Boží mlýny: 44 let
Publikováno 14.04.2024 v kategorii: Ozvěna

Dobrý den pane Jakle,

posílám shrnutí usnesení ve věci Vašeho vyloučení ze studií.

Naším šetřením bylo zjištěno, že jste byl ze strany 1.odd., 3. odb., X. Správy SNB rozpracováván ve svazku PO (prověřovaná osoba) s krycím názvem Děkan. Zpracovatelem svazku byl ppor. René Vrubel, jehož úkony schvaloval náčelník kpt. Rostislav Sedlák (blíže zde: https://www.abscr.cz/jmenne-evidence/ ). Ze spisu je patrné, že důvodem rozpracování byly Vaše protisocialistické názory a cílem bylo zamezit Vašemu negativního působení. Dále z něj vyplývá, že SNB prostřednictvím důvěrnické sítě plánovala ovlivnění rozhodnutí kárné komise ve věci Vašeho vyloučení. Bylo zjištěno, že předseda Vaší kárné komise prof. Hladký byl skutečně veden jako tajný spolupracovník SNB v kategorii tzv. „Důvěrník“. Závěr spisu referuje o tom, že „provedeným profylaktickým opatřením ve spolupráci s vedením FŽ UK bylo docíleno vyloučení Jakla z dalšího studia na fakultě ke dni 01.11.1980.“

Z naší strany byla věc vyhodnocena tak, že výše uvedení příslušníci se dopustili zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) z.č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, ve zněním platném do 30.11.2011, jelikož jejich jednání představovalo cílený a specifický zásah do práva na vzdělání, jakož i dalšího profesního uplatnění, čímž příslušníci SNB porušili čl. 24 Ústavního zákona 100/1960 Sb. Ústavy ČSSR (dále jen Ústava), ve znění účinném do 29.11.1989, jakož i čl. 26 Všeobecné deklarace lidských práv, k jejímuž dodržování se ČSSR zavázala v roce 1975 podpisem Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, které zaručovaly všem občanům právo na vzdělání a rovný přístup k vyššímu vzdělání všem podle schopností, a dále § 3 odst. 1, 2 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění účinném do 13.3.1990, který ukládal SNB, aby se ve své činnosti řídila Ústavou, ústavními zákony a ostatními právními předpisy s tím, že do práv a svobod může SNB zasahovat jen tehdy, kdy to vyžaduje ochrana socialistického společenského a státního zřízení, ovšem jen v mezích § 23 zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, ve znění účinném do 13.3.1990, který stanovil povinnost každého příslušníka SNB odepřít splnění rozkazu nebo pokynu nadřízeného, pokud by jeho splněním spáchal trestný čin.

Věc však musela být odložena s konstatováním, že trestný čin se stal, ale trestní stíhání je nepřípustné, jelikož oba uvedení příslušníci jsou již po smrti. Svazek Děkan je po registraci dostupný přes vyhledavač ebadatelny Archivu bezpečnostních složek: https://www.ebadatelna.cz/

S pozdravem

kpt. Mgr. J. P., Ph.D.

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR

Webdesign: Kabris|NET