Tisková zpráva z 20. zasedání Rady, konaného dne 5. 12. 2023
Publikováno 09.12.2023 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 20. zasedání
projednala 34 bodů programu. Vyhodnotila 19 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři
upozornění na porušení zákona.


Rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada uložila napomenutí společnosti Kafka and
Partners s.r.o., IČ: 25788302, za porušení ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje televizní vysílání programu Yachting TV prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle
zvláštního zákona.
Rada uložila jednu pokutu společnosti Lounge and Live TV, s.r.o., IČ: 17801451, za porušení
ustanovení § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje
televizní vysílání programu Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k
tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.
Rada na svém 20. zasedání udělila jednu licenci k provozování zemského televizního vysílání
společnosti #THETOPMERCH s.r.o., IČ: 19063300, k provozování vysílání programu HitTV
šířenému prostřednictvím vysílačů.
Na 20. zasedání proběhla dvě veřejná slyšení v řízeních o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Ústí
nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W a Černice 87,8 MHz / 50 W a se soubory technických
parametrů Jeseník město 4 99,8 MHz / 100 W, Mohelnice 2 90,9 MHz / 200 W, Rakovník I 98,5
MHz / 100 W, Sokolov II 96,9 MHz / 100 W, Sušice 5 87,7 MHz / 100 W, Třinec I 87,6 MHz / 200
W, Valašské Meziříčí Štěpánov 98,4 MHz / 100 W, a Velká Bíteš Čikov 101,4 MHz / 100 W
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Ústí nad Labem Předlice
101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 13 / 50 40 50 a Černice 87,8 MHz / 50 W,
souřadnice WGS 84: 13 24 58 / 49 41 01 projednala se žadatelem otázky týkající se programové
skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jeseník město 4 99,8 MHz /
100 W, souřadnice WGS 84: 17 12 42 / 50 13 38; Mohelnice 2 90,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS
84: 16 53 16 / 49 46 54; Rakovník I 98,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 29 44 / 50 07 56;
Sokolov II 96,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 26; Sušice 5 87,7 MHz / 100
W, souřadnice WGS 84: 13 30 59 / 49 15 03; Třinec I 87,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 18
40 30 / 49 40 10; Valašské Meziříčí Štěpánov 98,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 /
49 27 38; Velká Bíteš Čikov 101,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 08 40 / 49 15 52
projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního
řízení.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu

Praha Strahov I 101,6 MHz / 100 W, žadatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem
Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, program HEY Radio (licence sp.zn.:
RRTV/2016/1060/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Praha 90,7 MHz / 100 W, žadatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem, Rašínovo nábřeží
409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, program Radio COLOR (licence sp.zn. RRTV/2007/277/zab)
a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s analýzou programu Radio Orlicko, provozovatele ORLICKO Media, s.r.o.
ze dne 29. 9. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se
sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 21.11.2023 pod č.j.
RRTV/13472/2023-vra, spočívajícím v informaci o výluce vysílání programu Radio Proglas za
měsíc říjen 2023. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČO
26765586, Bělehradská 299/132, Praha 2, 120 00, doručeným dne 23.11.2023 č.j.
RRTV/13539/2023-vra, spočívajícím v informaci o zahájení vysílání prostřednictvím vysílače na
kmitočtu Hodkovice nad Mohelkou 106,6 MHz / 50 W, program Hitrádio Contact, licence č.j.
Ru/284/00.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti #THETOPMERCH s.r.o., IČ: 19063300, se sídlem Rybná 716/24,
Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Hit TV; základní programová
specifikace: Teleshoppingová a reklamní televize; časový rozsah vysílání: 16 až 24 hodin denně;
územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti
doručené dne 18. října 2023 pod č.j. RRTV/12351/2023-vra a jejího následného doplnění.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ: 469 00 250 se
sídlem Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: Ru/226/02/2619, ze
dne 24. září 2002 ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a
licenčních podmínek, a to: a) v zúžení územního rozsahu vysílání a ukončení vysílání ke dni
31. prosince 2023: Infokanálu Březová – k. ú. 614696 Březová u Zlína, okres Zlín a Infokanálu
Brusné – k. ú. 613363 Brusné, okres Kroměříž; b) ve změně dalších programových podmínek,
programového schématu vysílání, spočívající ve zrušení vysílání zvukového podkresu videotextu
ke dni 31. prosince 2023 Infokanálů: Boršice – k. ú. 607983 Boršice u Buchlovic, okres Uherské
Hradiště; Březnice – k. ú. 614408 Březnice u Zlína, okres Zlín; Dolní Lhota – k. ú. 629537 Dolní
Lhota u Luhačovic, okres Zlín; Horní Lhota – k. ú. 643289 Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín;
Racková – k. ú. 737283 Rackova, okres Zlín; Roštín – k. ú. 741507 Roštín, okres Kroměříž;
Spytihněv – k. ú. Spytihněv, okres Zlín; Traplice – k. ú. 768022 Traplice, okres Uherské Hradiště a
zvukového podkresu videotextu Infokanálu Vysoké Pole – k. ú. 788317 Vysoké Pole, okres Zlín,
dle žádosti č.j.: RRTV/13338/2023-vra, ze dne 16. listopadu 2023.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti Mediapoint Consulting s. r. o., IČ: 279 70 043, se sídlem
Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7
zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: zem/156/2013,
sp. zn.: 2012/879/zem/Sty, ze dne 8. ledna 2013, a to: 1) s převodem celého obchodního podílu
společníka Krak des Chevaliers s.r.o., IČ: 280 48 504, se sídlem Plzeň – Východní Předměstí,
Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 o velikosti 51/210 odpovídajícího vkladu do základního

kapitálu Společnosti Mediapoint Consulting s. r. o., ve výši 51.000,- Kč (slovy: padesátjednatisíc
korun českých) a rozsahu 51/210 hlasovacích práv, na třetí osobu, a to na společnost ZAK TV
s.r.o., IČO: 648 35 669, se sídlem Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň; 2) se změnou
seznamu společníků, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše
jejich obchodních podílů, v rozsahu žádosti ze dne 22. listopadu 2023, č. j.: RRTV/13525/2023-
vra.
– Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Kafka and Partners s. r. o., IČ: 257 88 302, se
sídlem Jemnická 345/5, Praha 4 – Michle, 140 00, ze dne 2. října 2023 pod čj. RRTV/11217/2023-
vra, ve znění doplnění ze dne 8. listopadu 2023 pod čj. RRTV/13148/2023-vra ve věci zahájení
správního řízení o přestupku.
– Rada dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. , o provozování rozhlasového a
televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti o přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), v řízení o přestupku
vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb. rozhodla takto: I. Obviněná společnost Kafka and Partners
s. r. o., IČ: 257 88 302, se sídlem Jemnická 345/5, Praha 4 – Michle, 140 00, se uznává vinnou v
souladu s § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje
televizní vysílání programu Yachting TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je
k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. II. Rada dle ustanovení § 45
zákona č. 250/2016 Sb. ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě
napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na možné důsledky svého protiprávního
jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest
uložení pokuty dle ustanovení § 60 odst. 7 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého lze za
předmětný přestupek možné uložit pokutu až do výše 10 000 000,- Kč. III. V souladu s ustanovením
§ 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení
povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč.
– Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele Lounge and Live TV, s.r.o., IČO: 17801451, se
sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, ze dne 3. října 2023 pod čj. RRTV/11231/2023-
vra, ve znění doplnění ze dne 8. listopadu 2023 pod čj. RRTV/13147/2023-vra ve věci zahájení
správního řízení o přestupku.
– Rada dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání (dále jen „zákon č.. 231/2001 Sb.“) a § 46 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti o
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), v řízení o přestupku vedeném podle
zákona č. 250/2016 Sb. rozhodla takto: I. Obviněná společnost Lounge and Live TV, s.r.o., IČO:
17801451, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, se uznává vinnou v souladu s
§ 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že provozuje televizní
vysílání programu Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, aniž je k tomu
oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona. II. Za přestupek se pachateli v
souladu s § 60 odst. 7 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., ukládá pokuta ve výši 50 000,- Kč.
III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, a
§ 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku
nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč.
– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 až 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), upozorňuje
provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová
371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, na porušení licenčních podmínek programu „Nickelodeon
Teen“, šířeného prostřednictvím družice na území státu Francie na základě rozhodnutí sp.zn.
RRTV/2021/1055/hou, č.j. RRTV/1691/2022-hou ze dne 18. ledna 2022, kterého se dopustil tím,
že jazyk vysílání předmětného programu neodpovídá jazyku vysílání specifikovanému v licenčních
podmínkách programu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 až 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), upozorňuje
provozovatele FIBERA s.r.o., IČ: 28509463, se sídlem: Frýdecká 201/0, 739 61 Třinec, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého je provozovatel vysílání
povinen oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo
související s programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá
program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 až 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), upozorňuje
provozovatele Televize Přerov s.r.o., IČ 286 24 503, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov I-Město,
750 02 Přerov, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., podle kterého
je provozovatel vysílání povinen oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a
každé služby přímo související s programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž
prostřednictvím vysílá program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámeními
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ANTIK Telecom
CZ s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem: náměstí Tovární 1112, Chrudim, 537 01, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2016/110/SMU/Tan, č.j. RRTV/1059/2016-
SMU ze dne 5. dubna 2016, spočívajícím v rozšíření programové nabídky.
– Rada se seznámila s těmito diváckými podáními, týkajícími se televizního vysílání a doručenými
v období od 9. 1.1 do 27. 11. 2023 (celkem 19 podání): TV Nova s.r.o. / NOVA – obchodní sdělení
HOTPEPPERS PRAGUE, 12. 11. 2023 od 17:20 hodin; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov, S ex ve městě, 10. 11. 2023 od 22:38 hodin, označení PP; Česká televize / ČT 1, ČT
24 – Události, resp. reportáž o pravoslavné církvi, 17. 10. 2023 od 19:00 hodin; TV Nova s.r.o. /
NOVA – obchodní sdělení Canesten, 10. 11. 2023 od 21:02 hodin; Česká televize/ČT 1 – výběr
otázek pro soutěžní pořad AZ-kvíz; TV Nova s.r.o. / NOVA – Televizní noviny, resp. odkaz na TN
Live, 9. 11. 2023 od 19:30 hodin; Různí provozovatelé – stížnosti na obchodní sdělení společnosti
Albert Česká republika, s.r.o., postoupeno ZIO MHMP; Česká televize / ČT 2 – Nedej se!, 22. října
2023 od 11:55 hodin; TV Nova s r.o. / NOVA – Equalizer, 10. 11. 2023 od 22:35 hodin; Česká
televize / ČT sport, Studio ČT sport, 18. 11. 2023 od 9:45 hodin, označení PP; Česká televize / ČT
1, ČT 24 – Události, resp. příspěvek o pietním aktu na Národní třídě, 17. 11. 2023 od 19:00 hodin;
CNN Prima News / reklama Dr. Max, 19. 11. 2023 od 19:54 hodin; ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o. / Paramount Network – upoutávka Femme fatale, 28. 10. 2023 od 7:29,
8:28 a 9:28 hodin; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / MTV France – vysílání show
Frenchie Shore; AMC NETWORKS CENTRAL EUROPE, s.r.o. / Film Café Hungary – Great White,
13. října 2023 od 14:07 hodin; Česká televize / ČT1 – stížnost na zpravodajství; Česká televize –
dění v Metropolitním spořitelním družstvu.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), v platném znění a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákona č. 250/2016 Sb.“), rozhodla zahájit s
provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5,
PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 12. listopadu 2023 v čase 17:20 hodin na
programu NOVA odvysílal reklamní spot s motivem HOT PEPPERS Prague, který je obchodním
sdělením týkajícím se erotických služeb (propagace nočního striptýzového klubu Hot Peppers se
sídlem v Praze; zvuková složka: „Noc, na kterou nezapomeneš – Hotpeppers Prague.“), čímž
porušil povinnost zajistit, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků

a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly
zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní
Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení
ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu S ex ve
městě na programu Televize Barrandov dne 10. listopadu 2023 od 22:38 hodin. Pořad byl jakožto
pořad obsahující umístění produktu označen symbolem PP jen na svém začátku a konci, avšak po
přerušení reklamním blokem v čase 23:01:18 hodin příslušné označení chybělo. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k obsahu reportáže
„Kritika arcibiskupa Michala Dandára“, která byla součástí pořadu Události, odvysílaného dne
17. října 2023 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, a sice: (a) Na základě jakých
skutečností autoři reportáže propojují arcibiskupa české pravoslavné církve Michala Dandára s
inkriminovanými majetkovými převody, pakliže dle stanoviska této církve pražská pravoslavná
eparchie a arcibiskup jako její představitel nikdy nevlastnila, a tedy ani nemohla převádět v
Českých Budějovicích žádné nemovitosti, a arcibiskup ze své funkce správce eparchie nemá
žádná vlastnická, rozhodovací ani jiná práva k těmto nemovitostem, respektive proč nebylo toto
stanovisko v reportáži nijak reflektováno; (b) Z jakého důvodu nebyl dán žádný prostor k vyjádření
protagonistovi, kterého reportáž nařkla z podezření na nekalé jednání, arcibiskupovi české
pravoslavné církve Michalu Dandárovi; (c) Z jakého důvodu byly v reportáží o převodu majetku v
jižních Čechách zařazeny dotazy na duchovní ze středočeské Loděnice ohledně jejího vztahu k
Putinovi, a z jakého důvodu bylo uvedeno, že arcibiskup církve byl vyfotografován s tzv. Nočními
vlky, respektive jakým způsobem tyto skutečnosti souvisejí s tématem reportáže; (d) Proč se v
reportáži tvrdí, že „podle tohoto dokumentu je pražský arcibiskup daroval spolku, který vznikl vloni
v listopadu“, když souběžně zobrazený dokument je „Prohlášení o souhlasu s převodem
nemovitosti dle Darovací smlouvy“, kterou dala eparchie jen souhlasné stanovisko k darování
nemovitosti jakožto dozorový orgán, přičemž dle vyjádření arcibiskupa tak navíc učinila na žádost
majitele nemovitostí PCO v Českých Budějovicích, zastoupené právě duchovním správcem PCO
panem Alexanderem Žarajičem, tedy tímtéž, který měl podle vyznění reportáže podat trestní
oznámení ve věci tohoto převodu , a proč nebylo prezentováno stanovisko tohoto správce; (e ) Na
základě jakých podkladů byl označen Pravoslavný spolek svátých Cyrila a Metoděje jako
„pochybný spolek“. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nova Cinema provozovatele TV
Nova s.r.o. ze dne 10. října 2023, časového úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nickelodeon (pro Švédsko, Dánsko
a Norsko) provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 2. října 2023 od
12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu SPEKTRUM HUNGARY
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o. ze dne 2. října 2023 v časovém úseku od 12:00
do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu LTV PLUS provozovatele LOCAL TV PLUS,
spol. s r.o. ze dnů 19. a 20. října 2023 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin-

Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.,
IČ 48394866, sídlem Stavební 992/1, Ostrava, PSČ 70800, o podání vysvětlení, jakým způsobem
umožňuje divákům programu LTV PLUS snadný, přímý a trvalý přístup ke svému identifikačnímu
číslu, jak ukládá ustanovení § 32 odst. 9 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., k charakteru
obchodního sdělení s motivem SMARTY CZ, které bylo odvysíláno dne 1. dubna 2023 v čase 11:12
hodin na programu Prima COOL.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, IČ 00027383, se
sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, jaké povahy byly spoty nazvané Hlas/Názory sázkařské
komunity, které byly opakovaně (např. dne 12. května 2023 v 15:16:40; 14. května 2023 v 19:19:17;
15. května v 19:17:33 hodin; 25. května 2023 v 15:17:57 hodin) vysílány během Mistrovství světa
v hokeji 2023 na programu ČT Sport, a zda byly tyto spoty vysílány za úplatu či obdobnou
protihodnotu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, společnost Albert
Česká republika, s.r.o., IČ 44012373, sídlem Radlická 520/117, Praha 5, PSČ 15800, k obsahu
podání č. j. RRTV/10565/2023-vra, které se týká reklamního spotu propagujícího nabídku
obchodního řetězce Albert (s motivem Stojí za to jíst lépe), odvysílaného na programu Prima
ZOOM dne 2. září 2023 v 09:34:24 hodin, který inzeruje slevovou akci 25 % na všechna piva v
plechu v prodejnách Albert v období od 30. 8. 2023 do 5. 9. 2023.
– Rada jakožto ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a)
zákona č. 40/1995., o regulaci reklamy, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamního spotu Albert (Stojí za to jíst lépe), dne
2. září 2023 v 09:34:24 hodin na programu Prima ZOOM, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize, z jakého důvodu
označil pořad MS: Španělsko – Anglie, odvysílaný dne 20. srpna 2023 od 11:40 hodin na programu
ČT2, jako pořad obsahující umístění produktu pouze na jeho začátku, ale nikoli už na jeho konci.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu MS: Španělsko – Anglie, dne 20. srpna 2023
od 11:40 hodin na programu ČT2, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele JTV a.s., ohledně obchodních sdělení
Trocnovských slavností, českobudějovického dopravního podniku a iniciativy České pole, které
byly zařazeny do vysílání programu Jihočeská televize („JTV“).
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání MVTV poskytovatele
Miroslav Všetečka.
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání V1TV poskytovatele
VČTV s.r.o.- Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání XTV poskytovatele
XTV s.r.o.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba TV DAKR poskytovatele TV PRODUKCE
DAKR s.r.o., IČ 28696921, se sídlem Most – Velebudice, Obchodní 41, PSČ 43401, přístupná na
internetové adrese https://www.dakr-tv.cz/, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální
služby na vyžádání a provádí výmaz poskytovatele TV PRODUKCE DAKR s.r.o., IČ 028696921,
se sídlem Most – Velebudice, Obchodní 41, PSČ 43401, ze Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání TVCOM
poskytovatele TVCOM s.r.o.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti V.O.X. TV s.r.o., z jakého důvodu Radě
doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na
internetové adrese https://voxtv.cz/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání www.aetv.cz, poskytovatele Fibonacci Production s.r.o., IČ 09536264, sídlem
Rybná 716/24 Praha 1, 110 00, a provádí výmaz poskytovatele Fibonacci Production s.r.o., sídlem
Rybná 716/24 Praha 1, 110 00, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání v souvislosti s ukončením poskytování služby www.aetv.cz.

V Praze dne 7. 12. 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET