. srpna 2023 od 17:10 hodin,
zařazena do vysílání programu Jihočeská televize („JTV“) za úplatu či obdobnou protihodnotu, a
pokud tomu tak bylo, o jaký typ obchodního sdělení se jednalo. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Informační TV obce Kamýk nad
Vltavou provozovatele Obec Kamýk nad Vltavou ze dnů 28. a 29. srpna 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Obec Kamýk nad Vltavou, IČ 00242411,
sídlem Kamýk nad Vltavou 69, PSČ 262 63, o podání vysvětlení, jakým způsobem naplňuje při
vysílání programu Informační TV obce Kamýk nad Vltavou ustanovení § 32 odst. 9 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., ukládající provozovatelům povinnost poskytnout divákům snadný, přímý a trvalý
přístup k informaci o tom, že jeho činnost se řídí právním řádem České republiky a že orgánem
dozoru nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení
30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s Akčními plány zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025 provozovatelů celoplošného televizního vysílání.
– Rada se seznámila se Zaváděcími plány zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 provozovatelů jiného než celoplošného televizního vysílání.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu není v rámci předloženého Akčního plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán na zkrácené hodnocené období“) deklarován nárůst
podílu zpřístupněných pořadů na programech ČT sport (pro osoby se sluchovým i osoby se
zrakovým postižením) a ČT24 (pro osoby se zrakovým postižením), dále z jakého důvodu přijal
zejména v případě programů ČT1, ČT2 a ČT 😀 výrazně nižší závazky ohledně zpřístupnění pořadů
pro osoby se sluchovým i osoby se zrakovým postižením, než by odpovídalo vykázanému podílu
reálně zpřístupněných pořadů na těchto programech v předchozích letech, a dále, z jakého důvodu
v rámci Akčního plánu na zkrácené hodnocené období vykázal závazek zpřístupnění pořadů pro
osoby se sluchovým a osoby se zrakovým postižením na základě metodiky výpočtu vycházejícího
z počtu pořadů, ačkoli ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem

pro sdílení videonahrávek, explicitně vyžaduje, aby se celkový podíl zpřístupněných pořadů počítal z
vysílacího času. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Seznam.cz TV s.r.o., IČ
06387233, sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 15000, o podání vysvětlení, jakým způsobem
plánuje zajistit zpřístupňování pořadů pro osoby se sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým
postižením na programu Seznam.cz TV, šířeném prostřednictvím kabelových systémů, zvláštních
přenosových systémů a družice, v období do 30. června 2025. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Magical roof s.r.o., IČ
04899784, sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha 1, PSČ 11000, o podání vysvětlení ohledně
neúplné podoby předloženého Akčního plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán na zkrácené hodnocené období“) pro program JOJ
Family a vyzývá jej k doplnění Akčního plánu na zkrácené hodnocené období o konkrétní závazky
týkající se zpřístupnění pořadů pro osoby se zrakovým postižením, a dále k doplnění potvrzení o
projednání Akčního plánu na zkrácené hodnocené období od organizace ASNEP. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 18600, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu jím předložený Akční plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán na zkrácené hodnocené období“) pro program
SPEKTRUM HOME zpracoval v rozporu se zákonnými požadavky a vyzývá jej k přepracování
Akčního plánu na zkrácené hodnocené období tak, aby ve druhém roce hodnoceného období (od
1. 7. 2024 do 30. 6. 2025) závazky zpřístupnění pořadů pro osoby se sluchovým a zrakovým
postižením odpovídaly zákonným požadavkům stanoveným pro Akční plány na zkrácené
hodnocené období, jimiž jsou vázáni provozovatelé celoplošného televizního vysílání dle
ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Regionální televize CZ
s.r.o., IČ 24141372, sídlem Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 13000, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu se v předloženém Akčním plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán na zkrácené hodnocené období“) pro program A11
nezavazuje opatřit minimálně 30 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby
se sluchovým postižením tak, jak vyžaduje ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 242/2022 Sb., o
službách platforem pro sdílení videonahrávek, a dále zda infolišta s krátkými textovými
informacemi, o které Akční plán na zkrácené hodnocené období hovoří v souvislosti se zpřístupněním

vysílání pro osoby se sluchovým postižením, bude souviset s audio stopou
vysílaného pořadu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu v rámci předloženého Akčního plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán na zkrácené hodnocené období“) pro programy Prima,
Prima +1, Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM, Prima Max, Prima KRIMI, CNN Prima News,
Prima STAR a Prima SHOW, uvedl souhrnné údaje týkající se závazků zpřístupnění pořadů pro
osoby se sluchovým a osoby se zrakovým postižením, přestože ustanovení § 16 odst. 7 zákona
č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek, explicitně stanovuje, že
provozovatel Akční plán na zkrácené hodnocené období zpracuje v členění podle jednotlivých
programů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu v rámci předloženého Akčního plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby
se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023
do dne 30. června 2025 (dále jen „Akční plán na zkrácené hodnocené období“) pro programy
NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Gold a Nova Lady, uvedl souhrnné údaje
týkající se závazků zpřístupnění pořadů pro osoby se sluchovým a osoby se zrakovým postižením,
přestože ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení
videonahrávek, explicitně stanovuje, že provozovatel Akční plán na zkrácené hodnocené období
zpracuje v členění podle jednotlivých programů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Brno TV, s.r.o., IČ
06191941, sídlem Moravské náměstí 127/3, Brno, PSČ 60200, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025, pro program TV BRNO 1, jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10 zákona
č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele DWP s.r.o., IČ 27608883,
sídlem U libeňského pivovaru 2442/6, Praha 8, PSČ 18000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
na písemnou výzvu Rady nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby
se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023
do dne 30. června 2025, pro program TV REGIO, jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10 zákona
č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvyRada v rámci své kompetence dané

§ 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Romana Gronského, IČ
62505882, sídlem Březí 30, Kamenný újezd, PSČ 37007, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
na písemnou výzvu Rady nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby
se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023
do dne 30. června 2025, pro program JČ1 televize Jižní Čechy, jak ukládá ustanovení § 16 odst.
10 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatelku Janu Peterkovou, IČ
16893085, sídlem Křenovice 106, Dubné, PSČ 37384, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na
písemnou výzvu Rady nepředložila Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025, pro program TELEVIZE NATURA, jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10
zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele JTV a.s., IČ 25156527,
sídlem Křižíkova 1696, České Budějovice, PSČ 37001, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na
písemnou výzvu Rady nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025, pro program Jihočeská televize („JTV“), jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10
zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Nej Kanál s.r.o., IČ
02738252, sídlem Kaplanova 2252/8, Praha, 14800, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na
písemnou výzvu Rady nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025, pro program Infokanál NEJ-TV, jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10 zákona
č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele S&P Broadcasting a.s., IČ
04117310, sídlem Dukelských hrdinů 976/12, Praha 7, PSČ 17000, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025, pro programy Mňam TV, Mňau TV a Hobby TV, jak ukládá
ustanovení § 16 odst. 10 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.Rada

v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025, pro program Prima Plus, jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10 zákona
č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele KVIFF.TV a.s., IČ
10780777, sídlem Panská 892/1, Praha 1, PSČ 11000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu na
písemnou výzvu Rady nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025, pro program KVIFF.TV live, jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10 zákona
č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Praha 1, PSČ 11000, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu se v rámci předloženého Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních
pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne
1. července 2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené
období“) nezavázal zahájit zpřístupnění programů Paramount Network Polska (licence sp. zn.
RRTV/2020/899/fia), Polsat Comedy Central Extra (RRTV/2020/896/fia), Nickelodeon
(RRTV/2022/234/fia), Nickelodeon Global (RRTV/2021/654/fia), Nickelodeon
(RRTV/2018/195/fia), Nickelodeon Austria (RRTV/2021/804/fia), NickToons (RRTV/2019/511/fia),
NICK TOONS (2016/923/SMU/MTV), TeenNick (RRTV/2020/894/fia), TeenNick
(RRTV/2020/872/fia), MTV Spain (RRTV/2021/622/hou), MTV Wallonia (RRTV/2021/630/zil), MTV
France (RRTV/2022/643/fia) a MTV Italy (RRTV/2023/103/zil) pro osoby se sluchovým postižením
ani pro osoby se zrakovým postižením, a programů Paramount Network (2015/1056/SMU/MTV),
Paramount Network (RRTV/2020/846/fia), Comedy Central Hungary (2010/520/sve/MTV),
Comedy Central (2016/524/FIA/MTV), Comedy Central Family (2017/712/spm), MTV
(2014/589/FIA/MTV), MTV Global (RRTV/2021/02/fia), MTV Portugal (RRTV/2021/611/zil), MTV
Netherlands (RRTV/2021/893/zil) a MTV Flanders (RRTV/2022/160/smu) pro osoby se zrakovým
postižením, a vyzývá jej k doplnění Zaváděcího plánu na zkrácené hodnocené období tak, aby jeho
podoba byla v souladu se zněním ustanovení § 16 odst. 10 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 18600, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu v rámci předloženého Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních pořadů

pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období“), se v
případě programů Sport1 Czechia and Slovakia, Sport1 Hungary, SPORT 2, Sport2 Hungary,
SPORT 3 a SPORT3 HU, nezavázal zahájit zpřístupnění pořadů pro osoby se zrakovým
postižením a nespecifikoval závazky zpřístupnění pro osoby se sluchovým postižením, a v případě
programů TV Paprika, TV PAPRIKA CHEZCH-SLOVAK, TV PARIKA CENTRAL EUROPE,
SPEKTRUM HOME HUNGARY a SPEKTRUM HOME+ se nezavázal zahájit zpřístupnění pořadů
pro osoby se zrakovým postižením, a vyzývá jej k doplnění Zaváděcího plánu na zkrácené
hodnocené období tak, aby jeho podoba byla v souladu se zněním ustanovení § 16 odst. 10 zákona
č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV PRODUKCE DAKR,
s.r.o., IČ 28696921, sídlem Obchodní 41, Most, 43401, o podání vysvětlení, z jakého důvodu se v
rámci předloženého Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období“), nezavázal zahájit
zpřístupnění programu TV DAKR pro osoby se zrakovým postižením a vyzývá jej k doplnění
Zaváděcího plánu na zkrácené hodnocené období tak, aby jeho podoba byla v souladu se zněním
ustanovení § 16 odst. 10 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ 27168425, sídlem Václavské nám. 831/21, Praha, PSČ 11360, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu v rámci předloženého Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních
pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne
1. července 2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené
období“), nespecifikoval své závazky ohledně zpřístupňování pořadů osobám se sluchovým a
osobám se zrakovým postižením na programech CS Horror, CS Mystery, CS History a CS Film, a
vyzývá jej k doplnění Zaváděcího plánu na zkrácené hodnocené období o konkrétní závazky
zpřístupnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele DONEAL, s.r.o., IČ
29135451, sídlem Václavské nám. 831/21, Praha 1, PSČ 11000, o podání vysvětlení, z jakého
důvodu v rámci předloženého Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období“), nespecifikoval své
závazky ohledně zpřístupňování pořadů osobám se sluchovým a osobám se zrakovým postižením
na programu JOJ Cinema, a vyzývá je k doplnění Zaváděcího plánu na zkrácené hodnocené
období o konkrétní závazky zpřístupnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu v rámci předloženého Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních pořadů pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období“),
nespecifikoval své závazky ohledně zpřístupňování pořadů osobám se sluchovým a osobám se
zrakovým postižením na programech Nova sport 1, Nova sport 2, Nova sport 3 a Nova sport 4, a
vyzývá jej k doplnění Zaváděcího plánu na zkrácené hodnocené období o konkrétní závazky
zpřístupnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV FASHION s.r.o., IČ
01897845, sídlem Thámova 166/18, Praha, PSČ 18600, o podání vysvětlení ohledně
předloženého Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období“), resp. vyzývá
provozovatele ke specifikaci procentuálního podílu zpřístupněných pořadů ve vysílání programu
FASHION TV pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČ
28922921, sídlem V jámě 699/1, Praha 1, PSČ 11000, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v
rámci předloženého Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025 (dále jen „Zaváděcí plán na zkrácené hodnocené období“), pro programy Film
Europe a Film Europe +, deklaroval závazky zpřístupnění pořadů pro osoby se sluchovým a osoby
se zrakovým postižením pouze pro první rok hodnoceného období (1. 7. 2023 – 30. 6. 2024), a
vyzývá jej, aby doplnil závazky zpřístupnění vztahující se ke druhému roku hodnoceného období
(1.7. 2024 – 30. 6. 2025). Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této
výzvy.
– Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon
č. 40/1995 Sb.“), dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. b) a ustanovení § 8a odst. 7 písm. c) zákona
č. 40/1995 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla
dne 24. října 2023 takto: I. Obviněná společnost Emporia Style Kft., v likvidaci, IČO: 01-09-170422,
se sídlem 1012 Budapešť, Márvány u. 17., respektive Budapešť, Zsolt ut. 6, B. fst. 3, 1016,
Maďarsko, DIČ: 12239856-2-41, jakožto zpracovatel teleshoppingu, se uznává vinnou za spáchání
přestupku dle ustanovení § 8a odst. 3 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila
porušením ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., a to zpracováním reklamy,
respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu
KINO BARRANDOV, který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle
ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy
1 k tomuto zákonu, neboť moderátorka v teleshoppingu opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky,
kterými byly šperky se vsazenými kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit
různé zdravotní potíže, přičemž nabídku konkrétních výrobků podpořila formulacemi:

„smaragd (…)léčí samozřejmě i tělo i duch, ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou
nejpozitivnějšími, nejléčivějšími kameny. (…) působí to, prosím vás, na všechny snad orgány.“ (čas
12:09:44-12:10:05 hodin); „Ametysty mají velmi rychlé, silné účinky (…) je to kámen léčivý“ (čas
12:15:24-12:15:50 hodin); „Je to dokonce přírodní sedativum, právě ametystík, a je to kámen,
vlastně, který, vlastně celkově, celkově vlastně pomáhá. Má silnou léčivou moc“ (čas 12:19:15-
12:19:34 hodin); „Topaz je kámen (…) léčení.“ (čas 12:31:50-12:31:55 hodin). Těmito tvrzeními
moderátorka implikovala, že kameny v nabízených špercích mohou různé zdravotní potíže
odstranit, resp. vyléčit. Nebezpečí těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že příslušné zdravotní
problémy mohou být vyvolány závažnějšími onemocněními a signalizovat je, a divák pod vlivem
citovaných tvrzení může zanedbat řádnou péči o své zdraví. Údajné léčivé účinky kamenů ve
špercích byly opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný důvod k nákupu
šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za
běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů,
kteří tak mohou zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav. II. Za přestupek se pachateli v souladu
s ustanovením § 8a odst. 7 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., a ustanovením § 35 písm. b) a § 46
odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 100 000,- Kč Pokuta je splatná ve lhůtě 30
dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol
2020281. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a ustanovením § 6
vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá Rada pachateli povinnost uhradit
paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti
pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní
symbol 2020281.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, z jakého důvodu neoslovil v reportáži nazvané
Kritika konsolidačního balíčku, odvysílané v relaci Hlavní zprávy na programu CNN Prima News
dne 18. května 2023 v čase od 18.55 hodin, některého z vládních představitelů či jejích zástupců,
aby se k tématu, resp. k výtkám směřovaným k vládnímu konsolidačnímu balíčku vyjádřil.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, na porušení ustanovení
§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním reportáže nazvané Kritika
konsolidačního balíčku v pořadu Hlavní zprávy na programu CNN Prima News dne 18. května 2023
v čase od 18.55 hodin, neboť do reportáže nezařadil žádnou reakci některého z vládních
představitelů či jejich zástupců k předneseným výtkám směřovaným k vládnímu konsolidačnímu
balíčku, a reportáž tak byla zpracována jednostrannou optikou s nastaveným negativním rámcem
vůči konsolidačnímu balíčku. Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti provozovatele
vysílání zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad
objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně
zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých
skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském
životě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s odepřením podání vysvětlení provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, jakým způsobem
v měsíci červenci 2023 naplňoval ve vysílání programu Televize Barrandov licenční podmínku, že
bude na tomto programu zpravodajský přehled vysílán několikrát denně.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov

Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
licenčních podmínek programu Televize Barrandov šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
v systému DVB-T (licence Sp. zn./Ident.: 2013/378/FIA/Bar, č. j. FIA/2148/2013), dle kterých má
program nabízet několikrát denně zpravodajský přehled, kterého se provozovatel dopustil tím, že
v období od 26. června 2023 do 23. srpna 2023 vysílal zpravodajský pořad Naše zprávy pouze
jednou denně. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., na
základě jakého smluvního ujednání byly v rámci pořadu Barrandovský Silvestr – To nejlepší III
odvysílaném na programu Televize Barrandov dne 29. 7. 2023 od 20:00 hodin prezentovány
produkty značky Mattoni.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Barrandovský Silvestr – To nejlepší III, dne
29. 7. 2023 od 20:00 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele HBO Europe s.r.o., z jakého důvodu
odvysílal dne 5. června 2023 na programu Cartoonito Benelux CEE GAS scénky z různých
animovaných pořadů bez označení televizního programu.
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2023, č. j. 9A
81/2020, kterým zrušil rozhodnutí Rady ze dne 6. května 2020, č. j. RRTV/8507/2020-had, sp. zn.
RRTV/2019/784/had, jímž byla uložena pokuta 100 000,- Kč společnosti Emporia Style Kft., IČO:
01-09-170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány (v likvidaci) u. 17., DIČ: 12239856-2-41 pro
porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a)
Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, jehož se měla dopustit zadáním reklamy/teleshoppingu
Klenot TV, odvysílaného dne 9. 7. 2019 od 12:41 hodin na programu KINO BARRANDOV.
– Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
30. srpna 2023, č. j. 9A 81/2020, kterým Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Rady ze dne
6. května 2020, č. j. RRTV/8507/2020-had, sp. zn. RRTV/2019/784/had o uložení pokutu ve výši
100 000,- Kč společnosti Emporia Style Kft. pro porušení povinnosti stanovené § 5d odst. 2 zákona
č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, jehož se měla
společnost dopustit zadáním reklamy/teleshoppingu Klenot TV, odvysílaného dne 9. 7. 2019 od
12:41 hodin na programu KINO BARRANDOV.
– Rada se seznámila s rozhodnutím Arbitrážní komise Rady pro reklamu ve věci obchodního
sdělení Connectit – Doodle mouse 3.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele ATV CZ, s.r.o., IČ: 27647234, Olbrachtova
1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, ve věci samoregulace a standardů etiky provozovatele vysílání.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s analýzou obsahu potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání
Netflix, umístěné na internetové stránce https://www.netflix.com/cz/ dle zákonných definičních
znaků AVMSnV.
– Rada se seznámila s analýzou obsahu potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání
Disney+, umístěné na internetové stránce https://www.disneyplus.com/cs-cz dle zákonných
definičních znaků AVMSnV.Rada se seznámila s analýzou obsahu potenciální audiovizuální mediální

služby na vyžádání
Prime video, umístěné na internetové stránce https://www.primevideo.com/ dle zákonných
definičních znaků AVMSnV.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s vyrozuměním Ministerstva financí, Odboru odškodňování a náhrady, ve
věci nároku Unie obhájců na náhradu nemajetkové újmy.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. b) zákona
č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrací společnosti RadioZET
s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Křížová 2598/4,150 00 Praha 5, správní poplatek ve výši 5 000,- Kč
zaplacený dne 21. září 2023 na účet č. 3711-19223001/0710 pod variabilním symbolem
0010230120, protože byl zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.

V Praze dne 26. 10. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET