Tisková zpráva z 5. zasedání Rady konaného dne 26. 3. 2024
Publikováno 02.04.2024 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 5. zasedání projednala 36 bodů
programu. Vyhodnotila 16 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.


Rada na svém 5. zasedání udělila jednu licenci společnosti HAMCO, s.r.o. k provozování
rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1
107,0 MHz / 100 W, Šumperk II 102,9 MHz / 100 W a Zábřeh 105,8 MHz / 100 W pro program
Radio Metropole.
Rada schválila Výroční zprávu RRTV za rok 2023
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7,
779 00 Olomouc, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz / 100 W,
souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53; Šumperk II 102,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS
84: 16-58 46 / 49 57 31; Zábřeh 105,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 51 49 / 49 51 43, pro
program Radio Metropole na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5
písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým
se mění zákon čís. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR
pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu
Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW na nové stanoviště Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW, souřadnice
WGS84: 14 22 33 / 50 04 47, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program RADIO 1 (licence č.j.: Ru/112/01)
a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm.
b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ:
47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, o změnu skutečností uvedených v
žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Haná SkyRock (licence č.j.:
Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající
ve změně Zábřeh 103,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o.,
IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů,
program Radio Haná SkyRock (licence č.j.: Ru/101/01), a to o změně územního rozsahu vysílání
a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu Zábřeh 103,7 MHz / 100 W na
Zábřeh 100,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 51 49 / 49 51 43.
– Rada uděluje společnosti Rádio Česká Kanada s.r.o., IČ: 032 22 845, se sídlem Klášterská
140/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání
prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,

pro program Rádio Česká Kanada (licence sp. zn. 2014/827/zab ze dne
19.1.2016) se souborem technických parametrů Nová Bystřice 106,9 MHz / 0,2 kW, Dačice

Červený vrch 92,9 MHz / 1 kW a Jindřichův Hradec-Políkno 103,6 MHz / 1 kW. Transformační
licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové
vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti Rádio Kroměříž, s.r.o., IČ: 293 75 401, se sídlem Konšelská 1403/2,
PSČ 180 00 Praha 8, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Rádio Kroměříž (licence sp. zn. 2015/110/zab ze dne 19.1.2016) se souborem
technických parametrů Zlín 107 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli Rádio Pálava s.r.o., IČ:
262 30 780, se sídlem Brněnská 3163/38, PSČ 695 01 Hodonín, souhlas se sloučením licence č.j.
Ru/347/00/3271 ze dne 14.11.2000 k rozhlasovému vysílání programu Rádio Jih šířeného
prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2008/1043/CUN/Int ze dne
7.12.2010 k rozhlasovému vysílání programu RÁDIO JIH šířeného prostřednictvím vysílačů
(licence zanikající).
– Rada se seznámila se srovnávací analýzou programů Rádio BLANÍK na vybraných souborech
technických parametrů Liberec 101.4 MHz a Praha 87.8 MHz, provozovatele MEDIA BOHEMIA,
a.s. ze dne 21. 2. 2024, v časech od 08:00 do 09:00 hodin, od 13:00 do 14:00 hodin, od 18:00 do
19:00 hodin
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program KISS; Praha 98,1 MHz) dne 5. března 2024, RADIO UNITED
BROADCASTING s.r.o. (program RADIO 1; Praha 91,9 MHz) dne 5. března 2024, MEDIA
BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Praha 87,8 MHz) dne 5. března 2024, RADIO BONTON
a.s. (program Radio Bonton; Praha 99,7 MHz) dne 5. března 2024.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/2217/2024-pod) na vysílání programu RÁDIO
KROKODÝL dne 12. února 2024.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), zahájila se společností NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530,
se sídlem M. Hübnerové 12, 621 00 Brno, řízení o přestupku v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
stížnosti č.j. RRTV/2217/2024-pod na možné porušení zákona podle ustanovení § 49 odst. 1
písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se
sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 5.3.2024 pod č.j.
RRTV/3143/2024-vra, spočívajícím v informaci o výlukách vysílání programu Radio Proglas za
měsíc únor 2024. Rada se seznámila s oznámením provozovatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ:
25113054, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, doručeným dne 11.3.2024 č.j.
RRTV/3259/2024-vra, spočívajícím v informaci o zahájení vysílání na základě licence č.j.
RRTV/10508/2023-zab, sp.zn. RRTV/2021/816/zab.TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
– Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se
sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci,
sp.zn. RRTV/2020/894/fia, čj. RRTV/45/2021-fia, ze dne 30. listopadu 2020, podle § 21 odst. 1
písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1. rozšíření výčtu států, na jejichž
území má být vysílání programu TeenNick zcela nebo převážně směřováno o: Monako a
Švýcarsko, 2. zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TeenNick zcela nebo
převážně směřováno o: Izrael, Malta, Německo, 3. změna hlavního jazyka vysílání na:
francouzštinu, 4. změna označení (název) programu na: Nickelodeon Teen; dle žádosti ze dne
5. března 2024, čj. RRTV/3119/2024-vra.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 03998380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,
140 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního
vysílání programu O2 Sport7 šířeného prostřednictvím družice (licence č.j. RRTV/14208/2018-
zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem ze dne 17. července 2018) dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, a to časového rozsahu
vysílání, dle žádosti č.j. RRTV/3032/2024-vra ze dne 29. února 2024.
– Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení vedené o
žádosti, č. j.: RRTV/3114/2024-vra, ze dne 4. března 2024 provozovatele PK 62, a.s., IČ:
262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, o udělení předchozího
souhlasu podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených
v žádosti o licenci č. j.: RRTV/14379/2018-smu, ze dne 17. července 2018, č. j.: RRTV/14747/2019-
zem, ze dne 17. prosince 2019, č. j.: RRTV/6846/2021-smu, ze dne 18. května 2021 a č. j.:
RRTV/6847/2021-smu, ze dne 18. května 2021 k provozování televizního vysílání programů LEO
TV, LEO TV GOLD, EXTASY TV a EXTASY 4K PLATINUM, šířených prostřednictvím kabelových
systémů, neboť žadatel vzal svoji žádost podáním, č. j.: RRTV/3333/2024-vra, doručeným dne
13. března 2024, zpět.
– Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí:
Rada uděluje provozovateli PK 62, a.s., IČ: 26211416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle,
101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci (licence č.j.
RRTV/14379/2018-smu ze dne 17. července 2018, č.j RRTV/14747/2019-zem ze dne 17. prosince
2019, č.j. RRTV/6846/2021-smu ze dne 18. května 2021 a č.j. RRTV/6847/2021-smu ze dne
18. května 2021 k provozování televizního vysílání programů LEO TV, LEO TV GOLD, EXTASY
TV a EXTASY 4K PLATINUM, šířených prostřednictvím kabelových systémů) dle § 21 odst. 1
písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně způsobu hlasovacích práv, stanov a
seznamu akcionářů provozovatele, dle žádosti č.j. RRTV/3372/2024-vra ze dne 14. března 2024.
– Rada, dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., se seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, ANTIK Telecom
CZ s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem: náměstí Tovární 1112, Chrudim, 537 01, o změně ostatních
skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. 2016/110/SMU/Tan, č.j. RRTV/1059/2016-
SMU ze dne 5. dubna 2016, spočívajícím v rozšíření programové nabídky o televizní programy
Sporty TV a UTV; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č.j. RRTV/3037/2024-vra.-

Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými od
1. března do 14. března 2024 (celkem 16 podání): Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize
Barrandov – PP v různých pořadech; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – PP v
pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa; ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. / MTV
France – show Frenchie Shore, 11. listopadu 2023 od 23:00 hodin a 12. listopadu 2023 od 0:00
hodin; AMC Networks Central Europe s.r.o. / FILM CAFE – Great White, 13. října 2023 od 14:07
hodin; Neznámý poskytovatel / kukaj.io – autorská práva, ochrana nezletilých; Česká televize –
informování o Metropolitním spořitelním družstvu/Reportéři ČT, 6.11.2023; Česká televize / ČT1 –
Události, 29. října 2023 od 19:00 hodin, reportáž o slavnostním aktu k 28. říjnu; TV Nova s r.o. /
NOVA – Hlasitost reklamních bloků při vysílání pořadu Ulice; HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o. / Prima,
NOVA – reklama DATART; Česká televize / ČT1 – Události – Den odborářských protestů, 27. 11.
2023 od 19:00 hod.; Česká televize / www.ceskatelevize.cz – Péče o duši 4/9 (Marie v hlavě);
Česká televize / ČT2 – Reprodukce 2.0, 28. 11. 2023 od 20:56 hod.; Různí provozovatelé – stížnosti
na obchodní sdělení společnosti Albert Česká republika, s.r.o.; Česká televize / ČT1 – StarDance
XII: 7. soutěžní večer, 25. 11. 2023 od 20:10 hod.; FTV Prima, spol. s r.o. / CNN Prima News – K
věci, 5. 12. 2023 od 12:30 hod.; flowdata s.r.o. – Ulož.to Live; TV Nova s.r.o. / TN Live – přímý
přenos ze soudní síně, 2. 11. 2023 od 9:07 hod.; Obecné – informování o Ficovi; Česká televize /
ČT24 – Newsroom ČT24, 3. 12. 2023 od 22:10 hodin, objektivita a vyváženost.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00, Praha 10, o
podání vysvětlení k obsahu pořadu Hlasy zločinu, odvysílanému dne 24. 2. 2024 od 20:30 hodin
na programu CNN Prima News, zejména pak o vysvětlení, z jakých vycházel zdrojů při zpracování
pořadu a jakým způsobem ověřoval tvrzení, která byla do pořadu zařazena. Rada stanovuje lhůtu
k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ
152 00, o podání vysvětlení, jaký produkt byl umístěným produktem v pořadu Týden podle Jaromíra
Soukupa, odvysílaném dne 22. února 2024 od 21:51 hodin na programu Televize Barrandov. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání
vysvětlení, 1) z jakého důvodu bylo vysílání záznamu závodu mužů na Světovém poháru v letech
na lyžích z německého Oberstdorfu, odvysílaného dne 25. února 2024 od 3:33 hodin, na programu
ČT sport, označeno symbolem pro umístění produktu a proč toto označení figurovalo pouze na
začátku pořadu; 2) z jakého důvodu bylo vysílání záznamu 2. kola obřího slalomu žen na Světovém
poháru v alpském lyžování ze švédského Are, odvysílaného dne 10. března 2024 od 2:29 hodin,
na programu ČT sport, označeno na svém začátku i na svém konci symbolem umístění produktu.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s monitoringem vysílání programu CS History provozovatele
Československá filmová společnost, s. r. o. ze dne 5. února 2024 v úseku od 11:59 do 24:00 hodin.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Československá filmová společnost, s.r.o.,

IČ: 27168425, sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, na porušení ustanovení § 32
odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 5. února 2024 v úseku
18:52:20-20:01:20 hodin nebylo v průběhu vysílání programu CS History součástí obrazu logo
programu. Provozovatel vysílání je povinen uvádět označení televizního programu (logo) v
televizním vysílání, s výjimkou vysílání reklamy a teleshoppingu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě
7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele
vysílání Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 27168425, sídlem Praha 1, Václavské nám.
831/21, PSČ 11360, o podání vysvětlení, z jakého důvodu je na internetové stránce programu CS
History na adrese https://history.joj.cz/kontakt namísto aktuálního provozovatele vysílání programu
CS History jako provozovatel vysílání programu CS History uvedena již neexistující společnost CS
filmová s.r.o., IČ: 07380631, která byla z Obchodního rejstříku byla vymazána 31. prosince 2020,
respektive o podání vysvětlení, jakým způsobem dne 5. února 2024 v úseku 12:00-24:00 hodin
umožnil divákům programu CS History snadný, přímý a trvalý přístup ke kompletním údajům a
informacím dle § 32 odst. 9 písm. a)-c) zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání
vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu NickToons provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 4. prosince 2023, časového úseku od
12.00 do 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu Prima MAX provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. ze dne 24. února 2024, 19:00 – 21:00
hodin.
– Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. b) a ustanovením
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
v platném znění a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydala dne
26. března 2024 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli Západočeská kabelová televize s.r.o.,
IČ 27985563, sídlem Dobrovského 180/15, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, souhlas se změnou
licenčních podmínek licence ze dne 18. prosince 2007, č.j. zem/10018/07, sp.zn.
2007/914/zem/ZAP, k provozování vysílání programu ZKTV, respektive ZKTV-ML, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů, spočívající ve změně Dalších programových podmínek,
respektive Programové skladby programu ZKTV i Programové skladby ZKTV-ML, kdy původní
délka programového bloku 20 až 40 minut se nahrazuje délkou programového bloku 2 až 4 hodiny,
a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 27. února 2024, pod č.j RRTV/2576/2024-vra,
ve znění jejího doplnění ze dne 5. března 2024, č.j. RRTV/3108/2024-vra.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383,
sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, k pořadu Slovensko volí odvysílaného dne
30. 9. 2023 od 21:00 hodin na programu ČT24.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu Slovensko volí, dne 30. 9. 2023 od 21:00 hodin na programu
ČT24, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV NOVA s.r.o., týkajícím se reklamy
ve vysílání pořadu Na lovu: Silvestrovský speciál, který byl vysílán dne 31. prosince 2023 od 20:40
hodin na programu Nova šířeném prostřednictvím zvláštních přenosových systémů a vysílaném

na základě licence č. j.: RRTV/12149/2018-fia, sp. zn.: RRTV/2018/342/fia ze dne 5. června 2018,
na adrese https://tv.nova.cz/sledujte-zive/1-nova.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného zařazováním reklamy do pořadu Na lovu: Silvestrovský speciál, dne 31. prosince 2023
v čase od 20:40 hodin ve vysílání programu NOVA na internetové adrese
https://tv.nova.cz/sledujte-zive/1-nova, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Česká televize k obsahu pořadu
StarDance XII …když hvězdy tančí odvysílanému dne 16. prosince 2023 v úseku 20:10-22:02 hodin
na programu ČT1.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku
spáchaného odvysíláním pořadu StarDance XII …když hvězdy tančí dne 16. prosince 2023 v úseku
20:10-22:02 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Romana Gronského, č.j.
RRTV/2417/2024-vra, z jakého důvodu nebyl ve vysílání programu JČ1 televize Jižní Čechy ve
dnech 19. a 20. října 2023 dodržen licencí stanovený 51% podíl pořadů zaměřených na oblast
Českého Krumlova, Českých Budějovic a okolí.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Romana Gronského, č.j.
RRTV/2417/2024-vra, z jakého důvodu chybělo v poskytnutém záznamu vysílání programu JČ1
televize Jižní Čechy ze dnů 19. a 20. října 2023 označení televizního programu (logo).
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele Romana Gronského, IČ 62505882, Březí 30, Kamenný
Újezd, 370 07 České Budějovice 1, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č.
231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezapůjčil na žádost Rady č.j. RRTV/1342/2024-loj
záznamy vysílání programu JČ1 televize Jižní Čechy ze dnů 19. a 20. října 2023 v odvysílané
podobě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Romana Gronského, č.j.
RRTV/2417/2024-vra, jaké povahy bylo oznámení prezentující barbershop Gentlemans club v
Českém Krumlově odvysílané na programu JČ1 televize Jižní Čechy ve dnech 19. a 20. října 2023
v čase 0:39:39 hodin od začátku vysílací smyčky.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ZAK TV s.r.o., zda regionálně
specifikovaná část zpravodajství (Plzeňsko, Karlovarsko, ČR), která trvá přibližně jedenáct minut,
a tematicky definovaná část zpravodajství (Kultura, Sport), která trvá asi tři minuty, na programu
Televize ZAK (TV ZAK) tvoří jeden pořad Zprávy.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ZAK TV s.r.o., jaké povahy byla
prezentace Hotýlku U Pekina v pořadu Cyklotoulky vysílaném dne 20. října 2023 v čase 00:18:54
(a dalších hodinách dle smyčky) na programu Televize ZAK (TV ZAK), a zda byla tato prezentace
vysílána za úplatu či obdobnou protihodnotu.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ZAK TV s.r.o., z jakého důvodu není
v záznamu programu Televize ZAK (TV ZAK) ze dnů 19. a 20. října 2023, který zapůjčil Radě (na
základě žádosti č.j. RRTV/12401/2023-bur), uvedeno logo tak, jak ukládá ustanovení § 32 odst. 1
písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. – Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.

a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění, upozorňuje provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 64835669, se sídlem Prokopova
166/26, PSČ 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že nezapůjčil na žádost Rady č.j. RRTV/12401/2023-bur
záznamy vysílání programu Televize ZAK (TV ZAK) ze dnů 19. a 20. října 2023 v odvysílané
podobě. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s monitoringem obsahu internetových stránek www.dlouha-videa.cz.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon
č. 132/2010 Sb.), v platném znění, a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
žádá společnost MOTIONS.CZ s.r.o., IČ 289 51 212, sídlem Chopinova 1533/2, Praha 2 –
Vinohrady, 120 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu Radě doposud neoznámila poskytování
audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na internetové adrese www.dlouha-videa.cz.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
OSTATNÍ
– Rada schvaluje program konference Média dětem, média s dětmi, která se uskuteční v rámci
ZLÍN FILM FESTIVAL 2024.
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za leden a únor roku
2024.
– Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.

V Praze dne 28. 3. 2024

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání

kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET