Tisková zpráva z 8. zasedání Rady, konaného dne 28. 5. 2024
Publikováno 31.05.2024 v kategorii: Ozvěna

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) na svém 8. zasedání projednala 39 bodů
programu. Vyhodnotila 16 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení
zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.


Na 8. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů
Klimkovice 88,6 MHz / 50 W a Třinec I 106,5 MHz / 50 W.
Rada na svém 8. zasedání udělila licenci společnosti KVIFF.TV a.s. k provozování televizního
vysílání programu KVIFF.TV Channel šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ
– Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání
šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W,
souřadnice WGS 84: 18 09 39 / 49 47 59 a Třinec I 106,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 40
23 / 49 40 04 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované
účastníkem licenčního řízení.
– Rada uděluje společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 293 75 401, se sídlem Konšelská 1403/2,
PSČ 180 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Radio Kroměříž (licence sp. zn. 2017/236/zab ze dne 9.1.2018) se souborem technických
parametrů Uherské Hradiště 88,2 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než
uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup
vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb.
– Rada uděluje společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 293 75 401, se sídlem Konšelská 1403/2,
PSČ 180 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím
vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro
program Radio Kroměříž (licence sp. zn. 2014/805/zab ze dne 19.7.2016) se souborem
technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve,
než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na
postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se
mění zákon č. 231/2001 Sb.
– Rada neuděluje provozovateli JUKE BOX spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody
130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e)
zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu společného obchodního podílu ve společnosti JUKE
BOX spol. s r. o., a to z Mgr. et Me. Nikoly Chrenčíkové Pařízkové, Mgr. et Bc. Kateřiny Pařízkové
a Bc. Radima Pařízka, na společnost R-Stump Media s.r.o., IČ: 241 76 214, se sídlem Stavební
992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, neboť tato změna není v souladu s ustanovením § 21 odst. 6
zákona č. 231/2001 Sb.Rada uděluje provozovateli Radiospol s.r.o., IČ: 276 66 395,

se sídlem Stavební 992/1, 708 00
Ostrava – Poruba, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu společného obchodního podílu ve společnosti Radiospol
s.r.o., a to z Mgr. et Me. Nikoly Chrenčíkové Pařízkové, Mgr. et Bc. Kateřiny Pařízkové a
Bc. Radima Pařízka, na společnost R-Stump Media s.r.o., IČ: 241 76 214, se sídlem Stavební
992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, neboť tato změna by nevedla k neudělení licencí na základě
veřejných slyšení.
– Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli EVROPA 2,
spol. s r. o. (program EVROPA 2; Praha 88,2 MHz) dne 6. května 2024, 4S PRODUCTION a. s.
(program Expres FM; Praha 90,3 MHz) dne 6. května 2024, MEDIA BOHEMIA a. s. (program Fajn
radio; Praha 97,2 MHz) dne 6. května 2024, Frekvence 1 (program Frekvence 1; Praha 102,5 MHz)
dne 6. května 2024.
– Rada se seznámila s analýzou programu Hitrádio North Music (frekvence 99.6 MHz Most),
provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s. z pondělí 15.4. 2024 od 00:00 do 24:00 hodin a shledala, že
vysílání bylo v souladu se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a v souladu s platnými
licenčními podmínkami
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se
sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 3.5.2024 pod č.j.
RRTV/5524/2024-vra, spočívajícím v informaci o výlukách vysílání programu Radio Proglas za
měsíc duben 2024. Rada se seznámila s oznámením provozovatele LONDA spol. s r. o., IČ:
49241931, se sídlem Na příkopě 859, Nové Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 9.5.2024 č.j.
RRTV/5619/2024-vra, spočívajícím ve změně zakladatelské listiny v souladu se souhlasem Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání, který byl společnosti udělen rozhodnutím č.j. RRTV/4913/2024-
str, sp. zn. RRTV/2024/458/str ze dne 16. dubna 2024.
– Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/5629/2024-vra) na epizodu pořadu Osobnost Plus,
která byla na programu ČRo Plus odvysílána dne 2. května 2024.
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Rada udělila společnosti KVIFF.TV a.s., IČ: 10780777, se sídlem Panská 892/1, Praha 1 – Nové
Město, 110 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného
prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: KVIFF.TV
Channel; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmy, seriály,
dokumentární filmy a reportáže evropské a americké produkce; výčet států, na jejichž území bude
vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk
vysílání: čeština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, identifikace přenosového systému:
dálkový přístup, internet, mezinárodní soukromé zabezpečené IP přenosové sítě, informace o
přístupu k vysílání: IPTV aplikace, set top boxy; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 29. dubna
2024 pod č.j. RRTV/5394/2024-vra a doplnění ze dne 13. května 2024 pod čj. RRTV/5721/2024-
vra.
– Rada podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00
Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn.
RRTV/2024/475/hou, č.j. RRTV/5058/hou ze dne 17. dubna 2024, spočívající v rozšíření výčtů
států, na jejichž území má být vysílání programu Nick Jr Commercial, šířeného prostřednictvím
družice zcela nebo převážně směrováno, a to o Slovensko, na základě žádosti doručené dne
15. května 2024 pod č.j. RRTV/5812/2024-vra.
– Rada podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli ViacomCBS
Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,

souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2024/464/fia,
č.j. RRTV/5813/hou ze dne 17. dubna 2024, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území
má být vysílání programu Nick Jr Global, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně
směrováno, a to o Nizozemsko, na základě žádosti doručené dne 15. května 2024 pod č.j.
RRTV/5813/2024-vra.
– Rada neuděluje provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1,
Poruba, 708 00 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. RRTV/12469/2023-fia,
spis. zn.: RRTV/2023/963/fia, ze dne 24. října 2023, na základě žádosti provozovatele ze dne
16. února 2023, č.j. RRTV/1919/2023-vra, podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001
Sb., a to s převodem podílu ve společnosti TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, spočívající v převodu
100 % obchodního podílu vlastněného společností Radio Čas s.r.o., IČ 258 17 183, se sídlem Karla
Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, na společnost R-Stump Media s.r.o., IČ 241 76 214, se
sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 Ostrava, neboť tato změna není v souladu s ustanovením § 21
odst. 7 zákona č. 231/2001Sb.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1, písm. a) a f), § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Stavební
992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001
Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností
uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/12469/2023-fia, spis. zn.: RRTV/2023/963/fia, ze dne
24. října 2023, a to že převedl 5% obchodní podíl společníka Ing. Romana Jeřábka, rovnající se
vkladu ve výši 20 000,- Kč, na společníka Radio Čas s.r.o., IČ 258 17 183, se sídlem Karla Svobody
130/95, Plesná, 725 27 Ostrava; Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne
doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1, písm. a) a f), § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele OK Music Television s.r.o., IČ: 19716877, se sídlem
Hartigova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona
č. 231/2001 Sb., podle kterého je provozovatel vysílání s licencí povinen předem požádat Radu o
písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci týkajících se výše
základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků (včetně
obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich
obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo
akcionářů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele místního televizního vysílání šířeného
prostřednictvím kabelových systémů MAME Moravské Budějovice, s.r.o.,IČ: 25570161, se sídlem:
Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice, na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil Radě změnu
ostatních skutečností uváděných v žádosti o licenci č.j. Ru/228/02 ze dne 21. října 2002 ve znění
pozdějších změn, spočívající ve změně seznamu členů dozorčí rady společnosti. Rada stanovuje

provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f), § 59 odst. 1 – 3
zákona č. 231/2001 Sb. upozorňuje provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání
šířeného prostřednictvím kabelových systémů MAME Moravské Budějovice, s.r.o., IČ: 25570161,
se sídlem: Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice, na porušení ustanovení § 29
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil
Radě změnu ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci č.j. Rg/1/00/124 ze dne
21. prosince 1999, ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně seznamu členů dozorčí rady společnosti.

Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění.
– Rada se seznámila s odpovědí (č.j. RRTV/5479/2024-vra) společnosti Clash of the Stars s.r.o.,
IČ: 10941959, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, která byla Radě doručena
dne 3. května 2024, na žádost Rady o podání vysvětlení sp.zn. RRTV/2024/376/blu, č.j.
RRTV/3221/2024-blu, ze dne 12. března 2024.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v
platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla
zahájit se společností Clash of the Stars s.r.o., IČ: 10941959, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice,
160 00 Praha 6 , řízení z moci úřední o přestupku dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele OK Music Television s.r.o., IČ 197 168 77,
doručeným Radě pod č.j. RRTV/5817/2024-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu OK TV
od 16. května 2024.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových
2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí
Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v
přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu.
– Rada se seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím
kabelových systémů, ANTIK Telecom s.r.o., IČ: 24 233 41, se sídlem: Tovární 1112, Chrudim,
537 01, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.
2016/110/SMU/Tan, č.j. RRTV/1059/2016-SMU.
– Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů, audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek, doručenými od
3. května do 16. května 2024: HBO Europe s.r.o. / HBO Max Hungary (www.hbomax.com) –
The Adventures of Tintin;ČESKÁ TELEVIZE / ČT1 – Buchty po ránu, 21. 4. 2024 od 08:28 hod.;
Barrandov Televizní Studio a.s. / BARRANDOV KRIMI – Odvolací soud, 11. 5. 2024 od 20:05 hod.;
TV Nova s.r.o. / Nova Lady – Ordinace v růžové zahradě (730), 25. 4. 2024 od 22:12 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1 – Reportéři ČT, Zneužití, 6. 5. 2024 od 21:24 hod.; FTV Prima, spol. s. r. o. /
Prima, CNN Prima News – Hlavní zprávy, Dálnice jako výdaj na obranu?, 16. 4. 2024 od 18:55
hod.; Česká televize / ČT1 – Reportéři ČT, Muž na radnici, 6. 5. 2023 od 21:24 hod.;ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Události, Izraelské jednotky v Rafahu, 7. 5. 2024 19:00 hod.; ČESKÁ
TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Události, Vladimir Putin složil v Kremlu prezidentskou přísahu, 7. 5. 2024
19:00 hod.; ČESKÁ TELEVIZE / různé programy – informování o výročí osvobození
Československa od nacismu; ČESKÁ TELEVIZE / ČT1, ČT24 – Události, Studie o intimním chování
Čechů, 13. 5. 2024 od 19:00 hod.; Barrandov Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov – Česká
tajenka, 24. 4. 2024 od 17:00 hod.; E.ON Energie, a.s. / Prima – reklama E.ON (S dobrou energií
dokážete víc), 12. 5. 2024 od 09:04 hod.;Clausula rebus s.r.o. / datoid.cz;ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o. / Nicktoons -The Casagrandes – Lets get ready to rumba! – Perro Malo,
7. 4. 2024 od 19:12 hod.
– Rada postupuje Radě České televize k posouzení podání ve věci pořadu Obchod se strachem
odvysílaného dne 6. března 2024 od 21:25 hodin na programu ČT2.
– Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů

(dále jen „zákon č. 132/2010 Sb.“) a na základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci
některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních
mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) vyzývá společnost HBO
Europe s.r.o., IČ 61466786, sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ 170 00, jakožto
poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO Max Hungary, umístěné na
internetové adrese www.hbomax.com, k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného
zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci označování pořadů v souladu
s maďarskými pravidly pro věkovou klasifikaci, a to v souvislosti s uveřejněním pořadu The
Adventures of Tintin (Tintin kalandjai).
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 53a
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 21. dubna 2024 od 08:28 hodin na
programu ČT1 odvysílal pořad Buchty po ránu, který je pořadem s umístěním produktu, přičemž
pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze na svém konci, na začátku
pořadu označení chybělo. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a
v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně
označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem
uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení
upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio
a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 11. května 2024 od 20:05
hodin na programu BARRANDOV KRIMI odvysílal pořad Odvolací soud, který je pořadem s
umístěním produktu, přičemž pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze
na svém začátku a konci, po přerušení reklamou (v časech 00:22:37, 00:44:07 a 01:09:19 hodin
od začátku pořadu) označení chybělo. Pořady obsahující umístění produktu musejí být na začátku,
na konci a v případě přerušení reklamou nebo teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení
zřetelně označeny jako pořady obsahující umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným
způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od
doručení upozornění.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále
jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s.r.o., IČ
45800456, sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení
§ 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 25. dubna 2024 od 22:12
hodin na programu Nova Lady odvysílal pořad Ordinace v růžové zahradě (730), který je pořadem
s umístěním produktu, přičemž pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen
pouze po přerušení reklamou a na svém konci, na začátku pořadu označení chybělo. Pořady
obsahující umístění produktu musejí být na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo
teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady obsahující
umístění produktu, aby diváci nemohli být žádným způsobem uvedeni v omyl o povaze těchto
pořadů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

(dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ
00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení k obsahu
pořadu Reportéři ČT, odvysílanému dne 6. května 2024 od 21:24 hodin na programu ČT1, resp.
reportáže s názvem Zneužití, konkrétně, z jakého důvodu ve jmenované reportáži neposkytl prostor
k vyjádření protestujícím z řad zemědělců a pracovníků ve školství, kteří se zúčastnili únorových
zemědělských protestů, resp. listopadové učitelské stávky, aniž by se vůči podobě těchto protestů
kategoricky vymezili. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení k obsahu
zpravodajské relace Hlavní zprávy, resp. reportáže s názvem Dálnice jako výdaj na obranu?,
odvysílané dne 16. dubna 2024 od 18:55 hodin na programech Prima a CNN Prima News,
konkrétně, z jakého důvodu do reportáže zařadil výrok generálporučíka Iva Střechy („Budu mluvit
samozřejmě za svoje pocity vojáka, který se setkal s mnoha aliančními důstojníky, generály, kteří
nás za stav naší infrastruktury hodně kritizovali.“), aniž by uvedl zdroj tohoto vyjádření, kterým byl
rozhovor s generálporučíkem Střechou o roli České republiky v NATO, zveřejněný na serveru CNN
Prima News dne 12. března 2024, a neumožnil tak divákům posoudit výrok v jeho původním
kontextu. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu CS Film provozovatele
Československá filmová společnost, s.r.o. ze dne 18. března 2024 v časovém úseku 12.00 – 24.00
hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu DVTV Extra provozovatele TV Extra
Partners s.r.o. ze dne 5. 2. 2024 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele TV Extra Partners s.r.o., IČ:
17336724, sídlem: Holečkova 789/49, Praha 5, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem
plní povinnosti zakotvené v § 32 odst. 9 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., tedy jakým
způsobem umožňuje divákům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o provozovateli
televizního vysílání, údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s
provozovatelem, a informaci o tom, že jeho činnost se řídí právním řádem České republiky a o tom,
že orgánem dozoru nad provozováním televizního vysílání je Rada. Rada stanovuje lhůtu

k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Extra Partners s.r.o., IČ:
17336724, sídlem: Holečkova 789/49, Praha 5, PSČ 150 00, o podání vysvětlení, 1) na základě
jakých smluvních ujednání či neformálních dohod zařadil do vysílání programu DVTV Extra dne
5. února 2024 propagační sdělení platformy www.talktv.cz, která byla odvysílána na začátku
pořadu Tech Guys, např. v čase 12:30 hodin, a na konci pořadu Jadrná věda, např. v čase 13:25
hodin, resp. zda byla sdělení odvysílána za úplatu nebo obdobnou protihodnotu; 2) zda byly spoty
odvysílané dne 5. února 2024 v časech 15:02 a 20:16 hodin, tedy před rozhovory DVTV s
Rostislavem Václavkem, oznámeními o sponzoringu pořadu (Sérii rozhovorů s hvězdnými
spisovateli vám přináší Albatros Media), a případně proč nebyly tyto pořady vždy na začátku a dále
v průběhu nebo na konci zřetelně označeny jménem nebo názvem, obrazovým symbolem (logem)

nebo jinou značkou sponzora, jak stanovuje § 53 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu Comedy Central (provozovaného na základě
rozhodnutí č. j. RRTV/2850/2016-FIA) provozovatele ViacomCBS Networks International Czech
s.r.o. ze dne 14. února 2024 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hod.
– Rada v rámci své kompetence dané § 5 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále
jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ViacomCBS Networks
International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, sídlem: Perlová 371/5, Praha, PSČ 110 00, o podání
vysvětlení, v kolik hodin tamějšího času byl na programu Comedy Central dne 14. 2. 2024 v cílové
lokaci (Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán,
Kyrgyzstán, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Tádžikistán) reálně odvysílán pořad označený grafickým
znakem „18+“ Key and Peele, epizoda I am retired. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení výzvy.
– Rada se seznámila s analýzou vysílání programu club MTV (provozovaného na základě
rozhodnutí č. j. SMU/1676/2014) provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.
ze dne 5. února 2024 v časovém úseku od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nickelodeon Polska provozovatele
ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. ze dne 4. 12. 2023 od 12:00 do 24:00 hodin.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Nickelodeon (provozovaného na
základě rozhodnutí č. j. RRTV/7816/2018-fia) provozovatele ViacomCBS Networks International
Czech s.r.o. ze dne 5. února 2024 od 12:00 do 24:00 hod.
– Rada se seznámila s analýzou záznamu vysílání programu Sport2 Hungary provozovatele AMC
Networks Central Europe s.r.o. ze dne 5. února 2024 v čase od 12.00 do 24.00 hodin.
– Rada se seznámila s výsledky systematického monitoringu hlasitosti obchodních sdělení na
programu Paramount Network provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.

ze dne 27. dubna 2024, 20:00 – 22:00 hodin.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., na uložené
upozornění na porušení § 47 odst. 1 písm. a)- d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím,
že Radě neposkytl údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl za kalendářní rok 2023 k
televizním programům Televize Barrandov, BARRANDOV KRIMI a KINO BARRANDOV.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a)
a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.),
rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5,
Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení
ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) – d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že Radě
neposkytl údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich
výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně
identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně
10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl
vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let a údaje o počtu a délce
odvysílaných českých děl, to vše za kalendářní rok 2023 k televizním programům Televize
Barrandov, BARRANDOV KRIMI a KINO BARRANDOV. Rada se seznámila s podaným vysvětlením

Česká televize, z jakého důvodu bylo vysílání
záznamu závodu mužů na Světovém poháru v letech na lyžích z německého Oberstdorfu,
odvysílaného dne 25. února 2024 od 3:33 hodin, na programu ČT sport, označeno symbolem pro
umístění produktu a proč toto označení figurovalo pouze na začátku pořadu; a dále z jakého
důvodu bylo vysílání záznamu 2. kola obřího slalomu žen na Světovém poháru v alpském lyžování
ze švédského Are, odvysílaného dne 10. března 2024 od 2:29 hodin, na programu ČT sport,
označeno na svém začátku i na svém konci symbolem umístění produktu.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním záznamu závodu mužů na Světovém poháru v letech
na lyžích z německého Oberstdorfu, dne 25. února 2024 od 3:33 hodin, na programu ČT sport, a
záznamu 2. kola obřího slalomu žen na Světovém poháru v alpském lyžování ze švédského Are,
odvysílaného dne 10. března 2024 od 2:29 hodin, na programu ČT sport, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., zda
v pořadech odvysílaných na programu Televize Barrandov – Nebezpečné vztahy s Honzou
Musilem (dne 9. 2. 2024 od 19:20 hodin), Nečekaná úmrtí (dne 9. 2. 2024 od 22:05 hodin) a
Tajemství filmů a seriálů (dne 24. 2. 2024 od 21:29 hodin) byly umístěny produkty a pokud ano,
proč byly řádně označeny symbolem PP na začátku a na konci pořadů, ale symbol PP absentoval
po skončení přerušení reklamními bloky v těchto pořadech.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadů Nebezpečné vztahy s Honzou Musilem (dne
9. 2. 2024 od 19:20 hodin), Nečekaná úmrtí (dne 9. 2. 2024 od 22:05 hodin) a Tajemství filmů a
seriálů (dne 24. 2. 2024 od 21:29 hodin) na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., jaký
produkt byl umístěným produktem v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa, odvysílaném dne
22. února 2024 od 21:51 hodin na programu Televize Barrandov.
– Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa dne
22. února 2024 od 21:51 hodin na programu Televize Barrandov, že věc odkládá.
– Rada se seznámila s reakcí provozovatele Regionální televize CZ s.r.o. na upozornění na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
9. března 2024 od 13:15 hodin na programu A11 odvysílal pořad Kluci z hor, který obsahoval
vulgarismy či nadávky a dále tím, že odvysílal dne 10.března 2024 od 18:55 hodin na témže
programu pořad Voda, čo ma drží nad vodou, který obsahoval vulgarismy či nadávky.

AUDIOVIZUÁLNÍ MEDIÁLNÍ SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ A SLUŽBY PLATFOREM PRO SDÍLENÍ
VIDEONAHRÁVEK
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele audiovizuální mediální služby na
vyžádání Videotéka, společnosti T-mobile Czech Republic a.s., z jakého důvodu nepředložila

Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti TALK TV s.r.o., z jakého důvodu Radě
doposud neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání umístěné na
internetové adrese https://www.talktv.cz/.
– Rada se seznámila s monitoringem služby dostupné na adrese https:// www.talktv.cz/.
– Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost TALK TV s.r.o., IČ 11748419, sídlem
Chudenická 1059/30, Praha 10-Hostivař,PSČ 10200, o podání vysvětlení, kdo nese redakční
odpovědnost za pořady a videonahrávky vytvářené uživateli, umísťované na internetové adrese
https://www.talktv.cz/, respektive kdo má rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání v
katalogu pořadů. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
– Rada se seznámila s podáním poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
KVIFF.TV, společnosti KVIFF. TV, a. s., týkajícím se plnění povinnosti stanovené § 7 odst. 1
zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
– Rada se seznámila s informacemi o metodách a iniciativách v oblasti ověřování věku uživatelů
online služeb a souhlasí se zněním dopisu adresovaného poskytovatelům audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání a poskytovatelům služeb platforem pro sdílení videonahrávek.
OSTATNÍ
– Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za březen a duben
roku 2024.

V Praze dne 30. 5. 2024

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.gov.cz
274 813 830

Webdesign: Kabris|NET