Tisková zpráva ze 3. zasedání Rady, konaného dne 20. 2. 2024
Publikováno 23.02.2024 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 3. zasedání projednala 70 bodů
programu. Vyhodnotila 28 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení
zákona.


Na 3. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz
/ 100 W, Šumperk II 102,9 MHz / 100 W a Zábřeh 105,8 MHz / 100 W.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz / 100
W, souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53; Šumperk II 102,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
16 58 46 / 49 57 31; Zábřeh 105,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 51 49 / 49 51 43
projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního
řízení.
– Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha
4, PSČ 14300, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Třinec nemocnice 99,4 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 18 41 26 / 49 40 28 a Ústí nad Labem Předlice 100,2 MHz / 100 W, souřadnice
WGS 84: 13 57 13 / 50 40 50, pro program HEY Radio na standardní zákonnou dobu osmi let
podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby
její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10
zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Zlín Jižní Svahy 87,9 MHz / 100 W, žadatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054 se sídlem
Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, program EXPRES FM (licence sp.zn.
RRTV/2021/816/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ:
26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, o změnu skutečností uvedených
v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HEY Radio (licence sp.zn.:
RRTV/2015/352/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 91,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha
4, PSČ 14300, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program HEY Radio (licence sp.zn.:
RRTV/2015/352/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 91,6 MHz / 200 W na nové stanoviště
České Budějovice 7 91,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 28 11 / 48 57 33.-

Rada uděluje společnosti Rádio Pálava s.r.o., IČ: 262 30 780, se sídlem Brněnská 3163/38,
PSČ 695 01 Hodonín, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program RÁDIO JIH (licence sp. zn. 2008/1043/CUN/Int ze dne 7.12.2010) se souborem
technických parametrů Brno-Kohoutovice 105,1 MHz / 0,5 kW. Transformační licence nezanikne
dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti
na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ
143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/988/zab ze dne 5.4.2016) se souborem technických
parametrů Český Krumlov 100 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4,
IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/116/zab ze dne 1.12.2015) se souborem technických
parametrů Tábor město 99,9 Mhz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím
tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle
ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb.
– Rada odmítá žádost společnosti Rádio Česká Kanada s.r.o., IČ: 032 22 845, se sídlem
Klášterská 140/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec, o udělení transformační licence k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio Česká Kanada (licence sp. zn. 2014/827/zab ze
dne 19.1.2016) se souborem technických parametrů Nová Bystřice 106,9 MHz / 0,2 kW, Dačice-

Červený vrch 92,9 MHz / 1 kW a Jindřichův Hradec-Políkno 103,6 MHz / 1 kW, neboť žádost
neobsahovala všechny zákonem předepsané náležitosti.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli Rádio Česká Kanada s.r.o., IČ: 032 22 845, se sídlem Klášterská
140/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Česká Kanada (licence sp. zn.
2014/827/zab ze dne 19.1.2016) dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
spočívající v převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele ve výši 50 % ze společníka
AVA – Ing. Rostislav Daněk s.r.o. a obchodního podílu ve výši 50 % ze společníka Ing. Bohumila
Komínka, na nového společníka, společnost JOE Media s.r.o., IČ: 261 52 002, neboť tato změna
by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ:
26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením
licence č.j. Ru/106/01 ze dne 9.5.2001 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio FM Plus

šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2013/681/zab/MED ze
dne 15.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio FM Plus šířeného prostřednictvím
vysílačů (licence zanikající).
– Rada se seznámila s odpovědí provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, se sídlem
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, doručenou Radě dne 11. ledna 2024 pod č.j. RRTV/815/2024-
vra, na žádost o podání vysvětlení sp.zn. 2023/1072/pot, č.j. RRTV/13586/2023-pot ze dne
1. prosince 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci podání č.j.
RRTV/11790/2023-vra ze dne 13. října 2023, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s analýzou programu Radio Metropole, provozovatele HAMCO s.r.o. ze dne
8.11. 2023 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program Signál rádio Praha; Praha 96,6 MHz) dne 16. ledna 2024, MAX
LOYD s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha 102,9 MHz) dne 16. ledna 2024, EVROPA 2, spol s
r. o. (program EVROPA 2; Praha 88,2 MHz) dne 16. ledna 2024, 4S PRODUCTION a.s. (program
Expres FM; Praha 90,3 MHz) dne 16. ledna 2024.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se
sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, doručeným dne 25.1.2024 pod č.j.
RRTV/1330/2024-vra, spočívajícím v informaci o přerušení vysílání dne 24.1.2024, program Fajn
radio, licence sp.zn.: RRTV/2022/1402/zab. Rada se seznámila s oznámením provozovatele
LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1,
doručeným dne 2.2.2024 č.j. RRTV/1558/2024-vra, spočívajícím v informaci o zapsání změn do
obchodního rejstříku spočívajících v převodu 100% obchodního podílu společnosti a ve změně
jednatele společnosti. Tyto změny byly provedeny v návaznosti na rozhodnutí Rady ze dne 7. 11.
2023, č.j. RRTV/13188/2023-bro.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/1397/2024-vra), ve které si pisatel stěžuje na to, že
program ČRo Radiožurnál vysílá záznamy a informace z probíhajícího tenisového turnaje
Australian Open. Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/1412/2024-vra) na údajně
neobjektivní a nevyvážený příspěvek, který byl na programu ČRo Plus odvysílán 26. ledna 2024
kolem 9. hodiny.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se
sídlem: Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 Praha 1, zaniká ke dni 5. ledna 2024 na základě podání
č.j. RRTV/1432/2024-vra, doručeného Radě dne 29. ledna 2024, licence k provozování televizního
vysílání programu FILM CAFE, šířeného prostřednictvím družice dle licence sp.zn.
2011/1052/FIA/Che, č.j. FIA/76/2012 ze dne 3. ledna 2012. O této skutečnosti vydává Rada
provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se
sídlem: Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 Praha 1, zaniká ke dni 5. ledna 2024 na základě podání
č.j. RRTV/1433/2024-vra, doručeného Radě dne 29. ledna 2024, licence k provozování televizního
vysílání programu FILM CAFE ROMANIA, šířeného prostřednictvím družice dle licence sp.zn.
2012/594/FIA/Che, č.j. FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012. O této skutečnosti vydává Rada
provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada bere na vědomí, že provozovateli Ústecká média s.r.o., IČ: 07083858, se sídlem:
Bratislavská 1444/10, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem, 400 01, zaniká ke dni 31. ledna
2024 na základě podání č.j. RRTV/1302/2024-vra, doručeného Radě dne 24. ledna 2024,

licence k provozování televizního vysílání programu Ústecká TV, šířeného prostřednictvím vysílačů dle
licence sp.zn. RRTV/2021/896/zem, č.j. RRTV/1624/2022-zem ze dne 18. ledna 2022. O této
skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2019/49/fia, č.j. RRTV/2867/2019-fia, ze dne 19. února 2019, podle
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území
má být vysílání programu Nick Music, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně
směrováno, o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Černou Horu, Českou republiku,
Rumunsko, Severní Makedonii a Slovensko, dle žádosti ze dne 30. ledna 2024, č.j.:
RRTV/1461/2024-vra.
– Rada se seznámila s odpovědí (č.j. RRTV/1655/2024-vra) společnosti PRAHA12.com s.r.o., IČ:
04700813, se sídlem Zátišská 1914/1, Modřany, 143 00 Praha 4, které bylo Radě doručeno dne
7. února 2024, na žádost Rady o vysvětlení sp.zn. 2023/1223/blu, č.j. RRTV/3/2024-blu ze dne
19. prosince 2023, týkající se toho, proč je na internetových stránkách společnosti nabízeno
poskytování doplňkové služby označené jako „Televize“.
– Rada se seznámila s provedeným monitoringem internetových stránek OKTAGON.TV a
rozhodla v předmětné věci o postoupení Radě pre mediálné služby.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systému (licence, č.j.: Ru/80/02/1082, ze dne 19. března 2002 ve znění pozdějších
změn) a provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů (č. j.:
Rg/35/96, ze dne 12. června 1996) a zvláštních přenosových systémů (č. j.: RRTV/15379/2018-
zem, ze dne 14. srpna 2018) KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ: 150 43 355 se sídlem Plynárenská
671, Kolín IV, 280 02 Kolín, na porušení ustanovení § 21 odst. 1, písm. e), § 21 odst. 2, § 29 odst.
1, písm. a), b) a § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal
Radu o písemný souhlas se změnou způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých
společníků, výše jejich obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, seznamu
společníků a neoznámil Radě změnu ostatních skutečností ve lhůtě do 30 dnů ode dne zapsání
změny v obchodním rejstříku a nepředložil doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne,
kdy k těmto změnám došlo (licence) a v přihlášce k registraci předem neoznámil Radě změnu
vkladů jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů, způsob rozdělení hlasovacích práv,
změnu seznamu společníků a neoznámil změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci – změnu v osobách jednatelů Radě ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.
Rada stanoví provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, doručeným Radě
pod č.j. RRTV/1444/2024-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání programu Televize
Ústeckého kraje ke dni 1. února 2024.
– Rada se, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ANTIK Telecom
CZ s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem: náměstí Tovární 1112, Chrudim, 537 01, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2016/110/SMU/Tan, č.j. RRTV/1059/2016-
SMU ze dne 5. dubna 2016, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní
program DIM; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/1122/2024-vra
doručeném dne 19. ledna 2024.TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
15. ledna 2024 do 7. února 2024: Stanice O, a.s. / Óčko STAR – upoutávka na pořad Moje obří
péro; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Prostřeno; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Malá velká liga;
Regionální televize CZ s.r.o. / A11 – Rozhovor s…; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – S čerty nejsou
žerty; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události – Istanbulská úmluva v divadelní hře; Google Ireland
Ltd. / Youtube – reklamy propagující investice; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Události 9. ledna
2024; Česká televize / ČT24 – Interview ČT24; Československá filmová společnost, s.r.o. a
Barrandov Televizní Studio a.s. / CS Film a Televize Barrandov, Kino Barrandov a Barrandov Krimi
– vysílání bez loga a výpadek vysílání; TV Nova s.r.o. / Nova – Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně;
FTV Prima, spol. s r.o. / Prima COOL – upoutávka Dexter: Nová krev; TV Nova s.r.o. / Nova –
upoutávka Metoda Markovič: Hojer; Česká televize / ČT2 – Dobré ráno; Simply You
Pharmaceuticals / Nova – HEMOSTOP gel MAX; Tesco Stores ČR / Nova – Tesco (Clubcard);
Filmbox Iberia, S.L.U. / Filmbox Stars – Bába z ledu; TV Nova s.r.o. / Nova – Zlatá labuť; TV Nova
s.r.o. / Nova – obchodní sdělení ve filmu o Harry Potterovi; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima ZOOM
– Zabijáci v divočině; TELEMEDIA INTERACTV / O (ÓČKO) – Virtuální svět TV; Česká televize /
ČT1 a ČT24 – Události; HP Tronic Zlín / Prima – Datart; TV Nova s.r.o. / Nova (ZPS) – reklamy ve
vysílání pořadu Na lovu: Silvestrovský speciál; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. /
Comedy Central Hun – Comedy Club; TV Nova s.r.o. / Nova – hlasité reklamy; HBO Europe s.r.o.
/ Cinemax 2 – In the Basement
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše
519/11, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona
č. 231/2001 Sb. ve spojení s § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním
upoutávky na pořad Moje obří péro, dne 13. ledna 2024 od 11:28 hodin na programu Óčko STAR.
Upoutávka zvala diváky ke sledování dokumentárního pořadu Moje obří péro, který se věnuje
potížím mužů s nadměrně velkými genitáliemi. Upoutávka, která byla odvysílána v dopoledních
hodinách, kdy mohou být u televizních obrazovek děti, představila uvedené téma výrazně
bulvarizujícím způsobem a za pomoci termínů („péro“) a obrazových prostředků, které mohou
vyvolávat konotace s pornografickým obsahem. To mohlo u nezletilých diváků vzbudit
deformované představy o lidské sexualitě a narušit tak jejich mravní vývoj. Provozovatel se tím
dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin do vysílání pořady,
které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, která se dle § 32
odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. vztahuje i ke všem dalším částem vysílání. Rada stanovuje lhůtu k
nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Regionální televize CZ s.r.o, IČ: 24141372, se sídlem:
Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, o podání vysvětlení k obsahu stížnosti na pořad
Rozhovor s…, jehož hostem byl Jiří Černohorský a byl odvysílán například 3. října 2023 od 3:19
hodin na televizním programu A11. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10,
o podání vysvětlení, zda dle jeho mínění vyhovovalo zařazení označení sponzora programu, jímž
byl výrobce a distributor alkoholických nápojů STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., v přerušení pořadu

S čerty nejsou žerty, vysílaného dne 26. prosince 2024 od 20:15 hodin na programu Prima,
zásadám Etického kodexu Rady pro reklamu, konkrétně stanoveným v části 2., kapitole 1., odst.
3.2., které upravuje vysílání reklamy na alkoholické nápoje před, během nebo bezprostředně po
televizních nebo rozhlasových pořadech určených dětem. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech
II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil odvysíláním reportáže Istanbulská úmluva v divadelní hře dne 24. ledna 2024
v rámci pořadu Události od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24. Zařazením reportáže
bezprostředně po příspěvku informujícím o projednávání ratifikace Istanbulské úmluvy v Senátu
PČR získalo dané téma poměrně jednoznačné rámování, na jehož základě si divák utváří na téma
názor. Ačkoliv se reportáž ústy reportérky nebo mluvčích explicitně nevyjadřuje pro přijetí úmluvy,
zazněly v reportáži argumenty v její prospěch, aniž by byly vyváženy oponentním postojem. Tím,
že tak byl zvýhodněn názor jedné skupiny veřejnosti, došlo k porušení povinnosti zajistit, aby ve
zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada postupuje podání č.j. RRTV/1402/2024-vra Českému telekomunikačnímu úřadu.
– Rada podává Policii ČR podnět k prošetření stížnosti č. j. RRTV/1402/2024-vra ve věci možného
trestného jednání, ke kterému mělo dojít prostřednictvím šíření obchodních sdělení v rámci
platformy YouTube při propagaci možných podvodných investic.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu OIK TV provozovatele OIK TV s. r. o.
ze dnů 3. – 4. prosince 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
OIK TV s. r. o., IČ: 25927281, sídlem: Hýblova 543, Česká Třebová, PSČ 560 02, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu bylo na programu OIK TV ve smyčce, odvysílané premiérově dne
4. prosince 2023 v 18:00 hodin, odvysíláno oznámení o sponzorovi Invia Česká Třebová před
pořadem Naše město: Česká Třebová, když tento pořad jako zpravodajský nemůže být dle § 53
odst. 6. zákona č. 231/2001 Sb. sponzorován, a proč bylo oznámení o sponzorovi zařazeno
výhradně před pořadem, nikoli v průběhu pořadu či na jeho konci. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoonito MENA provozovatele
HBO Europe s.r.o. ze dne 4. prosince 2023, časového úseku od 12.00 do 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu MTV Wallonia provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 4. 12. 2023 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 (689) odvysílaného dne
26. října 2023 v 15:50 hod. na programu Nova International provozovatele TV Nova s.r.o.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc říjen 2023.
– Rada informuje Českou inspekci životního prostředí o výskytu obchodního sdělení, v jehož rámci
je propagována koncentrovaná chladící kapalina pod názvem FRIDEX, v televizním vysílání.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908,
sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, z jakého důvodu v rámci předloženého
Akčního plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro programy
Prima, Prima +1, Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM, Prima Max, Prima KRIMI, CNN PrimaNews,

Prima STAR a Prima SHOW, uvedl souhrnné údaje týkající se závazků zpřístupnění pořadů
pro osoby se sluchovým a osoby se zrakovým postižením, přestože ustanovení § 16 odst. 7 zákona
č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek, explicitně stanovuje, že
provozovatel Akční plán na zkrácené hodnocené období zpracuje v členění podle jednotlivých
programů.
– Rada žádá Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (ASNEP) a
Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS) o
vyjádření k Akčnímu plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením
a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro
programy Prima, Prima +1, Prima COOL, Prima love, Prima ZOOM, Prima Max, Prima KRIMI, CNN
Prima News, Prima STAR a Prima SHOW, který provozovatel FTV Prima, spol. s r.o., předložil
Radě dne 10. ledna 2024.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady
nepředložil Zaváděcí plán zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením
a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025,
pro program Prima plus, jak ukládá ustanovení § 16 odst. 10 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek.
– Rada žádá Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (ASNEP) a
Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS) o
vyjádření k záměru provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., nezpřístupňovat program Prima plus pro
osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením v období ode dne 1. července
2023 do dne 30. června 2025.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem
Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, z jakého důvodu v rámci předloženého
Zaváděcího plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby
se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025
nespecifikoval své závazky ohledně zpřístupňování pořadů osobám se sluchovým a osobám se
zrakovým postižením na programech Nova sport 1, Nova sport 2, Nova sport 3 a Nova sport 4.
– Rada žádá Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (ASNEP) a
Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS) o
vyjádření k záměru provozovatele TV Nova s.r.o., nezpřístupňovat minimálně v období ode dne
1.července 2023 do dne 30. června 2024 programy Nova sport 1, Nova sport 2, Nova sport 3 a
Nova sport 4 pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem
Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, z jakého důvodu v rámci předloženého
Akčního plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro programy
NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Gold a Nova Lady, uvedl souhrnné údaje
týkající se závazků zpřístupnění pořadů pro osoby se sluchovým a osoby se zrakovým postižením,
přestože ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení
videonahrávek, explicitně stanovuje, že provozovatel Akční plán na zkrácené hodnocené období
zpracuje v členění podle jednotlivých programů.
– Rada žádá Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (ASNEP) a
Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS) o
vyjádření k Akčnímu plánu zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením
a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro
programy NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Gold a Nova Lady, který
provozovatel TV Nova s.r.o., předložil Radě dne 13. prosince 2023.-

Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima spol. s r. o., na základě
jakých smluvních ujednání nebo jiných dohod byl rozhovor s marketingovým ředitelem společnosti
CeWe Color, a.s., Milošem Zámečníkem (příspěvek Vzpomínky na jednom místě), zařazen jako
součást pořadu Nový den, dne 11. září 2023 od 07:00 hodin na programu Prima.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Nový den, dne 11. září 2023 od 07:00 hodin na programu Prima,
že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s.r.o., jaké povahy byl
sponzorský vzkaz společnosti Betano odvysílaný na programu Nova Fun dne 24. října 2023 v čase
od 18:22:16 do 18:22:26 hodin.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele O2 Czech Republic a. s., z jakého
důvodu je na webu jako provozovatel programu O2 Info uvedena společnost O2 Family, s.r.o., když
se jejím právním nástupcem po fúzi stala O2 Czech Republic, a.s., a dále z jakého důvodu nejsou
na jeho webu v souvislosti s provozovatelem programu O2 Info uvedeny údaje umožňující rychlé,
přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, tak, jak ukládá ustanovení
§ 32 odst. 9 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb..
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., ohledně
nejasností týkajících se označení televizních programů Info-kanál Benešov u Semil a Info-kanál
Rokytnice nad Jizerou a nesrovnalostí týkajících se smyček textového zpravodajství programů
Info-kanál Háj ve Slezsku, Info-kanál Rokytnice nad Jizerou a TRIONET INFOKANÁL.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., na uložené upozornění
na porušení licenčních podmínek licence ze dne 19. března 2002, č. j. Ru/80/02/1082, ve znění
pozdějších změn, opravňující k vysílání infokanálů, kterého se dopustil tím, že ve dnech 4.-5.
června 2023 odvysílal na programu Info-kanál Batňovice smyčku o délce cca 9:32 minut, ačkoli
podle platného znění licenčních podmínek má smyčka textového zpravodajství trvat 30 minut,
přičemž tato smyčka nebyla doplněna o obrazové zpravodajství, které má být dle licence do
vysílání zařazováno v rozsahu 60 minut dvakrát denně.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., na uložené upozornění
na porušení licenčních podmínek licence ze dne 19. března 2002, č. j. Ru/80/02/1082, ve znění
pozdějších změn, opravňující k vysílání infokanálů, kterého se dopustil tím, že zúžil rozsah vysílání
o programy Info-kanál v městské části SIDONIE, Info-kanál Mladé Buky a Info-kanál Kořenov, aniž
by požádal Radu o předchozí souhlas se změnou licenčních podmínek.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., na uložené upozornění
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
na programu Info-kanál Batňovice ve dnech 4.-5. června 2023 v časovém úseku 00:00-24:00 hodin
neuváděl označení televizního programu (logo).
– Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2024, č. j. 10 A
136/2023, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. srpna 2023, č. j. RRTV/10279/2023-
beh, sp. zn. RRTV/2023/274/beh, a rozhodnutí Rady ze dne 8. srpna 2023, č. j. RRTV/10266/2023-
beh, sp. zn. RRTV/2022/1386/beh.
– Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
25. ledna 2024, č. j. 10 A 136/2023, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 8. srpna 2023,
č. j. RRTV/10279/2023-beh, sp. zn. RRTV/2023/274/beh, a rozhodnutí Rady ze dne 8. srpna 2023,
č. j. RRTV/10266/2023-beh, sp. zn. RRTV/2022/1386/beh.- Rada se seznámila se sdělením

Asociace komerčních televizí, z.s. („AKTV“), sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, PSČ 100 00, Praha 10, jež je reakcí na zařazení do seznamu
spolupracujících samoregulačních orgánů dle ustanovení § 5 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, a rovněž s opraveným zněním etického kodexu.
– Rada v rámci řízení o přestupku vedeném pod sp. zn. RRTV/2023/1265/lem provedla důkaz
zhlédnutím záznamu reklamního spotu s motivem HOT PEPPERS Prague odvysílaného dne
12. listopadu 2023 v čase od 17:20 hodin na programu NOVA
– Rada v rámci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2022/1328/ale provedla důkaz zhlédnutím
záznamu reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 26. srpna 2022 od 9:07
hodin na programu Televize Barrandov.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. d) zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek; § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
sděluje, že Celní úřad pro hlavní město Prahu (dále jen „celní úřad“) jakožto orgán věcně a místně
nepříslušný předal podle § 64 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), Radě pro rozhlasové a
televizní vysílání, Škrétova 44/6,12000 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „Rada“) osm přestupků
spáchaných podle § 8a odst. 1 písm. o) a odst. 3 písm. j) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
účinných v období od 28.4.2018 do 17.11.2019 rozhodném pro projednání jednotlivých
předmětných přestupků (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), kterých se měla dopustit fyzická
osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného zákona D. S., IČ 02798468 (dále jen
„obviněný“), zastupovaná na základě plné moci fyzickou osobou XXX, (dále jen „zástupce“) tím, že
v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. f) zákona o regulaci reklamy ve spojení s ustanoveními
§ 1 odst. 2, odst. 6 a odst. 7 zákona o regulaci reklamy zpracovala zakázanou reklamu propagující
hazardní hry provozované v České republice bez základního povolení vydaného Ministerstvem
financí (dále jen „MF“) podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), kterou následně prostřednictvím uživatelského
účtu (kanálu) nazvaném TVTwixx zřízeném na platformě pro sdílení videonahrávek YouTube
(www.youtube.com) veřejně dálkově přístupném na elektronické adrese
www.youtube.com/user/TVTwixx či www.youtube.com/TVTwixx (dále jen „kanál TVTwixx“) šířila.
Správní řízení v předmětné věci bude nadále vedeno pod spis. zn. RRTV/2024/316/had.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. d) zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek; § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a na
základě ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) a § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, rozhodla dne 20. února 2024 vydat následující usnesení: Správní řízení, spis. zn.
RRTV/2024/316/had, vedené s D. S., dat. nar., (dále jen „obviněný“), zastoupeným na základě
plné moci fyzickou osobou XXX, dat. nar. XXX, (dále jen „zástupce“); se přerušuje do doby
skončení řízení o předběžné otázce, kterou je kompetenční žaloba posuzující pravomoc Rady v
předmětné věci.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání Autosalon a Prima+, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 10000, z jakého důvodu v rámci předloženého Akčního
plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 není uveden konkrétní
minimální závazek zpřístupnění k jednotlivým službám na sledovaná roční období,

z nichž by bylo možné dovozovat navyšování celkového podílu zpřístupněných pořadů v čase, a současně s
vysvětlením, zda byl Akční plán schválen zastupující organizací SONS.
– Rada žádá Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (ASNEP) a
Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS) o
vyjádření k podanému vysvětlení poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
Autosalon a Prima+, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., v souvislosti s Akčním plánem
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025, který neobsahuje žádný
konkrétní minimální závazek zpřístupnění k jednotlivým službám na sledovaná roční období.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání nova.cz, umístěné na internetové adrese nova.cz, společnosti TV Nova s.r.o., IČ
458 00 456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5A, Praha, PSČ 152 00, z jakého důvodu v
rámci předloženého Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025 není uveden konkrétní minimální závazek zpřístupnění služby nova.cz pro osoby
se zrakovým postižením na jednotlivá sledovaná roční období, z něhož by bylo možné dovozovat
navyšování celkového podílu zpřístupněných pořadů v čase, respektive s vysvětlením, zda Akční
plán byl schválen zastupující organizací SONS.
– Rada žádá Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (ASNEP) a
Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS) o
vyjádření k Akčnímu plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením
a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro
audiovizuální mediální službu na vyžádání nova.cz, umístěnou na internetové adrese nova.cz,
který poskytovatel TV Nova s.r.o., předložil Radě dne 13. prosince 2023.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Československá filmová společnost,
s.r.o., z jakého důvodu na písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených
pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne
1. července 2023 do dne 30. června 2025.
– Rada se seznámila s Akčním plánem zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se
sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne
30. června 2025 poskytovatele Československá filmová společnost, s.r.o. pro audiovizuální
mediální službu na vyžádání FILM POPULAR.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a ustanovením
§ 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele Československá
filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68 425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha, PSČ 113 60,
na porušení ustanovení § 6b odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil tím, že
neprojednal s organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a
osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele MAFRA, a.s., týkajícím se Akčního
plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro audiovizuální mediální
služby na vyžádání iDnes Kino a VIDEO iDNES.
– Rada žádá Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR o vyjádření k Akčnímu
plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 poskytovatele
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání iDnes Kino a VIDEO iDNES, MAFRA, a.s.-

Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Online Partners s.r.o. ve věci Akčního
plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 v rámci audiovizuální
mediální služby na vyžádání DVTV.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele SATT a.s., z jakého důvodu na
písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025.
– Rada prodlužuje poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, společnosti SATT
a.s., IČ 607 49 105, se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou, 591 01, lhůtu k předložení
Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se
zrakovým postižením na období 1. července 2023 až 30.června 2025 pro audiovizuální mediální
službu na vyžádání Televize Vysočina do 31. května 2024.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Extra Online Media s.r.o., IČ
24316920, se sídlem Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 00, Praha 4 – Krč ve věci neposkytnutí Akčního
plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 pro službu
VIDEOPORTÁL přístupnou na internetové adrese https://www.onetv.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba VIDEOPORTÁL poskytovatele Extra
Online Media s.r.o., IČ 24316920, se sídlem Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 00, Praha 4 – Krč,
přístupná na internetové adrese https://www.onetv.cz, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální
mediální služby na vyžádání, a provádí výmaz poskytovatele Extra Online Media s.r.o., IČ
24316920, se sídlem Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 00, Praha 4 – Krč, ze Seznamu poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby
na vyžádání TVS poskytovatele J.D.Production s.r.o., provozované na webové adrese
www.tvslovacko.cz.
– Rada se seznámila s posouzením potenciální audiovizuální mediální služby na vyžádání Jen
porno, umístěné na internetové adrese https://jenporno.cz/, dle definičních znaků AVMSnV.
– Rada se seznámila se screeningem služby bombuj.si dostupné na internetových stránkách
www.bombuj.si a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na
vyžádání (a tedy podmínky pro zápis do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání).
– Rada se seznámila se screeningem služby Filmplanet dostupné na internetových stránkách
www2.filmplanet.to a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby
na vyžádání (a tedy podmínky pro zápis do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání).
– Rada se seznámila se screeningem služby edisk dostupné na internetových stránkách
www.edisk.cz a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky služby platformy pro sdílení
videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.
– Rada se seznámila s monitoringem služby dostupné na adrese https://fastshare.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost CloudNet s.r.o., IČ: 03557111 se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, o
podání vysvětlení, zda službu umístěnou na internetové adrese https://fastshare.cz poskytuje

jakožto službu platformy pro sdílení videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek, příp. z jakého důvodu Radě dosud poskytování této služby
neoznámila. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila se screeningem služby FileFactory dostupné na internetových stránkách
https://filefactory.com a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky služby platformy pro sdílení
videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.
– Rada se seznámila se screeningem služby Posílej.cz dostupné na internetových stránkách
https://posilej.cz/ a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky služby platforem pro sdílení
videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.
– Rada se seznámila se screeningem služby Rapidgator dostupné na internetových stránkách
www.rapidgator.net a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky služby platformy pro sdílení
videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.
– Rada se seznámila se screeningem služby Sdílej dostupné na internetových stránkách
https://sdílej.cz a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky služby platformy pro sdílení
videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.
– Rada se seznámila se screeningem služby Turbobit dostupné na internetových stránkách
https://turbobit.me a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky služby platformy pro sdílení
videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.
– Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s monitoringem služby dostupné na
adrese https://webshare.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost THINKSMART, s r.o., IČ 28985991, sídlem Tiskařská 257/10, 108 00, Praha 10 –
Malešice, o podání vysvětlení, zda službu umístěnou na internetové adrese https://webshare.cz
poskytuje jakožto službu platformy pro sdílení videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.,
a pokud ano, z jakého důvodu Radě dosud poskytování této služby neoznámila. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem služby dostupné na adrese https://datoid.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost Clausula rebus s.r.o., IČ 07838336, sídlem Dopravní 500/9, 104 00, Praha 10 –
Uhříněves, o podání vysvětlení, zda službu umístěnou na internetové adrese https://datoid.cz
poskytuje jakožto službu platformy pro sdílení videonahrávek ve smyslu zákona č. 242/2022 Sb.,
a pokud ano, z jakého důvodu Radě dosud poskytování této služby neoznámila. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba Zkouknito.cz poskytovatele Zkouknito
s.r.o. (v likvidaci), IČ 05876214, se sídlem Bílinská 516/4, PSČ 190 00, Praha 9 – Prosek, která
byla dostupná na internetové adrese www.zkouknito.cz, již není poskytována, a proto provádí
výmaz poskytovatele Zkouknito s.r.o. (v likvidaci), IČ 05876214, se sídlem Bílinská 516/4, PSČ
190 00, Praha 9 – Prosek, ze Seznamu poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba TV Rebel poskytovatele Digital
Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00, Ostrava – Poruba, která

byla dostupná na internetové adrese https://www.tvrebel.cz, již není poskytována, a proto provádí
výmaz poskytovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 26839407, se sídlem Stavební 992/1, PSČ
708 00, Ostrava – Poruba, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila se stavem vymožených pohledávek předaných Celnímu úřadu pro hlavní
město Prahu.

V Praze dne 22. 2. 2024

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830 

Webdesign: Kabris|NET