Tisková zpráva ze 4. zasedání Rady, konaného dne 12. 3. 2024
Publikováno 14.03.2024 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 4. zasedání projednala 56 bodů
programu. Vyhodnotila 24 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.


Rada na svém 4. zasedání udělila celkem čtyři licence k provozování vysílání, a to jednu licenci
společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. k provozování televizního vysílání programu FILM
MANIA ROMANIA, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, jednu licenci fyzické
osobě Pavel Kalista k provozování televizního vysílání programu Televize FILMpro, šířeného
prostřednictvím vysílačů a dvě licence společnosti FTV Prima, spol. s.r.o. k provozování televizního
vysílání programů Prima love SK a Prima COOL SK, šířených prostřednictvím družice.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Praha Strahov I 90,3 MHz / 5 kW, žadatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054 se sídlem
Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, program EXPRES FM (licence č.j.: Ru/137/01) a
souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Praha Strahov 101,1 MHz / 3 kW, žadatele Radio Prostor s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Křížová
2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, program Radio Prostor (licence č.j.: Ru/193/98) a souhlasí s
dokončením předmětné koordinace.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Praha Strahov 103,7 MHz / 1 kW, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Rock Radio (licence sp.zn.:
2019/341/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00,
o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu
KISS (licence č.j.: Ru/117/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických
parametrů spočívající ve změně kmitočtu a korekci souřadnic stanoviště Mohelnice 97,8 MHz /
200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ:
29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou
skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů, program KISS (licence č.j.: Ru/117/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a
souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu a korekci souřadnic stanoviště
Mohelnice 97,8 MHz / 200 W na kmitočet a stanoviště Mohelnice 2 96,2 MHz / 200 W, souřadnice
WGS 84: 16 53 16 / 49 46 54- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm.

b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b)
a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805,
se sídlem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci
k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO OTAVA (licence sp.zn.:
RRTV/2022/754/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů
spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Sušice 4 106,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje
provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, se sídlem Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, souhlas
se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů, program RÁDIO OTAVA (licence sp.zn.: RRTV/2022/754/zab), a to o
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně
stanoviště kmitočtu Sušice 4 106,2 MHz / 50 W na stanoviště Sušice 5 106,2 MHz / 50 W,
souřadnice WGS 84: 13 30 59 / 49 15 03.
– Rada uděluje provozovateli LONDA spol. s r. o., IČ: 492 41 931, se sídlem Na příkopě 859/22,
PSČ 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání programu RÁDIO IMPULS (licence č.j. Ru/194/98/1904 ze dne 9.6.1998)
podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních
podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného
slyšení.
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody
130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. RRTV/2023/324/zab ze dne 5.9.2023) se
souborem technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz / 0,05 kW; Drysice 88,6 MHz / 0,05
kW; Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW; Horní Heršpice 94,1 MHz / 0,05 kW; Javůrek 94,2 MHz / 0,05
kW; Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW; Mikulov 94,2 MHz / 0,05 kW; Slavíč 90,2 MHz / 0,05 kW; Vyškov
91,9 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu
na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první,
článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody
130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001
Sb., pro program Radio Čas (licence sp. zn. RRTV/2023/325/zab ze dne 5.9.2023) se souborem
technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW; Měřín 94,7 MHz / 0,05 kW; Velká Bíteš
101,0 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne
přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení
části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se
soubory technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 39 /
4947 59 a Třinec I 106,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 40 23 / 49 40 04 se lhůtou pro
doručení žádostí do 11. dubna 2024.
– Rada se seznámila s analýzou programu DANCE RADIO provozovatele MAX LOYD, s.r.o., ze
čtvrtka 1.2. 2024 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že vysílání bylo v souladu se zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Fajn radio; Praha 97,2 MHz) dne 12. února 2024, Frekvence 1 a.s.
(program Frekvence 1; Praha 102,5 MHz) dne 12. února 2024, JOE MEDIA s.r.o. (program HEY
Radio; Praha 101,6 MHz) dne 12. února 2024, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio City 93,7
FM; Praha 93,7 MHz) dne 12. února 2024.- Rada se seznámila s oznámením provozovatele

RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se
sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 2.2.2024 pod č.j
RRTV/1653/2024-vra, spočívajícím v informaci o výlukách vysílání programu Radio Proglas za
měsíc leden 2024. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s oznámením
provozovatele RFE/RL, lne., IČ: 61389269, odštěpný závod, se sídlem Vinohradská 159a, 100 00,
Praha 10, doručeným dne 13.2.2024 č.j. RRTV/2274/2024-vra, spočívajícím v informaci o změně
bydliště vedoucí odštěpného závodu a změně u jednajících osob americké právnické osoby.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/2211/2024-vra) posluchače na obsah vysílání
programů Českého rozhlasu. Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/2474/2024-vra)
posluchače na obsah vysílání programů Českého rozhlasu. Rada se seznámila s dopisem (č. j.
RRTV/2162/2024-vra) od Rady Českého rozhlasu, který obsahuje odpověď předsedy Rady ČRo
na stížnost lékařů Dermatovenerologického oddělení FN Motol, která byla Radě ČRo postoupena
na základě rozhodnutí z 21. zasedání v roce 2023.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8 Karlín, 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let,
označení (název) programu: FILM MANIA ROMANIA; základní programová specifikace: Filmy a
seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené převážně ve Spojených státech
amerických, sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech světa; časový rozsah vysílání: 24 hodin
denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rumunsko;
hlavní jazyk vysílání: rumunský jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 5. února 2024, č.j.
RRTV/1629/2024-vra.
– Rada uděluje fyzické osobě Pavel Kalista, IČ 641 81 871, bytem Radinovy 39, 339 01 Vrhaveč,
dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního zemského digitálního televizního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Televize
FILMpro; základní programová specifikace: Program informačně-zábavního charakteru s
regionálním zaměřením; územní rozsah vysílání: Klatovsko, v souladu se stanoviskem Českého
telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-3 619/2024-613, dle přiloženého diagramu využití rádiových
kmitočtů; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu
žádosti doručené Radě dne 12. ledna 2024 pod č.j. RRTV/864/2024-vra, ve znění upřesnění ze
dne 19. ledna 2024 a 12. února 2024, č.j. RRTV/1110/2024-vra a č.j. RRTV/2258/2024-vac.
– Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu
Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Rumunsko,
o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem
Pobřežní 620/3, Praha 8 Karlín, 186 00, k televiznímu vysílání programu FILM MANIA ROMANIA
šířeném prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací:
Filmy a seriály klasické a televizní kinematografie všech žánrů vyrobené převážně ve Spojených
státech amerických, sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech světa.
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název)
programu: Prima love SK; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na
archivní vlastní tvorbu provozovatele vysílání. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé
formáty zábavních pořadů; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směřováno: Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 16 až
24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 6. února 2024, č.j.: RRTV/1639/2024-vra, ve znění
doplnění žádosti ze dne 28. února 2024, č.j.: RRTV/3008/2024-vra. Rada informuje

regulační orgán členských států Evropské unie, na jehož území je televizní
vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku o udělení licence společnosti
FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha
10, k televiznímu vysílání programu Prima love SK, šířeného prostřednictvím družice se základní
programovou specifikací: Tematický program zaměřený na archivní vlastní tvorbu provozovatele
vysílání. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů.
– Rada uděluje právnické osobě, společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název)
programu: Prima COOL SK; základní programová specifikace: Tematický program zaměřený
převážně na vlastní tvorbu provozovatele vysílání. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba,
různé formáty zábavních pořadů; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně
směřováno: Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 16 až
24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 6. února 2024, č.j.: RRTV/1640/2024-vra, ve znění
doplnění žádosti ze dne 28. února 2024, č.j.: RRTV/3009/2024-vra.
– Rada informuje regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní
vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovenskou republiku o udělení licence společnosti
FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha
10, k televiznímu vysílání programu Prima COOL SK, šířeného prostřednictvím družice se základní
programovou specifikací: Tematický program zaměřený převážně na vlastní tvorbu provozovatele
vysílání. Výčet převažujících žánrů: dramatická tvorba, různé formáty zábavních pořadů.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti FTV Prima, spol. s.r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem
Vinohradská 3217/167, Praha 10, Strašnice, 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v
žádosti o licenci, č.j. RRTV/3471/2016-SPM, sp.zn. 2016/930/SPM/FTV ze dne 22. listopadu 2016,
podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu
programu z Prima Plus na Prima SK dle žádosti ze dne 27. února 2024, č.j. RRTV/2568/2024-vra.
– Rada uděluje provozovateli, společnosti KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ: 150 43 355 se sídlem
Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j.: Ru/80/02/1082, ze dne
19. března 2002 ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a
licenčních podmínek, a to v zúžení územního rozsahu vysílání o Infokanál v městské části Sidonie,
k. ú. 747793 Sidonie, okres Zlín; Informační kanál Mladé Buky, k. ú. 696781 Hertvíkovice, k. ú.
696790 Kalná Voda, k. ú. 696803 Mladé Buky, okres Trutnov; Infokanál Kořenov, k. ú 669750
Polubný, k. ú. 669792 Příchovice, k. ú. 669768 Jizerka, k. ú. 669806 Rejdice, okres Jablonec nad
Nisou a TKR Třemošnice – informační kanál města Třemošnice, k. ú. 770736 Třemošnice nad
Doubravou, okres Chrudim, dle žádosti č. j.: RRTV/1255/2024-vra, ze dne 24. ledna 2024, ve znění
doplnění žádosti ze dne 15. února 2024, č.j.: RRTV/2327/2024-vra.
– Rada na základě své pravomoci dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), žádá společnost Clash of the Stars s.r.o., IČ: 10941959, se sídlem Evropská
2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, o podání vysvětlení toho, jaké povahy je obsah šířený
prostřednictvím internetových stránek https://clashofthestars.tv a zda se v daném případě jedná o
provozování televizního vysílání prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
– Rada na základě své pravomoci dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), žádá společnost Nordic Telecom Regional s.r.o., IČO: 045 93 332, se sídlem
Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, o podání vysvětlení ke službě označené jako „Nordic
TV“, která je nabízena na internetových stránkách společnosti na adrese
https://nordictelecom.cz/televize/.- Rada na základě své pravomoci dané ustanovením

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem
Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 15200, o podání vysvětlení toho, proč v rozporu s
ustanovením § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb. neoznámil Radě výpadky televizního
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů programů Televize Barrandov (licence č.j.
FIA/2148/2013, sp.zn. 2013/378/FIA/Bar ze dne 14. května 2013), BARRANDOV KRIMI (č.j.
RRTV/821/2015-FIA, sp.zn. 2015/108/FIA/Bar, ze dne 17. února 2015) a KINO BARRANDOV
(licence č.j. RRTV/852/2015-SMU, sp.zn. 2015/105/SMU/Bar, ze dne 17. února 2015), ke kterým
došlo ve dnech 20. ledna 2024 a 10. února 2024.
– Rada registruje provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČ 469 00 250, se sídlem
Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., změnu
skutečností uváděných v přihlášce k registraci č.j. Rg/34/96/1116 ze dne 25. června 1996, a to
změnu územního rozsahu vysílání spočívající v ukončení provozování převzatého vysílání v
kabelových systémech v katastrálním území Březová u Zlína – 614696 (okres Zlín), v rozsahu dle
žádosti doručené dne 19. února 2024 pod č.j. RRTV/2024/363/zem.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, doručeným
Radě pod č.j. RRTV/2326/2024-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání programů Nova
Sport 5 a Nova Sport 6 ke dni 29. února 2024.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů a audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání doručenými od 9. 2. 2023 do 29. 2. 2024 (celkem 22 podání): TV
Nova s.r.o. / Nova Lady, Ordinace v růžové zahradě 2, 17. 1. 2024 od 15:15 hodin, nadměrná
propagace produktu; TV Nova s.r.o. / Nova – Souboj na talíři LIVE: festival hvězdných chutí, 20. 1.
2024 od 12:04 hodin, označení PP; Československá filmová společnost, s.r.o./ CS Film – Parta hic,
19. 1. 2024 od 20:00 hodin, absence loga; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov,
různé pořady, označení PP; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima Star – různé pořady, propagace
produktu a označení PP; HBO Europe s.r.o. / Cinemax 2 – W piwnicy (Ve sklepě; Im Keller; In the
Basement), 22. 1. 2024 od 20:30 hodin, erotické scény; Česká televize / ČT1 – Všechno, co mám
ráda, 7. 2. 2024 od 16:45 hodin, sponzor pořadu a ČT1 – 168 hodin, objektivita a vyváženost;
Youtube.com a Elieva s.r.o. / https://www.mirplay.cz/ – Krematorium, nevhodný obsah; FTV Prima,
spol. s r.o. / CNN Prima News – Partie Terezie Tománkové, 11. 2. 2024 od 12:05 hodin a Co na to
premiér, 14. 2. 2024 od 21:00 hodin, objektivita a vyváženost; Česká televize / ČT24 – Vysílání o
situaci v Izraeli, objektivita a nevyváženost; Česká televize / ČT1 a ČT24 – Otázky Václava
Moravce, 25. 2. 2024 od 12:00 hodin, účast Heleny Horské v pořadu; Česká televize / iVysílání –
#LEPŠÍŠKOLA, zabavování věcí učiteli; Česká televize / ČT 😀 – Večerníček, 26. 2. 2024 od 18:45
hodin, reklama na alkohol po pořadu pro děti; TV Nova s.r.o. / Nova – Výměna manželek, 28. 2.
2024 od 20:20 hodin, týrání zvířat; Česká televize / ČT1 – 168 hodin (reportáž „Pro Elišku“), 4. 2.
2024 od 21:20 hodin, objektivita a vyváženost; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Sedm schodů k
moci (2), 4. 2. 2024 od 20:20 hodin, explicitní záběry; Twitch.tv, Youtube.com, Kick.com –
propagace hazardních her ve videonahrávkách uživatelů služeb; ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o. / Comedy Central Hun – Comedy Club, ochrana nezletilých osob; Česká
televize / ČT1, Reportéři ČT (reportáž „Poklad z rybníka“), 15. 1. 2024 od 21:50 hodin, objektivita
a vyváženost; Česká televize / ČT1 – Události (reportáž Světové dny mládeže), 2. 8. 2023 od 18:55
hodin – reakce Rady České televize; Česká televize / ČT – zpravodajské a publicistické pořady,
objektivita a vyváženost; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – Hlasy zločinu, 24. 2. 2024 od
20:30 hodin, objektivita a nevyváženost;
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích
a řízeních o nich rozhodla zahájit s provozovatelem TV Nova s.r.o, IČ 45800456,

sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné
porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit
odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 (epizoda Marodi se nesmějou) dne 17. 1. 2024
od 15:15 hodin na programu Nova Lady. V daném pořadu mohlo dojít k nepatřičnému zdůraznění
umístěného produktu sušáku na prádlo Pegasus značky Leifheit, a to jak slovním představením
jeho vlastností, tak vizuální prezentací. Produkt byl vyzdvihnut v rozhovoru muže a ženy, ve kterém
muž produkt prezentoval jako řešení problému se sušením prádla, který má celoroční využití,
přičemž žena po zhlédnutí webových stránek s produktem reagovala na pozitivní hodnocení
produktu mužem kladně slovy „jo tohle, jo to je dobrý, to je dobrej nápad.“ Muž následně dodal, že
lze na něm sušit oblečení až ze dvou praček najednou, a že daný produkt pro jistotu hned objednal,
s čímž žena souhlasila. Vizuální prezentace produktu spočívala v krátkých, ale detailních záběrech
na notebooku muže, na kterém byly zobrazeny produkty v rámci webové stránky značky.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, upozorňuje
provozovatele TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00, Praha 5, na
porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. 1.
2024 od 12:04 hodin na programu Nova odvysílal pořad Souboj na talíři LIVE: festival hvězdných
chutí, který je pořadem s umístěním produktu, přičemž pořad byl označen pouze na svém začátku,
nikoli na konci. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě
přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny
jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v
omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Československá filmová společnost, s.r.o., sídlem
Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, IČ 27168425, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm.
n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na programu CS Film dne 19. ledna 2024 v
čase 20:34-21:09 hodin (v průběhu vysílání pořadu Parta hic) neuváděl označení televizního
programu (logo), čímž se dopustil porušení povinnosti uvádět označení televizního programu (logo)
v televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dnů ode dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, Praha
5, Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že na programu Televize Barrandov odvysílal pořady Česká tajenka (dne
9. 2. 2024 od 16:56 hodin), S ex ve městě (dne 9. 2. 2024 od 22:37 hodin) a Reakce Jaromíra
Soukupa (dne 24. 2. 2024 od 22:31 hodin), které jsou pořady s umístěním produktu, přičemž jako
takové pořady byly označeny pouze na svém začátku a konci a nikoliv také po skončení přerušení
reklamním blokem. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v
případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem
uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, o podání
vysvětlení, zda v pořadech odvysílaných na programu Televize Barrandov – Nebezpečné vztahy

s Honzou Musilem (dne 9. 2. 2024 od 19:20 hodin), Nečekaná úmrtí (dne 9. 2. 2024 od 22:05 hodin)
a Tajemství filmů a seriálů (dne 24. 2. 2024 od 21:29 hodin) byly umístěny produkty a pokud ano,
proč byly řádně označeny symbolem PP na začátku a na konci pořadů, ale symbol PP absentoval
po skončení přerušení reklamními bloky v těchto pořadech. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, o
podání vysvětlení, zda v pořadech odvysílaných na programu Prima Star Ohnivý kuře (dne 23. 2.
2024 od 13:15 hodin), Show Jana Krause (dne 20. 2. 2024 od 22:20 hodin), Jak se staví sen – extra
(dne 22. 2. 2024 od 19:00 hodin) a Šéfem za pár minut (dne 23. 2. 2024, od 4:40 hodin), byly
umístěné produkty ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a pokud ano, proč
nebyly pořady řádně označeny symbolem upozorňujícím na umístěný produkt (PP). Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění,
a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád žádá provozovatele
HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, o podání
vysvětlení, jaká zajistil vhodná opatření v souvislosti s filmem W pivnicy (Im Keller), odvysílaným
dne 22. ledna 2024 od 20:30 hodin na programu Cinemax 2 (Polsko), aby jej neměly za běžných
okolností možnost vidět nebo slyšet nezletilé osoby. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a na základě čl. 4
odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu
2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů
členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o
audiovizuálních mediálních službách) vyzývá provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, jakožto
provozovatele programu Comedy Central Hungary, směrovaného na území Maďarska a
vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2010 o udělení licence k provozování
televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (sp. zn. 2010/520/sve/MTV), prodloužené
rozhodnutím ze dne 22. února 2022 (sp. zn. RRTV/2022/184/hou), k dodržování přísnějších
pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska v souvislosti se
zařazováním značení přístupnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie dětí, k němuž nedošlo
při vysílání pořadu Comedy Club: Zoltán Köhalmi – Történjen bármi odvysílaného dne 1. ledna
2024 od 15:56 hodin na programu Comedy Central Hungary.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nickelodeon Global provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 4. 12. 2023 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoonito Portuguese
provozovatele HBO Europe s.r.o. ze dne 4. prosince 2023, časového úseku od 12.00 do 24.00
hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Cartoonito Nordic provozovatele
HBO Europe s.r.o. ze dne 4. prosince 2023, časového úseku od 12.00 do 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s naplňováním požadavků na zastoupení evropské tvorby ve vysílání
provozovatelů celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů,
provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, prostřednictvím kabelových rozvodů a
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů v roce 2023.Rada v rámci své působnosti

dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, Praha 5,
Kříženeckého nám. 322, 15200, na porušení § 47 odst. 1 písm. a) – d) zákona č. 231/2001 Sb.,
kterého se dopustil tím, že Radě neposkytl údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně
identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které
prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy
vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než
5 let a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, to vše za kalendářní rok 2023 k televizním
programům Televize Barrandov, BARRANDOV KRIMI a KINO BARRANDOV. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, a na
základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele TV
Nova s.r.o., IČO 45800456, Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, o podání vysvětlení
k údajům, jimiž deklaroval, jaké bylo zastoupení evropských děl ve vysílání programu Nova Action
v roce 2023. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ 24141372, Vinohradská
1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, na porušení § 47 odst. 1 písm. a) – d) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že Radě ve stanoveném termínu neposkytl údaje o počtu a délce
vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce
vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich
výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového
rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně
identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let a údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl, to vše za kalendářní rok 2023 k televiznímu programu A 11. Data poskytnutá provozovatelem
po stanoveném termínu vykazují zjevnou chybovost. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 15 dní ode
dne doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, a na
základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele O2 TV
s.r.o., IČO 03998380, Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, o podání vysvětlení k údajům,
jimiž deklaroval, jaké bylo zastoupení evropských děl ve vysílání jeho televizních programů v roce
2023. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení: 1) proč provozovatel neposkytl údaje o podpoře
evropské tvorby rovněž pro programy O2 Sport 7 a Premier Sport 3 SK; 2) jaké bylo v roce 2023
zastoupení českých děl na programech O2 Sport 2, O2 Sport 3, O2 Sport 4, O2 Sport 5 a O2 Sport
6, resp. zda toto zastoupení bylo shodné jako na programu O2 Sport; 3) jaké bylo v roce 2023
zastoupení českých děl na programu Premier Sport 2 SK, resp. zda toto zastoupení bylo shodné
jako na programu Premier Sport 2 CZ. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne
doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele HBO Europe s. r.o., IČO 61466786, Praha 7, Jankovcova
1037/49, PSČ 17000, na porušení § 42 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na
programu Boomerang Eire byla evropská tvorba v roce 2023 zastoupena 49,81 %, na programu

Cartoon Network CEE 49,67 %, na programu Cartoon Network Dutch 49,93 %, na programu
Cartoon Network Eire 48,67 % a na programu Cartoon Network Poland 49,81 %, tudíž provozovatel
na těchto programech nevyhradil pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě tak, aby provozovatel za kalendářní rok 2024 na uvedených
programech vyhradil pro evropská díla nadpoloviční podíl z celkového vysílacího času.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, a na
základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatelku Janu
Peterkovou, IČO 16893085, Křenovice 106, 373 84, Dubné, o podání vysvětlení k údajům, jimiž
deklarovala, jaké bylo zastoupení evropských děl ve vysílání televizního programu TELEVIZE
NATURA za rok 2023. Konkrétně Rada požaduje vysvětlení: 1) proč provozovatelka uvedla, že
zastoupení evropské nezávislé tvorby ve vysílání bylo 18,7 %, když by deklarovaných 3 126 hodin
mělo činit 38,11 %, pokud celkový časový rozsah vysílání byl 8203,51 hod.; 2) z jakého důvodu
provozovatelka vedle celkových údajů o podpoře evropské tvorby neposkytla rovněž identifikaci
odvysílaných evropských děl a evropských nezávislých děl a jejich výrobců a seznamy
odvysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více
než 5 let, jak vyžaduje zákon č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode
dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, a na
základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele POLAR
televize Ostrava s.r.o., IČO 25859838, Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, o
podání vysvětlení k výkazu, jímž deklaroval, jaké bylo zastoupení evropských děl ve vysílání
programu POLAR v roce 2023, z jakého důvodu výkaz nezahrnoval rovněž program POLAR 2,
šířený zvláštními přenosovými systémy na základě licence č. j. RRTV/15435/2020-zem. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2023.
– Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, žádá zadavatele obchodních sdělení, společnost SAZKA a.s., IČ: 26493993,
sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
neobsahují oznámení sponzora programu s motivem Sazka – Vánoční losy, odvysílaná dne
26. listopadu 2023 v čase 16:50 hodin na programu Prima a dne 27. listopadu 2023 v čase 18:18
hodin na témže programu, explicitní sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře,
pakliže oznámení sponzora pořadu s motivem Sazka – Vánoční losy, odvysílané dne 30. listopadu
2023 v čase 18:27 hodin na programu NOVA, takové upozornění řádně zahrnuje. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Česká televize, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k obsahu reportáže „Kritika arcibiskupa
Michala Dandára“, která byla součástí pořadu Události, odvysílaného dne 17. října 2023 od 19:00
hodin na programech ČT1 a ČT24.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním reportáže „Kritika arcibiskupa Michala Dandára“, která byla součástí
pořadu Události, odvysílaného dne 17. října 2023 od 19:00 hodin na programech ČT1 a ČT24, že
věc odkládá.Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Osoblaha s. r. o., týkajícím se
záznamů vysílání programu INFOkanál TV Osoblaha ze dnů 4. a 5. června 2023.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, z jakého důvodu bylo vydání pořadu Týden
podle Jaromíra Soukupa, ze dne 16. listopadu 2023 od 21:55 hodin na programu Televize
Barrandov označeno symbolem umístění produktu, když stejné vydání pořadu dne 21. listopadu
od 21:53 hodin na stejném programu označení umístění produktu neobsahovalo.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa na programu Televize Barrandov
dne 16. 11.2023 od 21:55 hod., respektive dne 21. 11. 2023 od 21:53 hodin, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., na
základě jakého smluvního ujednání byl v pořadu Na plac!, odvysílaném dne 1. prosince 2023 od
1:19 hodin na programu Televize Barrandov, prezentován produkt Paličkou praštěná kuchařka.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Na plac!, dne 1. prosince 2023 od 1:19 hodin na programu
Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ
416 93 311, Praha 5, Kříženeckého nám. 322, 15200, jaký produkt byl umístěným produktem v
pořadech Týden podle Jaromíra Soukupa, ze dne 23. listopadu 2023 od 21:52 hodin, Nebezpečné
vztahy s Honzou Musilem, ze dne 30. listopadu 2023 od 17:35 hodin a Nebezpečné vztahy s
Honzou Musilem, ze dne 30. listopadu 2023 od 19:22 hodin na programu Televize Barrandov.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadů Týden podle Jaromíra Soukupa, ze dne 23. listopadu 2023 od
21:52 hodin, Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, ze dne 30. listopadu 2023 od 17:35 hodin a
Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem, ze dne 30. listopadu 2023 od 19:22 hodin na programu
Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o., na základě
jakého smluvního ujednání byly v pořadu Máme rádi Česko odvysílaném dne 1. září 2023 v čase
od 20:20:56 hodin na programu Prima prezentovány produkty obchodního řetězce Lidl.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r. o,. zda v pořadu
Co na to vaše peněženka odvysílaném dne 18. 10. 2023 od 17:55 hodin na programu CNN Prima
News, byl umístěn produkt ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., a jestliže pořad
skutečně obsahoval umístěný produkt, proč nebyl řádně označen i na svém konci, když byl
symbolem PP označen na svém začátku.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Co na to vaše peněženka, dne 18. 10. 2023 od 17:55 hodin na
programu CNN Prima NEWS, že věc odkládá. Rada se seznámila s podaným vysvětlením

provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., z jakého
důvodu nebyl pořad Česko Slovensko má talent, odvysílaný na programu Prima dne 29. října 2023
od 20:23 hodin, označen symbolem PP ve svém závěru, a dále, proč označení PP zcela
absentovalo v rámci vysílání téhož pořadu dne 4. listopadu 2023 od 10:34 hodin na programu
Prima.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Československo má talent, dne 29. října 2023 od 20:23 hodin,
respektive dne 4. listopadu 2023 od 10:34 hodin na programu Prima, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením TELEVIZE HBin, družstvo, se sídlem B. Kobzinové
2020/0, Havlíčkův Brod, PSČ 58001, IČ: 25918133, z jakého důvodu uvádí na svých webových
stránkách, www.hbin.cz, https://www.youtube.com/user/blazekhb, informaci o Radě jakožto
orgánu dohledu vztahující se k audiovizuální mediální službě na vyžádání, nikoli vztahující se k
televiznímu programu dle § 32 odst. 9 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., resp. z jakého důvodu se
prezentuje jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a ne jako provozovatel
vysílání programu Televize HBin.
– Rada se seznámila s podáním provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., týkajícím se chybně
zaslaných záznamů označených jako vysílání programu Info-kanál Mokré Lazce ze dnů 4. a 5.
června 2023.
– Rada se seznámila se sdělením AMC Networks Central Europe s.r.o., jakožto provozovatele
programu FILM CAFE, směrovaného na území Maďarska, k výzvě Rady k dodržování přísnějších
pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci
zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace v souvislosti s odvysíláním pořadu A nagy
fehér (Velký bílý/Great White) dne 13. října 2023 od 14:07 hodin na programu FILM CAFE
(Maďarsko).
– Rada informuje maďarského regulátora Media Council of the National Media and
Infocommunications Authority (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – Médiatanács) o reakci
provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o., na výzvu Rady k dodržování přísnějších
pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska ve věci pořadu A
nagy fehér (Velký bílý/Great White) odvysílaného dne 13. října 2023 od 14:07 hodin na programu
FILM CAFE (Maďarsko).
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., na uložené upozornění
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
na písemnou výzvu Rady zapůjčil záznam vysílání programu Info-kanál Benešov u Semil, který
nebyl záznamem v odvysílané podobě a náležité technické kvalitě.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele KATRO SERVIS, spol. s r.o., na uložené upozornění
na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že
na výzvu Rady neposkytl záznamy vysílání programů Info-kanál Lánov, Info-kanál Okříšky,

Infokanál Píšť a Info-kanál Třemošnice z období 4. – 5. června 2023, čímž provozovatel porušil
povinnost uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů
včetně dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu
je zapůjčit Radě.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu služby MírPlay, dostupné na internetové stránce
https://www.mirplay.cz/ a v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona

č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost elieva s.r.o., IČ 04804228, sídlem Halasova 835/19, Ostrava, PSČ 703 00, o
podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální
služby na vyžádání MírPlay, umístěné na internetové adrese https://www.mirplay.cz/. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada žádá Ministerstvo financí České republiky o vyjádření, zda se v případě služby dostupné
na internetové adrese https://key-drop.com jedná o hazardní hru, resp. o hazardní hru
provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
– Rada žádá Ministerstvo financí České republiky o vyjádření, zda se v případě služby dostupné
na internetové adrese https://bestinvesting.app jedná o hazardní hru, resp. o hazardní hru
provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, bere na vědomí změnu evidovaných údajů audiovizuální
mediální služby na vyžádání Current Time (v ruštině Nastojaščeje vremja), umístěné na
internetových adresách http://www.currenttime.tv, https://www.youtube.com/@CurrentTimeTV,
https://www.instagram.com/currenttime.tv/ a https://www.facebook.com/currenttimetv,
poskytovatele RFE/RL, Inc., odštěpný závod, IČ 613 89 269, se sídlem Vinohradská 3333/159a,
101 00 Praha 10, a zapisuje do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání změnu spočívající v rozšíření způsobů přístupu ke službě o mobilní aplikaci Nastojaščeje
vremja.
– Rada se seznámila s plněním povinností podpory evropské tvorby audiovizuálními mediálními
službami na vyžádání ve smyslu § 7 zákona č. 132/2010 Sb. za rok 2023.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a ustanovením
§ 11 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), upozorňuje poskytovatele audiovizuální
mediální služby na vyžádání www.barrandov.tv, umístěné na adrese www.barrandov.tv,
společnost Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 416 93 311, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5,
Praha, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., kterého se dopustil
tím, že neposkytl Radě údaje o plnění povinností podle § 7 odst. 1 téhož zákona. Rada stanovuje
lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání ANTIK TV, dostupné prostřednictvím služeb Google Play a Appstore,
společnost ANTIK Telecom CZ s.r.o., IČ 248 23 341, se sídlem Tovární 1112, Chrudim, PSČ
537 01, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložila doklady dokazující oprávněnost
uplatnění výjimky ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., a žádá o jejich doplnění. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání MALL.TV, umístěné na internetové adrese https://tv.mall.cz, společnost Czech
Video Center a.s., IČ 098 39 194, se sídlem Komunardů 1584/42, Praha, PSČ 170 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložila Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené

§ 7 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání KVIFF.TV, umístěné na internetové adrese www.kviff.tv, společnost KVIFF.
TV, a. s., IČ 107 80 777, se sídlem Panská 892/1, Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu nepředložila Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k
podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Lounge TV, umístěné na internetové adrese www.loungetv.cz, společnost
Lounge and Live TV s.r.o., IČ 178 01 451, se sídlem Nové sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložila Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené § 7
odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání NETBOX (R) Kino, dostupné prostřednictvím kabelových rozvodů, a Kuki Kino,
dostupné na internetové adrese www.kuki.cz, společnost Nej.cz s.r.o., IČ 032 13 595, se sídlem
Kaplanova 2252/8, Praha, PSČ 148 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložila Radě
zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní
ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení
§ 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální
služby na vyžádání Videotéka, umístěné na internetové adrese www.t-mobile.cz, společnost
T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha, PSČ 148 00,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložila Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti
stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání Televizeseznam.cz
poskytovatele Seznam.cz, a.s. na základě nabídky pořadů ve dnech 29. – 30. 1. 2024.
– Rada se seznámila s analýzou audiovizuální mediální služby na vyžádání EquiTV poskytovatele
Equinet s.r.o., provozované na webové adrese www.equitv.cz, na základě nabídky pořadů dne
31. 1. 2024.
– Rada se seznámila s analýzou služby Pornot, umístěné na internetové adrese https://pornot.cz/,
a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání dle
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s analýzou služby Pornoid, poskytovatele Clausula rebus s.r.o., dostupné
na internetové stránce https://pornoid.cz/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 zákona č. 242/2022 Sb., o službách
platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon
č. 242/2022 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

žádá společnost Clasula rebus s.r.o., IČ 078 38 336, sídlem Dopravní 500/9, Praha 10, PSČ
104 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování služby
platformy pro sdílení videonahrávek Pornoid, dostupné na internetové adrese https://pornoid.cz/.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou služby Pornhub, umístěné na internetové adrese
https://cz.pornhub.com/, a seznala, že služba nenaplňuje definiční znaky služby platformy pro
sdílení videonahrávek dle zákona č. 242/2022 Sb., o službách platforem pro sdílení videonahrávek.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením Tomáše Pfeiffera, IČ 12609498, týkajícím se služby
BIOVID TV umístěné na internetové adrese https://www.dub.cz/biovid-tv/.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti TOMÁŠ PFEIFFER-DIMENZE 2+2,
s.r.o., týkajícím se služby BIOVID TV umístěné na internetové adrese https://www.dub.cz/biovidtv/.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Dramox s.r.o., z jakého důvodu na
písemnou výzvu Rady nepředložil Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se
sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do
dne 30. června 2025.
– Rada prodlužuje poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání Dramox.cz,
společnosti Dramox s.r.o., IČ 092 22 103, se sídlem Bucharova 2928/14a, Praha, PSČ 158 00,
lhůtu k předložení Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým
postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30.června
2025 pro audiovizuální mediální službu na vyžádání Dramox.cz do 31. května 2024.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání www.televize-js.cz, dostupné na internetové adrese www.televize-js.cz, Jiřího Středy, IČ
105 18 266, se sídlem Seifertova 899, Úpice, PSČ 542 32, ve věci nepředložení Akčního plánu
zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým
postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025.
– Rada se seznámila s analýzou služby www.televize-js.cz, dostupné na internetové adrese
www.televize-js.cz, poskytovatele Jiřího Středy.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba www.televize-js.cz, dostupná na
internetové adrese www.televize-js.cz, poskytovatele Jiřího Středy, IČ 105 18 266, se sídlem
Seifertova 899, Úpice, PSČ 542 32, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na
vyžádání a provádí výmaz ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, konstatuje, že služba ZooK, poskytovatele Smith Production s
r.o., IČ: 05900000, se sídlem Trojická 1910, 128 00 Praha, provozovaná na internetové adrese
https://tvzook.cz, byla ukončena, a Rada provádí výmaz společnosti Smith Production s r.o., IČ:
05900000, se sídlem Trojická 1910, 128 00 Praha, ze Seznamu poskytovatelů audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora o provedené účetní závěrce RRTV k

31. 12. 2023.V Praze dne 14. 3. 2024

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET